Преглед

« Назад на гасоводот

Ние применуваме врвна наука за создавање иновативни терапии кои ќе ги подобрат животите на оние кои страдаат од рак, неиздржлива болка и СОВИД-19.

Рак е генетски разновиден, високо адаптивен, постојано мутира и практично невидлив за имунолошкиот систем. Нашиот пристап кон терапијата на ракот се заснова на верувањето дека на пациентите ќе им треба мултимодален, повеќестран пристап – насочен кон еден или различен сет на клеточни цели и напаѓање на оние на неколку фронтови – истовремено или последователно, често и немилосрдно.

Нашиот пристап кон борбата против ракот е овозможен со уникатното портфолио за имуноонкологија („ИО“), составено од широк спектар на иновативни и синергистички средства, како што е широка библиотека за целосно човечки антитела („G-MAB™“) која може да да се користат сами или да се вклучат во пристапите за таргетирање на ракот, вклучувајќи:

Овие средства се надополнети со иновативен уред за таргетирање на лимфата (Sofusa®) дизајнирани да доставуваат антитела во лимфниот систем, каде што имуните клетки се обучуваат да се борат против ракот. 

Генериравме човечки антитела против многу цели важни во третманот на ракот, вклучувајќи ги PD-1, PD-L1, CD38, CD123, CD47, c-MET, VEGFR2 и многу други цели, кои се во различни фази на развој. Нашите CAR-T програми вклучуваат клиничка фаза CD38 CAR T. Терапиите кои комбинираат пристапи се во претклиничка фаза на евалуација за мултипен миелом, рак на белите дробови и други возрасни и педијатриски карциноми.

  • CAR T (химеричен антигенски рецептор - Т-клетки) терапија која ги модифицира сопствените Т-клетки на пациентот за да го убие нивниот тумор
  • Терапија DAR T (димерички антигенски рецептор – Т-клетки) која ги модифицира Т-клетките на здрави донатори да бидат реактивни на туморот на кој било пациент, овозможувајќи „надворешен“ третман на туморот на пациентот
  • Конјугати на антитела-лекови („ADC“) и
  • Програми за онколитичен вирус (Seprehvir™, Seprehvec™)

„Нашето уникатно портфолио на средства на платформата IO е незаменливо во индустријата. Вклучува инхибитори на имунолошкиот контролен пункт, биспецифични антитела, конјугати на антитела-лекови (ADCs), како и клеточни терапии базирани на химеричен антиген рецептор (CAR) и димерен антиген рецептор (DAR), а неодамна додадовме онколитични вируси (Seprehvir™, Seprehvec ™). Секое средство поединечно покажува големо ветување; заедно, чувствуваме дека тие имаат потенцијал да ги пробијат најтешките предизвици за ракот“.

– Д-р Хенри Џи, извршен директор

Нашата посветеност да ги подобриме животите на пациентите со она што моментално се смета за неиздржлива болка е докажана и со нашиот немилосрден напор да развиеме прва во класа (TRPV1 агонист) не-опиоидна мала молекула, Ресинифератоксин („RTX“).

Резинифератоксинот има потенцијал длабоко да го промени пристапот кон управувањето со болката во различни индикации, поради моќниот и долготрајниот ефект со една администрација, но исто така и поради придобивките од неговиот неопиоиден профил.

RTX ги комплетира пред-клучните испитувања за човечки индикации, како што се остеоартритис и болка од рак на крајот на животот, при што клучните регистрациони студии се планирани да започнат со втората половина на 2020 година.

RTX е исто така во суштински испитувања за примена кај кучиња-придружници со тешка за управување со артритична болка во лактот. Бидејќи миленичињата се дел од семејството, нашиот пристап кон развивање иновативни решенија за управување со болка треба да ги вклучи и другите видови што ги сакаме!