ਸੰਪਰਕ

Sorrento Therapeutics, Inc.

4955 ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਥਾਨ
ਸਨ ਡਿਏਗੋ, ਸੀਏ XXX

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: (858) 203-4100
ਫੈਕਸ: (858) 203-4028

info@sorrentotherapeutics.com

ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼
clinicaltrials@sorrentotherapeutics.com

ਨਿਵੇਸ਼ਕ
investors@sorrentotherapeutics.com

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ
business@sorrentotherapeutics.com

ਮੀਡੀਆ ਬੇਨਤੀਆਂ
mediarelations@sorrentotherapeutics.com