ബന്ധപ്പെടുക

Sorrento Therapeutics, Inc.

4955 ഡയറക്ടർമാരുടെ സ്ഥലം
സാൻഡീഗോ, CA, 92121

ടെൽ: (858) 203-4100
ഫാക്സ്: (858) 203-4028

info@sorrentotherapeutics.com

ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ
clinicaltrials@sorrentotherapeutics.com

നിക്ഷേപകര്
നിക്ഷേപകർ@sorrentotherapeutics.com

ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ്
business@sorrentotherapeutics.com

മാധ്യമ അഭ്യർത്ഥനകൾ
mediarelations@sorrentotherapeutics.com