ველით ეძებს განცხადებები

«უბრუნდი მილსადენს

ველით ეძებს განცხადებები

ამ ვებსაიტზე მოწოდებული ინფორმაცია მოიცავს მომავალზე ორიენტირებულ ინფორმაციას და მომავალზე ორიენტირებულ განცხადებებს (ერთობლივად, „მომავალზე ორიენტირებული განცხადებები“ ფასიანი ქაღალდების მოქმედი კანონმდებლობის მნიშვნელობით, მათ შორის აშშ-ს კერძო ფასიანი ქაღალდების სასამართლოში „უსაფრთხო ნავსადგურის“ დებულებების მნიშვნელობით. 1995 წლის რეფორმის აქტი) დაკავშირებული Sorrento Therapeutics, Inc. ("სორენტო"). პერსპექტიული განცხადებები ასახავს სორენტოს მენეჯმენტის მოლოდინებს და რწმენას მომავალ მოვლენებთან დაკავშირებით და ასევე შეიძლება ასახავდეს სორენტოს მენეჯმენტის გეგმებს, მიზნებს, ამოცანებს და მისიებს. ეს მომავალზე ორიენტირებული განცხადებები არ უკავშირდება მკაცრად ისტორიულ ან მიმდინარე ფაქტებს და მათ შეიძლება ახლდეს ისეთი სიტყვები, როგორიცაა „მიზანი“, „წინასწარმეტყველება“, „მჯერა“, „შეიძლება“, „შეფასება“, „მოლოდინი“, „პროგნოზირება“, ”განზრახვა”, ”შეიძლება”, ”გეგმა”, ”პოტენციალი”, ”შესაძლებელია”, ”ნება” და მსგავსი მნიშვნელობის სხვა სიტყვები და ტერმინები. ეს განცხადებები, სხვა საკითხებთან ერთად, ეხება სორენტოს მენეჯმენტის მოლოდინებს გეგმებთან, მიზნებთან, სტრატეგიებთან, სამომავლო ოპერაციულ ან ფინანსურ შესრულებასთან, ბიზნეს გეგმებთან და პერსპექტივებთან და მოლოდინებთან დაკავშირებით კლინიკურ კვლევებთან, განვითარების ვადებთან, მარეგულირებელ ორგანოებთან დისკუსიებთან, განვითარების პროგრამებთან, განვითარების კანდიდატებთან და სორენტოსა და სორენტოს სტრატეგიული პარტნიორების მიერ შემუშავებული საკვლევი მედიკამენტები. ამ ვებსაიტზე არსებული განცხადებები არ არის არც დაპირებები და არც გარანტიები და თქვენ არ უნდა დაეყრდნოთ ამ მომავალზე ორიენტირებულ განცხადებებს, რადგან ისინი მოიცავს ცნობილ და უცნობ რისკებს, გაურკვევლობას და სხვა ფაქტორებს, რომელთაგან ბევრი სორენტოს კონტროლის მიღმაა და რაც შეიძლება გამოიწვიოს რეალური შედეგები არსებითად განსხვავდებოდეს ამ მომავალი განცხადებებით გამოხატული ან ნაგულისხმევი შედეგებისგან. ასეთი რისკები და გაურკვევლობა მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ზოგადი ეკონომიკური პირობების გავლენას, ბიოფარმაცევტულ ინდუსტრიაში არსებულ ეკონომიკურ პირობებს, რეგულირების გარემოში არსებულ ცვლილებებს, საფონდო ბირჟის არასტაბილურობას, ხარჯების რყევებს, ჩვენს უნარს, განვავითაროთ და დავიცვათ ჩვენი ინტელექტუალური საკუთრება და ვაწარმოოთ ჩვენი ბიზნესი სხვისი ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დარღვევის გარეშე, მესამე მხარეებზე დამოკიდებულების ან/და თანამშრომლობითი ხელშეკრულებები ჩვენი პროდუქციის წარმატებული განვითარებისა და კომერციალიზაციისთვის, კონკურენტული ლანდშაფტის ცვლილებები, ზრუნვის სტანდარტის ცვლილებები სხვადასხვა მითითებებზე, რომლებიც სორენტოშია. ჩართულია და სხვა რისკები, რომლებიც დეტალურადაა აღწერილი სორენტოს წლიურ ანგარიშში Form 10-K-ის შესახებ, ისევე როგორც სხვა შემდგომი შეტყობინებები, რომლებიც დროდადრო ხდება აშშ-ს ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიაში, რომლებიც ხელმისაწვდომია მისამართზე: www.sec.gov. ამ რისკებმა და გაურკვევლობებმა შეიძლება გამოიწვიოს მომავალი შედეგების, შესრულების ან მიღწევების არსებითი განსხვავება იმ შედეგებისგან, შესრულების ან მიღწევებისგან, რომლებიც გამოხატულია ან იგულისხმება ასეთი მომავალი განცხადებებით. ასეთი შედეგები, შესრულება ან მიღწევები მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება, კლინიკური კვლევების ჩარიცხვის ან დასრულების დრო, კლინიკური კვლევების შედეგები, მარეგულირებელი მოქმედების დრო და ეფექტი, შედარებით წარმატება ან წარუმატებლობა განვითარებასა და მოპოვებაში. სორენტოს პროდუქტის კანდიდატების მარეგულირებელი დამტკიცება, სორენტოს რომელიმე პროდუქტის კანდიდატის წარმატება, ეფექტურობა ან უსაფრთხოება, საკმარისი კარგი წარმოების პრაქტიკის გაზრდის, ჩამოყალიბების და წარმოების უნარი, სორენტოს პროდუქტის კანდიდატების კლინიკური ან კომერციალიზაციის რაოდენობა და შედარებითი წარმატება ან ნაკლებობა. წარმატება ბაზარზე სორენტოს ნებისმიერი პროდუქტის კანდიდატის მიღებაში. წამლის შემუშავება და კომერციალიზაცია მოიცავს მაღალი რისკის ხარისხს და კვლევისა და განვითარების პროგრამების მხოლოდ მცირე რაოდენობა იწვევს პროდუქტის კომერციალიზაციას. ადრეული სტადიის კლინიკური კვლევების შედეგები შეიძლება არ იყოს მიმანიშნებელი სრულ შედეგებზე ან შედეგებზე მოგვიანებით სტადიის ან უფრო ფართომასშტაბიანი კლინიკური კვლევების შედეგებზე და არ უზრუნველყოფენ მარეგულირებელ დამტკიცებას.

ამ ვებსაიტზე, სორენტოს მენეჯმენტმა შეიძლება მიმართოს შედეგებს, პროგნოზებს ან შესრულების ზომებს, რომლებიც არ არის მომზადებული აშშ-ს საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების (“GAAP”) შესაბამისად, როგორც მოხსენებულია კომპანიის SEC ფაილებში. ეს შედეგები, პროგნოზები ან შესრულების საზომები არის არა GAAP საზომები და არ არის გამიზნული GAAP-ით გაზომილი შედეგების ჩანაცვლება ან ჩანაცვლება და არის GAAP მოხსენებული შედეგების დამატება.

ეს მომავალზე ორიენტირებული განცხადებები საუბრობს მხოლოდ იმ თარიღიდან, როდესაც ისინი პირველად გაკეთდა ან განახლდა ამ ვებსაიტზე, და სორენტო ამით უარს ამბობს ნებისმიერ განზრახვაზე, მოვალეობაზე, ვალდებულებაზე ან ვალდებულებაზე, გადახედოს ან განაახლოს მომავალი განცხადებები, რომლებიც შეიცავს ამ ვებგვერდზე.