ວຽກເຮັດງານທໍາ

ອາຊີບທີ່ Sorrento Therapeutics, Inc

Sorrento Therapeutics, Inc. ເປັນນາຍຈ້າງທີ່ມີໂອກາດເທົ່າທຽມກັນ ແລະສະເໜີໃຫ້ຜູ້ສະໝັກໄດ້ຮັບເງິນເດືອນທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະຊຸດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ສົມບູນແບບເຊິ່ງລວມມີທາງເລືອກຫຼັກຊັບ, ການປະກັນໄພທາງການແພດ, ແຂ້ວ, ຊີວິດແລະຄວາມພິການ, 401k ແລະວັນພັກທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ.