Ochrana osobných údajov

« Späť na Pipeline

OCHRANA SÚKROMIA

Dátum účinnosti: 14. júna 2021

Tieto Zásady ochrany osobných údajov („Ochrana osobných údajov“) vysvetľuje ako Sorrento Therapeutics, Inc. a jej pridružené spoločnosti a dcérske spoločnosti (spoločne „Sorrento, ""us, ""we, "Alebo"náš“) zhromažďuje, používa a zdieľa vaše osobné údaje v súvislosti s webovými stránkami, aplikáciami a portálmi, ktoré prevádzkujeme a ktoré odkazujú na tieto zásady ochrany osobných údajov (spoločne „Miesto“), naše stránky sociálnych médií a naša e-mailová komunikácia (spoločne a spolu so stránkou „služba").

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nemusia nevyhnutne vzťahovať na osobné údaje, ktoré ste nám mohli poskytnúť alebo poskytnete v iných nastaveniach ako prostredníctvom alebo prostredníctvom Stránky. Na osobné údaje, ktoré Sorrento inak zhromažďuje, ako napríklad v súvislosti s našimi klinickými skúškami, laboratórnymi službami pre pacientov alebo produktmi COVISTIX, sa môžu vzťahovať samostatné alebo dodatočné zásady ochrany osobných údajov. Sorrento si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť tieto Zásady ochrany osobných údajov. Ak vykonáme revízie, ktoré zmenia spôsob, akým zhromažďujeme, používame alebo zdieľame osobné údaje, uverejníme tieto zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov by ste mali pravidelne kontrolovať, aby ste mali aktuálne informácie o našich najaktuálnejších zásadách a postupoch. Dátum účinnosti najnovšej verzie našich Zásad ochrany osobných údajov uvedieme v hornej časti týchto Zásad ochrany osobných údajov. Vaše ďalšie používanie Služby po odoslaní zmien predstavuje váš súhlas s týmito zmenami.

ZBER OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

 1. Osobné údaje, ktoré poskytnete.  Môžeme zhromažďovať nasledujúce osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našej Služby alebo inak:
  • Kontaktné informácie, ako je meno, e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo a poloha.
  • Odborné informácie, ako je názov pracovnej pozície, organizácia, číslo NPI alebo oblasť odbornosti.
  • Informácie o účte, ako napríklad používateľské meno a heslo, ktoré si vytvoríte, ak pristupujete na náš klientsky portál, spolu s akýmikoľvek ďalšími registračnými údajmi.
  • predvoľby, ako sú vaše marketingové alebo komunikačné preferencie.
  • komunikácia, vrátane informácií spojených s vašimi otázkami na nás a akejkoľvek spätnej väzby, ktorú nám poskytnete, keď s nami komunikujete.
  • Informácie o žiadateľovi, ako je váš životopis, životopis, zamestnanecké záujmy a ďalšie informácie, ktoré môžete poskytnúť, keď sa u nás uchádzate o prácu alebo príležitosť, alebo keď požadujete informácie o pracovných príležitostiach prostredníctvom Služby.
  • Ďalšie informácie ktoré sa rozhodnete poskytnúť, ale nie je tu konkrétne uvedené, ktoré použijeme tak, ako je popísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov alebo ako inak zverejnené v čase zhromažďovania.
 2. Osobné údaje zbierané automaticky. My, naši poskytovatelia služieb a naši obchodní partneri môžeme automaticky zaznamenávať informácie o vás, vašom počítači alebo mobilnom zariadení a vašej aktivite v priebehu času na našej Službe a na iných stránkach a online službách, ako sú:
  • Informácie o online aktivite, ako je napríklad webová lokalita, ktorú ste navštívili pred prehliadaním Služby, stránky alebo obrazovky, ktoré ste si prezerali, ako dlho ste na stránke alebo obrazovke strávili, navigačné cesty medzi stránkami alebo obrazovkami, informácie o vašej aktivite na stránke alebo obrazovke, časy prístupu a trvanie prístupu.
  • Informácie o zariadení, ako je typ a číslo verzie operačného systému vášho počítača alebo mobilného zariadenia, bezdrôtový operátor, výrobca a model, typ prehliadača, rozlíšenie obrazovky, adresa IP, jedinečné identifikátory a všeobecné informácie o polohe, ako je mesto, štát alebo geografická oblasť.
 3. Súbory cookie a podobné technológie. Ako mnohé online služby, aj my používame cookies a podobné technológie na uľahčenie niektorých našich automatických zberov údajov, vrátane:
  • Cookies, čo sú textové súbory, ktoré webové stránky ukladajú do zariadenia návštevníka, aby jedinečne identifikovali prehliadač návštevníka alebo uložili informácie alebo nastavenia v prehliadači s cieľom pomôcť vám efektívne sa pohybovať medzi stránkami, zapamätať si vaše preferencie, umožniť funkčnosť, pomôcť nám pochopiť aktivitu používateľa a vzory a uľahčenie online reklamy. Pre viac informácií navštívte naše Zásady používania súborov cookie.
  • Webové majáky, tiež známe ako pixelové značky alebo čisté GIFy, ktoré sa zvyčajne používajú na demonštráciu toho, že bola webová stránka alebo e-mail zobrazený alebo otvorený, alebo že bol prezeraný alebo kliknutý určitý obsah, zvyčajne na zostavovanie štatistík o používaní webových stránok a úspechu marketingových kampaní.
 4. Osobné údaje prijaté od tretích strán. Osobné údaje o vás môžeme získať aj od tretích strán, ako sú naši obchodní partneri, klienti, predajcovia, dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti, poskytovatelia údajov, marketingoví partneri a verejne dostupné zdroje, ako sú platformy sociálnych médií. 
 5. Odporúčania. Používatelia Služby môžu mať možnosť odkázať na nás kolegov alebo iné kontakty a zdieľať svoje kontaktné údaje. Neposkytujte nám žiadne kontaktné informácie, pokiaľ na to nemáte súhlas.
 6. Citlivé osobné informácie. Pokiaľ o to výslovne nepožiadame, žiadame vás, aby ste nám neposkytovali žiadne citlivé osobné údaje (napr. informácie týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženstva alebo iného presvedčenia, zdravia, biometrických alebo genetických charakteristík, kriminálneho pôvodu alebo členstva v odboroch). ) na Službe alebo jej prostredníctvom alebo iným spôsobom voči nám.

POUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžeme použiť na nasledujúce účely a ako je inak opísané buď v týchto zásadách ochrany osobných údajov, alebo v čase ich zhromažďovania.

 1. Na poskytovanie Služby. Vaše osobné údaje môžeme použiť na:
  • poskytovať a prevádzkovať Službu a naše podnikanie;
  • sledovať a zlepšovať vaše skúsenosti so Službou;
  • vytvoriť a udržiavať svoj účet v našich aplikáciách alebo portáloch;
  • kontrolovať a odpovedať na vaše požiadavky alebo otázky;
  • komunikovať s vami o Službe a inej súvisiacej komunikácii; a
  • poskytovať materiály, produkty a služby, ktoré požadujete.
 2. Výskum a vývoj.  Vaše informácie môžeme použiť na účely výskumu a vývoja vrátane zlepšenia služby, pochopenia a analýzy trendov používania a preferencií našich používateľov a vývoja nových funkcií, funkcií a služieb. V rámci týchto činností môžeme z osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, vytvárať súhrnné, deidentifikovateľné alebo iné anonymné údaje. Osobné informácie premieňame na anonymné údaje odstránením informácií, vďaka ktorým je možné tieto údaje osobne identifikovať. Tieto anonymné údaje môžeme použiť a zdieľať s tretími stranami na naše zákonné obchodné účely, vrátane analýzy a zlepšovania služby a propagácie nášho podnikania.
 3. Priamy marketing. Môžeme vám posielať správy súvisiace so spoločnosťou Sorrento alebo iné priame marketingové komunikácie, ako to povoľuje zákon. Môžete sa odhlásiť z našej marketingovej komunikácie, ako je popísané v časti „Vaše voľby“ nižšie.  
 4. Záujmovo orientovaná reklama. Môžeme spolupracovať s reklamnými spoločnosťami tretích strán a spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, aby nám pomohli inzerovať naše podnikanie a zobrazovať reklamy na našej Službe a na iných stránkach. Tieto spoločnosti môžu používať súbory cookie a podobné technológie na zhromažďovanie informácií o vás (vrátane údajov o zariadení a údajov o online aktivite popísaných vyššie) v priebehu času v rámci našej Služby a iných stránok a služieb alebo vašej interakcie s našimi e-mailami a použiť tieto informácie na zobrazovanie reklám, ktoré myslia si, že ťa budú zaujímať. Viac informácií o možnostiach obmedzenia inzercie orientovanej na záujmy nájdete v sekcii „Vaše voľby“ nižšie. 
 5. Aplikácie na nábor a spracovanie.  V súvislosti s našimi náborovými aktivitami alebo vašimi žiadosťami alebo otázkami týkajúcimi sa pracovných príležitostí v Sorrento prostredníctvom služby môžeme použiť vaše osobné údaje na vyhodnotenie žiadostí, odpovedanie na otázky, kontrolu poverení, kontaktovanie referencií, vykonávanie previerok a iných bezpečnostných previerok atď. používať osobné údaje na HR a pracovné účely.
 6. Dodržiavať zákony a nariadenia. Vaše osobné údaje použijeme tak, ako to považujeme za potrebné alebo vhodné na dodržanie platných zákonov, zákonných žiadostí a právnych procesov, ako je napríklad odpoveď na predvolania alebo žiadosti od vládnych orgánov.
 7. Pre dodržiavanie pravidiel, prevenciu podvodov a bezpečnosť. Vaše osobné údaje môžeme použiť a zverejniť ich orgánom činným v trestnom konaní, vládnym orgánom a súkromným stranám, ak to považujeme za potrebné alebo vhodné na: (a) zachovanie bezpečnosti, zabezpečenia a integrity našej služby, produktov a služieb, podnikania, databáz a iné technologické aktíva; (b) chrániť naše, vaše alebo iné práva, súkromie, bezpečnosť alebo majetok (vrátane uplatňovania a obhajovania právnych nárokov); (c) audit našich interných procesov z hľadiska dodržiavania právnych a zmluvných požiadaviek a interných zásad; (d) presadzovať zmluvné podmienky, ktorými sa služba riadi; a (e) predchádzať, identifikovať, vyšetrovať a odrádzať od podvodnej, škodlivej, neoprávnenej, neetickej alebo nezákonnej činnosti vrátane kybernetických útokov a krádeží identity.
 8. S vaším súhlasom. V niektorých prípadoch vás môžeme konkrétne požiadať o váš súhlas so zhromažďovaním, používaním alebo zdieľaním vašich osobných údajov, napríklad keď to vyžaduje zákon.

ZDIEĽANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať so subjektmi a jednotlivcami uvedenými nižšie alebo ako je inak opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov alebo v mieste ich zhromažďovania.

 1. Prepojené spoločnosti.  Zhromaždené informácie o vás môžeme zdieľať s ktorýmkoľvek členom našej skupiny spoločností vrátane pridružených spoločností, našej konečnej holdingovej spoločnosti a jej dcérskych spoločností. Vaše osobné údaje budeme napríklad zdieľať s našimi prepojenými spoločnosťami, aby sme vám mohli poskytovať naše produkty a služby, pričom iné spoločnosti v rámci našej skupiny vykonávajú súčasti ponuky kompletných služieb.
 2. Poskytovatelia služieb.  Osobné údaje zdieľame s tretími stranami a jednotlivcami, ktorí vykonávajú funkcie v našom mene a pomáhajú nám riadiť naše podnikanie. Poskytovatelia služieb nám napríklad pomáhajú vykonávať hosting webových stránok, služby údržby, správu databáz, webovú analýzu, marketing a iné účely.
 3. reklamných partnerov.  Osobné údaje, ktoré o vás zhromaždíme, môžeme zdieľať aj s tretími stranami, s ktorými spolupracujeme v rámci reklamných kampaní, súťaží, špeciálnych ponúk alebo iných podujatí alebo aktivít v súvislosti s našou Službou, alebo ktoré zhromažďujú informácie o vašej aktivite v rámci Služby a iných online služieb, aby pomôžte nám inzerovať naše produkty a služby a/alebo používať hašované zoznamy zákazníkov, ktoré s nimi zdieľame, na zobrazovanie reklám vám a podobným používateľom na ich platformách.
 4. Nadobúdatelia podnikov.  Môžeme zverejniť osobné údaje zhromaždené o vás s tretími stranami v súvislosti s akoukoľvek obchodnou transakciou (alebo potenciálnou transakciou) zahŕňajúcou zlúčenie, predaj akcií alebo aktív spoločnosti, financovanie, akvizíciu, konsolidáciu, reorganizáciu, odpredaj alebo zrušenie všetkých alebo časti spoločnosti. nášho podnikania (aj v súvislosti s konkurzným alebo podobným konaním).
 5. Úrady, orgány činné v trestnom konaní a iné.  Informácie, ktoré o vás zhromaždíme, môžeme tiež zverejniť orgánom činným v trestnom konaní, vládnym orgánom a súkromným stranám, ak je zverejnenie potrebné na dodržanie akéhokoľvek platného zákona alebo nariadenia, v reakcii na predvolanie, súdny príkaz, vládne vyšetrovanie alebo iný právny proces, alebo ako sa domnievame, že je to potrebné na účely dodržiavania súladu a ochrany opísané v časti s názvom „Používanie osobných údajov“ vyššie.
 6. Profesionálni poradcovia.  Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s osobami, spoločnosťami alebo profesionálnymi firmami, ktoré spoločnosti Sorrento poskytujú poradenstvo a konzultácie v účtovných, administratívnych, právnych, daňových, finančných, vymáhacích a iných záležitostiach.

MEDZINÁRODNÉ PRENOSY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Niektoré spoločnosti zo Sorrenta majú ústredie v Spojených štátoch a máme poskytovateľov služieb v Spojených štátoch a iných krajinách. Vaše osobné údaje môžu byť zhromažďované, používané a uchovávané v Spojených štátoch amerických alebo na iných miestach mimo vašej domovskej krajiny. Zákony o ochrane osobných údajov v miestach, kde narábame s vašimi osobnými údajmi, nemusia byť tak chránené ako zákony o ochrane osobných údajov vo vašej domovskej krajine. Poskytnutím svojich osobných údajov tam, kde to dovoľuje platný zákon, týmto výslovne a výslovne súhlasíte s takýmto prenosom a spracovaním a zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním uvedeným v tomto dokumente alebo v akýchkoľvek platných podmienkach služby.

Európski používatelia si môžu pozrieť časť nižšie s názvom „Oznámenie pre európskych používateľov“, kde nájdete ďalšie informácie týkajúce sa akýchkoľvek prenosov vašich osobných údajov.

BEZPEČNOSŤ

Žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nie je úplne bezpečný. Aj keď vynakladáme primerané úsilie na ochranu vašich osobných údajov pred rizikami, ktoré predstavuje neoprávnený prístup alebo získanie, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich osobných údajov.

INÉ WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY

Služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky a online služby prevádzkované tretími stranami. Tieto odkazy nepredstavujú podporu ani vyjadrenie, že sme pridružení k akejkoľvek tretej strane. Okrem toho môže byť náš obsah zahrnutý na webových stránkach alebo online službách, ktoré s nami nesúvisia. Nekontrolujeme webové stránky ani online služby tretích strán a nezodpovedáme za ich činy. Iné webové stránky a služby sa riadia odlišnými pravidlami týkajúcimi sa zhromažďovania, používania a zdieľania vašich osobných údajov. Odporúčame vám prečítať si zásady ochrany osobných údajov iných webových stránok a online služieb, ktoré používate.

VAŠE VOĽBY

V tejto časti popisujeme práva a možnosti dostupné pre všetkých používateľov.

 1. Propagačné e-maily. Môžete sa odhlásiť z prijímania marketingových e-mailov podľa pokynov na zrušenie alebo zrušenie odberu v spodnej časti e-mailu alebo nás kontaktujte, ako je uvedené nižšie. Naďalej môžete dostávať e-maily súvisiace so službami a iné nemarketingové e-maily.
 2. Cookies. Navštívte prosím naše cookie Policy Pre viac informácií.
 3. Možnosti reklamy. Môžete obmedziť používanie svojich informácií na inzerciu založenú na záujmoch tak, že v nastaveniach prehliadača zablokujete súbory cookie tretích strán, použijete doplnky/rozšírenia prehliadača a/alebo použijete nastavenia svojho mobilného zariadenia na obmedzenie používania reklamného ID spojeného s vaše mobilné zariadenie. Môžete sa tiež odhlásiť z reklám založených na záujmoch od spoločností, ktoré sa zúčastňujú na nasledujúcich odvetvových programoch zrušenia návštevou prepojených webových stránok: Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp), European Interactive Digital Advertising Alliance (pre európskych používateľov – http://www.youronlinechoices.eu/) a Digital Advertising Alliance (optout.aboutads.info). Predvoľby odhlásenia, ktoré sú tu opísané, musia byť nastavené na každom zariadení a/alebo prehliadači, pre ktoré chcete, aby sa uplatňovali. Upozorňujeme, že môžeme spolupracovať aj so spoločnosťami, ktoré ponúkajú svoje vlastné mechanizmy odhlásenia alebo sa nezúčastňujú na mechanizmoch odhlásenia opísaných vyššie, takže aj po odhlásení môžete stále dostávať niektoré súbory cookie a reklamy založené na záujmoch od iných spoločnosti. Ak zrušíte zobrazovanie reklám založených na záujmoch, stále sa vám budú zobrazovať reklamy online, ale môžu byť pre vás menej relevantné.
 4. Do Not Track. Niektoré prehliadače môžu byť nakonfigurované tak, aby odosielali signály „Nesledovať“ do online služieb, ktoré navštívite. V súčasnosti nereagujeme na signály „Nesledovať“ ani na podobné signály. Ak sa chcete dozvedieť viac o „Nesledovať“, navštívte http://www.allaboutdnt.com.
 5. Odmietnutie poskytnúť informácie. Na poskytovanie určitých služieb potrebujeme zhromažďovať osobné údaje. Ak neposkytnete požadované informácie, je možné, že vám tieto služby nebudeme môcť poskytnúť.

OZNÁMENIE PRE EURÓPSKYCH POUŽÍVATEĽOV

Informácie uvedené v tejto časti sa vzťahujú iba na jednotlivcov v Európskej únii, Európskom hospodárskom priestore a Spojenom kráľovstve (spoločne „Európa").

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na „osobné informácie“ v týchto zásadách ochrany osobných údajov sú ekvivalentné „osobným údajom“, ktoré sa riadia európskou legislatívou na ochranu údajov. 

 1. kontrolór.  Ak je to relevantné, správcom vašich osobných údajov, na ktoré sa vzťahujú tieto Zásady ochrany osobných údajov na účely európskej legislatívy o ochrane údajov, je subjekt Sorrento poskytujúci Stránku alebo Službu.
 2. Právne základy pre spracovanie. Právne základy nášho spracovania vašich osobných údajov, ako je opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, budú závisieť od typu osobných údajov a od konkrétneho kontextu, v ktorom ich spracovávame. Právne základy, na ktoré sa zvyčajne spoliehame, sú však uvedené v tabuľke nižšie. Na naše legitímne záujmy ako na náš právny základ sa spoliehame len vtedy, ak nad týmito záujmami neprevažuje vplyv na vás (pokiaľ nemáme váš súhlas alebo ak naše spracovanie inak nevyžaduje alebo nepovoľuje zákon). Ak máte otázky týkajúce sa právneho základu, akým spracúvame vaše osobné údaje, kontaktujte nás na privacy@sorrentotherapeutics.com.
Účel spracovania (ako je popísané vyššie v časti „Používanie osobných údajov“)Právny základ
Na poskytovanie SlužbySpracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorou sa riadi naša prevádzka Služby, alebo na vykonanie krokov, ktoré požadujete pred využitím našich služieb. Ak nemôžeme spracúvať vaše osobné údaje tak, ako je to potrebné na prevádzkovanie Služby na základe zmluvnej nevyhnutnosti, spracúvame vaše osobné údaje na tento účel na základe nášho oprávneného záujmu poskytnúť vám produkty alebo služby, ku ktorým máte prístup a ktoré požadujete. 
Výskum a vývojSpracovanie je založené na našich oprávnených záujmoch pri vykonávaní výskumu a vývoja, ako je opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.
Priamy marketing  Spracovanie je založené na vašom súhlase, ak je tento súhlas vyžadovaný platnými právnymi predpismi. Ak príslušný zákon takýto súhlas nevyžaduje, spracúvame vaše osobné údaje na tieto účely na základe našich oprávnených záujmov propagovať naše podnikanie a zobrazovať vám relevantný obsah na mieru.
Záujmovo orientovaná reklamaSpracovanie je založené na vašom súhlase, ak je tento súhlas vyžadovaný platnými právnymi predpismi. Ak sa spoliehame na váš súhlas, máte právo ho kedykoľvek odvolať spôsobom uvedeným pri udelení súhlasu alebo v Službe. 
Na spracovanie žiadostíSpracovanie je založené na našich oprávnených záujmoch pri vykonávaní výskumu a vývoja, ako je opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.
Dodržiavať zákony a nariadeniaSpracovanie je nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností alebo na základe našich oprávnených záujmov pri nábore a nábore. V niektorých prípadoch môže byť spracovanie založené aj na vašom súhlase. Ak sa spoliehame na váš súhlas, máte právo ho kedykoľvek odvolať spôsobom uvedeným pri udelení súhlasu alebo v Službe. 
Pre dodržiavanie pravidiel, prevenciu podvodov a bezpečnosťSpracovanie je nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností alebo na základe našich oprávnených záujmov pri ochrane našich práv alebo práv iných osôb, súkromia, bezpečnosti alebo majetku.
S vaším súhlasomSpracovanie je založené na vašom súhlase. Ak sa spoliehame na váš súhlas, máte právo ho kedykoľvek odvolať spôsobom uvedeným pri udelení súhlasu alebo v Službe. 
 1. Použitie na nové účely. Vaše osobné údaje môžeme použiť z dôvodov, ktoré nie sú opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov, ak to povoľuje zákon a dôvod je zlučiteľný s účelom, na ktorý sme ich zhromaždili. Ak budeme potrebovať použiť vaše osobné údaje na nesúvisiaci účel, upozorníme vás na to a vysvetlíme vám príslušný právny základ. 
 2. zadržanie. Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na splnenie účelu zhromažďovania, a to aj na účely splnenia akýchkoľvek právnych, účtovných alebo oznamovacích požiadaviek, na stanovenie a obranu právnych nárokov, na účely predchádzania podvodom alebo tak dlho, ako to bude potrebné. aby sme splnili naše zákonné povinnosti. 

  Na určenie primeranej doby uchovávania osobných údajov zvažujeme množstvo, povahu a citlivosť osobných údajov, potenciálne riziko ujmy v dôsledku neoprávneného použitia alebo zverejnenia vašich osobných údajov, účely, na ktoré vaše osobné údaje spracúvame a či tieto účely môžeme dosiahnuť inými prostriedkami a príslušnými zákonnými požiadavkami.
 3. Vaše práva. Európske zákony o ochrane údajov vám dávajú určité práva týkajúce sa vašich osobných údajov. Môžete nás požiadať, aby sme v súvislosti s vašimi osobnými údajmi, ktoré uchovávame, vykonali nasledujúce kroky:
  • prístup. Poskytnúť vám informácie o našom spracúvaní vašich osobných údajov a poskytnúť vám prístup k vašim osobným údajom.
  • korektné. Aktualizujte alebo opravte nepresnosti vo svojich osobných údajoch.
  • vymazať. Vymažte svoje osobné údaje.
  • Prevod. Preneste strojovo čitateľnú kópiu svojich osobných údajov vám alebo tretej strane podľa vášho výberu.
  • obmedziť. Obmedzte spracovanie vašich osobných údajov.
  • objekt. Namietajte proti tomu, že sa spoliehame na naše oprávnené záujmy ako na základ spracúvania vašich osobných údajov, ktoré má vplyv na vaše práva. 

   Tieto žiadosti nám môžete odoslať na adrese privacy@sorrentotherapeutics.com alebo na nižšie uvedenej poštovej adrese. Môžeme od vás požadovať konkrétne informácie, ktoré nám pomôžu potvrdiť vašu identitu a spracovať vašu žiadosť. Príslušné zákony môžu vyžadovať alebo povoliť, aby sme vašu žiadosť odmietli. Ak odmietneme vašu žiadosť, povieme vám prečo, s výhradou zákonných obmedzení. Ak by ste chceli podať sťažnosť na naše používanie vašich osobných údajov alebo našu odpoveď na vaše požiadavky týkajúce sa vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať alebo podať sťažnosť regulátorovi ochrany údajov vo vašej jurisdikcii. Môžete nájsť svojho regulátora ochrany údajov tu
 4. Cezhraničný prenos dát. Ak prenesieme vaše osobné údaje do krajiny mimo Európy tak, že sa od nás vyžaduje, aby sme na vaše osobné údaje uplatnili dodatočné záruky podľa európskych zákonov na ochranu údajov, urobíme tak. Ak chcete získať ďalšie informácie o takýchto prevodoch alebo konkrétnych uplatňovaných zárukách, kontaktujte nás.

KONTAKT USA

Ak máte otázky alebo obavy týkajúce sa našich Zásad ochrany osobných údajov alebo akéhokoľvek iného problému ochrany osobných údajov alebo zabezpečenia, pošlite nám e-mail na adresu privacy@sorrentotherapeutics.com alebo nám napíšte na nižšie uvedenú adresu: Sorrento Therapeutics, Inc.
4955 Riaditeľské miesto
San Diego, CA 92121
DO DOHĽADU: Právne