ការងារនិងអាជីព

អាជីពនៅ Sorrento Therapeutics, Inc ។

Sorrento Therapeutics, Inc. គឺជានិយោជកដែលមានឱកាសស្មើគ្នា ហើយផ្តល់ជូនបេក្ខជននូវប្រាក់បៀវត្សរ៍ដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញ និងកញ្ចប់អត្ថប្រយោជន៍ដ៏ទូលំទូលាយ ដែលរួមមានជម្រើសភាគហ៊ុន វេជ្ជសាស្ត្រ ធ្មេញ ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត និងពិការភាព 401k និងថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលបានបង់។