კონტაქტი

Sorrento Therapeutics, Inc.

4955 დირექტორის ადგილი
San Diego, CA 92121

ტელ: (858) 203-4100
ფაქსი: (858) 203-4028

info@sorrentotherapeutics.com

კლინიკური
clintrials@sorrentotherapeutics.com

ინვესტორები
investors@sorrentotherapeutics.com

ბიზნესის განვითარების
business@sorrentotherapeutics.com

მედიის მოთხოვნები
mediarelations@sorrentotherapeutics.com