Dostarczanie leków limfatycznych

« Powrót do rurociągu

Platforma dostarczania leków limfatycznych SOFUSA

Sofusa® System dostarczania limfatycznego (S-LDS) to nowa metoda leczenia zaprojektowana w celu dostarczania leków do wstrzykiwania bezpośrednio do naczyń włosowatych limfatycznych i ogólnoustrojowych tuż pod naskórkiem za pomocą zastrzeżonego systemu mikroigłowego i mikroprzepływowego.

System dostarczania limfatycznego Sofusa Przegląd. Wizyta www.sofusa.pl »

Modele przedkliniczne wykazują potencjalne korzyści z celowania w naczyniach limfatycznych za pomocą opatentowanych przez firmę Sofusa mikroigłowych nano-igieł1

  • >40-krotny wzrost stężenia leku w węzłach chłonnych w porównaniu do wstrzyknięć podskórnych (SC) lub wlewów dożylnych (IV)
  • Poprawiona penetracja guza o 1/10th Dawka
  • Poprawiona skuteczność przeciwnowotworowa i zmniejszenie przerzutów

Badanie kliniczne fazy 1B RZS u ludzi w celu oceny porodu śródlimfatycznego2

  • 12-tygodniowe otwarte badanie obejmujące pacjentów z niewystarczającą odpowiedzią na podskórne wstrzyknięcia 50 mg Enbrel® raz w tygodniu (n=10)
  • Zakończono leczenie pierwszych 3 pacjentów, cotygodniowe dawki 25 mg (50% dawki podskórnej)
  • 36%/38% zmniejszenie aktywności choroby (DAS28 ESR/CRP)
  • 80% zmniejszenie liczby opuchniętych stawów
  • 77% poprawa ogólnego wyniku oceny lekarza

Badania Human Checkpoint POC prowadzone w Mayo Clinic

1)Walsh i wsp., „Nanotopografia ułatwia transdermalne dostarczanie Vivo… Litery Nano, ACSJCA, 2015
2) Wyniki to średnia z pierwszych 3 pacjentów (częściowo włączonych), otwarte badanie fazy 1b potwierdzające słuszność koncepcji mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności pilotażowej produktu Enbrel® podawanego pacjentom z reumatoidalnym zapaleniem stawów przy użyciu Sofusa® DoseConnct®