د مدیرانو بورډ

هنري جي

رییس ، ولسمشر او سی ای او

Dorman Followwill

رييس

کیم ډي جانډا

رييس

ډیویډ لیموس

رييس

جسیم شاه

رييس

یو الکساندر وو

رييس