సంప్రదించండి

Sorrento Therapeutics, Inc.

4955 డైరెక్టర్స్ ప్లేస్
శాన్ డియాగో, CA 92121

టెల్: (858) 203-4100
ఫ్యాక్స్: (858) 203-4028

info@sorrentotherapeutics.com

క్లినికల్ ట్రయల్స్
clinicaltrials@sorrentotherapeutics.com

పెట్టుబడిదారులు
పెట్టుబడిదారులు@sorrentotherapeutics.com

వ్యాపార అభివృద్ధి
business@sorrentotherapeutics.com

మీడియా అభ్యర్థనలు
mediarelations@sorrentotherapeutics.com