Syarat-syarat Penggunaan

« Kembali ke Saluran Paip

TERMA PENGGUNAAN

Tarikh Berkuatkuasa: 14 Jun 2021

Syarat Penggunaan ini ("Syarat-syarat Penggunaan”) dimasukkan ke antara Sorrento Therapeutics, Inc., atas nama dan bagi pihak anak syarikat dan sekutu kami (“Sorrento, ""us, ""we, "Atau"kami”) dan anda, atau jika anda mewakili entiti atau organisasi lain, entiti atau organisasi itu (dalam mana-mana kes, “anda”). Syarat Penggunaan ini mengawal akses anda kepada dan/atau penggunaan tapak web, aplikasi dan portal kami yang kami kendalikan dan yang memaut kepada Syarat Penggunaan ini (secara kolektif, "Tapak”), dan perkhidmatan serta sumber yang didayakan melalui Tapak (setiap satu “Servis"Dan secara kolektif,"Perkhidmatan”). Syarat Penggunaan ini tidak terpakai pada tapak dan perkhidmatan lain yang disediakan oleh Sorrento, seperti ujian klinikal kami, perkhidmatan makmal pesakit atau produk COVI-STIX.

SILA BACA TERMA PENGGUNAAN INI DENGAN TELITI. DENGAN MELAYARI ATAU MENGAKSES LAMAN DAN/ATAU MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN, ANDA MENYATAKAN BAHAWA (1) ANDA TELAH MEMBACA, MEMAHAMI, DAN BERSETUJU UNTUK TERIKAT DENGAN SYARAT PENGGUNAAN, (2) ANDA BERUMUR SAH UNTUK MEMBENTUK KONTRAK YANG MENGIKAT DENGAN SORRENTO, DAN (3) ANDA MEMPUNYAI KUASA UNTUK MASUK KE DALAM SYARAT PENGGUNAAN SECARA PERIBADI ATAU BAGI PIHAK SYARIKAT YANG ANDA NAMAKAN SEBAGAI PENGGUNA, DAN UNTUK MENGIKAT SYARIKAT ITU DENGAN SYARAT PENGGUNAAN. ISTILAH “ANDA” MERUJUK KEPADA INDIVIDU ATAU ENTITI UNDANG-UNDANG, SEPERTI BERKENAAN.  JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU UNTUK TERIKAT DENGAN SYARAT PENGGUNAAN, ANDA TIDAK BOLEH MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN LAMAN ATAU PERKHIDMATAN.

SILA AMBIL PERHATIAN BAHAWA SYARAT-SYARAT PENGGUNAAN INI TERTAKLUK KEPADA PERUBAHAN OLEH SORRENTO MENURUT BUDI BICARANYA PADA BILA-BILA MASA. Sorrento akan memberitahu anda tentang kehadiran sebarang perubahan pada Syarat Penggunaan ini dengan menyiarkan perubahan tersebut di Laman, dengan menukar tarikh di bahagian atas Syarat Penggunaan, dan/atau dengan memberikan anda notis melalui Laman atau cara lain (termasuk dengan menghantar notis kepada anda ke mana-mana alamat e-mel yang diberikan kepada Sorrento). Melainkan dinyatakan sebaliknya, sebarang pengubahsuaian akan berkuat kuasa serta-merta selepas disiarkan di Laman atau penghantaran notis tersebut. Anda boleh menamatkan Syarat Penggunaan seperti yang dinyatakan di bawah jika anda membantah sebarang pengubahsuaian sedemikian. Walau bagaimanapun, anda akan dianggap telah bersetuju dengan mana-mana dan semua pengubahsuaian melalui penggunaan berterusan Tapak atau Perkhidmatan anda selepas tempoh notis tersebut. SILA SEMAK LAMAN INI SECARA TERAP UNTUK MELIHAT SYARAT-SYARAT MASA INI.

Penggunaan, dan penyertaan anda dalam, Perkhidmatan tertentu mungkin tertakluk kepada terma tambahan, termasuk sebarang terma terpakai antara Sorrento dan majikan atau organisasi anda dan sebarang terma yang dikemukakan kepada anda untuk penerimaan anda apabila anda menggunakan Perkhidmatan tambahan (“Syarat Tambahan”). Jika Syarat Penggunaan tidak konsisten dengan Syarat Tambahan, Syarat Tambahan akan mengawal berkenaan dengan Perkhidmatan tersebut. Syarat Penggunaan dan mana-mana Syarat Tambahan yang berkenaan dirujuk di sini sebagai “Perjanjian"

AKSES DAN PENGGUNAAN HARTANAH SORRENTO

 1. Penggunaan dibenarkan. Tapak, Perkhidmatan dan maklumat, data, imej, teks, fail, perisian, skrip, grafik, foto, bunyi, muzik, video, gabungan audiovisual, ciri interaktif dan bahan lain (secara kolektif, “Kandungan”) tersedia pada atau melalui Tapak dan Perkhidmatan (Kandungan tersebut, bersama Tapak dan Perkhidmatan, setiap satu “Hartanah Sorrento” dan secara kolektif, the “Hartanah Sorrento”) dilindungi oleh undang-undang hak cipta di seluruh dunia. Tertakluk kepada Perjanjian, Sorrento memberikan anda lesen terhad untuk mengakses dan menggunakan Hartanah Sorrento semata-mata untuk tujuan perniagaan peribadi atau dalaman anda. Melainkan dinyatakan sebaliknya oleh Sorrento dalam lesen berasingan, hak anda untuk menggunakan mana-mana dan semua Hartanah Sorrento adalah tertakluk kepada Perjanjian. 
 2. Kelayakan. Anda menyatakan bahawa anda telah mencapai umur yang sah untuk membentuk kontrak yang mengikat dan bukan orang yang dilarang daripada menggunakan Hartanah Sorrento di bawah undang-undang Amerika Syarikat, tempat kediaman anda atau mana-mana bidang kuasa lain yang berkenaan. Anda mengesahkan bahawa anda sama ada berumur lebih daripada 18 tahun, atau kanak-kanak yang dibebaskan, atau memiliki kebenaran ibu bapa atau penjaga yang sah, dan berkemampuan dan cekap sepenuhnya untuk memasuki terma, syarat, kewajipan, pengesahan, representasi dan waranti yang ditetapkan dalam Syarat Penggunaan dan Perjanjian ini, jika berkenaan, dan untuk mematuhi dan mematuhi Perjanjian. Walau apa pun, anda mengesahkan bahawa anda berumur lebih daripada enam belas (16 tahun), kerana Sorrento Properties tidak ditujukan untuk kanak-kanak di bawah 16 tahun. Jika anda berumur di bawah 16 tahun, sila jangan mengakses atau menggunakan Sorrento Properties.
 3. Sekatan tertentu.  Hak yang diberikan kepada anda dalam Syarat Penggunaan adalah tertakluk kepada sekatan berikut: (a) anda tidak boleh melesenkan, menjual, menyewa, memajak, memindahkan, menyerahkan hak, mengeluarkan semula, mengedar, menjadi tuan rumah atau sebaliknya mengeksploitasi secara komersil Sorrento Properties atau mana-mana bahagian daripada Sorrento Properties, termasuk Tapak, (b) anda tidak boleh membingkai atau menggunakan teknik pembingkaian untuk melampirkan sebarang tanda dagangan, logo atau Harta Sorrento lain (termasuk imej, teks, susun atur halaman atau bentuk) Sorrento; (c) anda tidak boleh menggunakan sebarang metatag atau “teks tersembunyi” lain menggunakan nama atau tanda dagangan Sorrento; (d) anda tidak boleh mengubah suai, menterjemah, mengadaptasi, menggabungkan, membuat karya terbitan, menyahhimpun, menyusun semula, menyusun balik atau merekayasa balik mana-mana bahagian Sorrento Properties kecuali setakat sekatan di atas dilarang secara nyata oleh undang-undang yang terpakai; (e) anda tidak boleh menggunakan mana-mana perisian manual atau automatik, peranti atau proses lain (termasuk tetapi tidak terhad kepada labah-labah, robot, pengikis, perangkak, avatar, alat perlombongan data atau seumpamanya) untuk "mengikis" atau memuat turun data daripada mana-mana web halaman yang terkandung dalam Tapak (kecuali kami memberikan kebenaran boleh dibatalkan kepada pengendali enjin carian awam untuk menggunakan labah-labah untuk menyalin bahan daripada Tapak untuk tujuan semata-mata dan semata-mata setakat yang diperlukan untuk mencipta indeks bahan yang boleh dicari secara terbuka, tetapi tidak cache atau arkib bahan tersebut); (f) anda tidak boleh mengakses Sorrento Properties untuk membina tapak web, aplikasi atau perkhidmatan yang serupa atau kompetitif; (g) kecuali seperti yang dinyatakan secara jelas di sini, tiada bahagian Sorrento Properties boleh disalin, diterbitkan semula, diedarkan, diterbitkan semula, dimuat turun, dipaparkan, disiarkan atau dihantar dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara; (h) anda tidak boleh mengalih keluar atau memusnahkan sebarang notis hak cipta atau tanda proprietari lain yang terkandung pada atau dalam Sorrento Properties; (i) anda tidak boleh menyamar atau menyalahgambarkan hubungan anda dengan mana-mana orang atau entiti. Sebarang keluaran masa hadapan, kemas kini atau tambahan lain kepada Sorrento Properties akan tertakluk pada Syarat Penggunaan. Sorrento, pembekalnya, dan pembekal perkhidmatan merizab semua hak yang tidak diberikan dalam Syarat Penggunaan. Sebarang penggunaan tanpa kebenaran mana-mana Harta Sorrento menamatkan lesen yang diberikan oleh Sorrento menurut Syarat Penggunaan.
 4. Penggunaan oleh Pelanggan Sorrento.  Jika anda adalah pelanggan Sorrento yang mengakses atau menggunakan Tapak atau Perkhidmatan, termasuk portal pelanggan kami, anda menyatakan dan menjamin bahawa (a) apabila menggunakan Hartanah Sorrento anda akan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan, termasuk, jika berkenaan, Insurans Kesihatan Akta Mudah Alih dan Akauntabiliti serta peraturan pelaksanaannya serta undang-undang privasi dan perlindungan data yang lain, dan (b) anda tidak akan memberikan sebarang maklumat, termasuk data peribadi dan maklumat kesihatan yang dilindungi, kepada kami yang anda tidak mempunyai kebenaran atau persetujuan yang diperlukan. Anda selanjutnya mengakui dan bersetuju bahawa anda, dan bukan Sorrento, bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua pendedahan yang diperlukan telah diberikan kepada, dan semua persetujuan dan/atau kebenaran yang diperlukan telah diperoleh daripada pesakit seperti yang diperlukan oleh undang-undang privasi dan perlindungan data yang berkenaan dan peraturan dalam bidang kuasa anda. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang amalan privasi Sorrento, sila lihat kami Polisi Privasi.
 5. Peralatan dan Perisian yang Diperlukan.  Anda mesti menyediakan semua peralatan dan perisian yang diperlukan untuk menyambung ke Sorrento Properties, termasuk tetapi tidak terhad kepada, peranti mudah alih yang sesuai untuk disambungkan dan menggunakan Sorrento Properties, dalam kes di mana Perkhidmatan menawarkan komponen mudah alih. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang bayaran, termasuk sambungan Internet atau yuran mudah alih, yang anda tanggung semasa mengakses Sorrento Properties.

PEMOHONAN

 1. Hartanah Sorrento.  Anda bersetuju bahawa Sorrento dan pembekalnya memiliki semua hak, hak milik dan kepentingan dalam Sorrento Properties. Anda tidak akan mengalih keluar, mengubah atau mengaburkan sebarang hak cipta, tanda dagangan, tanda perkhidmatan atau notis hak proprietari lain yang digabungkan dalam atau mengiringi mana-mana Sorrento Properties. Anda bersetuju bahawa anda tidak mempunyai hak, tajuk atau kepentingan dalam atau kepada mana-mana Kandungan yang muncul pada atau dalam Sorrento Properties.
 2. Tanda dagang.  Sorrento Therapeutics, Inc., Sorrento, logo Sorrento, sebarang nama dan logo ahli gabungan, dan semua grafik, logo, tanda perkhidmatan, ikon, pakaian dagangan dan nama dagangan yang berkaitan yang digunakan pada atau berkaitan dengan mana-mana Sorrento Properties adalah tanda dagangan Sorrento atau sekutunya dan boleh tidak boleh digunakan tanpa kebenaran bertulis nyata terlebih dahulu daripada Sorrento. Tanda dagangan lain, tanda perkhidmatan dan nama dagangan yang mungkin muncul pada atau dalam Sorrento Properties adalah hak milik pemilik masing-masing. Jika anda menggunakan bahan atau tanda dagangan pada atau dalam Sorrento Properties dalam apa jua cara yang tidak dibenarkan dengan jelas oleh bahagian ini, anda melanggar perjanjian anda dengan kami dan mungkin melanggar hak cipta, tanda dagangan dan undang-undang lain. Dalam kes itu, kami secara automatik membatalkan kebenaran anda untuk menggunakan Hartanah Syarikat. Tajuk kepada bahan kekal bersama kami atau dengan pengarang bahan yang terkandung pada Hartanah Syarikat. Semua hak yang tidak diberikan secara nyata adalah terpelihara.
 3. Maklum balas.  Anda bersetuju bahawa penyerahan sebarang idea, cadangan, dokumen dan/atau cadangan kepada Sorrento melalui cadangan, maklum balas, wiki, forum atau halaman yang serupa ("Maklum balas") adalah atas risiko anda sendiri dan Sorrento tidak mempunyai obligasi (termasuk tanpa had kewajipan kerahsiaan) berkenaan dengan Maklum Balas tersebut. Anda menyatakan dan menjamin bahawa anda mempunyai semua hak yang diperlukan untuk menyerahkan Maklum Balas. Anda dengan ini memberikan kepada Sorrento hak dan lesen berbayar penuh, bebas royalti, kekal, tidak boleh ditarik balik, di seluruh dunia, tidak eksklusif, dan boleh disublesenkan sepenuhnya untuk menggunakan, mengeluarkan semula, melaksanakan, memaparkan, mengedar, menyesuaikan, mengubah suai, memformat semula, mencipta terbitan kerja-kerja, dan sebaliknya mengeksploitasi secara komersil atau bukan komersil dalam apa-apa cara, mana-mana dan semua Maklum Balas, dan untuk mensublesenkan hak di atas, berkaitan dengan pengendalian dan penyelenggaraan Sorrento Properties dan/atau perniagaan Sorrento.

KELAKUAN PENGGUNA

Sebagai syarat penggunaan, anda bersetuju untuk tidak menggunakan Sorrento Properties untuk sebarang tujuan yang dilarang oleh Perjanjian atau oleh undang-undang yang terpakai. Anda tidak boleh (dan tidak membenarkan mana-mana pihak ketiga) untuk mengambil apa-apa tindakan ke atas atau melalui Sorrento Properties yang: (i) melanggar mana-mana paten, tanda dagangan, rahsia dagangan, hak cipta, hak publisiti atau hak lain mana-mana orang atau entiti; (ii) menyalahi undang-undang, mengancam, mendera, mengganggu, memfitnah, memfitnah, memperdaya, menipu, menceroboh privasi orang lain, memburuk-burukkan, lucah, lucah, menyinggung perasaan atau tidak senonoh; (iii) menggalakkan ketaksuban, perkauman, kebencian, atau bahaya terhadap mana-mana individu atau kumpulan; (iv) membentuk pengiklanan yang tidak dibenarkan atau tidak diminta, e-mel sampah atau pukal; (v) melibatkan aktiviti komersial dan/atau jualan tanpa kebenaran bertulis Sorrento terlebih dahulu; (vi) menyamar sebagai mana-mana orang atau entiti, termasuk mana-mana pekerja atau wakil Sorrento; (vii) melanggar, atau menggalakkan sebarang kelakuan yang akan melanggar, mana-mana undang-undang atau peraturan yang terpakai atau akan menimbulkan liabiliti sivil; (viii) mengganggu atau cuba mengganggu fungsi Sorrento Properties atau menggunakan Sorrento Properties dalam apa jua cara yang tidak dibenarkan secara nyata oleh Perjanjian; atau (ix) cuba untuk melibatkan diri atau terlibat dalam, sebarang tindakan yang berpotensi berbahaya yang ditujukan terhadap Sorrento Properties, termasuk tetapi tidak terhad kepada melanggar atau cuba melanggar mana-mana ciri keselamatan Sorrento Properties, menggunakan perisian manual atau automatik atau cara lain untuk mengakses , "mengikis," "merangkak" atau "labah-labah" mana-mana halaman yang terkandung dalam Sorrento Properties, memperkenalkan virus, cecacing atau kod berbahaya yang serupa ke dalam Sorrento Properties, atau mengganggu atau cuba mengganggu penggunaan Sorrento Properties oleh mana-mana pengguna lain, hos atau rangkaian, termasuk melalui lebihan muatan, “banjir,” “spam,” “pengeboman mel,” atau “terhempas” Sorrento Properties.

INVESTIGASI

Sorrento boleh, tetapi tidak bertanggungjawab untuk, memantau atau menyemak Sorrento Properties pada bila-bila masa. Jika Sorrento menyedari sebarang kemungkinan pelanggaran oleh anda terhadap mana-mana peruntukan Perjanjian, Sorrento berhak untuk menyiasat pelanggaran tersebut, dan Sorrento boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, segera menamatkan lesen anda untuk menggunakan Sorrento Properties, secara keseluruhan atau sebahagian, tanpa notis awal kepada anda.

HARTA PIHAK KETIGA

Sorrento Properties mungkin mengandungi pautan ke tapak web dan/atau aplikasi pihak ketiga (“Harta Pihak Ketiga”). Apabila anda mengklik pada pautan ke Harta Pihak Ketiga, kami tidak akan memberi amaran kepada anda bahawa anda telah meninggalkan Sorrento Properties dan tertakluk pada terma dan syarat (termasuk dasar privasi) tapak web atau destinasi lain. Hartanah Pihak Ketiga tersebut tidak berada di bawah kawalan Sorrento dan kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang Harta Pihak Ketiga. Sorrento menyediakan Hartanah Pihak Ketiga ini hanya sebagai kemudahan dan tidak menyemak, meluluskan, memantau, mengendors, menjamin atau membuat sebarang representasi berkenaan dengan Harta Pihak Ketiga, atau mana-mana produk atau perkhidmatan yang disediakan berkaitan dengannya. Anda menggunakan semua pautan dalam Hartanah Pihak Ketiga atas risiko anda sendiri. Apabila anda meninggalkan Tapak kami, Syarat Penggunaan tidak lagi ditadbir. Anda harus menyemak terma dan dasar yang berkenaan, termasuk privasi dan amalan pengumpulan data, bagi mana-mana Harta Pihak Ketiga, dan membuat apa-apa penyiasatan yang anda rasa perlu atau sesuai sebelum meneruskan sebarang transaksi dengan mana-mana pihak ketiga. Dengan menggunakan Hartanah Sorrento, anda dengan jelas membebaskan Sorrento daripada sebarang dan semua liabiliti yang timbul daripada penggunaan mana-mana Harta Pihak Ketiga oleh anda. 

PERLINDUNGAN

Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan memastikan Sorrento, ibu bapa, anak syarikat, sekutu, pegawai, pekerja, ejen, rakan kongsi, pembekal dan pemberi lesennya (setiap satu, "Parti Sorrento" dan secara kolektif, "Pihak Sorrento") tidak berbahaya daripada sebarang kerugian, kos , liabiliti dan perbelanjaan (termasuk yuran peguam yang munasabah) berkaitan atau timbul daripada mana-mana dan semua yang berikut: (a) penggunaan dan akses anda kepada Hartanah Sorrento; (b) pelanggaran Perjanjian anda; (c) pelanggaran anda terhadap mana-mana hak pihak lain, termasuk mana-mana pengguna lain; atau (d) pelanggaran anda terhadap mana-mana undang-undang, peraturan atau peraturan yang berkenaan. Sorrento berhak, dengan kosnya sendiri, untuk mengambil alih pembelaan dan kawalan eksklusif bagi apa-apa perkara yang tertakluk kepada ganti rugi oleh anda, sekiranya anda akan bekerjasama sepenuhnya dengan Sorrento dalam menegaskan sebarang pembelaan yang ada. Peruntukan ini tidak memerlukan anda untuk menanggung rugi mana-mana Pihak Sorrento untuk sebarang amalan komersial yang tidak wajar oleh pihak tersebut atau untuk penipuan, penipuan, janji palsu, salah nyata atau penyembunyian, penindasan atau peninggalan mana-mana fakta material yang berkaitan dengan Perkhidmatan yang disediakan di bawah ini. . Anda bersetuju bahawa peruntukan dalam bahagian ini akan kekal dalam sebarang penamatan Perjanjian, dan/atau akses anda kepada Sorrento Properties.

PENAFIAN WARANTI DAN SYARAT

ANDA SANGAT-SANGAT MEMAHAMI DAN BERSETUJU BAHAWA SEJAUH YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN, PENGGUNAAN HARTA SORRENTO ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI, DAN HARTA SORRENTO DISEDIAKAN ATAS ASAS "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA", DENGAN SEMUA KESALAHAN. PIHAK-PIHAK SORRENTO MENAFIKAN SEMUA WARANTI, PERWAKILAN DAN SYARAT APA-APA JENIS, SAMA ADA TERNYATA ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI TERSIRAT ATAU SYARAT KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK PERUSAHAAN PERSEKUTUAN UNTUK PERUSAHAAN. HARTANAH SORRENTO. PIHAK SORRENTO TIDAK MEMBUAT JAMINAN, PERWAKILAN ATAU SYARAT BAHAWA: (A) HARTANAH SORRENTO AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ANDA; (B) AKSES KE TAPAK INI AKAN TIDAK TERGANGGU ATAU PENGGUNAAN HARTA SORRENTO ANDA AKAN TEPAT MASA, SELAMAT ATAU BEBAS RALAT; (C) HARTA SORRENTO AKAN TEPAT, DIPERCAYAI, LENGKAP, BERGUNA ATAU BETUL; (D) TAPAK ITU AKAN TERSEDIA PADA MANA-MANA ​​MASA ATAU LOKASI TERTENTU; (E) SEBARANG KECACATAN ATAU KESILAPAN AKAN DIPERBAIKI; ATAU (F) BAHAWA LAMAN ITU BEBAS VIRUS ATAU KOMPONEN BERBAHAYA YANG LAIN. TIADA NASIHAT ATAU MAKLUMAT, SAMA ADA LISAN ATAU BERTULIS, DIPEROLEHI DARIPADA SORRENTO ATAU MELALUI HARTANAH SORRENTO AKAN MENCIPTA SEBARANG WARANTI YANG TIDAK DIBUAT DENGAN NYATA DI SINI.

HAD LIABILITI

ANDA MEMAHAMI DAN BERSETUJU BAHAWA PIHAK SORRENTO TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEHILANGAN KEUNTUNGAN, HASIL ATAU DATA, KEROSAKAN TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, KHAS, ATAU AKIBAT, ATAU KEROSAKAN ATAU KOS AKIBAT KEHILANGAN, PERNIAGAAN, PERNIAGAAN ATAU PENGGUNAAN BARANG ATAU PERKHIDMATAN PENGGANTI, DALAM SETIAP KES SAMA ADA PIHAK SORRENTO TELAH DIMAKLUMKAN ATAU TIDAK TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT, TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN ATAU MANA-MANA ​​KOMUNIKASI, ANTARA PENGGUNAAN ANTARA. TEORI LIABILITI, HASIL DARIPADA: (A) PENGGUNAAN ATAU KETIDAKPUPAYAAN UNTUK MENGGUNAKAN HARTA SORRENTO; (B) KOS PEROLEHAN BARANG ATAU PERKHIDMATAN PENGGANTI YANG HASIL DARIPADA SEBARANG BARANGAN, DATA, MAKLUMAT ATAU PERKHIDMATAN YANG DIBELI ATAU DIPEROLEHI ATAU MESEJ YANG DITERIMA UNTUK URUS NIAGA YANG DIMASUKI MELALUI HARTANAH SORRENTO; (C) AKSES TANPA KEBENARAN KEPADA ATAU PERUBAHAN PENGHANTARAN ATAU DATA ANDA, TERMASUK MANA-MANA ​​DAN SEMUA MAKLUMAT PERIBADI DAN/ATAU MAKLUMAT KEWANGAN YANG DISIMPAN DI DALAM; (D) PENYATA ATAU KELAKUAN MANA-MANA ​​PIHAK KETIGA TERHADAP HARTA SORRENTO; (E) KECEDERAAN DIRI ATAU KEROSAKAN HARTA HARTA, DALAM APA SENDIRI APA PUN, AKIBAT DARIPADA AKSES ANDA KE DAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN; (F) SEBARANG GANGGUAN ATAU PENGHENTIAN PENGHANTARAN KE ATAU DARI PERKHIDMATAN KAMI; (G) SEBARANG PEPIJAT, VIRUS, KUDA TROJAN, ATAU SEBAGAINYA YANG MUNGKIN DIHANTAR KE ATAU MELALUI PERKHIDMATAN OLEH MANA-MANA ​​PIHAK KETIGA; (H) SEBARANG KESILAPAN ATAU KETINGGALAN DALAM MANA-MANA ​​KANDUNGAN; DAN/ATAU (I) SEBARANG PERKARA LAIN BERKAITAN DENGAN HARTA SORRENTO, SAMA ADA BERDASARKAN WARANTI, HAK CIPTA, KONTRAK, TORT (TERMASUK KECUAIAN), ATAU SEBARANG TEORI UNDANG-UNDANG LAIN. DALAM SEBARANG KEADAAN PIHAK SORRENTO AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA UNTUK LEBIH DARI $100. JIKA BERLAKU SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU HAD KEROSAKAN SEJAUH YANG DINYATAKAN DI ATAS, LIABILITI KAMI DALAM BIDANG KUASA TERSEBUT AKAN TERHAD SEJAUH YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG. ANDA MENGAKUI DAN BERSETUJU BAHAWA HAD KEROSAKAN YANG DITETAPKAN DI ATAS ADALAH UNSUR-UNSUR ASAS DASAR URUSAN URUSAN ANTARA SORRENTO DAN ANDA.

JANGKA DAN PENAMATAN

 1. Istilah.  Syarat Penggunaan bermula pada tarikh anda menerimanya (seperti yang diterangkan dalam mukadimah di atas) dan kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya semasa anda menggunakan Sorrento Properties, melainkan ditamatkan lebih awal mengikut bahagian ini.
 2. Penamatan Perkhidmatan oleh Sorrento.  Sorrento berhak untuk menamatkan atau menyekat akses mana-mana pengguna kepada Hartanah Sorrento atau Perkhidmatan pada bila-bila masa, dengan sebab atau tanpa sebab, tanpa notis. Atas sebab sebab bahawa akses anda mungkin ditamatkan termasuk, tetapi tidak terhad kepada (a) jika anda atau organisasi anda gagal memberikan bayaran tepat pada masanya untuk Perkhidmatan, jika berkenaan, (b) jika anda telah melanggar mana-mana peruntukan Perjanjian, atau (c) jika Sorrento dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang (cth, jika peruntukan Perkhidmatan adalah, atau menjadi, menyalahi undang-undang). Anda bersetuju bahawa semua penamatan atas sebab hendaklah dibuat mengikut budi bicara mutlak Sorrento dan Sorrento tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang penamatan akses anda kepada Sorrento Properties atau Perkhidmatan.
 3. Penamatan Perkhidmatan oleh Anda.  Jika anda ingin menamatkan Perkhidmatan yang disediakan oleh Sorrento, anda boleh berbuat demikian dengan memberitahu Sorrento pada bila-bila masa. Notis anda hendaklah dihantar, secara bertulis, ke alamat Sorrento yang dinyatakan di bawah.
 4. Kesan Penamatan.  Penamatan boleh mengakibatkan sekatan penggunaan pada masa hadapan bagi Hartanah Sorrento atau Perkhidmatan. Selepas penamatan mana-mana bahagian Perkhidmatan, hak anda untuk menggunakan bahagian Perkhidmatan tersebut akan ditamatkan secara automatik serta-merta. Sorrento tidak akan mempunyai sebarang liabiliti kepada anda untuk sebarang penggantungan atau penamatan. Semua peruntukan Syarat Penggunaan yang mengikut sifatnya harus bertahan, akan terus bertahan dalam penamatan Perkhidmatan, termasuk tanpa had, peruntukan pemilikan, penafian waranti, dan had liabiliti.

PENGGUNA ANTARABANGSA

Sorrento Properties boleh diakses dari negara di seluruh dunia dan mungkin mengandungi rujukan kepada Perkhidmatan dan Kandungan yang tidak tersedia di negara anda. Rujukan ini tidak membayangkan bahawa Sorrento berhasrat untuk mengumumkan seperti Perkhidmatan atau Kandungan di negara anda. Sorrento Properties dikawal dan ditawarkan oleh Sorrento dari kemudahannya di Amerika Syarikat. Sorrento tidak membuat pernyataan bahawa Sorrento Properties adalah sesuai atau tersedia untuk digunakan di lokasi lain. Selanjutnya, bahagian tertentu Perkhidmatan boleh diterjemahkan ke dalam bahasa lain, tetapi Sorrento tidak membuat pernyataan atau jaminan mengenai kandungan, ketepatan atau kesempurnaan terjemahan tersebut. Mereka yang mengakses atau menggunakan Sorrento Properties dari negara lain berbuat demikian atas kerelaan mereka sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan. 

PERUNTUKAN AM

 1. Komunikasi Elektronik.  Komunikasi antara anda dan Sorrento mungkin berlaku melalui cara elektronik, sama ada anda melawat Sorrento Properties atau menghantar e-mel Sorrento, atau sama ada Sorrento menyiarkan notis pada Sorrento Properties atau berkomunikasi dengan anda melalui e-mel. Untuk tujuan kontrak, anda (a) bersetuju untuk menerima komunikasi daripada Sorrento dalam bentuk elektronik; dan (b) bersetuju bahawa semua terma dan syarat, perjanjian, notis, pendedahan dan komunikasi lain yang Sorrento berikan kepada anda secara elektronik memenuhi apa-apa keperluan undang-undang yang akan dipenuhi oleh komunikasi tersebut jika ia dibuat secara bertulis.
 2. Tugasan.  Terma Penggunaan, dan hak dan kewajipan anda di bawah ini, tidak boleh diserahkan, disubkontrakkan, diwakilkan atau sebaliknya dipindahkan oleh anda tanpa kebenaran bertulis Sorrento terlebih dahulu, dan sebarang percubaan penyerahan hak, subkontrak, perwakilan atau pemindahan yang melanggar perkara di atas adalah terbatal. dan batal.
 3. Force Majeure.  Sorrento tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan atau kegagalan untuk melaksanakan akibat daripada sebab di luar kawalan munasabahnya, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, tindakan Tuhan, peperangan, keganasan, rusuhan, embargo, tindakan pihak berkuasa awam atau tentera, kebakaran, banjir, kemalangan, mogok atau kekurangan kemudahan pengangkutan, bahan api, tenaga, buruh atau bahan.
 4. Soalan, Aduan, Tuntutan.  Jika anda mempunyai sebarang soalan, aduan atau tuntutan berkenaan dengan Sorrento Properties, sila hubungi kami di legal@sorrentotherapeutics.com. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menangani kebimbangan anda. Jika anda merasakan kebimbangan anda telah ditangani secara tidak lengkap, kami menjemput anda untuk memberitahu kami untuk siasatan lanjut.
 5. Tempoh Had.  ANDA DAN SORRENTO BERSETUJU BAHAWA SEBARANG PUNCA TINDAKAN YANG TIMBUL ATAU BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN, HARTANAH SORRENTO ATAU KANDUNGAN MESTI DIMULAKAN DALAM SATU (1) TAHUN SEBAB TINDAKAN TERKINI. SEBALIKNYA, PUNCA TINDAKAN TERSEBUT DIHALANG KEKAL.
 6. Undang-undang yang Mentadbir dan Tempat.  Syarat Penggunaan ini akan dikawal oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Negeri California. Tempat untuk sebarang pertikaian ialah San Diego, California. Pihak-pihak dengan ini bersetuju untuk mengetepikan pembelaan berikut untuk sebarang tindakan yang dibawa di California: forum non conveniens, kekurangan bidang kuasa peribadi, proses tidak mencukupi dan perkhidmatan proses yang tidak mencukupi.
 7. Pilihan Bahasa.  Adalah menjadi hasrat nyata pihak-pihak bahawa Syarat Penggunaan dan semua dokumen berkaitan telah disediakan dalam bahasa Inggeris, walaupun jika disediakan dalam bahasa alternatif. 
 8. Notis.  Apabila Sorrento memerlukan anda memberikan alamat e-mel, anda bertanggungjawab untuk memberikan Sorrento alamat e-mel terkini anda. Sekiranya alamat e-mel terakhir yang anda berikan kepada Sorrento tidak sah, atau atas apa-apa sebab tidak mampu menyampaikan kepada anda sebarang notis yang diperlukan/dibenarkan oleh Syarat Penggunaan, penghantaran e-mel yang mengandungi notis tersebut oleh Sorrento walau bagaimanapun akan membentuk notis yang berkesan. Anda boleh memberi notis kepada Sorrento di alamat berikut: Sorrento Therapeutics, Inc., Attn: Legal, 4955 Directors Place, San Diego, CA 92121. Notis sedemikian hendaklah dianggap diberikan apabila diterima oleh Sorrento melalui surat yang dihantar oleh perkhidmatan penghantaran semalaman yang diiktiraf secara nasional atau pos prabayar pos kelas pertama di alamat di atas.
 9. Pengabaian.  Sebarang penepian atau kegagalan untuk menguatkuasakan mana-mana peruntukan Terma Penggunaan pada satu-satu masa tidak akan dianggap sebagai penepian mana-mana peruntukan lain atau peruntukan tersebut pada sebarang kesempatan lain.
 10. Kebolehasingan.  Jika mana-mana bahagian Terma Penggunaan dianggap tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, bahagian itu hendaklah ditafsirkan dengan cara untuk mencerminkan, sehampir mungkin, niat asal pihak-pihak, dan bahagian yang selebihnya akan kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.
 11. Kawalan Eksport.  Anda tidak boleh menggunakan, mengeksport, mengimport atau memindahkan Sorrento Properties kecuali seperti yang dibenarkan oleh undang-undang AS, undang-undang bidang kuasa tempat anda memperoleh Sorrento Properties dan mana-mana undang-undang lain yang berkenaan. Khususnya, tetapi tanpa had, Sorrento Properties tidak boleh dieksport atau dieksport semula (a) ke mana-mana negara yang disekat oleh Amerika Syarikat, atau (b) kepada sesiapa sahaja dalam senarai Warganegara yang Dilantik Khas Jabatan Perbendaharaan AS atau Jabatan Perdagangan AS Dinafikan. Senarai Orang atau Senarai Entiti. Dengan menggunakan Sorrento Properties, anda menyatakan dan menjamin bahawa (y) anda tidak berada di negara yang tertakluk kepada embargo Kerajaan AS, atau yang telah ditetapkan oleh Kerajaan AS sebagai negara "menyokong pengganas" dan (z) anda tidak disenaraikan pada mana-mana senarai pihak yang dilarang atau dihadkan oleh Kerajaan AS. Anda mengakui dan bersetuju bahawa produk, perkhidmatan atau teknologi yang disediakan oleh Sorrento adalah tertakluk kepada undang-undang dan peraturan kawalan eksport Amerika Syarikat. Anda hendaklah mematuhi undang-undang dan peraturan ini dan tidak boleh, tanpa kebenaran kerajaan AS, mengeksport, mengeksport semula, atau memindahkan produk, perkhidmatan atau teknologi Sorrento, sama ada secara langsung atau tidak langsung, ke mana-mana negara yang melanggar undang-undang dan peraturan tersebut.
 12. Aduan Pengguna.  Selaras dengan Kod Sivil California §1789.3, anda boleh melaporkan aduan kepada Unit Bantuan Aduan Bahagian Perkhidmatan Pengguna Jabatan Hal Ehwal Pengguna California dengan menghubungi mereka secara bertulis di 1625 N. Market Blvd., Ste N-112, Sacramento , CA 95834-1924, atau melalui telefon di (800) 952-5210.
 13. Keseluruhan Perjanjian.  Syarat Penggunaan ialah perjanjian muktamad, lengkap, dan eksklusif pihak berkenaan dengan perkara perkara di sini dan menggantikan serta menggabungkan semua perbincangan terdahulu antara pihak berkenaan dengan perkara perkara tersebut.