அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள்

acea-sorrento-லோகோ
சின்னம்-scilex-color
bioserv-லோகோ
concortis-levana
ஸ்மார்ட்-ஃபார்ம்-லோகோ
பேழை-லோகோ
Virex-லோகோ