Termini ta 'Użu

« Lura għal Pipeline

TERMINI TA 'UŻU

Data Effettiva: 14 ta' Ġunju, 2021

Dan it-Termini ta’ Użu (il-“Termini ta 'Użu”) jiddaħħal bejn Sorrento Therapeutics, Inc., f’isem u f’isem is-sussidjarji u l-affiljati tagħna (“Sorrento, ""us, ""we, "Jew"tagħna”) u int, jew jekk tirrappreżenta entità jew organizzazzjoni oħra, dik l-entità jew organizzazzjoni (fi kwalunkwe każ, “inti”). Dawn it-Termini ta’ Użu jirregolaw l-aċċess tiegħek għal u/jew l-użu tal-websajts, l-applikazzjonijiet u l-portali tagħna li noperaw u li jorbtu ma’ dawn it-Termini ta’ Użu (kollettivament, il-“Sit”), u s-servizzi u r-riżorsi attivati ​​permezz tas-Sit (kull wieħed “servizz"U kollettivament, il-"Servizzi”). Dawn it-Termini ta 'Użu ma japplikawx għal siti u servizzi oħra pprovduti minn Sorrento, bħall-provi kliniċi tagħna, is-servizzi tal-laboratorju tal-pazjenti, jew il-prodotti COVI-STIX.

JEKK JOGĦĠBOK AQRA DAWN IT-TERMINI TA' UŻU B'attenzjoni. BIL-BIBRAJSGĦ JEW TAĊĊESSA GĦAS-SIT U/JEW TUŻA IS-SERVIZZI, INTI TIRRAPPREŻENTA LI (1) QRAJT, Fhimt, U TAQBEL LI TKUN MARBUT MIT-TERMINI TA’ UŻU, (2) INTI TA’ ETA’ LEGALI BIEX TIFFORK KUNTRAT JOBBLI MA' SORRENTO, U (3) GĦANDEK L-AWTORITÀ BIEX TIDĦOL FIT-TERMINI TA’ UŻU PERSONALMENT JEW F’ISEM TAL-KUMPANIJA LI SEMJJT BĦALA L-UTENT, U BIEX TORBAT DIK IL-KUMPANIJA GĦAT-TERMINI TA’ UŻU. IT-TERMINU “INT” REFERI GĦALL-ENTITÀ INDIVIDWALI JEW LEGALI, KIF APPLIKABBLI.  JEKK MA TAQBILX LI TKUN MARBUT MIT-TERMINI TA’ UŻU, TISTA’ MA TĊĊESSA JEW JEW TUŻA S-SIT JEW IS-SERVIZZI.

JEKK JOGĦĠBOK INnota LI DAWN IT-TERMINI TA' UŻU HUMA SUĠĠETTI GĦAL BIDLA MINN SORRENTO FL-UNIKA DISKREZZJONI TAGĦHA F'KULL ĦIN. Sorrento jinfurmak dwar il-preżenza ta’ kwalunkwe tibdil f’dawn it-Termini ta’ Użu billi tpoġġi dawk il-bidliet fuq is-Sit, billi tbiddel id-data fil-quċċata tat-Termini ta’ Użu, u/jew billi tipprovdilek avviż permezz tas-Sit jew mezzi oħra. (inkluż billi tibgħatlek avviż fi kwalunkwe indirizz elettroniku pprovdut lil Sorrento). Sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor, kwalunkwe modifika tkun effettiva immedjatament malli titpoġġa fuq is-Sit jew mal-kunsinna ta' tali avviż. Tista' ttemm it-Termini ta' Użu kif stipulat hawn taħt jekk toġġezzjona għal xi modifiki bħal dawn. Madankollu, inti titqies li qablet ma' kwalunkwe u kull modifika permezz tal-użu kontinwu tiegħek tas-Sit jew tas-Servizzi wara tali perjodu ta' notifika. JEKK JOGĦĠBOK Iċċekkja regolarment is-SIT BIEX ARA IT-TERMINI KURRENTI DAKK.

L-użu tiegħek ta’, u l-parteċipazzjoni fihom, ċerti Servizzi jistgħu jkunu soġġetti għal termini addizzjonali, inkluż kwalunkwe termini applikabbli bejn Sorrento u min iħaddmek jew l-organizzazzjoni tiegħek u kwalunkwe termini ppreżentati lilek għall-aċċettazzjoni tiegħek meta tuża Servizz supplimentari (“Termini Supplimentari”). Jekk it-Termini ta' Użu ma jkunux konsistenti mat-Termini Supplimentari, it-Termini Supplimentari għandhom jikkontrollaw fir-rigward ta' tali Servizz. It-Termini tal-Użu u kwalunkwe Termini Supplimentari applikabbli hawnhekk jissejħu "Ftehim".

AĊĊESS U UŻU TA 'PROPRJETAJIET SORRENTO

 1. Permess Użu. Is-Sit, is-Servizzi, u l-informazzjoni, dejta, stampi, test, fajls, softwer, skripts, grafika, ritratti, ħsejjes, mużika, vidjows, kombinazzjonijiet awdjoviżivi, karatteristiċi interattivi u materjali oħra (kollettivament, il-“kontenut”) disponibbli fuq jew permezz tas-Sit u s-Servizzi (tali Kontenut, flimkien mas-Sit u s-Servizzi, kull wieħed “Proprjetà ta’ Sorrento” u kollettivament, il “Proprjetajiet ta’ Sorrento”) huma protetti mil-liġijiet tad-drittijiet tal-awtur madwar id-dinja. Soġġett għall-Ftehim, Sorrento jagħtik liċenzja limitata biex taċċessa u tuża l-Proprjetajiet ta’ Sorrento biss għal skopijiet personali jew interni tan-negozju tiegħek. Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor minn Sorrento f'liċenzja separata, id-dritt tiegħek li tuża kwalunkwe u kull Proprjetà ta' Sorrento huwa soġġett għall-Ftehim. 
 2. Eliġibbiltà. Inti tirrappreżenta li għandek età legali biex tifforma kuntratt vinkolanti u m'intix persuna pprojbita milli tuża Sorrento Properties taħt il-liġijiet tal-Istati Uniti, il-post tar-residenza tiegħek, jew kwalunkwe ġurisdizzjoni applikabbli oħra. Inti tafferma li inti jew għandek aktar minn 18-il sena, jew minorenni emanċipat, jew tippossjedi l-kunsens legali tal-ġenituri jew tal-kustodju, u inti kapaċi u kompetenti bis-sħiħ biex tidħol fit-termini, kundizzjonijiet, obbligi, affermazzjonijiet, rappreżentazzjonijiet, u garanziji stabbiliti f’dawn it-Termini ta’ Użu u l-Ftehim, fejn applikabbli, u biex jirrispettaw u jikkonformaw mal-Ftehim. Fi kwalunkwe każ, tafferma li għandek aktar minn sittax-il sena (16), peress li l-Proprjetajiet ta’ Sorrento mhumiex maħsuba għal tfal taħt is-16-il sena. Jekk għandek inqas minn 16-il sena, allura jekk jogħġbok ma taċċessax jew tużax is-Sorrento Properties.
 3. Ċerti Restrizzjonijiet.  Id-drittijiet mogħtija lilek fit-Termini tal-Użu huma soġġetti għar-restrizzjonijiet li ġejjin: (a) m'għandekx tagħti liċenzja, tbigħ, tikri, tikri, tittrasferixxi, tassenja, tirriproduċi, tqassam, tospita jew tisfrutta kummerċjalment Sorrento Properties jew kwalunkwe parti minn Sorrento Properties, inkluż is-Sit, (b) m'għandekx toqgħod jew tuża tekniki ta 'framing biex tehmeż kwalunkwe trademark, logo, jew Proprjetajiet Sorrento oħra (inklużi stampi, test, tqassim tal-paġna jew forma) ta' Sorrento; (c) m'għandekx tuża metatags jew "test moħbi" ieħor billi tuża l-isem jew it-trademarks ta' Sorrento; (d) m'għandekx timmodifika, tittraduċi, tadatta, tgħaqqad, tagħmel xogħlijiet derivattivi ta', tiżżarma, dekompila, tikkompila b'lura jew tagħmel reverse engineering ta' kwalunkwe parti minn Sorrento Properties ħlief sal-punt li r-restrizzjonijiet ta' hawn fuq huma pprojbiti espressament mil-liġi applikabbli; (e) m'għandek tuża l-ebda softwer, apparat jew proċessi oħra manwali jew awtomatizzati (inklużi iżda mhux limitati għal brimb, robots, scrapers, crawlers, avatars, għodod għat-tħaffir tad-data jew affarijiet simili) biex "tqaxxar" jew tniżżel dejta minn kwalunkwe web paġni li jinsabu fis-Sit (ħlief li aħna nagħtu lill-operaturi ta’ magni ta’ riċerka pubbliċi permess revokabbli biex jużaw brimb biex jikkupjaw materjali mis-Sit għall-iskop uniku ta’ u biss sal-punt meħtieġ għall-ħolqien ta’ indiċijiet ta’ tiftix disponibbli pubblikament tal-materjali, iżda mhux caches jew arkivji ta' materjali bħal dawn); (f) m'għandekx taċċessa Sorrento Properties sabiex tibni websajt, applikazzjoni jew servizz simili jew kompetittivi; (g) ħlief kif iddikjarat espressament hawnhekk, l-ebda parti minn Sorrento Properties ma tista’ tiġi kkupjata, riprodotta, imqassma, ippubblikata mill-ġdid, imniżżla, murija, mibgħuta jew trażmessa fi kwalunkwe forma jew bi kwalunkwe mezz; (h) m'għandekx tneħħi jew teqred kwalunkwe avviż ta' drittijiet tal-awtur jew marki oħra ta' proprjetà li jinsabu fuq jew fi Sorrento Properties; (i) m'għandekx tippersona jew tirrappreżenta ħażin l-affiljazzjoni tiegħek ma' xi persuna jew entità. Kwalunkwe rilaxx, aġġornament jew żieda oħra fil-futur għal Sorrento Properties għandhom ikunu soġġetti għat-Termini ta 'Użu. Sorrento, il-fornituri tagħha, u l-fornituri tas-servizz jirriżervaw id-drittijiet kollha mhux mogħtija fit-Termini ta 'Użu. Kwalunkwe użu mhux awtorizzat ta’ kwalunkwe Proprjetà ta’ Sorrento itemm il-liċenzji mogħtija minn Sorrento skont it-Termini tal-Użu.
 4. Użu mill-Klijenti ta' Sorrento.  Jekk inti klijent ta' Sorrento li taċċessa jew tuża s-Sit jew is-Servizzi, inkluż il-portal tal-klijenti tagħna, inti tirrappreżenta u tiggarantixxi li (a) meta tuża l-Proprjetajiet ta' Sorrento inti tikkonforma mal-liġijiet u r-regolamenti applikabbli kollha, inkluż, fejn applikabbli, l-Assigurazzjoni tas-Saħħa. Att dwar il-Portabbiltà u r-Responsabbiltà u r-regolamenti ta’ implimentazzjoni tiegħu u liġijiet oħra dwar il-privatezza u l-protezzjoni tad-dejta, u (b) ma tipprovdilna l-ebda informazzjoni, inkluża dejta personali u informazzjoni protetta dwar is-saħħa, li għaliha m’għandekx l-awtorizzazzjonijiet jew il-kunsensi meħtieġa. Barra minn hekk tagħraf u taqbel li int, u mhux Sorrento, tkun responsabbli biex tiżgura li l-iżvelar kollu meħtieġ ikun ġie pprovdut lil, u l-kunsensi u/jew il-permessi kollha meħtieġa jkunu nkisbu mingħand il-pazjenti kif jista’ jkun meħtieġ mil-liġijiet applikabbli dwar il-privatezza u l-protezzjoni tad-dejta u regolamenti fil-ġurisdizzjoni tiegħek. Għal aktar informazzjoni dwar il-prattiki tal-privatezza ta' Sorrento, jekk jogħġbok ara tagħna Regoli tal-privatezza.
 5. Tagħmir u Software Neċessarji.  Int trid tipprovdi t-tagħmir u s-softwer kollu meħtieġ biex tikkonnettja ma' Sorrento Properties, inkluż iżda mhux limitat għal, apparat mobbli li huwa adattat biex jgħaqqad u juża Sorrento Properties, f'każijiet fejn is-Servizzi joffru komponent mobbli. Int responsabbli unikament għal kwalunkwe miżata, inklużi miżati tal-konnessjoni tal-Internet jew tal-mowbajl, li ġġarrab meta taċċessa Sorrento Properties.

PROPRJETÀ

 1. Sorrento Properties.  Inti taqbel li Sorrento u l-fornituri tagħha għandhom id-drittijiet, it-titolu, u l-interess kollha fi Sorrento Properties. M'intix se tneħħi, tbiddel, jew taħbi kwalunkwe awtur, trademark, marka ta' servizz jew avviżi oħra ta' drittijiet ta' proprjetà inkorporati fi jew li jakkumpanjaw xi Proprjetajiet ta' Sorrento. Taqbel li m'għandek l-ebda dritt, titolu, jew interess fi jew għal kwalunkwe Kontenut li jidher fuq jew fi Proprjetajiet ta' Sorrento.
 2. Trademarks.  Sorrento Therapeutics, Inc., Sorrento, il-logo ta’ Sorrento, kwalunkwe ismijiet u logos tal-affiljati, u l-grafika, logos, marki tas-servizz, ikoni, ilbies kummerċjali u ismijiet kummerċjali relatati kollha li jintużaw fuq jew b’konnessjoni ma’ kwalunkwe Proprjetajiet ta’ Sorrento huma t-trademarks ta’ Sorrento jew tal-affiljati tagħha u jistgħu ma jintużax mingħajr il-permess espress bil-miktub minn qabel ta' Sorrento. Trademarks oħra, marki tas-servizz u ismijiet kummerċjali li jistgħu jidhru fuq jew fi Sorrento Properties huma proprjetà tas-sidien rispettivi tagħhom. Jekk tuża l-materjali jew it-trademarks fuq jew fil-Proprjetajiet ta’ Sorrento b’xi mod li mhuwiex permess b’mod ċar minn din it-taqsima, qed tikser il-ftehim tiegħek magħna u tista’ tkun qed tikser id-drittijiet tal-awtur, it-trademarks, u liġijiet oħra. F'dak il-każ, aħna awtomatikament nirrevokaw il-permess tiegħek biex tuża l-Proprjetajiet tal-Kumpanija. It-titolu tal-materjali jibqa 'magħna jew mal-awturi tal-materjali li jinsabu fuq il-Proprjetajiet tal-Kumpanija. Id-drittijiet kollha mhux espressament mogħtija huma riżervati.
 3. Rispons.  Taqbel li s-sottomissjoni ta' kwalunkwe ideat, suġġerimenti, dokumenti, u/jew proposti lil Sorrento permezz tas-suġġerimenti, feedback, wiki, forum jew paġni simili tagħha ("Feedback") huwa għar-riskju tiegħek u li Sorrento m'għandha l-ebda obbligu (inklużi mingħajr limitazzjoni obbligi ta' kunfidenzjalità) fir-rigward ta' tali Feedback. Inti tirrappreżenta u tiggarantixxi li għandek id-drittijiet kollha meħtieġa biex tissottometti l-Feedback. Inti b'dan tagħti lil Sorrento dritt u liċenzja mħallsa għal kollox, ħielsa mir-royalties, perpetwu, irrevokabbli, mad-dinja kollha, mhux esklussivi, u kompletament subliċenzjabbli biex tuża, tirriproduċi, twettaq, turi, tqassam, tadatta, timmodifika, tifformat mill-ġdid, toħloq derivattiv. xogħlijiet ta’, u b’xi mod ieħor jisfruttaw kummerċjalment jew mhux kummerċjalment b’kull mod, kull Feedback, u biex jissottoliċenzja d-drittijiet ta’ hawn fuq, b’rabta mal-operat u l-manutenzjoni ta’ Sorrento Properties u/jew in-negozju ta’ Sorrento.

KONDOTTA TAL-UTENTI

Bħala kundizzjoni tal-użu, taqbel li ma tużax Sorrento Properties għal kwalunkwe skop li huwa pprojbit mill-Ftehim jew mil-liġi applikabbli. M'għandekx (u m'għandhiex tippermetti lil xi parti terza) tieħu xi azzjoni fuq jew permezz tas-Sorrento Properties li: (i) tikser kwalunkwe privattiva, trademark, sigriet kummerċjali, awtur, dritt ta' pubbliċità jew dritt ieħor ta' kwalunkwe persuna jew entità; (ii) hija illegali, thedded, abbużiva, fastidju, malafamanti, libelous, qarrieqa, frawdolenti, invażiva tal-privatezza ta' ħaddieħor, tortious, oxxen, pornografiku, offensiv, jew profan; (iii) jippromwovi bigotry, razziżmu, mibegħda, jew ħsara kontra kwalunkwe individwu jew grupp; (iv) tikkostitwixxi reklamar mhux awtorizzat jew mhux mitlub, junk jew e-mail bl-ingrossa; (v) jinvolvi attivitajiet kummerċjali u/jew bejgħ mingħajr il-kunsens minn qabel bil-miktub ta' Sorrento; (vi) jippersona kwalunkwe persuna jew entità, inkluż kwalunkwe impjegat jew rappreżentant ta' Sorrento; (vii) tikser, jew tinkoraġġixxi kwalunkwe kondotta li tikser, kwalunkwe liġi jew regolament applikabbli jew li tagħti lok għal responsabbiltà ċivili; (viii) tinterferixxi jew tipprova tinterferixxi mal-funzjonament tajjeb ta' Sorrento Properties jew tuża Sorrento Properties b'xi mod li mhux espressament permess mill-Ftehim; jew (ix) jipprova jwettaq jew jidħol fi, kwalunkwe att potenzjalment dannuż li huwa dirett kontra Sorrento Properties, inkluż iżda mhux limitat għal ksur jew attentat ta’ ksur ta’ kwalunkwe karatteristika ta’ sigurtà ta’ Sorrento Properties, bl-użu ta’ softwer manwali jew awtomatizzat jew mezzi oħra biex jaċċessaw , “jinbarax,” “tkaxkru” jew “spider” kwalunkwe paġni li jinsabu fi Sorrento Properties, jintroduċu viruses, dud, jew kodiċi ta’ ħsara simili fi Sorrento Properties, jew jinterferixxu jew jippruvaw jinterferixxu mal-użu ta’ Sorrento Properties minn kwalunkwe utent ieħor, host jew netwerk, inkluż permezz ta’ tagħbija żejda, “għargħar,” “spamming”, “bumbardament tal-posta,” jew “ħabta” ta’ Sorrento Properties.

INVESTIGAZZJONIJIET

Sorrento jista', iżda mhuwiex obbligat li, jimmonitorja jew jirrevedi Sorrento Properties fi kwalunkwe ħin. Jekk Sorrento isir konxju ta’ xi vjolazzjonijiet possibbli minnek ta’ xi dispożizzjoni tal-Ftehim, Sorrento tirriżerva d-dritt li tinvestiga tali vjolazzjonijiet, u Sorrento tista’, fid-diskrezzjoni unika tagħha, ittemm immedjatament il-liċenzja tiegħek biex tuża l-Proprjetajiet ta’ Sorrento, kompletament jew parzjalment, mingħajr avviż minn qabel lilek.

PROPRJETAJIET TA' PARTI TERZI

Sorrento Properties jista’ jkun fihom links għal websajts u/jew applikazzjonijiet ta’ partijiet terzi (“Proprjetajiet ta' Partijiet Terzi”). Meta tikklikkja fuq link għal Proprjetà ta’ Terza Parti, aħna mhux se nwissuk li tlaqt minn Sorrento Properties u li tkun soġġett għat-termini u l-kundizzjonijiet (inklużi l-politiki ta’ privatezza) ta’ websajt jew destinazzjoni oħra. Tali Proprjetajiet ta’ Partijiet Terzi mhumiex taħt il-kontroll ta’ Sorrento, u aħna m’aħniex responsabbli għal xi Proprjetajiet ta’ Terzi. Sorrento jipprovdi dawn il-Proprjetajiet ta’ Partijiet Terzi biss bħala konvenjenza u ma jirrevedi, japprova, jimmonitorja, japprova, jiggarantixxi, jew jagħmel xi rappreżentazzjonijiet fir-rigward ta’ Proprjetajiet ta’ Partijiet Terzi, jew kwalunkwe prodott jew servizz ipprovdut b’rabta magħhom. Int tuża l-links kollha fi Proprjetajiet ta' Partijiet Terzi għar-riskju tiegħek. Meta titlaq is-Sit tagħna, it-Termini tal-Użu ma jibqgħux jirregolaw. Għandek tirrevedi t-termini u l-politiki applikabbli, inklużi l-privatezza u l-prattiki tal-ġbir tad-dejta, ta 'kwalunkwe Proprjetà ta' Partijiet Terzi, u tagħmel kwalunkwe investigazzjoni li tħoss li tkun meħtieġa jew xierqa qabel ma tipproċedi bi kwalunkwe tranżazzjoni ma 'kwalunkwe parti terza. Billi tuża l-Proprjetajiet ta' Sorrento, int teħles b'mod espliċitu lil Sorrento minn kull responsabbiltà li tirriżulta mill-użu tiegħek ta' kwalunkwe Proprjetà ta' Terzi. 

Indennizz

Inti taqbel li tindennizza u żżomm lil Sorrento, il-ġenituri, is-sussidjarji, l-affiljati, l-uffiċjali, l-impjegati, l-aġenti, l-imsieħba, il-fornituri u l-konċedenti ta’ Sorrento (kull wieħed, “Partit ta’ Sorrento” u kollettivament, il-“Partijiet ta’ Sorrento”) mingħajr ħsara minn kwalunkwe telf, spiża , obbligazzjonijiet u spejjeż (inklużi ħlasijiet raġonevoli ta' l-avukati) relatati ma' jew li jirriżultaw minn dan kollu li ġej: (a) l-użu tiegħek ta' u l-aċċess għall-Proprjetajiet ta' Sorrento; (b) il-ksur tiegħek tal-Ftehim; (c) il-ksur tiegħek ta' kwalunkwe dritt ta' parti oħra, inkluż kwalunkwe utent ieħor; jew (d) il-ksur tiegħek ta' kwalunkwe liġi, regoli jew regolamenti applikabbli. Sorrento tirriżerva d-dritt, bi spejjeż tagħha, li tassumi d-difiża esklussiva u l-kontroll ta 'kwalunkwe kwistjoni suġġetta għal indennizz minnek, f'liema każ inti tikkoopera bis-sħiħ ma' Sorrento biex tasserixxi kwalunkwe difiża disponibbli. Din id-dispożizzjoni ma teħtieġx li tindennizza lil xi waħda mill-Partijiet ta' Sorrento għal kwalunkwe prattika kummerċjali bla sens ta' din il-parti jew għal frodi, qerq, wegħda falza, rappreżentazzjoni ħażina jew ħabi, trażżin jew ommissjoni ta' kwalunkwe fatt materjali b'rabta mas-Servizzi pprovduti hawn taħt ta' dik il-parti. . Inti taqbel li d-dispożizzjonijiet f'din it-taqsima jibqgħu ħajjin għal kwalunkwe terminazzjoni tal-Ftehim, u/jew l-aċċess tiegħek għal Sorrento Properties.

ĊAĦDA TA' GARANZIJI U KUNDIZZJONIJIET

TIFHEM U TAQBEL B'MOD ESPLICITÀ LI SA L-ESTENT PERMESS MILL-LIĠI APPLIKABBLI, L-UŻU TIEGĦEK TAL-PROPRJETAJIET SORRENTO HUWA GĦAR-RISKJU UNIKA TIEGĦEK, U L-PROPRJETAJIET SORRENTO HUMA PROVVUTI FUQ BAŻI “KIF INHI” U “KIF DISPONIBBLI”, BID-DISFALTI KOLLHA. IL-PARTIJIET SORRENTO ESPRESSAMENT JIĊADDAW IL-GARANZIJI, RAPPREŻENTAZZJONIJIET, U KUNDIZZJONIJIET KOLLHA TA' KULL TIP, KEMM ESPRESSI JEW IMPLICITI, INKLUŻI, IMMA MHUX LIMITATI GĦAL, IL-GARANZIJI JEW KUNDIZZJONIJIET TA' KUMMERĊJABILITÀ, ADATTAZZJONI GĦAL GĦAN PARTIKOLARI U MHUX TA' UŻU PARTIKOLARI. PROPRJETAJIET SORRENTO. IL-PARTIJIET SORRENTO MA JAGĦMLU L-EBDA GARANZIJA, RAPPREŻENTAZZJONI JEW KUNDIZZJONI LI: (A) IL-PROPRJETAJIET SORRENTO SE JILĦOQ FUQ IL-ĦTIĠIET TIEGĦEK; (B) L-AĊĊESS GĦAS-SIT SE JKUN MINGĦAJR INTERRUTT JEW L-UŻU TIEGĦEK TAL-PROPRJETAJIET SORRENTO SE JKUN F'waqtu, SIGUR, JEW ĦIELES; (Ċ) IL-PROPRJETAJIET SORRENTO SE JKUNU PREĊIŻI, AFFIDABBLI, KOMPLITI, UTTI, JEW KORRETTI; (D) IS-SIT SE JKUN DISPONIBBLI FI KULL ĦIN JEW POST PARTIKOLARI; (E) KWALUNKWE DIFETT JEW ŻBALJI SE JIĠI KOREĠUTA; JEW (F) LI S-SIT HUWA ĦIELES MINN VIRUS JEW KOMPONENTI OĦRAJN TA’ ĦSARA. L-EBDA PARIR JEW INFORMAZZJONI, KEMM BIL-ORALI JEW MIKTUBA, MIKSUBA MINN SORRENTO JEW PERMEZZ TA ' PROPRJETAJIET SORRENTO M'HUMA ĦOLQ XI GARANZIJA MHUX MAGĦMULA ESPRESSAMENT HAWN.

LIMITAZZJONI TA 'RESPONSABBILTÀ

TIFHEM U TAQBEL LI FL-EBDA KAŻ IL-PARTIJIET SORRENTO MA JKUNU RESPONSABBLI GĦAL KWALUNKWE TELF TA’ PROFITTI, DĦUL JEW DEJTA, DANNI INDIRETTI, INĊIDENTALI, SPEĊJALI, JEW KONSEGWENZJALI, JEW DANNI JEW SPEJJEŻ MINĦABBA TELF TA’ PRODUZZJONI JEW UŻU, PRODUZZJONI NEGOZJU TA’ OĠĠETTI JEW SERVIZZI SOSTITUTI, F’KULL KAŻ KEMM IL-PARTIJIET SORRENTO JEW LE AVVIŻATI BIL-POSSIBILITÀ TA’ TALI DANNI, LI JIRRIBU MINN JEW KONNESSATI MAL-FTEHIM JEW KWALUNKWE KOMUNIKAZZJONIJIET, INTERAZZJONIJIET JEW LAQGĦAT DWAR PROPJEDURI TA’ PROPJEDURI, PROPJEDURI TA’ LAQGĦAT. TEORIA TAR-RESPONSABBILTÀ, LI RIŻULTATI MINN: (A) L-UŻU JEW L-INABILITÀ LI TUŻA PROPRJETAJIET SORRENTO; (B) L-ISPEJJA TA ' AKKWIST TA ' OĠĠETTI JEW SERVIZZI SOSTITUTI LI RIŻULTATI MINN KWALUNKWE MERKANZIJA, DEJTA, INFORMAZZJONI JEW SERVIZZI MIXTIRA JEW MIKSUBA JEW MESSAĠĠI RĊEVUTI GĦAL TRANŻAZZJONIJIET MIDĦĦULA PERMEZZ TA ' PROPRJETAJIET SORRENTO; (C) AĊĊESS MHUX AWTORIZZAT GĦAL JEW ALTERAZZJONI TAT-TRASMISSIONI JEW DEJTA TIEGĦEK, INKLUŻA KULL INFORMAZZJONI PERSONALI U/JEW KOLLHA TAGĦRIF FINANZJARJA MAĦŻIN FIHOM; (D) DIKJARAZZJONIJIET JEW KONDOTTA TA 'KULL PARTI TERZA FUQ PROPRJETAJIET SORRENTO; (E) KORRIMENT PERSONALI JEW ĦSARA TAL-PROPRJETÀ, TA' KULL NATURA TKUN IR-RIŻULTAT MILL-AĊĊESS TIEGĦEK GĦAL U L-UŻU TAS-SERVIZZI; (F) KWALUNKWE INTERRUZZJONI JEW QAQFA TAT-TRASMISSION GĦAL JEW MIS-SERVIZZI TAGĦNA; (G) KWALUNKWE BUGS, VIRUS, TROJAN HORSES, JEW BĦAL LI JISTGĦU JIĠI TRASMESSI LIL JEW PERMEZZ IS-SERVIZZI MINN KWALUNKWE PARTI TERZA; (H) KWALUNKWE ŻBALJI JEW OMMISSJONIJIET FI KULL KONTENUT; U/JEW (JIEN) KWALUNKWE KWISTJONIJIET OĦRA RELATATA MAL-PROPRJETAJIET SORRENTO, KEMM BBAŻATI FUQ GARANZIJA, COPYRIGHT, KUNTRATT, TOLTA (INKLUŻA NEGLIĠENZA), JEW KULL TEORIA LEGALI OĦRA. TAĦT L-EBDA ĊIRKOSTANZA IL-PARTIJIET SORRENTO MA JKUNU RESPONSABBLI LEJK GĦAL AKTAR MINN $100. FIL-KAŻ XI ĠURIŻDIZZJONIJIET MA JIPERMETUX L-ESKLUŻJONI JEW LIMITAZZJONI TA' DANNI SAL-MEJN INDIKAT hawn fuq, IR-RESPONSABBILTÀ TAGĦNA F'TALI ĠURIŻDIZZJONIJIET GĦANDHA TKUN LIMITATA SAL-SAFEJN PERMESSA MILL-LIĠI. INTI TIRRIKONOXXI U TAQBEL LI L-LIMITI TA' DANNI STABBILITI HAWN HUMA ELEMENTI FUNDAMENTALI TAL-BAŻI TAL-BOX BEJN SORRENTO U INTI.

TERMINU U TERMINAZZJONI

 1. Terminu.  It-Termini tal-Użu jibdew fid-data meta taċċettahom (kif deskritt fil-preambolu hawn fuq) u jibqgħu fis-seħħ u fis-seħħ bis-sħiħ waqt li tuża l-Proprjetajiet ta’ Sorrento, sakemm ma jintemmux qabel skont din it-taqsima.
 2. Tmiem tas-Servizzi minn Sorrento.  Sorrento tirriżerva d-dritt li ttemm jew timblokka l-aċċess ta’ kwalunkwe utent għall-Proprjetajiet ta’ Sorrento jew is-Servizzi fi kwalunkwe ħin, bi jew mingħajr raġuni, mingħajr avviż. Għal raġunijiet ta' raġuni li l-aċċess tiegħek jista' jiġi tterminat jinkludu, iżda mhumiex limitati għal (a) jekk inti jew l-organizzazzjoni tiegħek tonqsu milli tipprovdi ħlas f'waqtu għas-Servizzi, jekk applikabbli, (b) jekk tkun kisret materjalment xi dispożizzjoni tal-Ftehim, jew (c) jekk Sorrento tkun meħtieġa tagħmel dan bil-liġi (eż., fejn il-forniment tas-Servizzi huwa, jew isir, illegali). Inti taqbel li t-terminazzjonijiet kollha għall-kawża għandhom isiru fid-diskrezzjoni unika ta' Sorrento u li Sorrento m'għandux ikun responsabbli lejk jew kwalunkwe parti terza għal kwalunkwe terminazzjoni tal-aċċess tiegħek għall-Proprjetajiet ta' Sorrento jew is-Servizzi.
 3. Tmiem tas-Servizzi minnek.  Jekk trid ttemm is-Servizzi pprovduti minn Sorrento, tista' tagħmel dan billi tavża lil Sorrento fi kwalunkwe ħin. L-avviż tiegħek għandu jintbagħat, bil-miktub, fl-indirizz ta' Sorrento msemmi hawn taħt.
 4. Effett tat-Terminazzjoni.  It-terminazzjoni tista' tirriżulta fit-trażżin ta' kwalunkwe użu fil-futur tal-Proprjetajiet ta' Sorrento jew is-Servizzi. Mat-terminazzjoni ta' kwalunkwe porzjon tas-Servizzi, id-dritt tiegħek li tuża tali porzjon tas-Servizzi jintemm awtomatikament immedjatament. Sorrento ma jkollu ebda responsabbiltà lejk għal kwalunkwe sospensjoni jew terminazzjoni. Id-dispożizzjonijiet kollha tat-Termini ta’ Użu li min-natura tagħhom għandhom jibqgħu ħajjin, għandhom jibqgħu ħajjin mit-terminazzjoni tas-Servizzi, inklużi mingħajr limitazzjoni, dispożizzjonijiet ta’ sjieda, ċaħdiet ta’ garanzija, u limitazzjonijiet ta’ responsabbiltà.

UTENTI INTERNAZZJONALI

Sorrento Properties jista’ jiġi aċċessat minn pajjiżi madwar id-dinja u jista’ jkun fihom referenzi għal Servizzi u Kontenut li mhumiex disponibbli f’pajjiżek. Dawn ir-referenzi ma jimplikawx li Sorrento beħsiebha tħabbar tali Servizzi jew Kontenut f'pajjiżek. Sorrento Properties huma kkontrollati u offruti minn Sorrento mill-faċilitajiet tagħha fl-Istati Uniti tal-Amerika. Sorrento ma tagħmel l-ebda rappreżentazzjoni li Sorrento Properties huma xierqa jew disponibbli għall-użu f'postijiet oħra. Barra minn hekk, ċerti porzjonijiet tas-Servizz jistgħu jiġu tradotti f'lingwi oħra, iżda Sorrento ma jagħmel l-ebda rappreżentazzjoni jew garanzija dwar il-kontenut, l-eżattezza jew il-kompletezza ta' dawk it-traduzzjonijiet. Dawk li jaċċessaw jew jużaw Sorrento Properties minn pajjiżi oħra jagħmlu dan fuq il-volontà tagħhom u huma responsabbli għall-konformità mal-liġi lokali. 

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

 1. Komunikazzjonijiet Elettroniċi.  Il-komunikazzjonijiet bejnek u Sorrento jistgħu jsiru permezz ta' mezzi elettroniċi, kemm jekk iżżur Sorrento Properties jew tibgħat e-mails lil Sorrento, jew jekk Sorrento tpoġġi avviżi fuq Sorrento Properties jew tikkomunika miegħek permezz tal-posta elettronika. Għal skopijiet kuntrattwali, inti (a) tagħti l-kunsens li tirċievi komunikazzjonijiet minn Sorrento f'forma elettronika; u (b) taqbel li t-termini u l-kundizzjonijiet, ftehimiet, avviżi, żvelar, u komunikazzjonijiet oħra kollha li Sorrento jipprovdilek elettronikament jissodisfaw kwalunkwe rekwiżit legali li tali komunikazzjonijiet jissodisfaw kieku kellhom isiru bil-miktub.
 2. Assenjazzjoni.  It-Termini ta’ Użu, u d-drittijiet u l-obbligi tiegħek hawn taħt, ma jistgħux jiġu assenjati, sottokuntrattati, delegati jew trasferiti b’xi mod ieħor minnek mingħajr il-kunsens minn qabel bil-miktub ta’ Sorrento, u kwalunkwe attentat ta’ assenjazzjoni, sottokuntratt, delega, jew trasferiment bi ksur ta’ dak ta’ hawn fuq ikun null. u null.
 3. Forza tal-Maġġoranza.  Sorrento m'għandux ikun responsabbli għal kwalunkwe dewmien jew nuqqas ta' twettiq li jirriżulta minn kawżi barra mill-kontroll raġonevoli tiegħu, inklużi, iżda mhux limitati għal, atti ta' Alla, gwerra, terroriżmu, irvellijiet, embargos, atti ta' awtoritajiet ċivili jew militari, nar, għargħar, inċidenti, strajks jew nuqqas ta' faċilitajiet ta' trasport, fjuwil, enerġija, xogħol jew materjali.
 4. Mistoqsijiet, Ilmenti, Talbiet.  Jekk għandek xi mistoqsijiet, ilmenti jew pretensjonijiet fir-rigward ta' Sorrento Properties, jekk jogħġbok ikkuntattjana fuq legal@sorrentotherapeutics.com. Aħna se nagħmlu l-almu tagħna biex nindirizzaw it-tħassib tiegħek. Jekk tħoss li t-tħassib tiegħek ġie indirizzat b'mod mhux komplut, nistednuk tgħarrafna għal aktar investigazzjoni.
 5. Perjodu ta' Limitazzjoni.  INTI U SORRENTO JAQBLU LI KWALUNKWE KAWŻA TA' AZZJONI LI TIRRIŻA MINN JEW RELATATA MAL-FTEHIM, IL-PROPRJETAJIET SORRENTO JEW IL-KONTENUT GĦANDHOM JIBDA FI żmien (1) SENA WARA L-KAWŻA TA' L-AZZJONI TAGĦMEL. GĦANDEK IEĦOR, TALI KAWŻA TA ' AZZJONI HIJA PRESCRIT PERMANENTAMENT.
 6. Liġi Governattiva u Post.  Dawn it-Termini ta 'Użu se jkunu rregolati minn u interpretati skond il-liġijiet ta' l-Istat ta 'Kalifornja. Il-post għal kwalunkwe tilwim għandu jkun San Diego, California. Il-partijiet b'dan jaqblu li jirrinunzjaw għad-difiżi li ġejjin għal kwalunkwe azzjoni miġjuba f'Kalifornja: forum non conveniens, nuqqas ta 'ġurisdizzjoni personali, proċess insuffiċjenti, u servizz insuffiċjenti ta' proċess.
 7. Għażla tal-Lingwa.  Hija x-xewqa espressa tal-partijiet li t-Termini tal-Użu u d-dokumenti kollha relatati jkunu tfasslu bl-Ingliż, anki jekk ipprovduti f’lingwa alternattiva. 
 8. Avviż.  Fejn Sorrento teħtieġ li tipprovdi indirizz elettroniku, inti responsabbli li tipprovdi lil Sorrento bl-aktar indirizz elettroniku attwali tiegħek. Fil-każ li l-aħħar indirizz tal-email li pprovdejt lil Sorrento ma jkunx validu, jew għal kwalunkwe raġuni ma jkunx kapaċi jwassallek xi avviż meħtieġ/permess mit-Termini tal-Użu, id-dispaċċ ta’ Sorrento tal-email li jkun fiha tali avviż. madankollu jikkostitwixxi avviż effettiv. Tista' tagħti avviż lil Sorrento fl-indirizz li ġej: Sorrento Therapeutics, Inc., Attn: Legal, 4955 Directors Place, San Diego, CA 92121. Tali avviż għandu jitqies mogħti meta riċevut minn Sorrento b’ittra mogħtija minn servizz ta’ kunsinna matul il-lejl rikonoxxut nazzjonalment jew posta ta’ l-ewwel klassi bil-posta mħallsa minn qabel fl-indirizz t’hawn fuq.
 9. Rinunzja.  Kwalunkwe rinunzja jew nuqqas li tiġi infurzata xi dispożizzjoni tat-Termini ta' Użu f'okkażjoni waħda ma titqiesx bħala rinunzja ta' xi dispożizzjoni oħra jew ta' tali dispożizzjoni f'xi okkażjoni oħra.
 10. Separabbiltà.  Jekk xi porzjon tat-Termini ta 'Użu jinżamm invalidu jew mhux infurzabbli, dak il-porzjon għandu jiġi interpretat b'mod li jirrifletti, kemm jista' jkun, l-intenzjoni oriġinali tal-partijiet, u l-partijiet li jifdal għandhom jibqgħu fis-seħħ u l-effett sħiħ.
 11. Kontroll tal-Esportazzjoni.  Ma tistax tuża, tesporta, timporta jew tittrasferixxi Sorrento Properties ħlief kif awtorizzat mil-liġi tal-Istati Uniti, il-liġijiet tal-ġurisdizzjoni li fiha ksibt Sorrento Properties, u kwalunkwe liġi applikabbli oħra. B'mod partikolari, iżda mingħajr limitazzjoni, il-Proprjetajiet ta' Sorrento ma jistgħux jiġu esportati jew esportati mill-ġdid (a) lejn kwalunkwe pajjiż taħt embargo tal-Istati Uniti, jew (b) lil xi ħadd fuq il-lista ta' Ċittadini Maħtura Speċjalment tad-Dipartiment tat-Teżor tal-Istati Uniti jew id-Denied tad-Dipartiment tal-Kummerċ tal-Istati Uniti. Lista ta' Persuna jew Lista ta' Entitajiet. Billi tuża Sorrento Properties, inti tirrappreżenta u tiggarantixxi li (y) m'intix jinsab f'pajjiż li huwa suġġett għal embargo tal-Gvern tal-Istati Uniti, jew li ġie nnominat mill-Gvern tal-Istati Uniti bħala pajjiż ta' "appoġġ għat-terroristi" u (z) int mhumiex elenkati fuq l-ebda lista tal-Gvern Amerikan ta’ partijiet ipprojbiti jew ristretti. Inti tirrikonoxxi u taqbel li l-prodotti, is-servizzi, jew it-teknoloġija pprovduti minn Sorrento huma soġġetti għal-liġijiet u r-regolamenti tal-kontroll tal-esportazzjoni tal-Istati Uniti. Għandek tikkonforma ma' dawn il-liġijiet u regolamenti u m'għandhiex, mingħajr awtorizzazzjoni minn qabel tal-gvern tal-Istati Uniti, tesporta, tesporta mill-ġdid, jew tittrasferixxi prodotti, servizzi jew teknoloġija ta' Sorrento, jew direttament jew indirettament, lejn kwalunkwe pajjiż bi ksur ta' tali liġijiet u regolamenti.
 12. Ilmenti tal-Konsumaturi.  Skont il-Kodiċi Ċivili ta’ Kalifornja §1789.3, tista’ tirrapporta lmenti lill-Unità ta’ Assistenza għall-Ilmenti tad-Diviżjoni tas-Servizzi tal-Konsumatur tad-Dipartiment tal-Affarijiet tal-Konsumatur ta’ Kalifornja billi tikkuntattjahom bil-miktub f’1625 N. Market Blvd., Ste N-112, Sacramento , CA 95834-1924, jew bit-telefon fuq (800) 952-5210.
 13. Ftehim kollu.  It-Termini ta 'Użu huma l-ftehim finali, komplut u esklussiv tal-partijiet fir-rigward tas-suġġett ta' dan u jissostitwixxu u jingħaqdu d-diskussjonijiet preċedenti kollha bejn il-partijiet fir-rigward ta 'dan is-suġġett.