Warunki korzystania

« Powrót do rurociągu

WARUNKI KORZYSTANIA

Data wejścia w życie: 14 czerwca 2021 r.

Niniejsze Warunki użytkowania („Warunki korzystania”) zawiera się pomiędzy Sorrento Therapeutics, Inc., w imieniu i na rzecz naszych spółek zależnych i stowarzyszonych („Sorrento""us""we"Lub"podróży po ”) a ty, lub jeśli reprezentujesz podmiot lub inną organizację, ten podmiot lub organizację (w obu przypadkach: „ty”). Niniejsze Warunki użytkowania regulują Twój dostęp do i/lub korzystanie z naszych witryn internetowych, aplikacji i portali, które obsługujemy i które zawierają link do niniejszych Warunków użytkowania (łącznie „teren”) oraz usług i zasobów udostępnionych za pośrednictwem Witryny (każdy „Usługi”I łącznie„Usługi”). Niniejsze Warunki użytkowania nie mają zastosowania do innych witryn i usług świadczonych przez Sorrento, takich jak nasze badania kliniczne, usługi laboratoryjne dla pacjentów lub produkty COVI-STIX.

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA. PRZEGLĄDAJĄC LUB WCHODZĄC DO WITRYNY I/LUB KORZYSTAJĄC Z USŁUG, OŚWIADCZASZ, ŻE (1) PRZECZYTAŁEŚ, ZROZUMIAŁE I ZGADZASZ SIĘ PRZESTRZEGAĆ WARUNKÓW KORZYSTANIA, (2) JESTEŚ PEŁNOLETNI, ABY STWORZYĆ WIĄŻĄCĄ UMOWĘ SORRENTO, ORAZ (3) MASZ UPOWAŻNIENIE DO ZAWARCIA WARUNKÓW UŻYTKOWANIA OSOBIŚCIE LUB W IMIENIU FIRMY, KTÓREJ WYMIENIŁEŚ UŻYTKOWNIKIEM ORAZ DO ZWIĄZANIA TEJ FIRMY WARUNKAMI UŻYTKOWANIA. TERMIN "TY" ODNOSI SIĘ DO PODMIOTU INDYWIDUALNEGO LUB PRAWNEGO.  JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ PRZESTRZEGAĆ WARUNKÓW KORZYSTANIA, NIE MOŻESZ UZYSKAĆ ​​DOSTĘPU DO WITRYNY LUB USŁUG ANI KORZYSTAĆ Z TEJ STRONY.

PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA MOGĄ BYĆ ZMIENIONE PRZEZ SORRENTO WEDŁUG JEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA W DOWOLNYM CZASIE. Sorrento poinformuje Cię o wszelkich zmianach w niniejszych Warunkach użytkowania, publikując te zmiany na Stronie, zmieniając datę na górze Warunków użytkowania i/lub powiadamiając Cię za pośrednictwem Strony lub w inny sposób (w tym poprzez wysłanie powiadomienia na dowolny adres e-mail podany Sorrento). O ile nie określono inaczej, wszelkie modyfikacje zaczną obowiązywać natychmiast po opublikowaniu w Witrynie lub dostarczeniu takiego zawiadomienia. Możesz wypowiedzieć Warunki użytkowania, jak określono poniżej, jeśli sprzeciwisz się takim modyfikacjom. Uznaje się jednak, że zgadzasz się na wszelkie modyfikacje poprzez dalsze korzystanie z Witryny lub Usług po takim okresie powiadomienia. PROSZĘ REGULARNIE SPRAWDZIĆ WITRYNĘ, ABY PRZEGLĄDAĆ AKTUALNE WARUNKI.

Korzystanie z niektórych Usług i uczestnictwo w nich może podlegać dodatkowym warunkom, w tym wszelkim obowiązującym warunkom między Sorrento a Twoim pracodawcą lub organizacją oraz wszelkim warunkom przedstawionym Ci do akceptacji podczas korzystania z Usługi dodatkowej („Warunki dodatkowe”). W przypadku niezgodności Warunków Użytkowania z Warunkami Dodatkowymi, w odniesieniu do takiej Usługi obowiązują Warunki Dodatkowe. Warunki użytkowania i wszelkie obowiązujące warunki dodatkowe są określane w niniejszym dokumencie jako „Umowa".

DOSTĘP I KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI SORRENTO

 1. Dozwolonego użytku. Witryna, Usługi oraz informacje, dane, obrazy, tekst, pliki, oprogramowanie, skrypty, grafika, zdjęcia, dźwięki, muzyka, filmy, kombinacje audiowizualne, funkcje interaktywne i inne materiały (łącznie „Treść”) dostępne w Witrynie i Usługach lub za ich pośrednictwem (taka Treść, wraz z Witryną i Usługami, z których każdy jest „Nieruchomość w Sorrento” i wspólnie, „Właściwości Sorrento”) są chronione prawami autorskimi na całym świecie. Z zastrzeżeniem Umowy, Sorrento udziela Ci ograniczonej licencji na dostęp i korzystanie z Właściwości Sorrento wyłącznie do Twoich osobistych lub wewnętrznych celów biznesowych. O ile Sorrento nie określi inaczej w odrębnej licencji, Twoje prawo do korzystania ze wszystkich Właściwości Sorrento podlega Umowie. 
 2. Kwalifikowalność. Oświadczasz, że jesteś pełnoletni, aby zawrzeć wiążącą umowę i nie jesteś osobą zabronioną korzystania z Sorrento Properties na mocy prawa Stanów Zjednoczonych, miejsca zamieszkania lub jakiejkolwiek innej obowiązującej jurysdykcji. Potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat, jesteś osobą niepełnoletnią będącą emancypacją lub posiadasz prawną zgodę rodziców lub opiekunów oraz jesteś w pełni zdolny i kompetentny do zawarcia warunków, warunków, zobowiązań, zapewnień, oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszych Warunkach użytkowania i Umowie, w stosownych przypadkach, oraz do przestrzegania i przestrzegania Umowy. W każdym przypadku potwierdzasz, że masz ukończone szesnaście (16 lat), ponieważ Właściwości Sorrento nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16. Jeśli masz mniej niż 16 lat, nie wchodź ani nie korzystaj z Właściwości Sorrento.
 3. Pewne ograniczenia.  Prawa przyznane użytkownikowi w Warunkach użytkowania podlegają następującym ograniczeniom: (a) nie wolno udzielać licencji, sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, przenosić, cedować, powielać, rozpowszechniać, hostować ani w inny sposób komercyjnie wykorzystywać Właściwości Sorrento ani żadnej części Właściwości Sorrento, w tym Witryna, (b) nie będziesz oprawiać ani wykorzystywać technik ramek w celu umieszczania jakichkolwiek znaków towarowych, logo lub innych Właściwości Sorrento (w tym obrazów, tekstu, układu strony lub formy) Sorrento; (c) nie będziesz używać żadnych metatagów ani innego „ukrytego tekstu” wykorzystującego nazwę lub znaki towarowe Sorrento; (d) nie będziesz modyfikować, tłumaczyć, adaptować, łączyć, tworzyć dzieł pochodnych, dezasemblować, dekompilować, kompilować wstecznie ani dokonywać inżynierii wstecznej jakiejkolwiek części Sorrento Properties, z wyjątkiem przypadków, w których powyższe ograniczenia są wyraźnie zabronione przez obowiązujące prawo; (e) nie będziesz używać żadnego ręcznego lub zautomatyzowanego oprogramowania, urządzeń lub innych procesów (w tym między innymi pająków, robotów, skrobaków, robotów indeksujących, awatarów, narzędzi do eksploracji danych itp.) do „zdrapywania” lub pobierania danych z dowolnej sieci stron zawartych w Witrynie (z wyjątkiem tego, że udzielamy operatorom publicznych wyszukiwarek odwołalnych uprawnień do wykorzystywania pająków do kopiowania materiałów z Witryny wyłącznie w celu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do tworzenia publicznie dostępnych indeksów materiałów do przeszukiwania, ale nie pamięci podręczne lub archiwa takich materiałów); (f) nie będziesz mieć dostępu do Sorrento Properties w celu zbudowania podobnej lub konkurencyjnej strony internetowej, aplikacji lub usługi; (g) z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, żadna część Właściwości Sorrento nie może być kopiowana, reprodukowana, rozpowszechniana, ponownie publikowana, pobierana, wyświetlana, publikowana lub przesyłana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób; (h) nie będziesz usuwać ani niszczyć żadnych informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń własności zawartych na lub w Sorrento Properties; (i) nie będziesz podszywać się pod lub fałszywie przedstawiać swojej powiązania z żadną osobą lub podmiotem. Wszelkie przyszłe wydania, aktualizacje lub inne dodatki do Właściwości Sorrento podlegają Warunkom użytkowania. Sorrento, jego dostawcy i usługodawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa nie przyznane w Regulaminie. Każde nieautoryzowane użycie jakiejkolwiek Własności Sorrento powoduje zakończenie licencji udzielonych przez Sorrento zgodnie z Warunkami użytkowania.
 4. Wykorzystanie przez Klientów Sorrento.  Jeśli jesteś klientem Sorrento uzyskującym dostęp lub korzystającym z Witryny lub Usług, w tym naszego portalu klienta, oświadczasz i gwarantujesz, że (a) podczas korzystania z Właściwości Sorrento będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji, w tym, w stosownych przypadkach, Ubezpieczenia zdrowotnego Ustawa o przenośności i odpowiedzialności i jej przepisy wykonawcze oraz inne przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych, oraz (b) nie przekażesz nam żadnych informacji, w tym danych osobowych i chronionych informacji zdrowotnych, na które nie masz wymaganych upoważnień lub zgód. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że to Ty, a nie Sorrento, jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie niezbędne ujawnienia zostały przekazane, a wszystkie niezbędne zgody i/lub pozwolenia zostały uzyskane od pacjentów, co może być wymagane przez obowiązujące przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych oraz przepisami obowiązującymi w Twojej jurysdykcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk Sorrento dotyczących prywatności, zobacz nasze Polityka prywatności.
 5. Niezbędny sprzęt i oprogramowanie.  Musisz zapewnić cały sprzęt i oprogramowanie niezbędne do połączenia z Sorrento Properties, w tym między innymi urządzenie mobilne, które jest odpowiednie do łączenia się z Sorrento Properties i korzystania z niego, w przypadkach, gdy Usługi oferują komponent mobilny. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie opłaty, w tym opłaty za połączenie internetowe lub telefony komórkowe, które ponosisz, uzyskując dostęp do Sorrento Properties.

WŁASNOŚĆ

 1. Właściwości Sorrento.  Zgadzasz się, że Sorrento i jego dostawcy są właścicielami wszystkich praw, tytułów i udziałów w Sorrento Properties. Nie będziesz usuwać, zmieniać ani zasłaniać żadnych praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych ani innych informacji o prawach własności zawartych w jakichkolwiek Właściwościach Sorrento lub towarzyszących im. Zgadzasz się, że nie masz żadnych praw, tytułów ani udziałów w jakiejkolwiek Treści, która pojawia się w lub w Sorrento Properties.
 2. Znaki towarowe.  Sorrento Therapeutics, Inc., Sorrento, logo Sorrento, wszelkie nazwy podmiotów stowarzyszonych i logo oraz wszystkie powiązane grafiki, logo, znaki usługowe, ikony, wygląd handlowy i nazwy handlowe używane na lub w związku z jakimikolwiek Właściwościami Sorrento są znakami towarowymi Sorrento lub jej podmiotów stowarzyszonych i mogą nie mogą być używane bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Sorrento. Inne znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe, które mogą pojawiać się na lub w Sorrento Properties, są własnością ich odpowiednich właścicieli. Jeśli korzystasz z materiałów lub znaków towarowych na lub w Sorrento Properties w jakikolwiek sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony w tej sekcji, naruszasz umowę z nami i możesz naruszać prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa. W takim przypadku automatycznie cofniemy Twoją zgodę na korzystanie z właściwości firmy. Tytuł prawny do materiałów pozostaje u nas lub u autorów materiałów zawartych w Nieruchomościach Spółki. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone.
 3. Informacje zwrotne.  Wyrażasz zgodę na przesyłanie wszelkich pomysłów, sugestii, dokumentów i/lub propozycji do Sorrento za pośrednictwem jego sugestii, opinii, wiki, forum lub podobnych stron ("Sprzężenie zwrotne") na własne ryzyko i że Sorrento nie ma żadnych zobowiązań (w tym między innymi obowiązku zachowania poufności) w odniesieniu do takich Informacji Zwrotnych. Oświadczasz i gwarantujesz, że masz wszelkie prawa niezbędne do przesłania Opinii. Niniejszym udzielasz Sorrento w pełni opłaconego, wolnego od tantiem, wieczystego, nieodwołalnego, ogólnoświatowego, niewyłącznego i w pełni podlegającego sublicencjonowaniu prawa i licencji na używanie, powielanie, wykonywanie, wyświetlanie, rozpowszechnianie, dostosowywanie, modyfikowanie, ponowne formatowanie, tworzenie pochodnych prace i w inny sposób komercyjnie lub niekomercyjnie wykorzystywać w jakikolwiek sposób wszelkie Opinie oraz udzielać podlicencji na powyższe prawa, w związku z obsługą i utrzymaniem Właściwości Sorrento i/lub działalności Sorrento.

POSTĘPOWANIE UŻYTKOWNIKA

Jako warunek użytkowania zgadzasz się nie używać Sorrento Properties w jakimkolwiek celu, który jest zabroniony przez Umowę lub obowiązujące prawo. Nie będziesz (i nie pozwolisz żadnej osobie trzeciej) podejmować żadnych działań na lub za pośrednictwem Właściwości Sorrento, które: (i) naruszają jakikolwiek patent, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawa autorskie, prawo do reklamy lub inne prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu; (ii) są niezgodne z prawem, grożące, obelżywe, nękające, zniesławiające, oszczercze, zwodnicze, oszukańcze, naruszające czyjąś prywatność, niedozwolone, obsceniczne, pornograficzne, obraźliwe lub bluźniercze; (iii) promuje bigoterię, rasizm, nienawiść lub krzywdę wobec jakiejkolwiek osoby lub grupy; (iv) stanowią nieautoryzowane lub niezamówione reklamy, wiadomości-śmieci lub masowe wiadomości e-mail; (v) obejmuje działalność komercyjną i/lub sprzedaż bez uprzedniej pisemnej zgody Sorrento; (vi) podszywa się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, w tym pracownika lub przedstawiciela Sorrento; (vii) narusza lub zachęca do jakichkolwiek zachowań, które naruszałyby obowiązujące prawo lub przepisy lub powodowałyby powstanie odpowiedzialności cywilnej; (viii) ingeruje lub usiłuje ingerować w prawidłowe funkcjonowanie Właściwości Sorrento lub korzysta z Właściwości Sorrento w jakikolwiek sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony w Umowie; lub (ix) prób angażowania się lub angażowania się w jakiekolwiek potencjalnie szkodliwe działania skierowane przeciwko Sorrento Properties, w tym między innymi naruszanie lub próby naruszenia jakichkolwiek funkcji bezpieczeństwa Sorrento Properties, przy użyciu ręcznego lub zautomatyzowanego oprogramowania lub innych środków dostępu , „scrape”, „crawl” lub „spider” wszelkie strony zawarte w Sorrento Properties, wprowadzające wirusy, robaki lub podobny szkodliwy kod do Sorrento Properties lub zakłócające lub próbujące ingerować w korzystanie z Sorrento Properties przez innego użytkownika, hosta lub sieci, w tym poprzez przeciążanie, „zalewanie”, „spamowanie”, „bombardowanie poczty” lub „awarię” Sorrento Properties.

DOCHODZENIA

Sorrento może, ale nie jest zobowiązane do monitorowania lub przeglądania Właściwości Sorrento w dowolnym momencie. Jeśli Sorrento dowie się o ewentualnych naruszeniach przez Ciebie któregokolwiek z postanowień Umowy, Sorrento zastrzega sobie prawo do zbadania takich naruszeń, a Sorrento może, według własnego uznania, natychmiast wypowiedzieć Twoją licencję na korzystanie z Właściwości Sorrento, w całości lub w części, bez wcześniejszego powiadomienia.

WŁAŚCIWOŚCI OSÓB TRZECICH

Właściwości Sorrento mogą zawierać linki do stron internetowych i/lub aplikacji stron trzecich („Właściwości stron trzecich”). Gdy klikniesz link do Własności Strony Trzeciej, nie ostrzeżemy Cię, że opuściłeś Sorrento Properties i podlegasz warunkom (w tym polityce prywatności) innej witryny lub miejsca docelowego. Takie Własności Osób Trzecich nie są pod kontrolą Sorrento i nie ponosimy odpowiedzialności za Własności Osób Trzecich. Sorrento udostępnia te Własności Osób Trzecich wyłącznie dla wygody i nie przegląda, zatwierdza, monitoruje, popiera, gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do Własności Osób Trzecich ani żadnych produktów lub usług świadczonych w związku z nimi. Korzystasz ze wszystkich linków we właściwościach stron trzecich na własne ryzyko. Po opuszczeniu naszej Witryny Warunki użytkowania przestają obowiązywać. Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji z jakąkolwiek stroną trzecią należy zapoznać się z obowiązującymi warunkami i zasadami, w tym praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych, wszelkich właściwości osób trzecich i przeprowadzić wszelkie dochodzenie, które uważasz za konieczne lub właściwe. Korzystając z Właściwości Sorrento, wyraźnie zwalniasz Sorrento z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez Ciebie z jakiejkolwiek Własności Osób Trzecich. 

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć Sorrento, jego rodziców, spółki zależne, podmioty stowarzyszone, funkcjonariuszy, pracowników, agentów, partnerów, dostawców i licencjodawców (każdy z nich jako „Strona Sorrento” i łącznie „Strony Sorrento”) przed wszelkimi stratami, kosztami , zobowiązania i wydatki (w tym uzasadnione honoraria adwokackie) związane lub wynikające z dowolnych i wszystkich poniższych sytuacji: (a) korzystanie przez Państwa z Właściwości Sorrento i dostęp do nich; (b) Twoje naruszenie Umowy; (c) naruszenie przez Ciebie jakichkolwiek praw innej strony, w tym wszelkich innych użytkowników; lub (d) naruszenie przez Ciebie jakichkolwiek obowiązujących praw, zasad lub przepisów. Sorrento zastrzega sobie prawo, na własny koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw podlegających w inny sposób odszkodowaniu przez Ciebie, w którym to przypadku będziesz w pełni współpracować z Sorrento w zapewnieniu wszelkich dostępnych środków obrony. Niniejsze postanowienie nie wymaga zabezpieczenia żadnej ze Stron Sorrento za jakiekolwiek niezgodne z sumieniem praktyki handlowe takiej strony lub za oszustwo, oszustwo, fałszywe obietnice, wprowadzenie w błąd lub zatajenie, zatajenie lub pominięcie jakiegokolwiek istotnego faktu w związku z Usługami świadczonymi na mocy niniejszego postanowienia . Zgadzasz się, że postanowienia zawarte w tej sekcji będą obowiązywać po rozwiązaniu Umowy i/lub dostępie do Sorrento Properties.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I WARUNKÓW

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI SORRENTO ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO, A WŁASNOŚCI SORRENTO SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, ZE WSZYSTKIMI WADAMI. STRONY SORRENTO WYRAŹNIE ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ I WARUNKÓW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ WŁAŚCIWOŚCI SORRENTO. STRONY SORRENTO NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ ANI WARUNKÓW, ŻE: (A) WŁASNOŚCI SORRENTO SPEŁNIĄ PAŃSTWA WYMAGANIA; (B) DOSTĘP DO WITRYNY BĘDZIE NIEPRZERWANY LUB KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI SORRENTO BĘDZIE TERMINOWE, BEZPIECZNE LUB BEZ BŁĘDÓW; (C) WŁAŚCIWOŚCI SORRENTO BĘDĄ DOKŁADNE, NIEZAWODNE, KOMPLETNE, UŻYTECZNE LUB POPRAWNE; (D) WITRYNA BĘDZIE DOSTĘPNA W DOWOLNYM CZASIE LUB MIEJSCU; (E) WSZELKIE WADY LUB BŁĘDY ZOSTANĄ NAPRAWIONE; LUB (F) ŻE WITRYNA JEST WOLNA OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. ŻADNE PORADY LUB INFORMACJE, USTNE LUB PISEMNE, UZYSKANE OD SORRENTO LUB ZA POŚREDNICTWEM WŁAŚCIWOŚCI SORRENTO NIE STANOWIĄ GWARANCJI NIE UDZIELONEJ WYRAŹNIE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE W ŻADNYM WYPADKU STRONY SORRENTO NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNE ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ ZYSKÓW, PRZYCHODÓW LUB DANYCH, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE SZKODY LUB SZKODY LUB KOSZTY WYNIKAJĄCE Z UTRATY PRODUKCJI LUB UŻYTKOWANIA, PRZEPROWADZANIA PRZEDSIĘBIORSTWA TOWARÓW LUB USŁUG ZAMIENNYCH, W KAŻDYM PRZYPADKU, CZY STRONY SORRENTO ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD WYNIKAJĄCYCH LUB W ZWIĄZKU Z UMOWĄ LUB WSZELKICH KOMUNIKATÓW, INTERAKCJI LUB SPOTKAŃ Z INNYMI UŻYTKOWNIKAMI SORRENTO, TEORIA ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z: (A) KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI SORRENTO; (B) KOSZTÓW NABYCIA TOWARÓW LUB USŁUG ZAMIENNYCH WYNIKAJĄCYCH Z NABYTYCH LUB OTRZYMANYCH TOWARÓW, DANYCH, INFORMACJI LUB USŁUG LUB OTRZYMANYCH WIADOMOŚCI W RAMACH TRANSAKCJI ZAWIERANYCH POPRZEZ NIERUCHOMOŚCI SORRENTO; (C) NIEUPOWAŻNIONY DOSTĘP DO LUB ZMIANĘ PAŃSTWA TRANSMISJI LUB DANYCH, W TYM WSZELKICH WSZYSTKICH INFORMACJI OSOBOWYCH I/LUB INFORMACJI FINANSOWYCH W NICH PRZECHOWYWANYCH; (D) OŚWIADCZEŃ LUB POSTĘPOWANIA JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH W SPRAWIE NIERUCHOMOŚCI SORRENTO; (E) USZKODZENIA CIAŁA LUB USZKODZENIA MIENIA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO USŁUG I KORZYSTANIA Z NICH; (F) JAKIEKOLWIEK PRZERWANIE LUB ZAPRZESTANIE TRANSMISJI DO LUB Z NASZYCH USŁUG; (G) JAKICHKOLWIEK BŁĘDÓW, WIRUSÓW, KONI TROJAŃSKICH LUB PODOBNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DO USŁUG LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG PRZEZ OSOBĘ TRZECIE; (H) WSZELKIE BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W JAKIEJKOLWIEK TREŚCI; I/LUB (I) JAKIEKOLWIEK INNE KWESTIE ZWIĄZANE Z WŁASNOŚCIAMI SORRENTO, CZY NA PODSTAWIE GWARANCJI, PRAW AUTORSKICH, UMOWY, CZYNÓW CZYNNYCH (W TYM ZANIEDBANIA) LUB INNEJ TEORII PRAWNEJ. W ŻADNYM WYPADKU STRONY SORRENTO NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WIĘCEJ NIŻ 100 USD. W PRZYPADKU NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD W ZAKRESIE WSKAZANYM POWYŻEJ, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W TAKICH JURYSDYKCJACH BĘDZIE OGRANICZONA W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE OGRANICZENIA ODSZKODOWANIA WYMIENIONE POWYŻEJ SĄ PODSTAWOWYMI ELEMENTAMI PODSTAWY UMOWY POMIĘDZY SORRENTO A PAŃSTWEM.

TERMIN I ZAKOŃCZENIE

 1. Semestr.  Warunki użytkowania wchodzą w życie w dniu ich zaakceptowania (jak opisano w preambule powyżej) i pozostają w pełnej mocy podczas korzystania z Sorrento Properties, o ile nie zostaną wcześniej wypowiedziane zgodnie z niniejszym punktem.
 2. Zakończenie świadczenia usług przez Sorrento.  Sorrento zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zablokowania dostępu dowolnego użytkownika do Właściwości Sorrento lub Usług w dowolnym momencie, z podaniem przyczyny lub bez, bez powiadomienia. Z powodów, dla których dostęp może zostać zakończony, obejmują między innymi (a) jeśli Ty lub Twoja organizacja nie dokona płatności na czas za Usługi, jeśli ma to zastosowanie, (b) jeśli w istotny sposób naruszyłeś jakiekolwiek postanowienie Umowy, lub (c) jeśli Sorrento jest do tego zobowiązane przez prawo (np. gdy świadczenie Usług jest lub stanie się niezgodne z prawem). Zgadzasz się, że wszelkie wypowiedzenia z uzasadnionych przyczyn będą dokonywane według wyłącznego uznania Sorrento i że Sorrento nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek zakończenie Twojego dostępu do Właściwości Sorrento lub Usług.
 3. Zakończenie świadczenia usług przez Ciebie.  Jeśli chcesz zakończyć Usługi świadczone przez Sorrento, możesz to zrobić, powiadamiając Sorrento w dowolnym momencie. Twoje zawiadomienie powinno zostać wysłane na piśmie na adres Sorrento podany poniżej.
 4. Skutek Wypowiedzenia.  Wypowiedzenie może skutkować zablokowaniem jakiegokolwiek przyszłego korzystania z Właściwości Sorrento lub Usług. Po rozwiązaniu jakiejkolwiek części Usług, Twoje prawo do korzystania z takiej części Usług automatycznie wygaśnie natychmiast. Sorrento nie ponosi wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zawieszenie lub rozwiązanie umowy. Wszelkie postanowienia Regulaminu, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać, pozostają w mocy po zakończeniu świadczenia Usług, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, zrzeczenia się gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności.

UŻYTKOWNICY MIĘDZYNARODOWI

Dostęp do Właściwości Sorrento można uzyskać z krajów na całym świecie i mogą one zawierać odniesienia do Usług i Treści, które nie są dostępne w Twoim kraju. Te odniesienia nie oznaczają, że Sorrento zamierza ogłosić taki Usługi lub Treści w Twoim kraju. Właściwości Sorrento są kontrolowane i oferowane przez Sorrento z jej obiektów w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Sorrento nie składa żadnych oświadczeń, że Właściwości Sorrento są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach. Ponadto niektóre części Serwisu mogą być tłumaczone na inne języki, ale Sorrento nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących treści, dokładności lub kompletności tych tłumaczeń. Osoby, które uzyskują dostęp lub korzystają z Sorrento Properties z innych krajów, robią to z własnej woli i są odpowiedzialne za przestrzeganie lokalnego prawa. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Komunikacja elektroniczna.  Komunikacja między Tobą a Sorrento może odbywać się drogą elektroniczną, niezależnie od tego, czy odwiedzasz Właściwości Sorrento lub wysyłasz e-maile do Sorrento, czy też Sorrento publikuje ogłoszenia we Właściwościach Sorrento lub komunikuje się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celach umownych (a) wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości od Sorrento w formie elektronicznej; oraz (b) zgadzają się, że wszystkie warunki, umowy, zawiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które Sorrento przekazuje Państwu drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne, które takie komunikaty spełniałyby, gdyby miały formę pisemną.
 2. Zadanie.  Warunki użytkowania oraz Twoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone, podzlecane, delegowane lub w inny sposób przekazywane przez Ciebie bez uprzedniej pisemnej zgody Sorrento, a wszelkie próby cesji, podwykonawstwa, delegacji lub przeniesienia z naruszeniem powyższego będą nieważne i nieważne.
 3. Siła wyższa.  Sorrento nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonanie zobowiązania wynikające z przyczyn pozostających poza jego uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi z przyczyn losowych, wojny, terroryzmu, zamieszek, embarga, działań władz cywilnych lub wojskowych, pożaru, powodzi, wypadków, strajków lub braków środków transportu, paliwa, energii, siły roboczej lub materiałów.
 4. Pytania, reklamacje, reklamacje.  W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg lub roszczeń dotyczących Sorrento Properties prosimy o kontakt pod adresem legal@sorrentotherapeutics.com. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twoje obawy. Jeśli uważasz, że Twoje obawy zostały rozwiązane w sposób niepełny, zachęcamy do poinformowania nas w celu dalszego zbadania.
 5. Okres przedawnienia.  UŻYTKOWNIK I SORRENTO ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE WSZELKIE PRZYCZYNY DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z UMOWY LUB ZWIĄZANE Z UMOWĄ, WŁASNOŚCIAMI SORRENTO LUB TREŚĆ MUSZĄ ROZPOCZĄĆ SIĘ W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU PO PRZYCZYNIE DZIAŁANIA. W PRZECIWNYM WYPADKU TAKA PRZYCZYNA DZIAŁANIA JEST TRWAŁA PRZEKAZALNA.
 6. Prawo właściwe i miejsce.  Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu stanu Kalifornia i zgodnie z nim będą interpretowane. Miejscem rozstrzygania wszelkich sporów będzie San Diego w Kalifornii. Strony niniejszym zgadzają się na zrzeczenie się następujących środków obrony w związku z jakimkolwiek powództwem wniesionym w Kalifornii: forum non conveniens, brak jurysdykcji osobistej, niewystarczający proces i niewystarczająca obsługa procesu.
 7. Wybór języka.  Wyraźnym życzeniem stron jest, aby Warunki użytkowania i wszystkie powiązane dokumenty zostały sporządzone w języku angielskim, nawet jeśli zostały dostarczone w innym języku. 
 8. Ogłoszenie.  Tam, gdzie Sorrento wymaga podania adresu e-mail, jesteś odpowiedzialny za podanie Sorrento swojego najbardziej aktualnego adresu e-mail. W przypadku, gdy ostatni adres e-mail, który podałeś Sorrento jest nieważny lub z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie dostarczyć Ci żadnych powiadomień wymaganych/dozwolonych przez Warunki użytkowania, wysłanie przez Sorrento wiadomości e-mail zawierającej takie powiadomienie niemniej jednak będzie stanowić skuteczne powiadomienie. Możesz powiadomić Sorrento pod następującym adresem: Sorrento Therapeutics, Inc., Attn: Legal, 4955 Directors Place, San Diego, CA 92121. Takie zawiadomienie uważa się za doręczone w momencie otrzymania przez Sorrento listem doręczonym przez uznaną w kraju firmę kurierską lub przesyłką pocztową pierwszej klasy na powyższy adres.
 9. Zrzeczenie się.  Jakiekolwiek zrzeczenie się lub niewykonanie któregokolwiek z postanowień Warunków użytkowania w jednym przypadku nie będzie uważane za zrzeczenie się jakiegokolwiek innego postanowienia lub takiego postanowienia w żadnym innym przypadku.
 10. Rozłączność.  Jeśli jakakolwiek część Warunków użytkowania zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, należy ją interpretować w sposób odzwierciedlający, jak najbliżej, pierwotną intencję stron, a pozostałe części pozostaną w pełnej mocy.
 11. Kontrola eksportu.  Nie możesz używać, eksportować, importować ani przenosić Własności Sorrento, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo USA, prawo jurysdykcji, w której uzyskałeś Własności Sorrento, oraz wszelkie inne obowiązujące przepisy. W szczególności, ale bez ograniczeń, Sorrento Properties nie mogą być eksportowane ani reeksportowane (a) do żadnych krajów objętych embargiem Stanów Zjednoczonych ani (b) do nikogo z listy Specjalnie Wyznaczonych Obywateli Departamentu Skarbu USA lub z listy odrzuconej Departamentu Handlu USA. Lista osób lub lista podmiotów. Korzystając z Sorrento Properties, oświadczasz i gwarantujesz, że (y) nie znajdujesz się w kraju objętym embargiem rządu USA lub który został wyznaczony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terrorystów” oraz (z) nie są wymienione na żadnej liście stron objętych zakazem lub ograniczeniami rządu USA. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że produkty, usługi lub technologie dostarczane przez Sorrento podlegają przepisom i regulacjom kontroli eksportu w Stanach Zjednoczonych. Będziesz przestrzegać tych praw i przepisów i nie będziesz, bez uprzedniej zgody rządu USA, eksportować, reeksportować ani przekazywać produktów, usług lub technologii Sorrento, bezpośrednio lub pośrednio, do jakiegokolwiek kraju z naruszeniem takich praw i przepisów.
 12. Reklamacje konsumentów.  Zgodnie z §1789.3 Kodeksu Cywilnego stanu Kalifornia można zgłaszać skargi do Działu Obsługi Zażaleń Wydziału Usług Konsumenckich Kalifornijskiego Departamentu Spraw Konsumenckich, kontaktując się z nimi pisemnie pod adresem 1625 N. Market Blvd., Ste N-112, Sacramento , CA 95834-1924 lub telefonicznie pod numerem (800) 952-5210.
 13. Całość porozumienia.  Warunki użytkowania są ostateczną, kompletną i wyłączną umową stron w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy oraz zastępują i łączą wszystkie wcześniejsze dyskusje między stronami w odniesieniu do takiego przedmiotu.