අමතන්න

Sorrento Therapeutics, Inc.

4955 අධ්‍යක්ෂවරුන් ස්ථානය
සැන් ඩියාගෝ හි, CA 92121

දුරකථන: (858) 203-4100
ෆැක්ස්: (858) 203-4028

info@sorrentotherapeutics.com

සායනික පරීක්ෂණ
clinicaltrials@sorrentotherapeutics.com

ආයෝජකයින්
Investors@sorrentotherapeutics.com

ව්යාපාර සංවර්ධනය
business@sorrentotherapeutics.com

මාධ්‍ය ඉල්ලීම්
mediarelations@sorrentotherapeutics.com