Kushtet e Përdorimit

« Kthehu te Pipeline

KUSHTET E PËRDORIMIT

Data e hyrjes në fuqi: 14 qershor 2021

Këto Kushte Përdorimi ("Kushtet e Përdorimit”) futet në mes Sorrento Therapeutics, Inc., në emër dhe në emër të filialeve dhe filialeve tona (“Sorrento, ""us, ""we, "Ose"tonë”) dhe ju, ose nëse përfaqësoni një ent ose organizatë tjetër, atë subjekt ose organizatë (në secilin rast, "ju”). Këto Kushte Përdorimi rregullojnë aksesin tuaj dhe/ose përdorimin e faqeve tona të internetit, aplikacioneve dhe portaleve që ne operojmë dhe që lidhen me këto Kushte Përdorimi (së bashku, "Faqe"), dhe shërbimet dhe burimet e aktivizuara nëpërmjet sajtit (secila një "Shërbime"Dhe kolektivisht,"Sherbimet”). Këto Kushte përdorimi nuk zbatohen për faqet dhe shërbimet e tjera të ofruara nga Sorrento, të tilla si provat tona klinike, shërbimet laboratorike të pacientëve ose produktet COVI-STIX.

JU LUTEM LEXONI ME KUJDES KËTO KUSHTE PËRDORIMI. DUKE SHFLETUAR OSE QASUR NË SITE DHE/ose duke përdorur SHËRBIMET, JU PREFAQENI SE (1) KENI LEXUAR, KUPTUR DHE PRANONI TË LIGJET NGA KUSHTET E PËRDORIMIT, (2) JENI TË KUFIZUAR LIGJOR SORRENTO, DHE (3) JU KENI AUTORITETIN TË HYNI KUSHTET E PËRDORIMIT PERSONALISHT OSE NË EMËR TË KOMPANISË QË KENI EMËRTUAR SI PËRDORUES, DHE TË LIDHNI ATË KOMPANI ME KUSHTET E PËRDORIMIT. TERMI "TI" I referohet PERSONIT INDIVIDUAL APO JURIDIK, SIPAS TË ZBATUESHME.  NËSE NUK PRANONI TË DETYRONI KUSHTET E PËRDORIMIT, NUK MUND TË QASNI OSE TË PËRDORNI FAQIN APO SHËRBIMET.

JU LUTEM KUJDES SE KËTO KUSHTE PERDORIMI JANË SUBJEKT TË NDRYSHIME NGA SORRENTO SIPAS VETËM TË VETËM DISKERIMIN TË TIJ, në çdo kohë. Sorrento do t'ju informojë për praninë e çdo ndryshimi në këto Kushte të Përdorimit duke postuar ato ndryshime në sit, duke ndryshuar datën në krye të Kushteve të Përdorimit dhe/ose duke ju dhënë njoftim nëpërmjet sajtit ose mjeteve të tjera (përfshirë dërgimin e njoftimit në çdo adresë emaili të ofruar në Sorrento). Nëse nuk përcaktohet ndryshe, çdo modifikim do të jetë efektiv menjëherë pas postimit në sit ose dërgimit të një njoftimi të tillë. Ju mund t'i përfundoni Kushtet e Përdorimit siç parashikohen më poshtë nëse kundërshtoni ndonjë modifikim të tillë. Megjithatë, do të konsiderohet se keni rënë dakord për çdo modifikim nëpërmjet përdorimit të vazhdueshëm të Faqes ose Shërbimeve pas kësaj periudhe njoftimi. JU LUTEM KONTROLLONI RREGULLSH FAQIN PËR TË SHIKONI KUSHTET TË AKTUALE.

Përdorimi dhe pjesëmarrja juaj në shërbime të caktuara mund t'i nënshtrohet kushteve shtesë, duke përfshirë çdo kusht të zbatueshëm midis Sorrento dhe punëdhënësit ose organizatës suaj dhe çdo kusht që ju paraqitet për pranimin tuaj kur përdorni një shërbim shtesë ("Kushtet shtesë”). Nëse Kushtet e Përdorimit nuk janë në përputhje me Kushtet Suplementare, Kushtet Suplementare do të kontrollojnë në lidhje me këtë shërbim. Kushtet e përdorimit dhe çdo kusht shtesë i zbatueshëm referohen këtu si "Marrëveshje".

QASJA DHE PËRDORIMI I VETIVE TË SORRENTO

 1. Përdorimi lejohet. Faqja, Shërbimet dhe informacioni, të dhënat, imazhet, teksti, skedarët, softueri, skriptet, grafika, fotot, tingujt, muzika, videot, kombinimet audiovizuale, veçoritë ndërvepruese dhe materialet e tjera (së bashku, "Përmbajtja”) të disponueshme në ose nëpërmjet sajtit dhe shërbimeve (përmbajtje e tillë, së bashku me sajtin dhe shërbimet, secila një “Prona e Sorrentos” dhe kolektivisht, “Properties Sorrento”) mbrohen nga ligjet e të drejtave të autorit në të gjithë botën. Në varësi të Marrëveshjes, Sorrento ju jep një licencë të kufizuar për të hyrë dhe përdorur pronat e Sorrento vetëm për qëllimet tuaja personale ose të brendshme të biznesit. Përveç nëse specifikohet ndryshe nga Sorrento në një licencë të veçantë, e drejta juaj për të përdorur çdo dhe të gjitha pronat e Sorrento i nënshtrohet Marrëveshjes. 
 2. Pranueshmëria. Ju deklaroni se jeni në moshë madhore për të krijuar një kontratë detyruese dhe nuk jeni një person i ndaluar nga përdorimi i pronave Sorrento sipas ligjeve të Shteteve të Bashkuara, vendbanimit tuaj ose ndonjë juridiksioni tjetër të zbatueshëm. Ju pohoni se jeni ose më shumë se 18 vjeç, ose një i mitur i emancipuar, ose keni pëlqimin ligjor të prindërve ose kujdestarit, dhe jeni plotësisht të aftë dhe kompetent për të hyrë në termat, kushtet, detyrimet, pohimet, përfaqësimet dhe garancitë e përcaktuara në këto Kushte Përdorimi dhe Marrëveshje, aty ku është e zbatueshme, dhe për t'iu përmbajtur dhe në përputhje me Marrëveshjen. Në çdo rast, ju pohoni se jeni mbi moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjeç, pasi pronat e Sorrento nuk janë të destinuara për fëmijët nën 16 vjeç. Nëse jeni nën 16 vjeç, atëherë ju lutemi mos përdorni ose mos përdorni pronat Sorrento.
 3. Kufizime të caktuara.  Të drejtat që ju janë dhënë në Kushtet e Përdorimit u nënshtrohen kufizimeve të mëposhtme: (a) nuk do të licenconi, shisni, jepni me qira, jepni me qira, transferoni, caktoni, riprodhoni, shpërndani, strehoni ose shfrytëzoni në mënyrë komerciale Pronat e Sorrento-s ose ndonjë pjesë të Karakteristikat e Sorrento, duke përfshirë faqen, (b) nuk do të kornizoni ose përdorni teknika inkuadrimi për të bashkangjitur ndonjë markë tregtare, logo ose veçori të tjera Sorrento (përfshirë imazhet, tekstin, paraqitjen e faqes ose formën) të Sorrento-s; (c) nuk do të përdorni asnjë meta-etiketë ose "tekst tjetër të fshehur" duke përdorur emrin ose markat tregtare të Sorrentos; (d) nuk do të modifikoni, përktheni, përshtatni, bashkoni, bëni vepra të derivuara të, çmontoni, zbërtheni, përpiloni ose rindërtoni asnjë pjesë të Sorrento Properties, përveç në masën kur kufizimet e mësipërme janë të ndaluara shprehimisht nga ligji në fuqi; (e) nuk do të përdorni asnjë softuer, pajisje ose procese të tjera manuale ose të automatizuara (duke përfshirë por pa u kufizuar në merimangat, robotët, gërvishtësit, zvarritësit, avatarët, mjetet e nxjerrjes së të dhënave ose të ngjashme) për të "gërmuar" ose shkarkuar të dhëna nga çdo ueb faqet e përfshira në sit (përveç faktit që ne u japim operatorëve të motorëve të kërkimit publik leje të revokueshme për të përdorur merimangat për të kopjuar materiale nga faqja për qëllimin e vetëm dhe vetëm në masën e nevojshme për krijimin e indekseve të kërkueshme publikisht të materialeve, por jo arkivat ose arkivat e materialeve të tilla); (f) nuk do të hyni në Sorrento Properties për të ndërtuar një faqe interneti, aplikacion ose shërbim të ngjashëm ose konkurrues; (g) përveç siç shprehet shprehimisht këtu, asnjë pjesë e Sorrento Properties nuk mund të kopjohet, riprodhohet, shpërndahet, ripublikohet, shkarkohet, shfaqet, postohet ose transmetohet në çfarëdo forme ose me çfarëdo mënyre; (h) nuk do të hiqni ose shkatërroni asnjë njoftim për të drejtën e autorit ose shenja të tjera pronësie të përfshira në ose në Sorrento Properties; (i) nuk do të imitoni ose shtrembëroni lidhjen tuaj me asnjë person ose ent. Çdo lëshim, përditësim ose shtesë tjetër në të ardhmen në Properties Sorrento do t'i nënshtrohet kushteve të përdorimit. Sorrento, furnizuesit e tij dhe ofruesit e shërbimeve rezervojnë të gjitha të drejtat që nuk jepen në Kushtet e përdorimit. Çdo përdorim i paautorizuar i ndonjë prone Sorrento përfundon licencat e dhëna nga Sorrento në përputhje me Kushtet e Përdorimit.
 4. Përdorimi nga klientët Sorrento.  Nëse jeni një klient i Sorrento që hyn ose përdor Faqen ose Shërbimet, duke përfshirë portalin tonë të klientit, ju përfaqësoni dhe garantoni që (a) kur përdorni pronat e Sorrento ju do të pajtoheni me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi, duke përfshirë, aty ku është e zbatueshme, Sigurimin Shëndetësor Akti i Transportueshmërisë dhe Përgjegjshmërisë dhe rregulloret e tij zbatuese dhe ligje të tjera të privatësisë dhe mbrojtjes së të dhënave, dhe (b) nuk do të na jepni asnjë informacion, përfshirë të dhënat personale dhe informacionin e mbrojtur shëndetësor, për të cilin nuk keni autorizimet ose pëlqimet e kërkuara. Ju më tej pranoni dhe pranoni që ju, dhe jo Sorrento, jeni përgjegjës për të siguruar që të gjitha zbulimet e nevojshme janë dhënë dhe të gjitha pëlqimet dhe/ose lejet e nevojshme janë marrë nga pacientët siç mund të kërkohet nga ligjet e zbatueshme të privatësisë dhe mbrojtjes së të dhënave dhe rregulloret në juridiksionin tuaj. Për më shumë informacion në lidhje me praktikat e privatësisë së Sorrentos, ju lutemi shihni faqen tonë Politika e Privatësisë.
 5. Pajisjet dhe softuerët e nevojshëm.  Ju duhet të siguroni të gjitha pajisjet dhe softuerin e nevojshëm për t'u lidhur me Sorrento Properties, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, një pajisje celulare që është e përshtatshme për t'u lidhur dhe përdorur Sorrento Properties, në rastet kur Shërbimet ofrojnë një komponent celular. Ju jeni vetëm përgjegjës për çdo tarifë, duke përfshirë tarifat e lidhjes me internetin ose celularin, që keni kur hyni në Sorrento Properties.

PRONËSIA

 1. Karakteristikat e Sorrentos.  Ju pranoni që Sorrento dhe furnitorët e tij zotërojnë të gjitha të drejtat, titullin dhe interesat në Sorrento Properties. Ju nuk do të hiqni, ndryshoni ose errësoni asnjë njoftim për të drejtën e autorit, markën tregtare, markën e shërbimit ose njoftime të tjera të të drejtave pronësore të përfshira ose që shoqërojnë ndonjë Properti Sorrento. Ju pranoni që nuk keni asnjë të drejtë, titull ose interes në ose ndaj ndonjë Përmbajtjeje që shfaqet në ose në "Properties Sorrento".
 2. Markat tregtare.  Sorrento Therapeutics, Inc., Sorrento, logoja e Sorrento-s, çdo emër dhe logo e filialeve, dhe të gjitha grafika, logot, shenjat e shërbimit, ikonat, veshjet tregtare dhe emrat tregtarë të përdorur në ose në lidhje me ndonjë pronë të Sorrento janë marka tregtare të Sorrento ose filialeve të tij dhe mund të të mos përdoret pa lejen e shprehur paraprake me shkrim të Sorrento. Markat e tjera tregtare, markat e shërbimit dhe emrat tregtarë që mund të shfaqen në ose në Sorrento Properties janë pronë e pronarëve të tyre përkatës. Nëse përdorni materialet ose markat tregtare në ose në Pronat e Sorrentos në çfarëdo mënyre që nuk lejohet qartë nga ky seksion, ju jeni duke shkelur marrëveshjen tuaj me ne dhe mund të jeni duke shkelur të drejtat e autorit, markën tregtare dhe ligje të tjera. Në atë rast, ne revokojmë automatikisht lejen tuaj për të përdorur Pronat e Kompanisë. Titulli i materialeve mbetet me ne ose me autorët e materialeve të përfshira në Pronat e Kompanisë. Të gjitha të drejtat që nuk janë dhënë shprehimisht janë të rezervuara.
 3. Reagime  Ju pranoni që dërgimi i çdo ideje, sugjerimi, dokumenti dhe/ose propozimi te Sorrento përmes sugjerimeve, komenteve, wiki, forumit ose faqeve të ngjashme ("Reagime") është në rrezikun tuaj dhe se Sorrento nuk ka asnjë detyrim (përfshirë pa kufizim detyrimet e konfidencialitetit) në lidhje me këto komente. Ju përfaqësoni dhe garantoni se keni të gjitha të drejtat e nevojshme për të paraqitur komentet. Ju i jepni Sorrento-s një të drejtë dhe licencë plotësisht të paguar, pa honorare, të përhershme, të parevokueshme, mbarëbotërore, joekskluzive dhe plotësisht të nënlicensueshme për të përdorur, riprodhuar, kryer, shfaqur, shpërndarë, përshtatur, modifikuar, riformatuar, krijuar derivat. punimet e, dhe përndryshe shfrytëzohen në mënyrë komerciale ose jokomerciale në çfarëdo mënyre, çdo dhe të gjitha komentet, dhe për të nënlicencuar të drejtat e mësipërme, në lidhje me funksionimin dhe mirëmbajtjen e Sorrento Properties dhe/ose biznesin e Sorrento.

Sjellja e përdoruesit

Si kusht përdorimi, ju pranoni të mos përdorni Sorrento Properties për asnjë qëllim që është i ndaluar nga Marrëveshja ose nga ligji në fuqi. Ju nuk duhet (dhe nuk do të lejoni asnjë palë të tretë) të ndërmarrë ndonjë veprim mbi ose nëpërmjet Sorrento Properties që: (i) cenon çdo patentë, markë tregtare, sekret tregtar, të drejtën e autorit, të drejtën e publicitetit ose të drejtë tjetër të çdo personi ose subjekti; (ii) është i paligjshëm, kërcënues, abuziv, ngacmues, shpifës, shpifës, mashtrues, mashtrues, pushtues i privatësisë së tjetrit, torturues, i turpshëm, pornografik, fyes ose profan; (iii) promovon fanatizëm, racizëm, urrejtje ose dëmtim kundër çdo individi ose grupi; (iv) përbën reklamë të paautorizuar ose të pakërkuar, postë elektronike të padëshiruara ose me shumicë; (v) përfshin aktivitete tregtare dhe/ose shitje pa pëlqimin paraprak me shkrim të Sorrentos; (vi) imiton çdo person ose ent, duke përfshirë çdo punonjës ose përfaqësues të Sorrentos; (vii) shkel, ose inkurajon çdo sjellje që do të shkelte, çdo ligj ose rregullore të zbatueshme ose që do të shkaktonte përgjegjësi civile; (viii) ndërhyn ose përpiqet të ndërhyjë në funksionimin e duhur të Sorrento Properties ose përdor Sorrento Properties në çfarëdo mënyre që nuk lejohet shprehimisht nga Marrëveshja; ose (ix) përpjekjet për t'u përfshirë ose përfshirë në, çdo akt potencialisht të dëmshëm që drejtohet kundër Sorrento Properties, duke përfshirë por pa u kufizuar në shkeljen ose përpjekjen për të shkelur çdo veçori sigurie të Sorrento Properties, duke përdorur softuer manual ose të automatizuar ose mjete të tjera për të hyrë në , "gërvisht", "zvarritje" ose "merimangë" çdo faqe të përmbajtur në "Properties" Sorrento, duke futur viruse, krimba ose kode të ngjashme të dëmshme në "Properties" Sorrento, ose duke ndërhyrë ose duke u përpjekur të ndërhyjë në përdorimin e "Properties" Sorrento nga çdo përdorues, host ose tjetër rrjet, duke përfshirë me anë të mbingarkesës, "përmbytjes", "spamming", "bombardimit të postës" ose "përplasjes" së Properties Sorrento.

HETIMET

Sorrento mund, por nuk është i detyruar të monitorojë ose rishikojë pronat e Sorrento në çdo kohë. Nëse Sorrento merr dijeni për ndonjë shkelje të mundshme nga ju të ndonjë dispozite të Marrëveshjes, Sorrento rezervon të drejtën për të hetuar shkelje të tilla dhe Sorrento, sipas gjykimit të tij, mund të ndërpresë menjëherë licencën tuaj për të përdorur Sorrento Properties, tërësisht ose pjesërisht. pa njoftim paraprak për ju.

PRONA TË TRETË

Karakteristikat Sorrento mund të përmbajnë lidhje me faqet e internetit dhe/ose aplikacionet e palëve të treta (“Pronat e Palës së Tretë”). Kur klikoni në një lidhje për një pronë të palës së tretë, ne nuk do t'ju paralajmërojmë se jeni larguar nga Pronat e Sorrento dhe u nënshtroheni termave dhe kushteve (përfshirë politikat e privatësisë) të një faqe interneti ose destinacioni tjetër. Prona të tilla të palëve të treta nuk janë nën kontrollin e Sorrento dhe ne nuk jemi përgjegjës për asnjë pronë të palës së tretë. Sorrento i ofron këto Prona të Palëve të Treta vetëm si lehtësi dhe nuk shqyrton, miraton, monitoron, miraton, garanton ose bën ndonjë përfaqësim në lidhje me Pronat e Palës së Tretë, ose ndonjë produkt ose shërbim të ofruar në lidhje me to. Ju i përdorni të gjitha lidhjet në Karakteristikat e Palës së Tretë me rrezikun tuaj. Kur largoheni nga faqja jonë, Kushtet e përdorimit nuk rregullojnë më. Ju duhet të rishikoni kushtet dhe politikat e zbatueshme, duke përfshirë privatësinë dhe praktikat e mbledhjes së të dhënave, të çdo Prone të Palës së Tretë dhe të bëni çfarëdo hetimi që ju e ndieni të nevojshëm ose të përshtatshëm përpara se të vazhdoni me ndonjë transaksion me ndonjë palë të tretë. Duke përdorur pronat e Sorrento-s, ju e lironi shprehimisht Sorrento nga çdo përgjegjësi që lind nga përdorimi juaj i çdo Prone të Palës së Tretë. 

Dëmshpërblimi

Ju pranoni të dëmshpërbleni dhe mbani Sorrenton, prindërit, filialet, filialet, oficerët, punonjësit, agjentët, partnerët, furnizuesit dhe licencuesit (secili, një "Palë Sorrento" dhe kolektivisht, "Palët Sorrento") të padëmshëm nga çdo humbje, kosto , detyrimet dhe shpenzimet (duke përfshirë tarifat e arsyeshme të avokatëve) në lidhje ose që lindin nga ndonjë dhe nga të gjitha sa vijon: (a) përdorimi dhe aksesi juaj i Pronave Sorrento; (b) shkeljen tuaj të Marrëveshjes; (c) shkeljen nga ana juaj e çdo të drejte të një pale tjetër, duke përfshirë çdo përdorues tjetër; ose (d) shkeljen tuaj të çdo ligji, rregulli ose rregulloreje në fuqi. Sorrento rezervon të drejtën, me shpenzimet e veta, të marrë përsipër mbrojtjen dhe kontrollin ekskluziv të çdo çështjeje që përndryshe i nënshtrohet dëmshpërblimit nga ju, në këtë rast ju do të bashkëpunoni plotësisht me Sorrento për të kërkuar çdo mbrojtje të disponueshme. Kjo dispozitë nuk kërkon që ju të dëmshpërbleni asnjërën nga Palët Sorrento për çdo praktikë të pandërgjegjshme tregtare nga kjo palë ose për mashtrim, mashtrim, premtim të rremë, keqinterpretim ose fshehje, shtypje ose mosveprim të ndonjë fakti material në lidhje me Shërbimet e ofruara më poshtë . Ju pranoni që dispozitat e këtij seksioni do t'i mbijetojnë çdo përfundimi të Marrëveshjes dhe/ose aksesit tuaj në "Properties Sorrento".

HEQJA E GARANCIVE DHE KUSHTEVE

JU KUPTON SHPREHIM DHE PAJTOHET QË NË SHPËRMARRËN E LEJUAR NGA LIGJI NË FUQI, PËRDORIMI JUAJ I PRONËVE TË SORRENTO ËSHTË NË RREZIKUN TUAJ VETËM, DHE PRONËT E SORRENTO JANË NË “AS”, DHE TË GJITHA TË GJITHSHME. Partitë e Sorrento shprehin shprehimisht të gjitha garancitë, përfaqësimet dhe kushtet e çdo lloji, qoftë të shprehur ose të nënkuptuar, duke përfshirë, por jo të kufizuara në, garancitë ose kushtet e nënkuptuara të tregtarëve, palestër për një qëllim të caktuar dhe mosfshitje që rrjedh nga përdorimi i përdorimit të VETITË SORRENTO. PALET SORRENTO NUK BËJNË ASNJË GARANCI, PËRFAQËSIM OSE KUSHT QË: (A) VETITË E SORRENTO DO TË PLOTËSOJNË KËRKESAT TUAJA; (B) QASJA NË FAQ DO TË JETË E PANDËRPRERËSE OSE PËRDORIMI JUAJ I VETIVE TË SORRENTO DO TË JETË NË KOHË, I SIGURT OSE PA GABIME; (C) VETITË E SORRENTO DO TË JETË TË SAKTA, TË BESUESHME, TË PLOTË, TË DOBISHME, OSE TË SAKTË; (D) Sajti do të jetë i disponueshëm në çdo kohë ose vendndodhje të veçantë; (E) DO TË KORRIGJOHET NDONJE DEFEKT APO GABIME; OSE (F) QË FAQI ËSHTË PA VIRUSE APO KOMPONENTË TË TJERA TË DËMSHËM. ASNJË KËSHILLA APO INFORMACION, ME GOJ APO ME SHKRIM, TË MIRË NGA SORRENTO APO NËPËRMJET VETITË E SORRENTO DO TË KRIJË ASNJË GARANCI NUK BËRË SHPREHIM KETU.

KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

JU E KUPTONI DHE PRANONI QË NË ASNJË RAST PALËT TË SORRENTO DO TË PËRGJEGJËSIN PËR ÇDO HUMBJE FITIME, TË ARDHURA OSE TË DHËNA, INDIREKT, INCIDENTAL, TË VEÇANTË, APO DËM TË KUFIZUARA TË KUFIZUARA TË SHBBSH, TË MALLRAVE OSE SHËRBIME TË ZËVENDËSUAR, NË ÇDO RAST NËSE PALËT SORRENTO JANË KËSHILLUAR APO JO PËR MUNDËSINË E DËMEVE TË KËSHILLA, QË RRIJNË NGA KOMPJURIME APO NË LIDHJE ME PAJISJE TË TJERA, TEORIA E PËRGJEGJËSISË, E REZULTAR NGA: (A) PËRDORIMI OSE PAAFTËSIA PËR TË PËRDORUR VETITË SORRENTO; (B) KOSTOT E PROKURIMIT TË MALLRAVE OSE SHËRBIMEVE ZËVENDËSUESE QË rezultojnë NGA ÇDO MALL, TË DHËNË, INFORMACION APO SHËRBIM TË BLERE OSE TË MIRËN APO MESAZHET E MARRA PËR TRANSAKSIONET E SHQYRTuara; (C) QASJE E PAAUTORIZUAR NË OSE NDRYSHIMIN E TRANSMISIONIT OSE TË TË DHËNAVE TUAJA, PËRFSHIRË ÇDO DHE TË GJITHË INFORMACION PERSONAL DHE/OSE INFORMACION FINANCIAR TË RUAJTUR Aty; (D) DEKLARATAT OSE SJELLJA E ÇDO PALË TË TRETË NË PRONËT SORRENTO; (E) LËNDIM PERSONAL APO DËM TË PASURISË, TË ÇDO NATYRE QË Qofsh, që rezultojnë nga AKSJA JUAJ DHE PËRDORIMI I SHËRBIMEVE; (F) ÇDO NDËRPRERJE OSE NDËRPRERJE TË TRANSMETIMIT NË OSE NGA SHËRBIMET TONA; (G) ÇDO BUG, ​​VIRUS, KALË TROJAN OSE TË NGJITHSHME QË MUND TË TRANSMETOHET NË APO NË SHËRBIM NGA ÇDO PALË E TRETË; (H) NDONJË GABIME OSE MËSHTIM NË ÇDO PËRMBAJTJE; DHE/OSE (I) NDONJË ÇËSHTJE TJETËR LIDHUR ME PRONËT E SORRENTO, BAZUAR NË GARANCI, TË DREJTAT E AUTORIT, KONTRATËS, DETYRIMET (PERFSHIRË PAQLEDHJE), APO NDONJË TEORI TJETËR JURIDIKE. NË ASNJË RRETHANA PALËT SORRENTO DO TË JUAJTË PËRGJEGJËSEN PËR MË SHUMË SE 100 dollarë. NË RASTIN E DISA JURISDIKSIONE NUK LEJOJNË PËRJASHTIM OSE KUFIZIMIN E DËMVE NE SHPËNDAJEN E TREGUAR MË SIPER, PËRGJEGJËSIA JONË NË JURISDIKSIONE TË TIJ DO TË KUFIZOHET NË SHPALLËN E LEJUAR. JU PRANONI DHE PAJNONI QË KUFIZIMET E DËMEVE TË PARAQITURA MË LIRË JANË ELEMENTE THEMELORË TË BAZËS SË OKAZIONIT MIDIS SORRENTO DHE JU.

KUSHTET DHE TERMINIMI

 1. Termi  Kushtet e përdorimit fillojnë në datën kur i pranoni ato (siç përshkruhet në preambulën e mësipërme) dhe mbeten në fuqi dhe efekt të plotë gjatë kohës që përdorni Sorrento Properties, përveç rasteve kur përfundoni më herët në përputhje me këtë seksion.
 2. Përfundimi i Shërbimeve nga Sorrento.  Sorrento rezervon të drejtën të ndërpresë ose bllokojë aksesin e çdo përdoruesi në Pronat e Sorrento ose Shërbimet në çdo kohë, me ose pa shkak, pa paralajmërim. Për arsye që qasja juaj mund të ndërpritet, përfshijnë, por nuk kufizohen në (a) nëse ju ose organizata juaj nuk arrini të siguroni pagesën në kohë për Shërbimet, nëse është e zbatueshme, (b) nëse keni shkelur materialisht ndonjë dispozitë të Marrëveshjes, ose (c) nëse Sorrento-s i kërkohet ta bëjë këtë me ligj (p.sh., kur ofrimi i Shërbimeve është, ose bëhet, i paligjshëm). Ju pranoni që të gjitha përfundimet për arsye do të bëhen në diskrecionin e vetëm të Sorrento-s dhe se Sorrento nuk do të jetë përgjegjës ndaj jush ose ndonjë pale të tretë për çdo ndërprerje të aksesit tuaj në Pronat ose Shërbimet e Sorrentos.
 3. Ndërprerja e Shërbimeve nga Ju.  Nëse dëshironi të përfundoni Shërbimet e ofruara nga Sorrento, mund ta bëni këtë duke njoftuar Sorrento në çdo kohë. Njoftimi juaj duhet të dërgohet me shkrim në adresën e Sorrentos të përcaktuar më poshtë.
 4. Efekti i përfundimit.  Përfundimi mund të rezultojë në ndalimin e çdo përdorimi të ardhshëm të Pronave ose Shërbimeve Sorrento. Pas përfundimit të ndonjë pjese të Shërbimeve, e drejta juaj për të përdorur këtë pjesë të Shërbimeve do të përfundojë automatikisht menjëherë. Sorrento nuk do të ketë asnjë përgjegjësi ndaj jush për ndonjë pezullim ose përfundim. Të gjitha dispozitat e Kushteve të Përdorimit, të cilat nga natyra e tyre duhet të mbijetojnë, do t'i mbijetojnë përfundimit të Shërbimeve, duke përfshirë pa kufizim, dispozitat e pronësisë, mohimet e garancisë dhe kufizimet e përgjegjësisë.

PËRDORUES NDËRKOMBËTARE

Karakteristikat e Sorrento mund të aksesohen nga vende anembanë botës dhe mund të përmbajnë referenca për Shërbimet dhe Përmbajtjet që nuk janë të disponueshme në vendin tuaj. Këto referenca nuk nënkuptojnë se Sorrento synon të shpallë i tillë Shërbimet ose Përmbajtja në vendin tuaj. Sorrento Properties kontrollohet dhe ofrohet nga Sorrento nga objektet e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sorrento nuk deklaron se Karakteristikat e Sorrento janë të përshtatshme ose të disponueshme për përdorim në vende të tjera. Më tej, pjesë të caktuara të Shërbimit mund të përkthehen në gjuhë të tjera, por Sorrento nuk jep asnjë përfaqësim ose garanci në lidhje me përmbajtjen, saktësinë ose plotësinë e këtyre përkthimeve. Ata që aksesojnë ose përdorin Sorrento Properties nga vende të tjera e bëjnë këtë me vullnetin e tyre dhe janë përgjegjës për pajtueshmërinë me ligjin vendas. 

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

 1. Komunikimet elektronike.  Komunikimet mes jush dhe Sorrento mund të bëhen nëpërmjet mjeteve elektronike, pavarësisht nëse vizitoni Sorrento Properties ose dërgoni e-mail Sorrento, ose nëse Sorrento poston njoftime në Sorrento Properties ose komunikon me ju nëpërmjet postës elektronike. Për qëllime kontraktuale, ju (a) pranoni të merrni komunikime nga Sorrento në një formë elektronike; dhe (b) bini dakord që të gjitha termat dhe kushtet, marrëveshjet, njoftimet, zbulimet dhe komunikimet e tjera që ju ofron Sorrento në mënyrë elektronike, plotësojnë çdo kërkesë ligjore që do të plotësoheshin këto komunikime nëse do të ishin me shkrim.
 2. Detyrë.  Kushtet e përdorimit, dhe të drejtat dhe detyrimet tuaja në bazë të kësaj, nuk mund të caktohen, nënkontraktohen, delegohen ose transferohen ndryshe nga ju pa pëlqimin paraprak me shkrim të Sorrento-s dhe çdo përpjekje për caktim, nënkontratë, delegim ose transferim në kundërshtim me sa më sipër do të jetë e pavlefshme. dhe e pavlefshme.
 3. Forca Madhore.  Sorrento nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë vonesë ose dështim për të kryer që vijnë nga shkaqe jashtë kontrollit të tij të arsyeshëm, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, aktet e Zotit, luftën, terrorizmin, trazirat, embargo, akte të autoriteteve civile ose ushtarake, zjarr, përmbytje, aksidente, greva ose mungesa të objekteve të transportit, karburantit, energjisë, fuqisë punëtore ose materialeve.
 4. Pyetje, ankesa, pretendime.  Nëse keni ndonjë pyetje, ankesë ose pretendim në lidhje me Sorrento Properties, ju lutemi na kontaktoni në legal@sorrentotherapeutics.com. Ne do të bëjmë çmos për të adresuar shqetësimet tuaja. Nëse mendoni se shqetësimet tuaja janë adresuar në mënyrë jo të plotë, ju ftojmë të na njoftoni për hetime të mëtejshme.
 5. Periudha e Kufizimit.  JU DHE SORRENTO PAJTOHET QË ÇDO SHKAK VEPRIMI I RRJEDHUR APO I LIDHUR ME MARRËVESHJE, VETITË E SORRENTO OSE PËRMBAJTJA DUHET TË FILLOJË BRENDA NJË (1) VITIT PAS SHKAKUT TË VEPRIMIT. PER Ndryshe, SHKAK I TIJ I VEPRIMIT PENGON PER PERGJITHSHEM.
 6. Ligji në fuqi dhe Vendi.  Këto Kushte Përdorimi do të drejtohen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Shtetit të Kalifornisë. Vendi për çdo mosmarrëveshje do të jetë San Diego, Kaliforni. Palët pranojnë të heqin dorë nga mbrojtjet e mëposhtme për çdo veprim të ngritur në Kaliforni: forum non conveniens, mungesë juridiksioni personal, proces i pamjaftueshëm dhe shërbim i pamjaftueshëm i procesit.
 7. Zgjedhja e gjuhës.  Është dëshira e shprehur e palëve që Kushtet e Përdorimit dhe të gjitha dokumentet përkatëse të jenë hartuar në anglisht, edhe nëse ofrohen në një gjuhë alternative. 
 8. Njoftim  Aty ku Sorrento kërkon që ju të jepni një adresë e-mail, ju jeni përgjegjës për t'i dhënë Sorrento adresën tuaj më aktuale të postës elektronike. Në rast se adresa e fundit e-mail që i keni dhënë Sorrento-s nuk është e vlefshme, ose për ndonjë arsye nuk është në gjendje t'ju dërgojë ndonjë njoftim të kërkuar/të lejuar nga Kushtet e Përdorimit, dërgimi i e-mail-it që përmban një njoftim të tillë nga Sorrento megjithatë do të përbëjë njoftim efektiv. Ju mund të njoftoni Sorrento në adresën e mëposhtme: Sorrento Therapeutics, Inc., Attn: Legal, 4955 Directors Place, San Diego, CA 92121. Një njoftim i tillë do të konsiderohet i dhënë kur merret nga Sorrento me letër të dorëzuar nga shërbimi i dorëzimit brenda natës i njohur në nivel kombëtar ose posta me parapagesë e klasit të parë në adresën e mësipërme.
 9. Heqja dorë.  Çdo heqje dorë ose dështim për të zbatuar ndonjë dispozitë të Kushteve të Përdorimit në një rast nuk do të konsiderohet si heqje dorë nga ndonjë dispozitë tjetër ose nga një dispozitë e tillë në çdo rast tjetër.
 10. Ndjeshmëria.  Nëse ndonjë pjesë e Kushteve të Përdorimit konsiderohet e pavlefshme ose e pazbatueshme, ajo pjesë do të interpretohet në një mënyrë që të pasqyrojë, sa më shumë që të jetë e mundur, qëllimin origjinal të palëve, dhe pjesët e mbetura do të mbeten në fuqi dhe efekt të plotë.
 11. Kontrolli i eksportit.  Ju nuk mund të përdorni, eksportoni, importoni ose transferoni pronat e Sorrento-s, përveçse siç autorizohet nga ligji i SHBA-së, ligjet e juridiksionit në të cilin keni marrë Pronat Sorrento dhe çdo ligj tjetër në fuqi. Në veçanti, por pa kufizime, pronat Sorrento nuk mund të eksportohen ose rieksportohen (a) në asnjë vend të embargos nga Shtetet e Bashkuara, ose (b) për këdo në listën e Departamentit të Thesarit të SHBA-së për shtetas të caktuar posaçërisht ose të refuzuar nga Departamenti i Tregtisë së SHBA-së Lista e Personave ose Lista e entiteteve. Duke përdorur Sorrento Properties, ju përfaqësoni dhe garantoni që (y) nuk jeni të vendosur në një vend që i nënshtrohet një embargoje të qeverisë së SHBA, ose që është përcaktuar nga qeveria e SHBA si një vend "mbështetës terrorizmi" dhe (z) ju nuk janë të listuara në asnjë listë të palëve të ndaluara ose të kufizuara të Qeverisë së SHBA. Ju pranoni dhe pranoni që produktet, shërbimet ose teknologjia e ofruar nga Sorrento i nënshtrohen ligjeve dhe rregulloreve të kontrollit të eksportit të Shteteve të Bashkuara. Ju duhet të respektoni këto ligje dhe rregullore dhe nuk duhet, pa autorizimin paraprak të qeverisë së SHBA-së, të eksportoni, rieksportoni ose transferoni produkte, shërbime ose teknologji të Sorrento, drejtpërdrejt ose tërthorazi, në asnjë vend në kundërshtim me këto ligje dhe rregullore.
 12. Ankesat e Konsumatorit.  Në përputhje me Kodin Civil të Kalifornisë §1789.3, ju mund të raportoni ankesa në Njësinë e Ndihmës së Ankesave të Divizionit të Shërbimeve të Konsumatorit të Departamentit të Çështjeve të Konsumatorit në Kaliforni duke i kontaktuar me shkrim në 1625 N. Market Blvd., Ste N-112, Sacramento , CA 95834-1924, ose me telefon në (800) 952 5210-.
 13. Marrëveshja e plotë.  Kushtet e Përdorimit janë marrëveshja përfundimtare, e plotë dhe ekskluzive e palëve në lidhje me çështjen e këtij ligji dhe zëvendëson dhe bashkon të gjitha diskutimet e mëparshme midis palëve në lidhje me këtë temë.