Mga Tuntunin ng Paggamit

«Bumalik sa Pipeline

MGA TUNTUNIN NG PAGGAMIT

Petsa ng Bisa: Hunyo 14, 2021

Ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito (ang "Mga Tuntunin ng Paggamit”) ay ipinasok sa pagitan Sorrento Therapeutics, Inc., sa pangalan ng at sa ngalan ng aming mga subsidiary at kaakibat (“Sorrento, ""us, ""we, "O"natin”) at ikaw, o kung kinakatawan mo ang isang entity o ibang organisasyon, ang entity o organisasyon na iyon (sa alinmang kaso, "ikaw”). Ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay namamahala sa iyong pag-access at/o paggamit ng aming mga website, application, at portal na aming pinapatakbo at nagli-link sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito (sama-sama, ang "Lugar”), at ang mga serbisyo at mapagkukunang pinagana sa pamamagitan ng Site (bawat isa ay “serbisyo"At sama-sama, ang"Serbisyo”). Ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay hindi nalalapat sa iba pang mga site at serbisyong ibinigay ng Sorrento, gaya ng aming mga klinikal na pagsubok, mga serbisyo sa laboratoryo ng pasyente, o mga produkto ng COVI-STIX.

MANGYARING BASAHIN ANG MGA TUNTUNIN NG PAGGAMIT NA ITO NG MABUTI. SA PAMAMAGITAN NG PAGBAB-BROW O PAG-ACCESS SA SITE AT/O PAGGAMIT NG MGA SERBISYO, IKINAKAWAN MO NA (1) NABASA MO, NAUUNAWAAN, AT SUMASANG-AYON KA NA MAGIGING SA MGA TUNTUNIN NG PAGGAMIT, (2) IKAW AY NASA LEGAL NA EDAD PARA MAGBUO NG ISANG NAGBIBIGAY NA KONTRATA SORRENTO, AT (3) MAY AWTORIDAD KA NA PUMASOK SA MGA TUNTUNIN NG PAGGAMIT NG PERSONAL O SA PANGALAN NG KUMPANYA NA PINANGALAN MO BILANG USER, AT IPAGKAILAN ANG KOMPANYA NA IYON SA MGA TUNTUNIN NG PAGGAMIT. ANG TERMINO "IKAW" TINUTUKOY ANG INDIBIDWAL O LEGAL NA ENTITY, BILANG NAAANGKOP.  KUNG HINDI KA SANG-AYON NA MABILIN SA MGA TUNTUNIN NG PAGGAMIT, MAAARING HINDI MO I-ACCESS O GAMITIN ANG SITE O ANG MGA SERBISYO.

PAKITANDAAN NA ANG MGA TUNTUNIN NG PAGGAMIT NA ITO AY SUBJECT SA PAGBABAGO NG SORRENTO SA SARILING PAGPAPAHAYA NITO SA ANUMANG ORAS. Ipapaalam sa iyo ng Sorrento ang pagkakaroon ng anumang mga pagbabago sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito sa pamamagitan ng pag-post ng mga pagbabagong iyon sa Site, sa pamamagitan ng pagbabago ng petsa sa tuktok ng Mga Tuntunin ng Paggamit, at/o sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng abiso sa pamamagitan ng Site o iba pang paraan (kabilang ang sa pamamagitan ng pagpapadala sa iyo ng paunawa sa anumang email address na ibinigay sa Sorrento). Maliban kung iba ang nakasaad, ang anumang mga pagbabago ay magiging epektibo kaagad sa pag-post sa Site o paghahatid ng naturang paunawa. Maaari mong wakasan ang Mga Tuntunin ng Paggamit tulad ng itinakda sa ibaba kung tututol ka sa anumang naturang pagbabago. Gayunpaman, ikaw ay ituturing na sumang-ayon sa anuman at lahat ng mga pagbabago sa pamamagitan ng iyong patuloy na paggamit ng Site o Mga Serbisyo pagkatapos ng naturang panahon ng paunawa. MANGYARING REGULAR NA SURIIN ANG SITE PARA TINGNAN ANG MGA KASALUKUYANG TERMS NOON.

Ang iyong paggamit ng, at paglahok sa, ilang mga Serbisyo ay maaaring sumailalim sa mga karagdagang tuntunin, kabilang ang anumang naaangkop na mga tuntunin sa pagitan ng Sorrento at ng iyong tagapag-empleyo o organisasyon at anumang mga tuntuning ipinakita sa iyo para sa iyong pagtanggap kapag gumamit ka ng karagdagang Serbisyo (“Mga Karagdagang Tuntunin”). Kung ang Mga Tuntunin ng Paggamit ay hindi naaayon sa Mga Karagdagang Tuntunin, ang Karagdagang Mga Tuntunin ay makokontrol patungkol sa naturang Serbisyo. Ang Mga Tuntunin ng Paggamit at anumang naaangkop na Mga Pandagdag na Tuntunin ay tinutukoy dito bilang "Kasunduan. "

ACCESS AT PAGGAMIT NG SORRENTO PROPERTIES

 1. Pinahihintulutan Paggamit. Ang Site, ang Mga Serbisyo, at ang impormasyon, data, mga larawan, teksto, mga file, software, mga script, mga larawan, mga tunog, musika, mga video, mga kumbinasyon ng audiovisual, mga interactive na tampok at iba pang mga materyales (sama-sama, ang "nilalaman”) na makukuha sa o sa pamamagitan ng Site at sa Mga Serbisyo (tulad ng Nilalaman, kasama ng Site at Mga Serbisyo, bawat isa ay “Ari-arian ng Sorrento” at sama-sama, ang "Mga Ari-arian ng Sorrento") ay protektado ng mga batas sa copyright sa buong mundo. Alinsunod sa Kasunduan, binibigyan ka ng Sorrento ng limitadong lisensya upang ma-access at gamitin ang Sorrento Properties para lamang sa iyong personal o panloob na mga layunin ng negosyo. Maliban kung tinukoy ng Sorrento sa isang hiwalay na lisensya, ang iyong karapatang gumamit ng anuman at lahat ng Sorrento Properties ay napapailalim sa Kasunduan. 
 2. Pagiging Karapat-dapat. Kinakatawan mo na ikaw ay nasa legal na edad upang bumuo ng isang may-bisang kontrata at hindi isang taong pinagbawalan sa paggamit ng Sorrento Properties sa ilalim ng mga batas ng United States, iyong lugar ng paninirahan, o anumang iba pang naaangkop na hurisdiksyon. Pinapatunayan mo na ikaw ay higit sa 18 taong gulang, o isang pinalaya na menor de edad, o nagtataglay ng legal na pahintulot ng magulang o tagapag-alaga, at ganap na may kakayahan at karampatang pumasok sa mga tuntunin, kundisyon, obligasyon, paninindigan, representasyon, at warranty na itinakda sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito at sa Kasunduan, kung saan naaangkop, at sumunod at sumunod sa Kasunduan. Sa anumang kaso, pinagtitibay mo na ikaw ay higit sa edad na labing-anim (16), dahil ang Sorrento Properties ay hindi inilaan para sa mga batang wala pang 16. Kung ikaw ay wala pang 16 taong gulang, mangyaring huwag i-access o gamitin ang Sorrento Properties.
 3. Ilang Mga Paghihigpit.  Ang mga karapatang ipinagkaloob sa iyo sa Mga Tuntunin ng Paggamit ay napapailalim sa mga sumusunod na paghihigpit: (a) hindi ka dapat maglisensya, magbenta, magrenta, mag-arkila, maglipat, magtalaga, magparami, mamamahagi, mag-host o kung hindi man ay komersyal na pagsasamantalahan ang Sorrento Properties o anumang bahagi ng Sorrento Properties, kabilang ang Site, (b) hindi ka dapat mag-frame o gumamit ng mga diskarte sa pag-frame upang ilakip ang anumang trademark, logo, o iba pang Sorrento Properties (kabilang ang mga larawan, teksto, layout ng page o form) ng Sorrento; (c) hindi ka gagamit ng anumang metatag o iba pang "nakatagong teksto" gamit ang pangalan o mga trademark ni Sorrento; (d) hindi mo dapat baguhin, isalin, iakma, pagsamahin, gagawa ng mga derivative na gawa ng, i-disassemble, i-decompile, i-reverse compile o i-reverse engineer ang alinmang bahagi ng Sorrento Properties maliban kung ang mga nabanggit na paghihigpit ay hayagang ipinagbabawal ng naaangkop na batas; (e) hindi ka gagamit ng anumang manual o automated na software, device o iba pang proseso (kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga spider, robot, scraper, crawler, avatar, data mining tool o katulad nito) para "mag-scrape" o mag-download ng data mula sa anumang web mga pahinang nakapaloob sa Site (maliban na binibigyan namin ang mga operator ng mga pampublikong search engine ng pahintulot na bawiin na gumamit ng mga spider upang kopyahin ang mga materyales mula sa Site para sa tanging layunin ng at tanging sa lawak na kinakailangan para sa paglikha ng pampublikong magagamit na mahahanap na mga indeks ng mga materyales, ngunit hindi mga cache o archive ng naturang mga materyales); (f) hindi mo dapat i-access ang Sorrento Properties upang makabuo ng katulad o mapagkumpitensyang website, aplikasyon o serbisyo; (g) maliban kung hayagang nakasaad dito, walang bahagi ng Sorrento Properties ang maaaring kopyahin, kopyahin, ipamahagi, muling i-publish, i-download, ipapakita, i-post o i-transmit sa anumang anyo o sa anumang paraan; (h) hindi mo dapat alisin o sirain ang anumang mga abiso sa copyright o iba pang pagmamay-ari na mga marka na nakapaloob sa o sa Sorrento Properties; (i) hindi ka dapat magpanggap o magmisrepresent ng iyong kaugnayan sa sinumang tao o entity. Ang anumang pagpapalabas, update o iba pang karagdagan sa Sorrento Properties sa hinaharap ay sasailalim sa Mga Tuntunin ng Paggamit. Inilalaan ng Sorrento, ang mga supplier nito, at mga service provider ang lahat ng karapatang hindi ibinibigay sa Mga Tuntunin ng Paggamit. Anumang hindi awtorisadong paggamit ng anumang Sorrento Property ay nagwawakas sa mga lisensyang ibinigay ng Sorrento alinsunod sa Mga Tuntunin ng Paggamit.
 4. Gamitin ng mga Kliyente ng Sorrento.  Kung isa kang kliyente ng Sorrento na nag-a-access o gumagamit ng Site o Mga Serbisyo, kasama ang aming portal ng kliyente, kinakatawan at ginagarantiyahan mo na (a) kapag ginagamit ang Sorrento Properties, susunod ka sa lahat ng naaangkop na batas at regulasyon, kasama, kung naaangkop, ang Health Insurance Portability and Accountability Act at ang mga regulasyong nagpapatupad nito at iba pang mga batas sa privacy at proteksyon ng data, at (b) hindi ka magbibigay ng anumang impormasyon, kabilang ang personal na data at protektadong impormasyong pangkalusugan, sa amin kung saan wala kang mga kinakailangang pahintulot o pahintulot. Kinikilala at sinasang-ayunan mo pa na ikaw, at hindi si Sorrento, ang may pananagutan sa pagtiyak na naibigay ang lahat ng kinakailangang pagsisiwalat, at lahat ng kinakailangang pahintulot at/o pahintulot ay nakuha mula sa mga pasyente na maaaring kailanganin ng naaangkop na mga batas sa privacy at proteksyon ng data at mga regulasyon sa iyong nasasakupan. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga kasanayan sa privacy ng Sorrento, pakitingnan ang aming Pribadong Patakaran.
 5. Mga Kinakailangang Kagamitan at Software.  Dapat mong ibigay ang lahat ng kagamitan at software na kinakailangan upang kumonekta sa Sorrento Properties, kabilang ngunit hindi limitado sa, isang mobile device na angkop para kumonekta at gumamit ng Sorrento Properties, sa mga kaso kung saan ang Mga Serbisyo ay nag-aalok ng isang mobile na bahagi. Ikaw ang tanging may pananagutan para sa anumang mga bayarin, kabilang ang koneksyon sa Internet o mga bayarin sa mobile, na natamo mo kapag ina-access ang Sorrento Properties.

PAGKAKATANGGAP

 1. Mga Katangian ng Sorrento.  Sumasang-ayon ka na pagmamay-ari ng Sorrento at ng mga supplier nito ang lahat ng karapatan, titulo, at interes sa Sorrento Properties. Hindi mo aalisin, babaguhin, o ikukubli ang anumang copyright, trademark, marka ng serbisyo o iba pang mga paunawa sa pagmamay-ari na kasama sa o kasama ng anumang Sorrento Properties. Sumasang-ayon ka na wala kang karapatan, titulo, o interes sa o sa anumang Nilalaman na lumalabas sa o sa Sorrento Properties.
 2. Trademark.  Sorrento Therapeutics, Inc., Sorrento, ang logo ng Sorrento, anumang mga pangalan at logo ng kaakibat, at lahat ng nauugnay na graphics, logo, marka ng serbisyo, icon, damit-pangkalakal, at mga pangalang pangkalakal na ginamit sa o kaugnay ng anumang Sorrento Properties ay ang mga trademark ng Sorrento o mga kaakibat nito at maaaring hindi gagamitin nang walang malinaw na nakasulat na pahintulot ng Sorrento. Ang iba pang mga trademark, service mark at trade name na maaaring lumabas sa o sa Sorrento Properties ay pag-aari ng kani-kanilang mga may-ari. Kung gagamitin mo ang mga materyales o trademark sa o sa Sorrento Properties sa anumang paraan na hindi malinaw na pinapayagan ng seksyong ito, nilalabag mo ang iyong kasunduan sa amin at maaaring lumalabag sa copyright, trademark, at iba pang mga batas. Sa kasong iyon, awtomatiko naming binabawi ang iyong pahintulot na gamitin ang Mga Pag-aari ng Kumpanya. Ang pamagat sa mga materyales ay nananatili sa amin o sa mga may-akda ng mga materyal na nilalaman sa Mga Pag-aari ng Kumpanya. Lahat ng karapatan na hindi hayagang ipinagkaloob ay nakalaan.
 3. Feedback.  Sumasang-ayon ka na ang pagsusumite ng anumang ideya, mungkahi, dokumento, at/o panukala sa Sorrento sa pamamagitan ng mungkahi, puna, wiki, forum o katulad na mga pahina nito ("Feedback") ay nasa iyong sariling peligro at ang Sorrento ay walang mga obligasyon (kabilang ang walang limitasyong mga obligasyon ng pagiging kumpidensyal) kaugnay ng naturang Feedback. Kinakatawan at ginagarantiyahan mo na mayroon ka ng lahat ng karapatang kailangan para isumite ang Feedback. Sa pamamagitan nito, binibigyan mo si Sorrento ng ganap na bayad, walang royalty, walang hanggan, hindi mababawi, sa buong mundo, hindi eksklusibo, at ganap na sublicensable na karapatan at lisensya na gumamit, magparami, gumanap, magpakita, ipamahagi, iakma, baguhin, muling i-format, lumikha ng hinalaw. gawa ng, at kung hindi man komersyal o di-komersyal na pagsasamantala sa anumang paraan, anuman at lahat ng Feedback, at para i-sublicense ang mga naunang karapatan, kaugnay ng pagpapatakbo at pagpapanatili ng Sorrento Properties at/o negosyo ni Sorrento.

UGALI NG USER

Bilang kundisyon ng paggamit, sumasang-ayon kang huwag gamitin ang Sorrento Properties para sa anumang layunin na ipinagbabawal ng Kasunduan o ng naaangkop na batas. Hindi mo dapat (at hindi dapat pahintulutan ang sinumang third party) na gumawa ng anumang aksyon sa o sa pamamagitan ng Sorrento Properties na: (i) lumalabag sa anumang patent, trademark, trade secret, copyright, karapatan sa publisidad o iba pang karapatan ng sinumang tao o entity; (ii) ay labag sa batas, nagbabanta, mapang-abuso, nanliligalig, mapanirang-puri, mapanirang-puri, mapanlinlang, mapanlinlang, invasive sa privacy ng iba, magulo, malaswa, pornograpiko, nakakasakit, o bastos; (iii) nagtataguyod ng pagkapanatiko, kapootang panlahi, pagkamuhi, o pinsala laban sa sinumang indibidwal o grupo; (iv) bumubuo ng hindi awtorisado o hindi hinihinging advertising, junk o maramihang e-mail; (v) kinasasangkutan ng mga komersyal na aktibidad at/o pagbebenta nang walang paunang nakasulat na pahintulot ni Sorrento; (vi) nagpapanggap bilang sinumang tao o entity, kabilang ang sinumang empleyado o kinatawan ng Sorrento; (vii) lumalabag, o naghihikayat sa anumang pag-uugali na lalabag, sa anumang naaangkop na batas o regulasyon o magbubunga ng pananagutang sibil; (viii) nakikialam o nagtatangkang manghimasok sa wastong paggana ng Sorrento Properties o gumagamit ng Sorrento Properties sa anumang paraan na hindi hayagang pinahihintulutan ng Kasunduan; o (ix) sumusubok na makisali o makisali sa, anumang potensyal na mapaminsalang mga aksyon na nakadirekta laban sa Sorrento Properties, kabilang ngunit hindi limitado sa paglabag o pagtatangkang lumabag sa anumang mga panseguridad na feature ng Sorrento Properties, gamit ang manual o automated na software o iba pang paraan upang ma-access , "scrape," "crawl" o "spider" sa anumang mga page na nasa Sorrento Properties, na nagpapakilala ng mga virus, worm, o katulad na nakakapinsalang code sa Sorrento Properties, o nakikialam o nagtatangkang manghimasok sa paggamit ng Sorrento Properties ng sinumang user, host o network, kabilang ang sa pamamagitan ng overloading, “pagbaha,” “spamming,” “mail bombing,” o “pag-crash” ng Sorrento Properties.

INVESTIGASYON

Ang Sorrento ay maaaring, ngunit hindi obligadong, subaybayan o suriin ang Sorrento Properties anumang oras. Kung malalaman ni Sorrento ang anumang posibleng mga paglabag mo sa anumang probisyon ng Kasunduan, inilalaan ng Sorrento ang karapatang imbestigahan ang mga naturang paglabag, at maaaring, sa sariling pagpapasya nito, agad na wakasan ng Sorrento ang iyong lisensya upang gamitin ang Sorrento Properties, sa kabuuan o bahagi, nang walang paunang abiso sa iyo.

THIRD-PARTY PROPERTIES

Ang Sorrento Properties ay maaaring maglaman ng mga link sa mga third-party na website at/o mga application (“Mga Third-Party na Property”). Kapag nag-click ka sa isang link sa isang Third-Party Property, hindi ka namin babalaan na umalis ka sa Sorrento Properties at napapailalim sa mga tuntunin at kundisyon (kabilang ang mga patakaran sa privacy) ng isa pang website o destinasyon. Ang nasabing Mga Third-Party na Property ay wala sa ilalim ng kontrol ng Sorrento, at hindi kami mananagot para sa anumang Third-Party Property. Ibinibigay lamang ng Sorrento ang Mga Third-Party na Property na ito bilang isang kaginhawahan at hindi sinusuri, inaprubahan, sinusubaybayan, ineendorso, ginagarantiya, o gumagawa ng anumang representasyon na may kinalaman sa Third-Party Property, o anumang produkto o serbisyong ibinigay kaugnay nito. Ginagamit mo ang lahat ng link sa Third-Party Properties sa sarili mong peligro. Kapag umalis ka sa aming Site, hindi na namamahala ang Mga Tuntunin ng Paggamit. Dapat mong suriin ang mga naaangkop na tuntunin at patakaran, kabilang ang privacy at mga kasanayan sa pangangalap ng data, ng anumang Third-Party Properties, at gawin ang anumang pagsisiyasat na sa tingin mo ay kinakailangan o naaangkop bago magpatuloy sa anumang transaksyon sa anumang third party. Sa pamamagitan ng paggamit ng Sorrento Properties, hayagang inaalis mo ang Sorrento sa anuman at lahat ng pananagutan na nagmumula sa iyong paggamit ng anumang Third-Party Property. 

Bayad-pinsala

Sumasang-ayon ka na magbayad ng danyos at gawing hindi nakakapinsala ang Sorrento, mga magulang, subsidiary, kaakibat, opisyal, empleyado, ahente, kasosyo, supplier, at tagapaglisensya nito (bawat isa, isang "Partido ng Sorrento" at sama-sama, ang "Mga Partido ng Sorrento") mula sa anumang pagkalugi, gastos , mga pananagutan at gastos (kabilang ang mga makatwirang bayad sa abogado) na nauugnay sa o nagmumula sa alinman at lahat ng sumusunod: (a) ang iyong paggamit at pag-access sa Sorrento Properties; (b) ang iyong paglabag sa Kasunduan; (c) ang iyong paglabag sa anumang mga karapatan ng ibang partido, kabilang ang sinumang iba pang mga gumagamit; o (d) ang iyong paglabag sa anumang naaangkop na batas, tuntunin o regulasyon. Inilalaan ng Sorrento ang karapatan, sa sarili nitong gastos, na kunin ang eksklusibong depensa at kontrol ng anumang bagay kung hindi ay napapailalim sa indemnipikasyon mo, kung saan ganap kang makikipagtulungan kay Sorrento sa paggigiit ng anumang magagamit na mga depensa. Ang probisyong ito ay hindi nangangailangan sa iyo na magbayad ng danyos sa alinman sa mga Partido ng Sorrento para sa anumang walang konsensyang komersyal na kasanayan ng naturang partido o para sa panloloko, panlilinlang, maling pangako, maling representasyon o pagtatago, pagsugpo o pagtanggal ng anumang materyal na katotohanang may kaugnayan sa Mga Serbisyong ibinigay sa ilalim ng naturang partido. . Sumasang-ayon ka na ang mga probisyon sa seksyong ito ay makakaligtas sa anumang pagwawakas ng Kasunduan, at/o ang iyong pag-access sa Sorrento Properties.

DISCLAIMER NG WARRANTY AT KONDISYON

TAHASANG NAUUNAWAAN AT SUMASANG-AYON KA NA SA SAKOT NA PINAHIHINTULUTAN NG NAAANGKOP NA BATAS, ANG IYONG PAGGAMIT NG MGA ARI-ARIAN NG SORRENTO AY SA IYONG SARILI NA PANANALIG, AT ANG MGA ARI-ARIAN NG SORRENTO AY IBINIGAY AYON SA “AS IS” AT “AS AVAILABLE” NA BASEHAN, MAY LAHAT NG MGA FAULT. TAHASANG TINATAWALAN NG MGA PARTIDO NG SORRENTO ANG LAHAT NG WARRANTY, REPRESENTASYON, AT KUNDISYON NG ANUMANG URI, PAHAYAG MAN O IPINAHIWATIG, KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, ANG MGA IPINAHIWATIG NA WARRANTY O MGA KUNDISYON NG KAKAKALIGANG KALIGTASAN, KAANGKUPAN PARA SA ISANG KASANGKAPAN AT PAGKAKAROON NG US MGA ARI-ARIAN NG SORRENTO. ANG MGA PARTIDO NG SORRENTO AY WALANG GUMAGAWA NG WARRANTY, REPRESENTASYON O KONDISYON NA: (A) ANG MGA ARI-ARIAN NG SORRENTO AY MAKAKATUGON SA IYONG MGA KINAKAILANGAN; (B) ANG PAG-ACCESS SA SITE AY HINDI MAAANTALA O ANG IYONG PAGGAMIT NG MGA ARI-ARIAN NG SORRENTO AY MAGIGING napapanahon, LIGTAS, O WALANG ERROR; (C) ANG MGA ARI-ARIAN NG SORRENTO AY MAGIGING TUMPAK, MAAASAHAN, KUMPLETO, MAHALAGA, O TAMA; (D) ANG SITE AY MAGIGING AVAILABLE SA ANUMANG PARTIKULAR NA ORAS O LOKASYON; (E) ANUMANG MGA DEPEKTO O PAGKAKAMALI AY ITAMA; O (F) NA ANG SITE AY LIBRE NG MGA VIRUS O IBA PANG NAKAKASAMANG COMPONENT. WALANG PAYO O IMPORMASYON, ORAL MAN O NAKASULAT, NA NAKUHA MULA SA SORRENTO O SA PAMAMAGITAN NG SORRENTO PROPERTIES ANG LUMIKHA NG ANUMANG WARRANTY NA HINDI HAYAG NA GINAWA DITO.

LIMITASYON NG PANANAGUTAN

NAUUNAWAAN MO AT SUMASANG-AYON NA KAHIT KAHIT KAHIT ANO ANG MGA PARTIDO NG SORRENTO AY MANANAGOT PARA SA ANUMANG PAGKAWAL NG KITA, KITA O DATA, DI DIREKTA, ISA LANG, ESPESYAL, O KINAHIHINUNGANG MGA PINSALA, O MGA PINSALA O GASTOS DAHIL SA PAGKAWALA NG PRODUKSYON, PRODUKSYON, O INCUTER. NG MGA KAPALIT NA MGA KALANDA O SERBISYO, SA BAWAT KASO, NABIBISYO MAN O HINDI ANG MGA PARTIDO NG SORRENTO NG POSIBILIDAD NG MGA GANITONG MGA PINSALA, NA MAGMULA SA O KAUGNAY NG KASUNDUAN O ANUMANG KOMUNIKASYON O KASAMAAN NG MGA PAGSUNOD. TEORYA NG PANANAGUTAN, NA NAGRERESULTA MULA SA: (A) ANG PAGGAMIT O KAWALANANG GAMITIN ANG MGA ARI-ARIAN NG SORRENTO; (B) ANG GASTOS NG PAGBIBILI NG MGA KAPALIT NA KALANDA O SERBISYO NA RESULTA MULA SA ANUMANG MGA KALANDA, DATA, IMPORMASYON O SERBISYO NA BINILI O NAKUHA O MGA MENSAHE NA NATANGGAP PARA SA MGA TRANSAKSIYON NA PINASOK SA PAMAMAGITAN NG SORRENTO PROPERTIES; (C) HINDI AUTHORIZED ACCESS SA O PAGBABAGO NG IYONG MGA TRANSMISSIONS O DATA, KASAMA ANG ANUMANG AT LAHAT NG PERSONAL NA IMPORMASYON AT/O IMPORMASYON SA PANANALAPI NA NAI-IMBOK DITO; (D) MGA PAHAYAG O PAG-uugali NG ANUMANG THIRD PARTY SA MGA ARI-ARIAN NG SORRENTO; (E) PERSONAL NA PINSALA O PINSALA SA ARI-ARIAN, ANUMANG KALIKASAN ANO MAN, NA NAGRERESULTA SA IYONG PAG-ACCESS SA AT PAGGAMIT NG MGA SERBISYO; (F) ANUMANG PAG-ALAM O PAGTITIGIL NG PAGTITIWALA SA O MULA SA ATING MGA SERBISYO; (G) ANUMANG MGA BUGS, VIRUS, TROJAN HORSES, O MGA KATULAD NA MAAARING ILIPAT SA O SA PAMAMAGITAN NG MGA SERBISYO NG ANUMANG THIRD PARTY; (H) ANUMANG MGA PAGKAKAMALI O PAGKAKAMALI SA ANUMANG NILALAMAN; AT/O (I) ANUMANG IBA PANG BAGAY NA KAUGNAY SA MGA ARI-ARIAN NG SORRENTO, BATAY MAN SA WARRANTY, COPYRIGHT, KONTRATA, TORT (KASAMA ANG PAGPAPAbaya), O ANUMANG IBA PANG LEGAL NA TEORYA. SA ILALIM NG WALANG MGA PAGKAKATAON AY MANANAGOT SA IYO ANG MGA PARTIDO NG SORRENTO NG HIGIT SA $100. KUNG ANG ILANG MGA HURISDIKSYON AY HINDI PINAPAYAGAN ANG PAGBUBUKOD O LIMITASYON NG MGA PINSALA SA LABAS NA IPINAHIWATIG SA ITAAS, ANG ATING PANANAGUTAN SA GANOONG MGA HURISDIKSYON AY LIMITADO SA SAKOP NA PINAHIHINTULUTAN NG BATAS. INAMIN MO AT SUMANG-AYON KA NA ANG MGA LIMITASYON NG MGA PINSALA NA ITINAKDA SA ITAAS AY MGA PANGUNAHING ELEMENTO NG BATAYAN NG BARGAIN SA PAGITAN NG SORRENTO AT MO.

TERMINO AT PAGTANGGAP

 1. Kataga.  Ang Mga Tuntunin ng Paggamit ay magsisimula sa petsa kung kailan mo tinanggap ang mga ito (tulad ng inilarawan sa preamble sa itaas) at mananatiling ganap at epektibo habang ginagamit mo ang Sorrento Properties, maliban kung winakasan nang mas maaga alinsunod sa seksyong ito.
 2. Pagwawakas ng Mga Serbisyo ni Sorrento.  Inilalaan ng Sorrento ang karapatang wakasan o harangan ang access ng sinumang user sa Sorrento Properties o sa Mga Serbisyo anumang oras, mayroon man o walang dahilan, nang walang abiso. Para sa mga dahilan kung bakit maaaring wakasan ang iyong pag-access kasama ang, ngunit hindi limitado sa (a) kung ikaw o ang iyong organisasyon ay nabigo na magbigay ng napapanahong pagbabayad para sa Mga Serbisyo, kung naaangkop, (b) kung ikaw ay may materyal na paglabag sa anumang probisyon ng Kasunduan, o (c) kung ang Sorrento ay kinakailangan na gawin ito ng batas (hal., kung saan ang probisyon ng Mga Serbisyo ay, o naging, labag sa batas). Sumasang-ayon ka na ang lahat ng pagwawakas para sa dahilan ay gagawin sa sariling pagpapasya ni Sorrento at na ang Sorrento ay hindi mananagot sa iyo o sa anumang third party para sa anumang pagwawakas ng iyong pag-access sa Sorrento Properties o sa Mga Serbisyo.
 3. Pagwawakas ng Mga Serbisyo Mo.  Kung gusto mong wakasan ang Mga Serbisyong ibinigay ng Sorrento, maaari mong gawin ito sa pamamagitan ng pag-abiso sa Sorrento anumang oras. Ang iyong paunawa ay dapat ipadala, sa pamamagitan ng pagsulat, sa address ng Sorrento na nakalagay sa ibaba.
 4. Epekto ng Pagwawakas.  Maaaring magresulta ang pagwawakas sa pagbabawal sa anumang paggamit sa hinaharap ng Sorrento Properties o ng Mga Serbisyo. Sa pagwawakas ng anumang bahagi ng Mga Serbisyo, ang iyong karapatang gamitin ang naturang bahagi ng Mga Serbisyo ay awtomatikong magwawakas kaagad. Ang Sorrento ay walang anumang pananagutan sa iyo para sa anumang pagkakasuspinde o pagwawakas. Ang lahat ng mga probisyon ng Mga Tuntunin ng Paggamit na sa pamamagitan ng kanilang likas na katangian ay dapat mabuhay, ay makakaligtas sa pagwawakas ng Mga Serbisyo, kabilang ang walang limitasyon, mga probisyon ng pagmamay-ari, mga disclaimer ng warranty, at mga limitasyon ng pananagutan.

MGA INTERNATIONAL NA GUMAGAMIT

Maaaring ma-access ang Sorrento Properties mula sa mga bansa sa buong mundo at maaaring naglalaman ng mga sanggunian sa Mga Serbisyo at Nilalaman na hindi available sa iyong bansa. Ang mga sanggunian na ito ay hindi nagpapahiwatig na ang Sorrento ay nagnanais na ipahayag tulad Mga Serbisyo o Nilalaman sa iyong bansa. Ang Sorrento Properties ay kinokontrol at inaalok ng Sorrento mula sa mga pasilidad nito sa United States of America. Ang Sorrento ay hindi gumagawa ng mga representasyon na ang Sorrento Properties ay angkop o magagamit para sa paggamit sa ibang mga lokasyon. Dagdag pa, ang ilang bahagi ng Serbisyo ay maaaring isalin sa ibang mga wika, ngunit ang Sorrento ay hindi gumagawa ng mga representasyon o garantiya tungkol sa nilalaman, katumpakan, o pagkakumpleto ng mga pagsasaling iyon. Ang mga nag-a-access o gumagamit ng Sorrento Properties mula sa ibang mga bansa ay ginagawa ito sa kanilang sariling kusa at responsable para sa pagsunod sa lokal na batas. 

PANGKALAHATANG PAMAMARAAN

 1. Electronic Communications.  Ang mga komunikasyon sa pagitan mo at ng Sorrento ay maaaring maganap sa pamamagitan ng mga elektronikong paraan, bumisita ka man sa Sorrento Properties o magpadala ng mga Sorrento e-mail, o kung si Sorrento ay nag-post ng mga abiso sa Sorrento Properties o nakikipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng e-mail. Para sa mga layuning kontraktwal, ikaw ay (a) pumapayag na tumanggap ng mga komunikasyon mula sa Sorrento sa isang elektronikong anyo; at (b) sumang-ayon na ang lahat ng mga tuntunin at kundisyon, kasunduan, abiso, pagsisiwalat, at iba pang komunikasyon na ibinibigay sa iyo ng Sorrento sa elektronikong paraan ay nakakatugon sa anumang legal na kinakailangan na matutugunan ng naturang mga komunikasyon kung ito ay nakasulat.
 2. Takdang Aralin.  Ang Mga Tuntunin ng Paggamit, at ang iyong mga karapatan at obligasyon sa ilalim nito, ay hindi mo maaaring italaga, i-subcontract, italaga o kung hindi man ay ilipat mo nang walang paunang nakasulat na pahintulot ni Sorrento, at anumang pagtatangkang pagtatalaga, subcontract, delegasyon, o paglipat na lumalabag sa nabanggit ay magiging null at walang bisa.
 3. Pilit na Majeure.  Hindi mananagot ang Sorrento para sa anumang pagkaantala o pagkabigo na gumanap na nagreresulta mula sa mga dahilan sa labas ng makatwirang kontrol nito, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga gawa ng Diyos, digmaan, terorismo, kaguluhan, embargo, aksyon ng mga awtoridad ng sibil o militar, sunog, baha, aksidente, welga o kakulangan ng mga pasilidad sa transportasyon, gasolina, enerhiya, paggawa o materyales.
 4. Mga Katanungan, Reklamo, Claim.  Kung mayroon kang anumang mga tanong, reklamo o claim na may kinalaman sa Sorrento Properties, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa legal@sorrentotherapeutics.com. Gagawin namin ang aming makakaya upang matugunan ang iyong mga alalahanin. Kung sa tingin mo ay hindi ganap na natugunan ang iyong mga alalahanin, iniimbitahan ka naming ipaalam sa amin para sa karagdagang pagsisiyasat.
 5. Panahon ng Limitasyon.  IKAW AT SORRENTO ANG ANUMANG DAHILAN NG PAGKILOS NA MULA SA O KAUGNAY SA KASUNDUAN, ANG MGA ARI-ARIAN NG SORRENTO O ANG NILALAMAN AY DAPAT MAGSIMULA SA LOOB NG ISANG (1) TAON MATAPOS ANG DAHILAN NG PAGKILOS. KUNG IBA, ANG GANITONG DAHILAN NG PAGKILOS AY PERMANENTENG BAWAL.
 6. Batas na Namamahala at Lugar.  Ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay pamamahalaan at bibigyang-kahulugan alinsunod sa mga batas ng Estado ng California. Ang lugar para sa anumang mga hindi pagkakaunawaan ay dapat sa San Diego, California. Ang mga partido sa pamamagitan nito ay sumasang-ayon na talikdan ang mga sumusunod na depensa sa anumang aksyon na dinala sa California: forum non conveniens, kakulangan ng personal na hurisdiksyon, hindi sapat na proseso, at hindi sapat na serbisyo ng proseso.
 7. Pagpili ng Wika.  Ito ay hayagang hiling ng mga partido na ang Mga Tuntunin ng Paggamit at lahat ng kaugnay na dokumento ay ginawa sa Ingles, kahit na ibinigay sa isang alternatibong wika. 
 8. Pansinin.  Kung saan hinihiling ng Sorrento na magbigay ka ng isang e-mail address, responsable ka sa pagbibigay sa Sorrento ng iyong pinakabagong e-mail address. Kung sakaling ang huling e-mail address na ibinigay mo sa Sorrento ay hindi wasto, o sa anumang kadahilanan ay hindi kayang maghatid sa iyo ng anumang mga abiso na kinakailangan/pinahihintulutan ng Mga Tuntunin ng Paggamit, ang pagpapadala ni Sorrento ng e-mail na naglalaman ng naturang notice gayunpaman ay bubuo ng epektibong paunawa. Maaari kang magbigay ng paunawa kay Sorrento sa sumusunod na address: Sorrento Therapeutics, Inc., Attn: Legal, 4955 Directors Place, San Diego, CA 92121. Ang nasabing abiso ay dapat ituring na ibinigay kapag natanggap ni Sorrento sa pamamagitan ng liham na inihatid ng kinikilala sa buong magdamag na serbisyo sa paghahatid o unang klase na postage prepaid mail sa address sa itaas.
 9. Pagwawaksi.  Anumang waiver o kabiguan na ipatupad ang anumang probisyon ng Mga Tuntunin ng Paggamit sa isang pagkakataon ay hindi ituring na isang pagwawaksi ng anumang iba pang probisyon o ng naturang probisyon sa anumang iba pang okasyon.
 10. Pagkakahiwalay.  Kung ang anumang bahagi ng Mga Tuntunin ng Paggamit ay pinaniniwalaang hindi wasto o hindi maipapatupad, ang bahaging iyon ay dapat ipakahulugan sa isang paraan upang ipakita, hangga't maaari, ang orihinal na intensyon ng mga partido, at ang natitirang mga bahagi ay mananatiling ganap na may bisa at bisa.
 11. Kontrol sa Pag-export.  Hindi mo maaaring gamitin, i-export, i-import, o ilipat ang Sorrento Properties maliban kung pinapahintulutan ng batas ng US, ang mga batas ng hurisdiksyon kung saan mo nakuha ang Sorrento Properties, at anumang iba pang naaangkop na batas. Sa partikular, ngunit walang limitasyon, ang Sorrento Properties ay hindi maaaring i-export o muling i-export (a) sa alinmang United States embargoed na bansa, o (b) sa sinuman sa listahan ng US Treasury Department ng Specially Designated Nationals o ng US Department of Commerce's Denied Listahan ng Tao o Listahan ng Entidad. Sa pamamagitan ng paggamit ng Sorrento Properties, kinakatawan at ginagarantiyahan mo na (y) wala ka sa isang bansang napapailalim sa embargo ng US Government, o itinalaga ng US Government bilang isang bansang "sumusuporta sa terorista" at (z) ka ay hindi nakalista sa anumang listahan ng US Government ng mga ipinagbabawal o pinaghihigpitang partido. Kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang mga produkto, serbisyo, o teknolohiyang ibinigay ng Sorrento ay napapailalim sa mga batas at regulasyon sa pagkontrol sa pag-export ng United States. Dapat kang sumunod sa mga batas at regulasyong ito at hindi dapat, nang walang paunang pahintulot ng gobyerno ng US, mag-export, muling mag-export, o maglipat ng mga produkto, serbisyo, o teknolohiya ng Sorrento, direkta man o hindi direkta, sa anumang bansa na lumalabag sa naturang mga batas at regulasyon.
 12. Mga Reklamo ng Consumer.  Alinsunod sa California Civil Code §1789.3, maaari kang mag-ulat ng mga reklamo sa Complaint Assistance Unit ng Division of Consumer Services ng California Department of Consumer Affairs sa pamamagitan ng pagsulat sa kanila sa pamamagitan ng pagsulat sa 1625 N. Market Blvd., Ste N-112, Sacramento , CA 95834-1924, o sa pamamagitan ng telepono sa (800) 952 5210-.
 13. Buong Kasunduan.  Ang Mga Tuntunin ng Paggamit ay ang pangwakas, kumpleto, at eksklusibong kasunduan ng mga partido patungkol sa paksa nito at pinapalitan at pinagsasama ang lahat ng naunang talakayan sa pagitan ng mga partido na may kinalaman sa naturang paksa.