מידע צופה פני עתיד

« חזרה לצינור

מידע צופה פני עתיד

המידע המסופק באתר זה כולל מידע צופה פני עתיד והצהרות צופות פני עתיד (יחד, "הצהרות צופות פני עתיד" במשמעות של חוקי ניירות ערך החלים, לרבות במובן של הוראות "הנמל הבטוח" של ליטיגציה בארה"ב הפרטית בניירות ערך. חוק הרפורמה משנת 1995) הקשור ל Sorrento Therapeutics, Inc. ("סורנטו"). הצהרות צופות פני עתיד משקפות את הציפיות והאמונות של הנהלת סורנטו לגבי אירועים עתידיים ועשויות לשקף גם את התוכניות, המטרות, היעדים והמשימות של הנהלת סורנטו. הצהרות צופות פני עתיד אלו אינן מתייחסות אך ורק לעובדות היסטוריות או עדכניות והן עשויות להיות מלוות במילים כגון "לכוון", "לצפות", "להאמין", "יכול", "להעריך", "לצפות", "לחזות, " "מתכוון", "עשוי", "לתכנן", "פוטנציאלי", "אפשרי", "ירצה" ועוד מילים ומונחים בעלי משמעות דומות. הצהרות אלו מתייחסות, בין היתר, לציפיות של הנהלת סורנטו לגבי תוכניות, יעדים, אסטרטגיות, ביצועים תפעוליים או פיננסיים עתידיים, תוכניות עסקיות וסיכויים, וציפיות לגבי ניסויים קליניים, לוחות זמנים לפיתוח, דיונים עם רשויות רגולטוריות, תוכניות פיתוח, מועמדי פיתוח ו תרופות מחקריות בפיתוח על ידי סורנטו ועל ידי השותפים האסטרטגיים של סורנטו. ההצהרות צופות פני עתיד באתר זה אינן הבטחות ואינן ערבויות, ואין להסתמך יתר על המידה על הצהרות צופות פני עתיד אלה מכיוון שהן כרוכות בסיכונים ידועים ולא ידועים, אי ודאויות וגורמים אחרים, שרבים מהם אינם בשליטתה של סורנטו ואשר עלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית מאלו המובעות או משתמעות בהצהרות צופות פני עתיד אלו. סיכונים ואי ודאויות כאלה כוללים, בין היתר, את ההשפעה של תנאים כלכליים כלליים, תנאים כלכליים בתעשיית הביו-פרמצבטיקה, שינויים בסביבה הרגולטורית, תנודתיות בבורסה, תנודות בעלויות, היכולת שלנו לפתח ולהגן על הקניין הרוחני שלנו. להפעיל את העסק שלנו מבלי להפר את זכויות הקניין הרוחני של אחרים, הסתמכות על צדדים שלישיים ו/או הסכמי שיתוף פעולה לפיתוח מוצלח ומסחור של המוצרים שלנו, שינויים בנוף התחרותי, שינויים בסטנדרט הטיפול באינדיקציות השונות בהן סורנטו מעורב, וסיכונים אחרים המפורטים בדוח השנתי של סורנטו על טופס 10-K, כמו גם הגשות נוספות לאחר מכן המבוצעות מעת לעת לרשות ניירות הערך האמריקאית, הזמינות בכתובת www.sec.gov. סיכונים ואי ודאויות אלו עלולים לגרום לתוצאות, ביצועים או הישגים עתידיים להיות שונים מהותית מהתוצאות, הביצועים או ההישגים המבוטאים או משתמעים מהצהרות צופות פני עתיד כאלה. תוצאות, ביצועים או הישגים כאלה כוללים, בין היתר, את עיתוי ההרשמה או השלמת הניסויים הקליניים, תוצאות הניסויים הקליניים, העיתוי וההשפעות של פעולה רגולטורית, ההצלחה היחסית או חוסר ההצלחה בפיתוח והשגת אישור רגולטורי של המועמדים למוצרים של סורנטו, ההצלחה, היעילות או הבטיחות של כל אחד מהמועמדים למוצרים של סורנטו, היכולת להגדיל, לגבש ולייצר שיטות ייצור טובות מספיק, כמויות קליניות או מסחור של מועמדי המוצר של סורנטו, וההצלחה היחסית או החוסר של הצלחה בקבלת השוק של כל אחד מהמועמדים למוצרים של סורנטו. פיתוח ומסחור של תרופות כרוכים ברמת סיכון גבוהה, ורק מספר קטן של תוכניות מחקר ופיתוח מביאות למסחור של מוצר. ייתכן שתוצאות בשלב מוקדם של ניסויים קליניים אינם מעידים על תוצאות מלאות או תוצאות מניסויים קליניים בשלב מאוחר יותר או בקנה מידה גדול יותר ואינן מבטיחות אישור רגולטורי.

באתר זה, הנהלת סורנטו עשויה להתייחס לתוצאות, תחזיות או מדדי ביצועים שאינם מוכנים בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בארה"ב ("GAAP") כפי שדווחו בהגשת ה-SEC של החברה. תוצאות, תחזיות או מדדי ביצועים אלו הם מדדים שאינם GAAP ואינם נועדו להחליף או להחליף תוצאות שנמדדו תחת GAAP והם משלימים לתוצאות המדווחות על פי GAAP.

הצהרות צופות פני עתיד אלו מדברות רק לתאריך שבו הן פורסמו או עודכנו לראשונה באתר זה, וסורנטו מתנערת בזאת מכל כוונה, חובה, מחויבות או התחייבות לשנות או לעדכן הצהרות צופות פני עתיד הכלולות באתר זה.