Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Хенри Жи

Дарга, ерөнхийлөгч, гүйцэтгэх захирал

Дорман Фэввилл

захирал

Ким Д.Жанда

захирал

Дэвид Лемус

захирал

Жайсим Шах

захирал

Юэ Александр Ву

захирал