டிஏஆர் டி

« பைப்லைனுக்குத் திரும்பு

DAR T (டைமெரிக் ஆன்டிஜென் ஏற்பி-T செல்)

டி-செல் ரிசெப்டார் (TCR) ஆல்பா சங்கிலி மாறிலி மண்டலத்தில் (TRAC) டைமெரிக் ஆன்டிஜென் ஏற்பியை வெளிப்படுத்தும் வகையில், சாதாரண ஆரோக்கியமான நன்கொடையாளரிடமிருந்து பெறப்பட்ட T செல்களை மரபணு ரீதியாக மாற்றியமைக்க, சொரெண்டோ ஒரு தனியுரிம நாக்-அவுட் நாக்-இன் (KOKI) தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்த முறையில், TRAC நாக் அவுட் செய்யப்பட்டு, ஆன்டிஜென் அதன் இருப்பிடத்தில் தட்டப்படுகிறது. 

டிமெரிக் ஆன்டிஜென் ரிசெப்டர் (டிஏஆர்) பாரம்பரிய சிமெரிக் ஆன்டிஜென் ரிசெப்டர் (சிஏஆர்) டி செல்கள் பயன்படுத்தும் scFv க்குப் பதிலாக ஒரு Fab ஐப் பயன்படுத்துகிறது. இந்த டிஏஆர் முன் மருத்துவ ஆய்வுகளில் அதிக விவரக்குறிப்பு, நிலைப்புத்தன்மை மற்றும் ஆற்றல் ஆகியவற்றில் நிரூபிக்கப்பட்டதாக நாங்கள் நம்புகிறோம்.

தற்போதைய CAR T செல் தொழில்நுட்பம்

அடுத்த ஜென் டிமெரிக் ஆன்டிஜென் ரிசெப்டர் (டிஏஆர்) தொழில்நுட்பம்

சோரெண்டோ-கிராபிக்ஸ்-DART