ទំនក់ទំនង

Sorrento Therapeutics, Inc.

4955 កន្លែងនាយក
San Diego, CA 92121

ទូរស័ព្ទ​: (858) 203-4100
ទូរសារ: (858) 203-4028

info@sorrentotherapeutics.com

ការសាកល្បង​ព្យាបាល
clinicaltrials@sorrentotherapeutics.com

វិនិយោគិន
invests@sorrentotherapeutics.com

ការ​អភិវឌ្ឍ​អាជីវកម្ម
business@sorrentotherapeutics.com

សំណើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
mediarelations@sorrentotherapeutics.com