លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការប្រើប្រាស់

« ត្រលប់ទៅបំពង់

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព៖ ថ្ងៃទី ១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់នេះ (“លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការប្រើប្រាស់”) ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងចន្លោះ Sorrento Therapeutics, Inc.ក្នុងនាម និងក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ និងសាខារបស់យើង ("សូរិនតូ, ""us, ""we, "ឬ"របស់យើង") ហើយអ្នក ឬប្រសិនបើអ្នកតំណាងឱ្យអង្គភាព ឬអង្គការផ្សេងទៀត អង្គភាព ឬអង្គការនោះ (ក្នុងករណីណាក៏ដោយ "អ្នក”) ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះគ្រប់គ្រងការចូលប្រើរបស់អ្នកទៅកាន់ និង/ឬការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ កម្មវិធី និងវិបផតថលដែលយើងដំណើរការ ហើយដែលភ្ជាប់ទៅលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់នេះ (ជាសមូហភាព "តំបន់បណ្តាញ”) និងសេវាកម្ម និងធនធានដែលបានបើកតាមរយៈគេហទំព័រ (នីមួយៗ “សេវាកម្ម” និងជារួម“សេវាកម្ម”) លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះមិនអនុវត្តចំពោះគេហទំព័រ និងសេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលផ្តល់ដោយ Sorrento ដូចជាការសាកល្បងព្យាបាលរបស់យើង សេវាមន្ទីរពិសោធន៍អ្នកជំងឺ ឬផលិតផល COVI-STIX នោះទេ។

សូមអានលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ តាមរយៈការរុករក ឬការចូលទៅកាន់គេហទំព័រ និង/ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ្នកតំណាងថា (1) អ្នកបានអាន យល់ និងយល់ព្រមក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ (2) អ្នកមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការបង្កើត SORRENTO និង (3) អ្នកមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការចូលទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន ឬក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនដែលអ្នកបានដាក់ឈ្មោះជាអ្នកប្រើប្រាស់ និងដើម្បីចងក្រុមហ៊ុននោះទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់។ ពាក្យ “អ្នក” សំដៅលើនីតិបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល តាមដែលអាចអនុវត្តបាន។  ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទេ អ្នកមិនអាចចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ឬសេវាកម្មបានទេ។.

សូមចំណាំថាលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះមានកម្មវត្ថុដើម្បីផ្លាស់ប្តូរដោយ SORRENTO នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តតែមួយគត់របស់វានៅពេលណាក៏បាន។ Sorrento នឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីវត្តមាននៃការផ្លាស់ប្តូរណាមួយចំពោះលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់នេះ ដោយប្រកាសការផ្លាស់ប្តូរទាំងនោះនៅលើគេហទំព័រ ដោយការផ្លាស់ប្តូរកាលបរិច្ឆេទនៅផ្នែកខាងលើនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ និង/ឬដោយការផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការជូនដំណឹងតាមរយៈគេហទំព័រ ឬមធ្យោបាយផ្សេងទៀត (រួម​ទាំង​ការ​ផ្ញើ​ការ​ជូន​ដំណឹង​ទៅ​កាន់​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​ណា​មួយ​ដែល​បាន​ផ្តល់​ឱ្យ Sorrento)។ លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ផ្សេងពីនេះ ការកែប្រែណាមួយនឹងមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗនៅពេលបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ ឬការផ្តល់ការជូនដំណឹងនោះ។ អ្នកអាចបញ្ចប់លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ដូចមានចែងខាងក្រោម ប្រសិនបើអ្នកជំទាស់នឹងការកែប្រែបែបនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាបានយល់ព្រមចំពោះការកែប្រែណាមួយ និងតាមរយៈការបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ឬសេវាកម្មរបស់អ្នក បន្ទាប់ពីរយៈពេលជូនដំណឹងនោះ។ សូមពិនិត្យមើលគេហទំព័រជាទៀងទាត់ ដើម្បីមើលលក្ខខណ្ឌបច្ចុប្បន្ន។

ការប្រើប្រាស់ និងការចូលរួមរបស់អ្នកនៅក្នុងសេវាកម្មមួយចំនួនអាចនឹងស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌបន្ថែម រួមទាំងលក្ខខណ្ឌដែលអាចអនុវត្តបានរវាង Sorrento និងនិយោជក ឬអង្គការរបស់អ្នក និងលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលបង្ហាញដល់អ្នកសម្រាប់ការទទួលយករបស់អ្នក នៅពេលអ្នកប្រើសេវាកម្មបន្ថែម ("ល័ក្ខខ័ណ្ឌបន្ថែម”) ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់មិនស៊ីគ្នានឹងលក្ខខណ្ឌបន្ថែម លក្ខខណ្ឌបន្ថែមត្រូវគ្រប់គ្រងដោយគោរពតាមសេវាកម្មនោះ។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ និងលក្ខខណ្ឌបន្ថែមដែលអាចអនុវត្តបានត្រូវបានសំដៅនៅទីនេះថាជា “កិច្ចព្រមព្រៀង"។

ការចូលប្រើ និងប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិ SORRENTO

 1. ការអនុញ្ញាតិ. គេហទំព័រ សេវាកម្ម និងព័ត៌មាន ទិន្នន័យ រូបភាព អត្ថបទ ឯកសារ កម្មវិធី ស្គ្រីប ក្រាហ្វិក រូបថត សំឡេង តន្ត្រី វីដេអូ បន្សំសោតទស្សន៍ មុខងារអន្តរកម្ម និងសម្ភារៈផ្សេងទៀត (ជាសមូហភាព "មាតិកា”) មាននៅលើ ឬតាមរយៈគេហទំព័រ និងសេវាកម្ម (ខ្លឹមសារបែបនេះ រួមជាមួយនឹងគេហទំព័រ និងសេវាកម្មនីមួយៗ “អចលនទ្រព្យ Sorrento" និងជាសមូហភាព "អចលនទ្រព្យ Sorrento") ត្រូវបានការពារដោយច្បាប់រក្សាសិទ្ធិទូទាំងពិភពលោក។ យោងទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀង Sorrento ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវអាជ្ញាប័ណ្ណមានកំណត់ក្នុងការចូលប្រើប្រាស់ និងប្រើប្រាស់អចលនទ្រព្យ Sorrento សម្រាប់តែគោលបំណងអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន ឬផ្ទៃក្នុងរបស់អ្នក។ លុះត្រាតែបានបញ្ជាក់ដោយ Sorrento នៅក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណដាច់ដោយឡែក សិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់អចលនទ្រព្យណាមួយ និងទាំងអស់របស់ Sorrento គឺស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង។ 
 2. សិទ្ធិទទួលបាន. អ្នកតំណាងឱ្យថាអ្នកមានអាយុស្របច្បាប់ដើម្បីបង្កើតកិច្ចសន្យាដែលជាប់កាតព្វកិច្ច ហើយមិនមែនជាបុគ្គលដែលត្រូវបានរារាំងពីការប្រើប្រាស់អចលនទ្រព្យ Sorrento ក្រោមច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ទីកន្លែងរស់នៅរបស់អ្នក ឬយុត្តាធិការដែលអាចអនុវត្តបានផ្សេងទៀតនោះទេ។ អ្នកបញ្ជាក់ថាអ្នកមានអាយុលើសពី 18 ឆ្នាំ ឬជាអនីតិជនដែលត្រូវបានដោះលែង ឬមានការយល់ព្រមពីមាតាបិតា ឬអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់ ហើយអាចនិងមានសមត្ថភាពពេញលេញក្នុងការចូលទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ កាតព្វកិច្ច ការបញ្ជាក់ ការតំណាង និងការធានាដែលបានកំណត់។ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ និងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដែលជាកន្លែងដែលអាចអនុវត្តបាន និងដើម្បីគោរព និងអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀង។ ក្នុងករណីណាក៏ដោយ អ្នកបញ្ជាក់ថាអ្នកមានអាយុលើសពី 16 ឆ្នាំ (16) ដោយសារ Sorrento Properties មិនត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់កុមារអាយុក្រោម 16 ឆ្នាំ។ ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុក្រោម XNUMX ឆ្នាំ នោះសូមកុំចូលប្រើ ឬប្រើ Sorrento Properties។
 3. ការដាក់កម្រិតជាក់លាក់។  សិទ្ធិដែលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់គឺស្ថិតនៅក្រោមការរឹតបន្តឹងដូចខាងក្រោមៈ (ក) អ្នកមិនអាចផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ លក់ ជួល ជួល ផ្ទេរ ចាត់តាំង ផលិតឡើងវិញ ចែកចាយ ម្ចាស់ផ្ទះ ឬបើមិនដូច្នេះទេ ធ្វើអាជីវកម្មលើអចលនទ្រព្យ Sorrento ឬផ្នែកណាមួយនៃ Sorrento Properties រួមទាំងគេហទំព័រ (ខ) អ្នកមិនត្រូវដាក់ស៊ុម ឬប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសស៊ុម ដើម្បីបិទស្លាកយីហោ និមិត្តសញ្ញា ឬលក្ខណៈសម្បត្តិ Sorrento ផ្សេងទៀត (រួមទាំងរូបភាព អត្ថបទ ប្លង់ទំព័រ ឬទម្រង់) របស់ Sorrento; (c) អ្នកមិនត្រូវប្រើ metatags ឬ "អត្ថបទដែលបានលាក់" ផ្សេងទៀតដោយប្រើឈ្មោះ ឬពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ Sorrento ។ (ឃ) អ្នកមិនត្រូវកែប្រែ បកប្រែ សម្រប បញ្ចូលគ្នា បង្កើតស្នាដៃចម្លងនៃ ការបំបែក ការចងក្រង ការចងក្រងបញ្ច្រាស ឬវិស្វករបញ្ច្រាសផ្នែកណាមួយនៃអចលនទ្រព្យ Sorrento លើកលែងតែក្នុងកម្រិតដែលការរឹតបន្តឹងខាងលើត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយច្បាប់ជាធរមាន។ (ង) អ្នកមិនត្រូវប្រើកម្មវិធី ឧបករណ៍ ឬដំណើរការផ្សេងទៀតដោយដៃ ឬស្វ័យប្រវត្តិណាមួយឡើយ (រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះសត្វពីងពាង មនុស្សយន្ត អ្នករើសអេតចាយ អ្នករុករក រូបតំណាង ឧបករណ៍រុករកទិន្នន័យ ឬអ្វីៗផ្សេងទៀត) ដើម្បី "កោស" ឬទាញយកទិន្នន័យពីគេហទំព័រណាមួយឡើយ។ ទំព័រដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រ (លើកលែងតែយើងផ្តល់ឱ្យប្រតិបត្តិករនៃម៉ាស៊ីនស្វែងរកសាធារណៈអាចដកហូតបានការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើពីងពាងដើម្បីចម្លងសម្ភារៈពីគេហទំព័រសម្រាប់គោលបំណងតែមួយគត់ និងក្នុងកម្រិតចាំបាច់សម្រាប់បង្កើតសន្ទស្សន៍ដែលអាចស្វែងរកបានជាសាធារណៈនៃសម្ភារៈ ប៉ុន្តែមិនមែន ឃ្លាំងសម្ងាត់ឬបណ្ណសារនៃសម្ភារៈបែបនេះ); (f) អ្នកមិនត្រូវចូលប្រើ Sorrento Properties ដើម្បីបង្កើតគេហទំព័រ កម្មវិធី ឬសេវាកម្មស្រដៀងគ្នា ឬប្រកួតប្រជែង។ (g) លើកលែងតែមានចែងយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅទីនេះ គ្មានផ្នែកណាមួយនៃ Sorrento Properties អាចត្រូវបានចម្លង ផលិតឡើងវិញ ចែកចាយ បោះពុម្ពឡើងវិញ ទាញយក បង្ហាញ បង្ហោះ ឬបញ្ជូនតាមទម្រង់ណាមួយ ឬដោយមធ្យោបាយណាមួយឡើយ។ (h) អ្នកមិនត្រូវដកចេញ ឬបំផ្លាញការជូនដំណឹងអំពីការរក្សាសិទ្ធិ ឬសញ្ញាសម្គាល់កម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀតដែលមាននៅលើ ឬនៅក្នុង Sorrento Properties ។ (i) អ្នកមិនត្រូវក្លែងបន្លំ ឬបង្ហាញភាពមិនពិតអំពីទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយបុគ្គល ឬអង្គភាពណាមួយឡើយ។ ការចេញផ្សាយ ការអាប់ដេត ឬការបន្ថែមផ្សេងទៀតទៅអចលនទ្រព្យ Sorrento នាពេលអនាគត នឹងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់។ Sorrento, អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នកផ្តល់សេវារបស់ខ្លួនរក្សាសិទ្ធិទាំងអស់ដែលមិនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់។ ការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតណាមួយនៃអចលនទ្រព្យ Sorrento បញ្ចប់អាជ្ញាប័ណ្ណដែលផ្តល់ដោយ Sorrento អនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់។
 4. ប្រើដោយអតិថិជន Sorrento ។  ប្រសិនបើអ្នកជាអតិថិជន Sorrento ចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ឬសេវាកម្ម រួមទាំងវិបផតថលអតិថិជនរបស់យើង អ្នកតំណាង និងធានាថា (a) នៅពេលប្រើប្រាស់ Sorrento Properties អ្នកនឹងអនុវត្តតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមានទាំងអស់ រួមទាំងកន្លែងដែលអាចអនុវត្តបាន ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព ច្បាប់ស្តីពីការចល័ត និងគណនេយ្យភាព និងបទប្បញ្ញត្តិអនុវត្តរបស់វា និងច្បាប់ការពារឯកជនភាព និងទិន្នន័យផ្សេងទៀត ហើយ (ខ) អ្នកនឹងមិនផ្តល់ព័ត៌មានណាមួយ រួមទាំងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន និងព័ត៌មានសុខភាពដែលត្រូវបានការពារដល់ពួកយើង ដែលអ្នកមិនមានការអនុញ្ញាត ឬយល់ព្រមដែលត្រូវការ។ អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមបន្ថែមទៀតថាអ្នក មិនមែន Sorrento ទេ ទទួលខុសត្រូវក្នុងការធានាថាការបង្ហាញចាំបាច់ទាំងអស់ត្រូវបានផ្តល់ជូន ហើយការយល់ព្រម និង/ឬការអនុញ្ញាតចាំបាច់ទាំងអស់ត្រូវបានទទួលពីអ្នកជំងឺ ដូចដែលអាចត្រូវបានទាមទារដោយច្បាប់ការពារឯកជនភាព និងទិន្នន័យដែលអាចអនុវត្តបាន និង បទប្បញ្ញត្តិនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់អ្នក។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការអនុវត្តឯកជនភាពរបស់ Sorrento សូមមើលរបស់យើង។ គោលនយោយបាយ​ឯកជនភាព.
 5. ឧបករណ៍ និងកម្មវិធីចាំបាច់។  អ្នកត្រូវតែផ្តល់ឧបករណ៍ និងកម្មវិធីទាំងអស់ដែលចាំបាច់ដើម្បីភ្ជាប់ទៅ Sorrento Properties រួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះឧបករណ៍ចល័តដែលសមរម្យដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយ និងប្រើប្រាស់ Sorrento Properties ក្នុងករណីដែលសេវាកម្មផ្តល់គ្រឿងបន្លាស់ទូរស័ព្ទ។ អ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះថ្លៃសេវាណាមួយ រួមទាំងការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត ឬថ្លៃសេវាទូរស័ព្ទ ដែលអ្នកត្រូវទទួលនៅពេលចូលប្រើ Sorrento Properties។

កម្មសិទ្ធិ

 1. អចលនទ្រព្យ Sorrento ។  អ្នកយល់ព្រមថា Sorrento និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់វាមានសិទ្ធិ ចំណងជើង និងការចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់នៅក្នុង Sorrento Properties ។ អ្នកនឹងមិនលុប កែប្រែ ឬបិទបាំងការរក្សាសិទ្ធិ ពាណិជ្ជសញ្ញា សញ្ញាសេវាកម្ម ឬការជូនដំណឹងអំពីសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀតដែលបញ្ចូលក្នុង ឬអមជាមួយអចលនទ្រព្យ Sorrento ណាមួយឡើយ។ អ្នកយល់ព្រមថាអ្នកមិនមានសិទ្ធិ ចំណងជើង ឬការចាប់អារម្មណ៍លើ ឬមាតិកាណាមួយដែលបង្ហាញនៅលើ ឬនៅក្នុង Sorrento Properties។
 2. ពាណិជ្ជសញ្ញា។  Sorrento Therapeutics, Inc., Sorrento, ស្លាកសញ្ញា Sorrento, ឈ្មោះ និងស្លាកសញ្ញាដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ និងក្រាហ្វិក ស្លាកសញ្ញា ស្លាកសញ្ញាសេវាកម្ម រូបតំណាង សំលៀកបំពាក់ពាណិជ្ជកម្ម និងឈ្មោះពាណិជ្ជកម្មដែលបានប្រើនៅលើ ឬពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្យសម្បត្តិ Sorrento ណាមួយគឺជាពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ Sorrento ឬសាខារបស់វា ហើយអាច មិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពី Sorrento ឡើយ។ ពាណិជ្ជសញ្ញា សញ្ញាសេវាកម្ម និងឈ្មោះពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតដែលអាចលេចឡើងនៅលើ ឬនៅក្នុង Sorrento Properties គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់រៀងៗខ្លួន។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើសម្ភារៈ ឬពាណិជ្ជសញ្ញានៅលើ ឬនៅក្នុង Sorrento Properties ក្នុងមធ្យោបាយណាមួយដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតយ៉ាងច្បាស់ដោយផ្នែកនេះ អ្នកកំពុងបំពានលើកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកជាមួយយើង ហើយអាចកំពុងបំពានលើការរក្សាសិទ្ធិ ពាណិជ្ជសញ្ញា និងច្បាប់ផ្សេងទៀត។ ក្នុង​ករណី​នោះ យើង​នឹង​ដក​ការ​អនុញ្ញាត​របស់​អ្នក​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​លក្ខណសម្បត្តិ​ក្រុមហ៊ុន។ ចំណងជើងនៃសម្ភារៈនៅតែនៅជាមួយយើង ឬជាមួយអ្នកនិពន្ធនៃសម្ភារៈដែលមាននៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន។ សិទ្ធិទាំងអស់ដែលមិនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យច្បាស់លាស់ត្រូវបានរក្សា។
 3. មតិប្រតិកម្ម។  អ្នកយល់ព្រមថាការដាក់ស្នើគំនិត សំណូមពរ ឯកសារ និង/ឬសំណើទៅ Sorrento តាមរយៈការផ្តល់យោបល់ មតិកែលម្អ វិគី វេទិកា ឬទំព័រស្រដៀងគ្នា (“ មតិប្រតិកម្ម”) គឺស្ថិតក្នុងហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ហើយថា Sorrento មិនមានកាតព្វកិច្ច (រួមទាំងកាតព្វកិច្ចគ្មានដែនកំណត់នៃការរក្សាការសម្ងាត់) ទាក់ទងនឹងមតិកែលម្អបែបនេះ។ អ្នកតំណាង និងធានាថាអ្នកមានសិទ្ធិទាំងអស់ដែលចាំបាច់ក្នុងការបញ្ជូនមតិកែលម្អ។ នៅទីនេះ អ្នកផ្តល់សិទ្ធិឱ្យ Sorrento នូវការបង់ប្រាក់ពេញលេញ ដោយឥតគិតថ្លៃ និរន្តរភាព មិនអាចដកហូតវិញបាន ទូទាំងពិភពលោក មិនផ្តាច់មុខ និងអាចអនុញ្ញាតបន្តបានពេញលេញ និងអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ប្រើ ផលិតឡើងវិញ អនុវត្ត បង្ហាញ ចែកចាយ សម្រប កែប្រែ ធ្វើទ្រង់ទ្រាយឡើងវិញ បង្កើតដេរីវេ។ ការងាររបស់ ហើយបើមិនដូច្នេះទេ ការកេងប្រវ័ញ្ចជាពាណិជ្ជកម្ម ឬមិនមែនពាណិជ្ជកម្មក្នុងលក្ខណៈណាមួយ មតិប្រតិកម្មណាមួយ និងទាំងអស់ និងដើម្បីផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណបន្តពីសិទ្ធិខាងលើ ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការ និងការថែទាំអចលនទ្រព្យ Sorrento និង/ឬអាជីវកម្មរបស់ Sorrento ។

អាកប្បកិរិយារបស់អ្នកប្រើ

តាមលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ អ្នកយល់ព្រមមិនប្រើ Sorrento Properties សម្រាប់គោលបំណងណាមួយដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយកិច្ចព្រមព្រៀង ឬដោយច្បាប់ជាធរមាន។ អ្នកមិនត្រូវ (និងមិនអនុញ្ញាតឱ្យភាគីទីបីណាមួយ) ធ្វើសកម្មភាពណាមួយលើ ឬតាមរយៈអចលនទ្រព្យ Sorrento ដែល៖ (i) រំលោភលើប៉ាតង់ ពាណិជ្ជសញ្ញា សម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្ម ការរក្សាសិទ្ធិ សិទ្ធិផ្សព្វផ្សាយ ឬសិទ្ធិផ្សេងទៀតរបស់បុគ្គល ឬអង្គភាពណាមួយឡើយ។ (ii) គឺខុសច្បាប់ គំរាមកំហែង រំលោភបំពាន យាយី បង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ បញ្ឆោត បោកប្រាស់ ឈ្លានពានឯកជនភាពរបស់អ្នកដទៃ ធ្វើទារុណកម្ម អាសអាភាស អាសអាភាស ប្រមាថមើលងាយ ឬប្រមាថ។ (iii) ផ្សព្វផ្សាយការរើសអើង ការរើសអើងជាតិសាសន៍ ការស្អប់ខ្ពើម ឬការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់បុគ្គល ឬក្រុមណាមួយ។ (iv) បង្កើត​ជា​ការ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​ដែល​គ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត ឬ​មិន​បាន​ស្នើ​សុំ អ៊ីមែល​ឥត​បានការ ឬ​ច្រើន (v) ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម និង/ឬការលក់ដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពី Sorrento ។ (vi) ក្លែងបន្លំបុគ្គល ឬអង្គភាពណាមួយ រួមទាំងបុគ្គលិក ឬតំណាងរបស់ Sorrento ។ (vii) បំពាន ឬលើកទឹកចិត្តដល់ការប្រព្រឹត្តណាមួយដែលនឹងបំពាន ច្បាប់ ឬបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន ឬអាចបណ្តាលឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវរដ្ឋប្បវេណី។ (viii) ជ្រៀតជ្រែក ឬប៉ុនប៉ងជ្រៀតជ្រែកក្នុងដំណើរការត្រឹមត្រូវនៃអចលនទ្រព្យ Sorrento ឬប្រើប្រាស់អចលនទ្រព្យ Sorrento ក្នុងមធ្យោបាយណាមួយដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតយ៉ាងច្បាស់ដោយកិច្ចព្រមព្រៀង។ ឬ (ix) ប៉ុនប៉ងចូលរួម ឬចូលរួមសកម្មភាពដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ណាមួយដែលត្រូវបានដឹកនាំប្រឆាំងនឹង Sorrento Properties រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការបំពាន ឬប៉ុនប៉ងរំលោភលើមុខងារសុវត្ថិភាពណាមួយរបស់ Sorrento Properties ដោយប្រើកម្មវិធីដោយដៃ ឬស្វ័យប្រវត្តិ ឬមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីចូលប្រើ។ ទំព័រ "scrape" "crawl" ឬ "spider" ទំព័រណាមួយដែលមាននៅក្នុង Sorrento Properties ការណែនាំអំពីមេរោគ ដង្កូវ ឬកូដដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ស្រដៀងគ្នាទៅក្នុង Sorrento Properties ឬការជ្រៀតជ្រែក ឬព្យាយាមជ្រៀតជ្រែកក្នុងការប្រើប្រាស់ Sorrento Properties ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត ម្ចាស់ផ្ទះ ឬ បណ្តាញ រួមទាំងតាមរយៈការផ្ទុកលើសទម្ងន់ "ទឹកជំនន់" "សារឥតបានការ" "ការបំផ្ទុះសំបុត្រ" ឬ "គាំង" លក្ខណៈសម្បត្តិ Sorrento ។

វិនិយោគិន

Sorrento អាច ប៉ុន្តែមិនមានកាតព្វកិច្ចត្រួតពិនិត្យ ឬពិនិត្យមើលលក្ខណៈសម្បត្តិ Sorrento គ្រប់ពេលនោះទេ។ ប្រសិនបើ Sorrento ដឹងអំពីការរំលោភបំពានដែលអាចកើតមានដោយអ្នកអំពីការផ្តល់កិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយនោះ Sorrento រក្សាសិទ្ធិក្នុងការស៊ើបអង្កេតការរំលោភបែបនេះ ហើយ Sorrento អាចសម្រេចចិត្តបញ្ចប់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់អ្នកភ្លាមៗដើម្បីប្រើប្រាស់ Sorrento Properties ទាំងស្រុង ឬដោយផ្នែក។ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនដល់អ្នក។

ទ្រព្យសម្បត្តិភាគីទីបី

Sorrento Properties អាចមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រភាគីទីបី និង/ឬកម្មវិធី ("ទ្រព្យសម្បត្តិភាគីទីបី”) នៅពេលអ្នកចុចលើតំណភ្ជាប់ទៅកាន់អចលនទ្រព្យភាគីទីបី យើងនឹងមិនព្រមានអ្នកថាអ្នកបានចាកចេញពី Sorrento Properties ហើយស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌ (រួមទាំងគោលការណ៍ឯកជនភាព) នៃគេហទំព័រ ឬទិសដៅផ្សេងទៀត។ ទ្រព្យសម្បត្តិភាគីទីបីបែបនេះមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Sorrento ទេ ហើយយើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិភាគីទីបីណាមួយឡើយ។ Sorrento ផ្តល់នូវទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ភាគីទីបីទាំងនេះគ្រាន់តែជាភាពងាយស្រួលប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនពិនិត្យ អនុម័ត ត្រួតពិនិត្យ គាំទ្រ ធានា ឬធ្វើតំណាងណាមួយទាក់ទងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិភាគីទីបី ឬផលិតផល ឬសេវាកម្មណាមួយដែលបានផ្តល់ក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយនោះ។ អ្នកប្រើតំណភ្ជាប់ទាំងអស់នៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិភាគីទីបីដោយហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ នៅពេលអ្នកចាកចេញពីគេហទំព័ររបស់យើង លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់លែងគ្រប់គ្រងទៀតហើយ។ អ្នកគួរតែពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌ និងគោលការណ៍ដែលអាចអនុវត្តបាន រួមទាំងការអនុវត្តឯកជនភាព និងការប្រមូលទិន្នន័យ នៃទ្រព្យសម្បត្តិភាគីទីបីណាមួយ ហើយធ្វើការស៊ើបអង្កេតអ្វីដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាចាំបាច់ ឬសមស្រប មុនពេលបន្តប្រតិបត្តិការជាមួយភាគីទីបីណាមួយ។ ដោយប្រើអចលនទ្រព្យ Sorrento អ្នកពិតជាបន្ធូរបន្ថយ Sorrento ពីការទទួលខុសត្រូវណាមួយដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់របស់អ្នកលើអចលនទ្រព្យភាគីទីបីណាមួយ។ 

ផ្តល់សំណងចំពោះការខូចខាត

អ្នកយល់ព្រមសងសំណង និងកាន់កាប់ Sorrento ឪពុកម្តាយ ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ សាខា មន្រ្តី បុគ្គលិក ភ្នាក់ងារ ដៃគូ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ (នីមួយៗ "គណបក្ស Sorrento" និងជាសមូហភាព "ភាគី Sorrento") ដោយមិនមានការខាតបង់ ការចំណាយណាមួយឡើយ។ ទំនួលខុសត្រូវ និងការចំណាយ (រួមទាំងថ្លៃមេធាវីសមហេតុផល) ទាក់ទងនឹង ឬកើតឡើងនៃរាល់ចំណុចខាងក្រោម៖ (ក) ការប្រើប្រាស់ និងការចូលប្រើប្រាស់អចលនទ្រព្យ Sorrento របស់អ្នក។ (ខ) ការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នក; (គ) ការបំពានរបស់អ្នកលើសិទ្ធិណាមួយរបស់ភាគីផ្សេងទៀត រួមទាំងអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតផងដែរ។ ឬ (d) ការបំពានរបស់អ្នកចំពោះច្បាប់ ច្បាប់ ឬបទប្បញ្ញត្តិដែលអាចអនុវត្តបាន។ Sorrento រក្សាសិទ្ធិដោយចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីសន្មត់ការការពារផ្តាច់មុខ និងការគ្រប់គ្រងលើបញ្ហាណាមួយបើមិនដូច្នេះទេដែលត្រូវសងសំណងដោយអ្នក ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះ អ្នកនឹងសហការយ៉ាងពេញលេញជាមួយ Sorrento ក្នុងការអះអាងការការពារដែលមាន។ បទប្បញ្ញត្តិនេះមិនតម្រូវឱ្យអ្នកផ្តល់សំណងដល់ភាគីណាមួយនៃ Sorrento សម្រាប់ការអនុវត្តពាណិជ្ជកម្មដែលមិនច្បាស់លាស់ណាមួយដោយភាគីនោះ ឬសម្រាប់ការក្លែងបន្លំ ការបោកបញ្ឆោត ការសន្យាមិនពិត ការបង្ហាញមិនពិត ឬការលាក់បាំង ការគាបសង្កត់ ឬការលុបចោលនូវការពិតជាក់ស្តែងណាមួយទាក់ទងនឹងសេវាកម្មដែលបានផ្តល់ជូនខាងក្រោម។ . អ្នកយល់ព្រមថាបទប្បញ្ញត្តិនៅក្នុងផ្នែកនេះនឹងអាចរស់រានមានជីវិតពីការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយ និង/ឬការចូលទៅកាន់អចលនទ្រព្យ Sorrento របស់អ្នក។

ការមិនទទួលខុសត្រូវលើការធានា និងលក្ខខណ្ឌ

អ្នកយល់ច្បាស់ និងយល់ព្រមក្នុងកម្រិតដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ជាធរមាន ការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិ SORRENTO របស់អ្នកគឺស្ថិតក្នុងហានិភ័យតែមួយគត់របស់អ្នក ហើយទ្រព្យសម្បត្តិ SORRENTO គឺត្រូវបានផ្តល់ជូននៅ "តាមលទ្ធភាព" ទាំងអស់។ ភាគី Sorrento បានបដិសេធយ៉ាងច្បាស់នូវការធានាការតំណាង, និងល័ក្ខខ័ណ្ឌណាមួយដែលបង្ហាញឬបង្កប់ន័យ, ប៉ុន្តែមិនមានកំណត់ចំពោះការធានាដែលបានកំណត់ឬការរំលោភដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់ SORRENTO លក្ខណៈសម្បត្តិ។ ភាគី SORRENTO មិនធ្វើការធានា តំណាង ឬលក្ខខណ្ឌថា: (ក) អចលនទ្រព្យ SORRENTO នឹងបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នក; (ខ) ការចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះនឹងមិនមានការរំខាន ឬការប្រើប្រាស់លក្ខណៈសម្បត្តិ SORRENTO របស់អ្នកនឹងទាន់ពេលវេលា សុវត្ថិភាព ឬគ្មានកំហុស។ (គ) លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ SORRENTO នឹងមានភាពត្រឹមត្រូវ អាចជឿទុកចិត្តបាន ពេញលេញ មានប្រយោជន៍ ឬត្រឹមត្រូវ (D) គេហទំព័រនេះនឹងមាននៅគ្រប់ពេលវេលា ឬទីតាំងជាក់លាក់ណាមួយ (ង) កំហុស ឬកំហុសណាមួយនឹងត្រូវបានកែតម្រូវ។ ឬ (F) ដែលគេហទំព័រនេះមិនមានមេរោគ ឬសមាសធាតុបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀត។ គ្មានការណែនាំ ឬព័ត៌មាន មិនថាដោយផ្ទាល់មាត់ ឬសរសេរ ទទួលបានពី SORRENTO ឬតាមរយៈ SORRENTO អចលនទ្រព្យនឹងបង្កើតការធានាណាមួយដែលមិនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីនេះ។

កម្រិតនៃការទទួលខុសត្រូវ

អ្នកយល់ និងយល់ព្រមថា ក្នុងករណីណាក៏ដោយ ភាគី SORRENTO នឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញ ប្រាក់ចំណូល ឬទិន្នន័យ ដោយផ្ទាល់ ចៃដន្យ ពិសេស ឬជាផលវិបាកនៃការខូចខាត ឬការខាតបង់លើផលិតផល នៃការជំនួសទំនិញ ឬសេវាកម្ម ក្នុងករណីនីមួយៗ ទោះបីជាភាគី SORRENTO មិនត្រូវបានណែនាំអំពីលទ្ធភាពនៃការខូចខាតបែបនេះ ដែលកើតឡើងពី ឬនៅក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយការព្រមព្រៀងណាមួយក៏ដោយ ទ្រឹស្តីនៃទំនួលខុសត្រូវ លទ្ធផលពី៖ (ក) ការប្រើប្រាស់ ឬអសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ SORRENTO លក្ខណៈសម្បត្តិ; (ខ) ថ្លៃដើមនៃការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញជំនួស ឬសេវាកម្មដែលកើតចេញពីទំនិញ ទិន្នន័យ ព័ត៌មាន ឬសេវាកម្មណាមួយដែលបានទិញ ឬទទួលបាន ឬសារដែលបានទទួលសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនានាដែលកើតឡើងក្នុងប្រតិបត្តិការ។ (គ) ការចូលប្រើដោយគ្មានការអនុញ្ញាតចំពោះ ឬការកែប្រែនៃការបញ្ជូន ឬទិន្នន័យរបស់អ្នក រួមទាំងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និង/ឬព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ដែលបានរក្សាទុកនៅទីនោះ។ (ឃ) សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ឬការប្រព្រឹត្តិរបស់ភាគីទីបីណាមួយលើ SORRENTO PROPERTIES; (ង) ការរងរបួសផ្ទាល់ខ្លួន ឬការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ ពីធម្មជាតិណាមួយ ដែលបណ្តាលមកពីការចូលប្រើប្រាស់ និងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នក (F) រាល់ការរំខាន ឬការបញ្ឈប់នៃការផ្លាស់ប្តូរទៅ ឬពីសេវាកម្មរបស់យើង; (G) មេរោគ មេរោគ សេះ TROJAN ឬដូចដែលអាចត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ ឬតាមរយៈសេវាកម្មដោយភាគីទីបីណាមួយ; (H) កំហុស ឬការខកខានក្នុងខ្លឹមសារណាមួយ; និង/ឬ (ខ្ញុំ) បញ្ហាផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹង SORRENTO អចលនទ្រព្យ ថាតើផ្អែកលើការធានា សិទ្ធិថតចម្លង កិច្ចសន្យា ការធ្វើទារុណកម្ម (រួមទាំងការធ្វេសប្រហែស) ឬទ្រឹស្តីផ្លូវច្បាប់ណាមួយផ្សេងទៀត។ មិនស្ថិតក្រោមកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ ភាគី SORRENTO នឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកលើសពី 100 ដុល្លារ។ ក្នុងករណីដែលយុត្តាធិការមួយចំនួនមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការលើកលែង ឬកម្រិតនៃការខូចខាតក្នុងកម្រិតដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើ ទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងនៅក្នុងយុត្តាធិការបែបនេះនឹងត្រូវកំណត់តាមកម្រិតដែលបានអនុញ្ញាត។ អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថាការកំណត់នៃការខូចខាតដែលបានកំណត់ខាងលើគឺជាធាតុផ្សំជាមូលដ្ឋាននៃមូលដ្ឋាននៃការចរចារវាង SORRENTO និងអ្នក។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងការបញ្ចប់

 1. រយៈពេល។  ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃដែលអ្នកទទួលយកវា (ដូចបានរៀបរាប់ក្នុងបុព្វបទខាងលើ) ហើយនៅតែជាធរមាន និងមានប្រសិទ្ធិភាពពេញលេញ ខណៈពេលដែលអ្នកប្រើ Sorrento Properties លុះត្រាតែត្រូវបានបញ្ចប់មុននេះដោយអនុលោមតាមផ្នែកនេះ។
 2. ការបញ្ចប់សេវាកម្មដោយ Sorrento ។  Sorrento រក្សាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចប់ ឬរារាំងការចូលប្រើប្រាស់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយទៅកាន់ Sorrento Properties ឬសេវាកម្មនៅពេលណាមួយ ដោយមាន ឬគ្មានមូលហេតុ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ សម្រាប់ហេតុផលដែលការចូលប្រើរបស់អ្នកអាចត្រូវបានបិទរួមបញ្ចូល ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ (a) ប្រសិនបើអ្នក ឬស្ថាប័នរបស់អ្នកបរាជ័យក្នុងការផ្តល់ការទូទាត់ទាន់ពេលវេលាសម្រាប់សេវាកម្ម ប្រសិនបើអាចអនុវត្តបាន (ខ) ប្រសិនបើអ្នកបានបំពានលើការផ្ដល់ណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀង។ ឬ (c) ប្រសិនបើ Sorrento ត្រូវបានតម្រូវឱ្យធ្វើដូច្នេះដោយច្បាប់ (ឧ. កន្លែងដែលការផ្តល់សេវាគឺ ឬក្លាយជាខុសច្បាប់)។ អ្នកយល់ព្រមថាការបញ្ចប់ទាំងអស់សម្រាប់បុព្វហេតុនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងការសម្រេចចិត្តតែមួយគត់របស់ Sorrento ហើយថា Sorrento នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នក ឬភាគីទីបីណាមួយសម្រាប់ការបញ្ចប់ការចូលប្រើប្រាស់របស់អ្នកទៅកាន់ Sorrento Properties ឬសេវាកម្មនោះទេ។
 3. ការបញ្ចប់សេវាកម្មដោយអ្នក។  ប្រសិនបើអ្នកចង់បញ្ចប់សេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយ Sorrento អ្នកអាចធ្វើដូច្នេះបានដោយជូនដំណឹងដល់ Sorrento គ្រប់ពេល។ ការជូនដំណឹងរបស់អ្នកគួរតែត្រូវបានផ្ញើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅកាន់អាសយដ្ឋានរបស់ Sorrento ដែលបានបញ្ជាក់ខាងក្រោម។
 4. ឥទ្ធិពលនៃការបញ្ចប់។  ការបញ្ចប់អាចបណ្តាលឱ្យមានការរារាំងនៃការប្រើប្រាស់នាពេលអនាគតរបស់ Sorrento Properties ឬសេវាកម្ម។ នៅពេលបញ្ចប់ផ្នែកណាមួយនៃសេវាកម្ម សិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្នែកនៃសេវាកម្មបែបនេះនឹងបញ្ចប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិភ្លាមៗ។ Sorrento នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នក ចំពោះការផ្អាក ឬការបញ្ចប់ណាមួយឡើយ។ រាល់បទប្បញ្ញត្តិនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ដែលតាមធម្មជាតិរបស់វាគួររស់រានមានជីវិត នោះនឹងនៅរស់រានមានជីវិតពីការបញ្ចប់សេវាកម្ម រួមទាំងដោយគ្មានដែនកំណត់ ការផ្តល់កម្មសិទ្ធិ ការបដិសេធការធានា និងដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវ។

អ្នកប្រើប្រាស់អន្តរជាតិ

Sorrento Properties អាចចូលប្រើបានពីប្រទេសជុំវិញពិភពលោក ហើយអាចមានឯកសារយោងទៅកាន់សេវាកម្ម និងខ្លឹមសារដែលមិនមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក។ ឯកសារយោងទាំងនេះមិនមានន័យថា Sorrento មានបំណងប្រកាសនោះទេ។ ដូច សេវាកម្ម ឬខ្លឹមសារក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក។ Sorrento Properties ត្រូវបានគ្រប់គ្រង និងផ្តល់ជូនដោយ Sorrento ពីគ្រឿងបរិក្ខាររបស់ខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។ Sorrento មិនធ្វើការតំណាងថា Sorrento Properties គឺសមរម្យ ឬមានសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីតាំងផ្សេងទៀតទេ។ លើសពីនេះ ផ្នែកខ្លះនៃសេវាកម្មអាចត្រូវបានបកប្រែជាភាសាផ្សេងទៀត ប៉ុន្តែ Sorrento មិនធ្វើការតំណាង ឬការធានាទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារ ភាពត្រឹមត្រូវ ឬភាពពេញលេញនៃការបកប្រែទាំងនោះឡើយ។ អ្នកដែលចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់អចលនទ្រព្យ Sorrento ពីប្រទេសផ្សេងទៀត ធ្វើដូច្នេះតាមឆន្ទៈរបស់ពួកគេ ហើយទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុលោមតាមច្បាប់ក្នុងតំបន់។ 

បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

 1. ទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិច។  ការប្រាស្រ័យទាក់ទងរវាងអ្នក និង Sorrento អាចកើតឡើងតាមរយៈមធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិច មិនថាអ្នកចូលទៅកាន់ Sorrento Properties ឬផ្ញើអ៊ីមែល Sorrento ឬថាតើ Sorrento ប្រកាសការជូនដំណឹងនៅលើ Sorrento Properties ឬទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកតាមរយៈអ៊ីមែល។ សម្រាប់គោលបំណងនៃកិច្ចសន្យា អ្នក (ក) យល់ព្រមទទួលការទំនាក់ទំនងពី Sorrento ក្នុងទម្រង់អេឡិចត្រូនិក។ និង (ខ) យល់ព្រមថារាល់លក្ខខណ្ឌ កិច្ចព្រមព្រៀង ការជូនដំណឹង ការលាតត្រដាង និងការទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតដែល Sorrento ផ្តល់ឱ្យអ្នកតាមអេឡិចត្រូនិក បំពេញតម្រូវការផ្លូវច្បាប់ណាមួយ ដែលការទំនាក់ទំនងបែបនេះនឹងបំពេញប្រសិនបើវាត្រូវសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។
 2. ការចាត់តាំង។  ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ និងសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកនៅទីនេះ មិនអាចត្រូវបានកំណត់ កិច្ចសន្យាបន្ត ផ្ទេរសិទ្ធិ ឬផ្ទេរដោយអ្នកផ្សេងទៀតដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពី Sorrento ហើយការប៉ុនប៉ងណាមួយ កិច្ចសន្យាបន្ត ការធ្វើប្រតិភូកម្ម ឬការផ្ទេរដោយបំពាននឹងការរៀបរាប់ខាងលើនឹងទុកជាមោឃៈ និងទុកជាមោឃៈ។
 3. កម្លាំងមហិមា។  Sorrento នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការពន្យារពេល ឬការខកខានក្នុងការអនុវត្តដែលបណ្តាលមកពីមូលហេតុនៅខាងក្រៅការគ្រប់គ្រងដោយសមហេតុផលរបស់ខ្លួន រួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះសកម្មភាពរបស់ព្រះ សង្គ្រាម ភេរវកម្ម កុប្បកម្ម ការរារាំង សកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរស៊ីវិល ឬយោធា ភ្លើង ទឹកជំនន់។ គ្រោះថ្នាក់ កូដកម្ម ឬកង្វះមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន ប្រេងឥន្ធនៈ ថាមពល កម្លាំងពលកម្ម ឬសម្ភារៈ។
 4. សំណួរបណ្តឹងទាមទារសំណង។  ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ការត្អូញត្អែរ ឬការទាមទារទាក់ទងនឹង Sorrento Properties សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ legal@sorrentotherapeutics.com. យើងនឹងប្រឹងប្រែងឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីដោះស្រាយកង្វល់របស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាកង្វល់របស់អ្នកត្រូវបានដោះស្រាយមិនពេញលេញ យើងសូមអញ្ជើញអ្នកឱ្យប្រាប់យើងឱ្យដឹងសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតបន្ថែម។
 5. រយៈពេលកំណត់។  អ្នក និង SORRENTO យល់ព្រមថា មូលហេតុនៃសកម្មភាពណាមួយដែលកើតឡើងចេញពី ឬទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះ SORRENTO ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬខ្លឹមសារត្រូវតែចាប់ផ្តើមក្នុងរយៈពេលមួយ (1) ឆ្នាំបន្ទាប់ពីមូលហេតុនៃសកម្មភាពកើតឡើង។ បើមិនដូច្នោះទេ មូលហេតុនៃសកម្មភាពនេះត្រូវបានរារាំងជាអចិន្ត្រៃយ៍។
 6. ច្បាប់គ្រប់គ្រង និងទីកន្លែង។  លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់នេះនឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ និងបកស្រាយស្របតាមច្បាប់នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។ កន្លែងសម្រាប់ជម្លោះណាមួយគឺ San Diego រដ្ឋ California ។ ភាគីនានាយល់ព្រមក្នុងការលះបង់ការការពារខាងក្រោមចំពោះសកម្មភាពណាមួយដែលនាំមកនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា៖ វេទិកាមិនអំណោយផល កង្វះយុត្តាធិការផ្ទាល់ខ្លួន ដំណើរការមិនគ្រប់គ្រាន់ និងសេវាដំណើរការមិនគ្រប់គ្រាន់។
 7. ការជ្រើសរើសភាសា។  វាគឺជាការចង់បានរបស់ភាគីដែលលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវបានគូរឡើងជាភាសាអង់គ្លេស ទោះបីជាបានផ្តល់ជាភាសាជំនួសក៏ដោយ។ 
 8. សេចក្តីជូនដំណឹង។  កន្លែងដែល Sorrento តម្រូវឱ្យអ្នកផ្តល់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្តល់ឱ្យ Sorrento នូវអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលបច្ចុប្បន្នបំផុតរបស់អ្នក។ ក្នុងករណីដែលអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលចុងក្រោយដែលអ្នកបានផ្តល់ទៅ Sorrento មិនមានសុពលភាព ឬសម្រាប់ហេតុផលណាមួយមិនអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការជូនដំណឹងណាមួយដែលត្រូវការ/អនុញ្ញាតដោយលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ ការបញ្ជូនរបស់ Sorrento នៃអ៊ីមែលដែលមានការជូនដំណឹងបែបនេះ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងបង្កើតការជូនដំណឹងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អ្នកអាចជូនដំណឹងដល់ Sorrento តាមអាសយដ្ឋានខាងក្រោម៖ Sorrento Therapeutics, Inc., Attn: Legal, 4955 Directors Place, San Diego, CA 92121. ការជូនដំណឹងបែបនេះនឹងត្រូវចាត់ទុកថាត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនៅពេលដែលបានទទួលដោយ Sorrento តាមរយៈសំបុត្រដែលផ្តល់ដោយសេវាដឹកជញ្ជូនពេញមួយយប់ដែលទទួលស្គាល់ទូទាំងប្រទេស ឬប្រៃសណីយ៍ថ្នាក់ដំបូងដែលបង់ប្រាក់ជាមុនតាមអាសយដ្ឋានខាងលើ។
 9. អ្នកលះបង់។  ការលះបង់ ឬការខកខានក្នុងការអនុវត្តការផ្ដល់ណាមួយនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ក្នុងឱកាសមួយនឹងមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការលះបង់នូវការផ្តល់ផ្សេងទៀត ឬការផ្តល់បែបនេះក្នុងឱកាសផ្សេងទៀតឡើយ។
 10. ភាពធ្ងន់ធ្ងរ។  ប្រសិនបើផ្នែកណាមួយនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់គឺមិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនអាចអនុវត្តបាននោះ ផ្នែកនោះនឹងត្រូវបកស្រាយក្នុងលក្ខណៈមួយដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីបំណងដើមរបស់ភាគីដែលជិតបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ហើយផ្នែកដែលនៅសេសសល់នឹងនៅជាធរមាន និងមានប្រសិទ្ធភាពពេញលេញ។
 11. ការត្រួតពិនិត្យការនាំចេញ។  អ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់ នាំចេញ នាំចូល ឬផ្ទេរអចលនទ្រព្យ Sorrento បានទេ លើកលែងតែត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក ច្បាប់នៃយុត្តាធិការដែលអ្នកទទួលបានអចលនទ្រព្យ Sorrento និងច្បាប់ផ្សេងទៀតដែលអាចអនុវត្តបាន។ ជាពិសេស ប៉ុន្តែដោយគ្មានដែនកំណត់ អចលនទ្រព្យ Sorrento មិនអាចនាំចេញ ឬនាំចេញឡើងវិញបានទេ (ក) ទៅកាន់ប្រទេសដែលត្រូវបានហាមឃាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ឬ (ខ) ទៅកាន់នរណាម្នាក់នៅក្នុងបញ្ជីនៃជាតិដែលបានកំណត់ជាពិសេសរបស់ក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក ឬត្រូវបានបដិសេធដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក។ បញ្ជីបុគ្គល ឬបញ្ជីអង្គភាព។ ដោយប្រើ Sorrento Properties អ្នកតំណាង និងធានាថា (y) អ្នកមិនមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមការហាមឃាត់របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ឬដែលត្រូវបានចាត់តាំងដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេស "គាំទ្រភេរវកម្ម" និង (z) អ្នក មិនត្រូវបានចុះបញ្ជីក្នុងបញ្ជីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកណាមួយនៃភាគីហាមឃាត់ ឬដាក់កម្រិតឡើយ។ អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថាផលិតផល សេវាកម្ម ឬបច្ចេកវិទ្យាដែលផ្តល់ដោយ Sorrento គឺស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិគ្រប់គ្រងការនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ អ្នកត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិទាំងនេះ ហើយមិនត្រូវមានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាមុន ការនាំចេញ ការនាំចេញឡើងវិញ ឬផ្ទេរផលិតផល សេវាកម្ម ឬបច្ចេកវិទ្យា Sorrento ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលទៅកាន់ប្រទេសណាមួយដែលបំពានលើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិនោះទេ។
 12. បណ្តឹងអ្នកប្រើប្រាស់។  ដោយអនុលោមតាមក្រមរដ្ឋប្បវេណីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា §1789.3 អ្នកអាចរាយការណ៍ពាក្យបណ្តឹងទៅអង្គភាពជំនួយការតវ៉ានៃផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជននៃនាយកដ្ឋានកិច្ចការអ្នកប្រើប្រាស់នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ដោយទាក់ទងពួកគេជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៅ 1625 N. Market Blvd., Ste N-112, Sacramento , CA 95834-1924 ឬតាមទូរស័ព្ទនៅ (800) 952-5210.
 13. កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ទាំង​មូល។  លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយ ពេញលេញ និងផ្តាច់មុខរបស់ភាគីទាក់ទងនឹងប្រធានបទនេះ ហើយជំនួស និងបញ្ចូលការពិភាក្សាពីមុនទាំងអស់រវាងភាគីទាក់ទងនឹងប្រធានបទនោះ។