ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ

ನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ Sorrento Therapeutics, ಇಂಕ್

Sorrento Therapeutics, Inc. ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ದಂತ, ಜೀವ ಮತ್ತು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ವಿಮೆ, 401k ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಿದ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.