Framåtblickande uttalanden

« Tillbaka till Pipeline

Framåtblickande uttalanden

Informationen som tillhandahålls på denna webbplats inkluderar framåtblickande information och framåtblickande uttalanden (sammantaget "framåtblickande uttalanden" enligt tillämpliga värdepapperslagar, inklusive enligt "safe harbor"-bestämmelserna i US Private Securities Litigation Reform Act of 1995) relaterad till Sorrento Therapeutics, Inc. ("Sorrento"). Framåtblickande uttalanden återspeglar Sorrento-ledningens förväntningar och övertygelser om framtida händelser och kan också återspegla Sorrento-ledningens planer, mål, mål och uppdrag. Dessa framåtblickande uttalanden relaterar inte strikt till historiska eller aktuella fakta och de kan åtföljas av sådana ord som "sikta", "förutse", "tro", "kunde", "uppskatta", "förvänta", "förutse, ” ”avser”, ”får”, ”planerar”, ”potentiellt”, ”möjligt”, ”kommer” och andra ord och termer av liknande betydelse. Dessa uttalanden avser bland annat Sorrento-ledningens förväntningar på planer, mål, strategier, framtida operativa eller finansiella resultat, affärsplaner och framtidsutsikter samt förväntningar på kliniska prövningar, utvecklingstidslinjer, diskussioner med tillsynsmyndigheter, utvecklingsprogram, utvecklingskandidater och prövningsläkemedel under utveckling av Sorrento och av Sorrentos strategiska partners. De framåtblickande uttalandena på denna webbplats är varken löften eller garantier, och du bör inte lita onödigt på dessa framåtblickande uttalanden eftersom de involverar kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer, av vilka många ligger utanför Sorrentos kontroll och som kan orsaka att faktiska resultat avviker väsentligt från de som uttrycks eller antyds i dessa framåtblickande uttalanden. Sådana risker och osäkerhetsfaktorer inkluderar, men är inte begränsade till, effekterna av allmänna ekonomiska förhållanden, ekonomiska förhållanden inom den biofarmaceutiska industrin, förändringar i regleringsmiljön, volatilitet på aktiemarknaden, fluktuationer i kostnader, vår förmåga att utveckla och skydda vår immateriella egendom och driva vår verksamhet utan att göra intrång i andras immateriella rättigheter, beroende av tredje part och/eller samarbetsavtal för framgångsrik utveckling och kommersialisering av våra produkter, förändringar i konkurrensbilden, förändringar i vården för de olika indikationer där Sorrento är inblandad, och andra risker som beskrivs i Sorrentos årsrapport på Form 10-K, såväl som andra efterföljande inlämningar som görs från tid till annan till US Securities and Exchange Commission, som är tillgängliga på www.sec.gov. Dessa risker och osäkerheter kan göra att framtida resultat, prestationer eller prestationer kommer att skilja sig väsentligt från de resultat, prestationer eller prestationer som uttrycks eller antyds av sådana framåtblickande uttalanden. Sådana resultat, prestationer eller prestationer inkluderar, men är inte begränsade till, tidpunkten för registrering eller slutförande av kliniska prövningar, resultaten av kliniska prövningar, tidpunkten och effekterna av regleringsåtgärder, den relativa framgången eller bristen på framgång i att utveckla och vinna regulatoriskt godkännande av Sorrentos produktkandidater, framgången, effektiviteten eller säkerheten för någon av Sorrentos produktkandidater, förmågan att skala upp, formulera och tillverka tillräckliga goda tillverkningsmetoder, kliniska eller kommersialiseringsmängder av Sorrentos produktkandidater, och den relativa framgången eller bristen framgång i marknadens acceptans för någon av Sorrentos produktkandidater. Läkemedelsutveckling och kommersialisering innebär en hög grad av risk, och endast ett litet antal forsknings- och utvecklingsprogram leder till kommersialisering av en produkt. Resultat i kliniska prövningar i ett tidigt skede kanske inte indikerar fullständiga resultat eller resultat från kliniska prövningar i senare skede eller större skala och garanterar inte myndighetsgodkännande.

På den här webbplatsen kan Sorrentos ledning hänvisa till resultat, prognoser eller resultatmått som inte har upprättats i enlighet med US Generally Accepted Accounting Principles (“GAAP”) som rapporterats i företagets SEC-anmälningar. Dessa resultat, prognoser eller resultatmått är icke-GAAP-mått och är inte avsedda att ersätta eller ersätta resultat som mäts under GAAP och är ett komplement till GAAP-rapporterade resultat.

Dessa framåtriktade uttalanden gäller endast från och med det datum de först gjordes eller uppdaterades på denna webbplats, och Sorrento frånsäger sig härmed alla avsikter, skyldigheter, skyldigheter eller åtaganden att revidera eller uppdatera framåtriktade uttalanden som finns på denna webbplats.