ဆက်သွယ်ရန်

Sorrento Therapeutics, Inc.

4955 ဒါရိုက်တာများနေရာ
San Diego မှ,, CA 92121

Tel: (858) 203-4100
ဖက်စ်: (858) 203-4028

info@sorrentotherapeutics.com

လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု
clinicaltrials@sorrentotherapeutics.com

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ
investor@sorrentotherapeutics.com

လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
business@sorrentotherapeutics.com

မီဒီယာတောင်းဆိုချက်များ
mediarelations@sorrentotherapeutics.com