වෘත්තීන්

වෘත්තීන් Sorrento Therapeutics, ඉන්ක්

Sorrento Therapeutics, Inc. සමාන අවස්ථා සේවා යෝජකයෙකු වන අතර අපේක්ෂකයින්ට කොටස් විකල්ප, වෛද්‍ය, දන්ත, ජීවිත සහ ආබාධිත රක්ෂණ, 401k සහ වැටුප් සහිත නිවාඩු ඇතුළත් ආකර්ෂණීය වැටුප් සහ විස්තීරණ ප්‍රතිලාභ පැකේජයක් පිරිනමයි.