Tèm itilizasyon

« Retounen nan Pipeline

TÈM ITILIZASYON

Dat Efektif: 14 jen 2021

Kondisyon Itilizasyon sa yo ("Tèm itilizasyon”) se antre nan ant Sorrento Therapeutics, Inc., nan non ak nan non filiales nou yo ak afilye nou yo ("Sorrento, ""us, ""we, "Oswa"nou an”) epi ou menm, oswa si w reprezante yon antite oswa yon lòt òganizasyon, antite oswa òganizasyon sa a (nan nenpòt ka, “ou"). Kondisyon Itilizasyon sa yo gouvène aksè ak/oswa itilizasyon sitwèb nou yo, aplikasyon nou yo, ak pòtal nou yo ke nou opere epi ki gen lyen ak Kondisyon Itilizasyon sa yo (ansanm, "Sit"), ak sèvis ak resous ki pèmèt atravè sit la (yo chak yon "Lapòs"Ak kolektivman,"sèvis"). Kondisyon Itilizasyon sa yo pa aplike nan lòt sit ak sèvis Sorrento ofri, tankou esè klinik nou yo, sèvis laboratwa pasyan yo, oswa pwodwi COVI-STIX.

TANPRI LI KONDISYON POU ITILIZ SA YO AK ATANSYON. PA NAVIGANTE OSWA AKSÈ SITE A AK/OSWA ITILIZE SÈVIS YO, OU REPREZANTE KE (1) OU TE LI, KONPRANN, AK DAKÒ POU YO LAJAN AK KONDISYON ITILIZASYON YO, (2) OU GEN LAJ LEGAL POU FÒME YON KONTRA OBLIGAN AK SORRENTO, AK (3) OU GEN OTORITE POU ANTRE NAN KONDISYON ITILIZASYON YO PÈSONÈLMAN OSWA SOU NON KONPAYI OU TE NONME KÒM ITIlizatè a, EPI POU MARE KONPAYI SA A AK KONDISYON ITILIZ YO. TÈM NAN "OU" REFERE A ENTITE ENDIVIDYÒL OSWA LEGAL, SI KI APLIKAB.  SI OU PA DAKÒ POU KONDISYON POU ITILIZ YO YO, OU PA KA AKSÈ OUBYEN ITILIZE SIT LA OSWA SÈVIS YO..

TANPRI REMAKE KONDISYON POU ITILIZ SA YO SORRENTO SIJÈ A CHANJMAN NAN SÈL DISkresyon li a nenpòt ki lè. Sorrento pral enfòme w sou prezans nenpòt chanjman ki fèt nan Kondisyon Itilizasyon sa yo lè li poste chanjman sa yo sou sit la, lè li chanje dat ki anlè a nan Kondisyon Itilizasyon yo, ak/oswa lè li ba w yon avi atravè sit la oswa lòt mwayen. (tankou pa voye yon avi ba ou nan nenpòt adrès imel bay Sorrento). Sòf si yo di otreman, nenpòt modifikasyon pral efikas imedyatman apre yo afiche sou sit la oswa livrezon avi sa a. Ou gendwa mete fen nan Kondisyon Itilizasyon yo jan sa endike anba a si w objete nenpòt modifikasyon sa yo. Sepandan, yo pral konsidere w te dakò ak nenpòt ak tout modifikasyon nan kontinye sèvi ak sit la oswa Sèvis apre peryòd avi sa a. TANPRI TCHEKE SITE A REGILYÈMAN POU W WE KONDISYON YO AKTIYEN.

Itilizasyon w ak patisipasyon w nan sèten Sèvis ka sijè a kondisyon adisyonèl, ki gen ladan nenpòt kondisyon ki aplikab ant Sorrento ak patwon w oswa òganizasyon w ak nenpòt kondisyon ki prezante w pou aksepte w lè w itilize yon Sèvis siplemantè (“Regleman siplemantè"). Si Kondisyon Itilizasyon yo pa konsistan avèk Kondisyon Siplemantè yo, Kondisyon Siplemantè yo ap kontwole konsènan Sèvis sa a. Kondisyon Itilizasyon yo ak nenpòt Kondisyon Siplemantè ki aplikab yo refere sa a kòm "Akò".

AKSÈ AK ITILIZE PWOPRIYETE SORRENTO

 1. Pèmèt Itilize. Sit la, Sèvis yo, ak enfòmasyon yo, done, imaj, tèks, dosye, lojisyèl, scripts, grafik, foto, son, mizik, videyo, konbinezon odyovizyèl, karakteristik entèaktif ak lòt materyèl (kolektivman, "Content”) ki disponib sou oswa atravè sit la ak sèvis yo (sa yo kontni, ansanm ak sit la ak sèvis yo, chak yon “Pwopriyete Sorrento” ak kolektivman, la "Pwopriyete Sorrento") yo pwoteje pa lwa copyright atravè mond lan. Sijè ak Akò a, Sorrento ba ou yon lisans limite pou jwenn aksè ak itilize Pwopriyete Sorrento yo sèlman pou rezon pèsonèl oswa biznis entèn ou. Sòf si Sorrento espesifye yon lòt jan nan yon lisans apa, dwa w pou w itilize nenpòt ak tout Pwopriyete Sorrento sijè a Akò a. 
 2. Kalifikasyon pou. Ou reprezante ke ou gen laj legal pou fòme yon kontra obligatwa epi ou pa yon moun ki entèdi pou itilize Pwopriyete Sorrento dapre lwa Etazini, kote rezidans ou, oswa nenpòt lòt jiridiksyon aplikab. Ou afime ke ou gen plis pase 18 an, oswa yon minè emansipe, oswa ou posede konsantman paran oswa gadyen legal, epi ou totalman kapab ak konpetan pou antre nan tèm, kondisyon, obligasyon, afimasyon, reprezantasyon, ak garanti yo tabli. nan Kondisyon Itilizasyon sa yo ak Akò a, kote sa aplikab, epi respekte ak konfòme ak Akò a. Nan nenpòt ka, ou afime ke ou gen plis pase laj sèz (16), kòm Pwopriyete Sorrento yo pa fèt pou timoun ki poko gen 16 an.
 3. Sèten Restriksyon yo.  Dwa yo akòde ou nan Kondisyon Itilizasyon yo sijè a restriksyon sa yo: (a) ou pa dwe lisans, vann, lwe, lwe, transfere, bay, repwodui, distribye, òganize oswa otreman eksplwate komèsyal Sorrento Properties oswa nenpòt pati nan. Pwopriyete Sorrento, ki gen ladan Sit la, (b) ou pa dwe ankadre oswa itilize teknik ankadre pou mete nenpòt mak komèsyal, logo, oswa lòt Pwopriyete Sorrento (ki gen ladan imaj, tèks, layout paj oswa fòm) nan Sorrento; (c) ou pa dwe itilize okenn metatag oswa lòt "tèks kache" lè l sèvi avèk non oswa mak komèsyal Sorrento; (d) ou pa dwe modifye, tradui, adapte, rantre, fè travay derive, demonte, dekonpile, ranvèse konpile oswa ranvèse enjenyè nenpòt pati nan Pwopriyete Sorrento eksepte nan limit ki restriksyon ki pi wo a ekspreseman entèdi pa lalwa aplikab; (e) ou pa dwe itilize okenn lojisyèl manyèl oswa otomatik, aparèy oswa lòt pwosesis (ki gen ladan men pa limite a areye, robo, grate, krole, avatar, zouti done mining oswa lòt bagay konsa) pou "grate" oswa telechaje done ki sòti nan nenpòt entènèt. paj ki genyen nan sit la (eksepte ke nou bay operatè yo nan motè rechèch piblik pèmisyon revokab pou sèvi ak areye yo kopye materyèl ki soti nan sit la pou objektif la sèlman nan ak sèlman nan limit ki nesesè pou kreye endis ki disponib piblikman rechèch nan materyèl yo, men se pa kachèt oswa achiv materyèl sa yo); (f) ou pa dwe jwenn aksè nan Pwopriyete Sorrento yo nan lòd yo bati yon sit entènèt, aplikasyon oswa sèvis ki sanble oswa konpetitif; (g) eksepte jan sa endike ekspreseman la a, okenn pati nan Pwopriyete Sorrento pa kapab kopye, repwodui, distribye, repibliye, telechaje, montre, poste oswa transmèt nan nenpòt fòm oswa pa nenpòt ki mwayen; (h) ou pa dwe retire oswa detwi okenn avi copyright oswa lòt mak pwopriyetè ki genyen sou oswa nan Pwopriyete Sorrento; (i) ou pa dwe imite oswa defòme afilyasyon ou ak okenn moun oswa antite. Nenpòt piblikasyon nan lavni, aktyalizasyon oswa lòt adisyon nan Pwopriyete Sorrento dwe sijè a Kondisyon Itilizasyon yo. Sorrento, founisè li yo, ak founisè sèvis yo rezève tout dwa yo pa akòde nan Kondisyon Itilizasyon yo. Nenpòt itilizasyon san otorizasyon nenpòt Pwopriyete Sorrento mete fen nan lisans Sorrento akòde dapre Kondisyon Itilizasyon yo.
 4. Sèvi ak pa kliyan Sorrento.  Si ou se yon kliyan Sorrento k ap aksede oswa itilize Sit la oswa Sèvis yo, ki gen ladan pòtal kliyan nou an, ou reprezante ak garanti ke (a) lè w ap itilize Pwopriyete Sorrento yo ou pral konfòme yo ak tout lwa ak règleman ki aplikab yo, ki gen ladan, kote sa aplikab, Asirans Sante a. Lwa sou Transparans ak Responsablite ak règleman egzekisyon li yo ak lòt lwa sou enfòmasyon prive ak pwoteksyon done, epi (b) ou p ap ba nou okenn enfòmasyon, tankou done pèsonèl ak enfòmasyon sante pwoteje, pou ki ou pa gen otorizasyon oswa konsantman ki nesesè yo. Anplis de sa, ou rekonèt ak dakò ke oumenm, epi ou pa Sorrento, se responsab pou asire ke yo te bay tout divilgasyon nesesè yo, epi yo te jwenn tout konsantman ak/oswa otorizasyon ki nesesè nan men pasyan yo jan lwa sou vi prive ak pwoteksyon done ki aplikab yo ka egzije sa. règleman nan jiridiksyon w la. Pou plis enfòmasyon sou pratik vi prive Sorrento, tanpri gade nou an Règleman sou enfòmasyon prive.
 5. Ekipman ak lojisyèl ki nesesè yo.  Ou dwe bay tout ekipman ak lojisyèl ki nesesè pou konekte ak Sorrento Properties, ki gen ladan, men pa limite a, yon aparèy mobil ki apwopriye pou konekte ak sèvi ak Sorrento Properties, nan ka kote Sèvis yo ofri yon eleman mobil. Ou se sèl responsab pou nenpòt frè, ki gen ladan koneksyon Entènèt oswa frè mobil, ke ou antre nan aksè nan Pwopriyete Sorrento.

Pwofesyonèl

 1. Pwopriyete Sorrento.  Ou dakò ke Sorrento ak founisè li yo posede tout dwa, tit, ak enterè nan Pwopriyete Sorrento. Ou p ap retire, chanje, oswa kache okenn avi sou dwadotè, mak komèsyal, mak sèvis oswa lòt avi dwa pwopriyetè ki enkòpore nan oswa ki akonpaye nenpòt ki Pwopriyete Sorrento. Ou dakò ke ou pa gen okenn dwa, tit, oswa enterè nan oswa nan nenpòt kontni ki parèt sou oswa nan Pwopriyete Sorrento.
 2. Mak.  Sorrento Therapeutics, Inc., Sorrento, logo Sorrento, nenpòt non afilye ak logo, ak tout grafik ki gen rapò, logo, mak sèvis, ikon, rad komès, ak non komèsyal yo itilize sou oswa an koneksyon avèk nenpòt pwopriyete Sorrento se mak komèsyal Sorrento oswa afilye li yo epi yo ka pa dwe itilize san pèmisyon alekri eksprime Sorrento. Lòt mak, mak sèvis ak non komèsyal ki ka parèt sou oswa nan Pwopriyete Sorrento se pwopriyete pwopriyetè respektif yo. Si w itilize materyèl yo oswa mak komèsyal yo sou oswa nan Pwopriyete Sorrento yo nan nenpòt fason ki pa klè nan seksyon sa a pèmèt, w ap vyole akò ou ak nou epi yo ka vyole copyright, mak komèsyal, ak lòt lwa. Nan ka sa a, nou otomatikman anile pèmisyon ou pou itilize Pwopriyete Konpayi yo. Tit nan materyèl yo rete avèk nou oswa ak otè yo nan materyèl yo ki nan Pwopriyete Konpayi yo. Tout dwa ki pa ekspreseman akòde yo rezève.
 3. Feedback.  Ou dakò soumèt nenpòt lide, sijesyon, dokiman, ak/oswa pwopozisyon bay Sorrento atravè sijesyon, fidbak, wiki, fowòm oswa paj menm jan an ("Feedback") se sou pwòp risk ou epi Sorrento pa gen okenn obligasyon (ki gen ladan obligasyon konfidansyalite san limitasyon) ki gen rapò ak Feedback sa yo. Ou reprezante ak garanti ke ou gen tout dwa nesesè pou soumèt Feedback la. Ou bay Sorrento yon totalman peye, san redevances, tout tan, irevokab, atravè lemond, ki pa eksklizif, ak totalman sou-lisans dwa ak lisans pou itilize, repwodui, fè, montre, distribye, adapte, modifye, re-fòma, kreye derive. travay nan, ak otreman komèsyalman oswa ki pa komèsyal eksplwate nan nenpòt fason, nenpòt ak tout Feedback, ak sou-lisans dwa ki anwo yo, an koneksyon avèk operasyon an ak antretyen nan Pwopriyete Sorrento ak / oswa biznis Sorrento a.

Kondwit itilizatè

Kòm yon kondisyon pou itilize, ou dakò pa sèvi ak Pwopriyete Sorrento pou nenpòt ki rezon ki entèdi pa Akò a oswa dapre lalwa ki aplikab. Ou pa dwe (epi yo pa dwe pèmèt okenn twazyèm pati) pran okenn aksyon sou oswa atravè Pwopriyete Sorrento ki: (i) vyole okenn patant, mak komèsyal, sekrè komèsyal, copyright, dwa piblisite oswa lòt dwa nenpòt moun oswa antite; (ii) se ilegal, menas, abi, anmède, difamatè, difamasyon, twonpe, fwod, anvayi konfidansyalite yon lòt, tortious, obsèn, pònografik, ofansif, oswa profan; (iii) ankouraje fanatik, rasis, rayisman, oswa mal kont nenpòt moun oswa gwoup; (iv) se yon piblisite ki pa gen otorizasyon oswa ki pa mande yo, pa bon oswa imèl an gwo; (v) enplike aktivite komèsyal ak/oswa lavant san konsantman alekri alavans Sorrento; (vi) imite nenpòt moun oswa antite, ki gen ladan nenpòt anplwaye oswa reprezantan Sorrento; (vii) vyole, oswa ankouraje nenpòt konduit ki ta vyole, nenpòt lwa oswa règleman ki aplikab oswa ki ta bay responsablite sivil; (viii) entèfere ak oswa eseye entèfere ak fonksyone apwopriye nan Pwopriyete Sorrento oswa itilize Pwopriyete Sorrento nan nenpòt fason ki pa ekspreseman pèmèt pa Akò a; oswa (ix) eseye angaje oswa angaje nan nenpòt zak potansyèlman danjere ki dirije kont pwopriyete Sorrento, ki gen ladan men pa limite a vyole oswa eseye vyole nenpòt karakteristik sekirite nan pwopriyete Sorrento, lè l sèvi avèk lojisyèl manyèl oswa otomatik oswa lòt mwayen pou jwenn aksè. , "rape," "ranpe" oswa "areye" nenpòt paj ki genyen nan Pwopriyete Sorrento, entwodwi viris, vè, oswa kòd danjere ki sanble nan Pwopriyete Sorrento, oswa entèfere oswa eseye entèfere ak itilizasyon Pwopriyete Sorrento pa nenpòt lòt itilizatè, animatè oswa rezo, ki gen ladan pa mwayen twòp chaj, "inondasyon," "spamming", "lapòs bonbadman," oswa "kraze" Pwopriyete Sorrento.

ENVESTIGASYON

Sorrento ka, men li pa oblije, kontwole oswa revize Pwopriyete Sorrento nenpòt ki lè. Si Sorrento vin okouran de nenpòt vyolasyon posib pa ou nan nenpòt dispozisyon nan Akò a, Sorrento rezève dwa pou mennen ankèt sou vyolasyon sa yo, epi Sorrento ka, nan sèl diskresyon li, imedyatman sispann lisans ou a pou itilize Pwopriyete Sorrento, an antye oswa an pati, san avètisman alavans ba ou.

PWOPRIYETE TWAZI PATI

Pwopriyete Sorrento ka genyen lyen ki mennen nan sitwèb ak/oswa aplikasyon pou twazyèm pati ("Pwopriyete Twazyèm Pati"). Lè ou klike sou yon lyen ki mennen nan yon Pwopriyete Twazyèm Pati, nou p ap avèti ou ke ou te kite Sorrento Properties epi yo sijè a tèm ak kondisyon yo (ki gen ladan règleman sou enfòmasyon prive) nan yon lòt sit entènèt oswa destinasyon. Pwopriyete Twazyèm Pati sa yo pa anba kontwòl Sorrento, e nou pa responsab okenn Pwopriyete Twazyèm Pati. Sorrento bay Pwopriyete Twazyèm Pati sa yo sèlman kòm yon konvenyans epi li pa revize, apwouve, kontwole, andose, garanti, oswa fè okenn reprezantasyon konsènan Pwopriyete Twazyèm Pati, oswa nenpòt pwodwi oswa sèvis yo bay an koneksyon avèk sa. Ou itilize tout lyen ki nan Pwopriyete Twazyèm Pati sou pwòp risk ou. Lè ou kite sit nou an, Kondisyon Itilizasyon yo pa gouvène ankò. Ou ta dwe revize kondisyon ak règleman aplikab yo, ki gen ladan vi prive ak pratik rasanble done, nan nenpòt Pwopriyete Twazyèm Pati, epi fè kèlkeswa envestigasyon ou santi ou nesesè oswa apwopriye anvan ou kontinye ak nenpòt tranzaksyon ak nenpòt twazyèm pati. Lè w sèvi ak Pwopriyete Sorrento yo, ou ekspreseman soulaje Sorrento nan nenpòt ak tout responsablite ki soti nan itilizasyon nenpòt Pwopriyete Twazyèm Pati. 

Resevwa lajan

Ou dakò pou dedomaje epi kenbe Sorrento, paran li yo, filiales, afilye, ofisye, anplwaye, ajan, patnè, founisè, ak lisansye (yo chak, yon "Pati Sorrento" ak kolektivman, "Pati Sorrento yo") san danje kont nenpòt pèt, depans. , responsablite ak depans (ki gen ladan frè avoka rezonab) ki gen rapò ak oswa ki soti nan nenpòt ak tout bagay sa yo: (a) itilizasyon ak aksè nan Pwopriyete Sorrento yo; (b) vyolasyon ou nan Akò a; (c) vyolasyon ou nenpòt dwa yon lòt pati, ki gen ladan nenpòt lòt itilizatè; oswa (d) vyolasyon ou nenpòt lwa, règ oswa règleman ki aplikab yo. Sorrento rezève dwa, nan pwòp pri li, pou li asime defans eksklizif ak kontwòl nenpòt pwoblèm otreman sijè a endommasyon pa ou, nan ka sa a ou pral konplètman kolabore ak Sorrento nan revandike nenpòt defans ki disponib. Dispozisyon sa a pa egzije w pou dedomaje nenpòt nan Pati Sorrento yo pou nenpòt pratik komèsyal enkonsyan pa pati sa a oswa pou fwod, twonpe, fo pwomès, defòmasyon oswa kache, repwesyon oswa omisyon nenpòt reyalite materyèl an koneksyon avèk Sèvis yo bay anba a. . Ou dakò ke dispozisyon ki nan seksyon sa a pral siviv nenpòt revokasyon nan Akò a, ak/oswa aksè ou nan Pwopriyete Sorrento.

Limit responsabilite nou sou GARANTI AK KONDISYON

OU PWOPRIYETE SORRENTO PWOPRIYETE SORRENTO SE SÈL RISK OU AK PWOPRIYETE SORRENTO AK PWOPRIYETE SORRENTO YO BAY "KAN YO" AK "JAN DISPONIB", AK TOUT FÒT. PATI SORRENTO YO REJETE TOUT GARANTI, REPREZANTASYON, AK KONDISYON KENPÒT KALITE, KIT KI EXPRESSO OSWA IMPLICITE, KI GENYEN, MEN SE PA LIMITE A, GARANTI IMPLICITE OSWA KONDISYON MARCHANDABILITE, ADAPTE POU YON OBJEKTIF KI PA PWOSIFYÈ AK PATIKILÈ. PWOPRIYETE SORRENTO. PATI SORRENTO YO OKENN GARANTI, REPREZANTASYON OSWA KONDISYON KE: (A) PWOPRIYETE SORRENTO YO PRAL SATISFÈ KONDISYON OU; (B) AKSÈ A SITE A PRAL SAN ENTÈRONPUS OSWA ITILIZE OU PWOPRIYETE SORRENTO YO PRAL ATAN, SEKIRITE, OSWA SAN ERÈ; (C) PWOPRIYETE SORRENTO YO YO EGZIT, Fyab, KONPLET, ITIL, OSWA KÒRÈ; (D) SIT LA AP DISPONIB NAN NENPÒT LÈ OSWA KOTE ; (E) NENPÒT DEFÒ OSWA ERÈ YO AP KORIJE; OSWA (F) KI SITE A PA GEN VIRIS OSWA LÒT KONPONN DANJÈ. OKENN KONSÈY OUBYEN ENFÒMASYON, KIT ORAL OSWA EKRI, YO JWENN NAN SORRENTO OSWA ATRAVER PWOPRIYETE SORRENTO PRAL KREYE NENPÒT GARANTI KI PA FÈ EXPRESSEMENT LA LA.

Limit nan responsablite

OU KONPRANN AK DAKÒ KE PATI SORRENTO YO PAP RESPONSAB POU NENPÒT PÈT PROFIFY, REVNI OSWA DONE, DOMASYON ENDRÈK, AK ENSIDAN, ESPESYAL, OSWA KONSEKANS, OSWA DOGAJ OSWA DEPWI Akòz PÈD PWODIKSYON OSWA ENTÈTIZYON, PWODIKSYON, PWODIKSYON, PWODIKSYON AK PWODIKSYON. BYEN OSWA SÈVIS RANPLANTAN, NAN CHAK KA KESKE PATI SORRENTO YO YO AVVISE POSSIBILITE POU DOMAJ SA YO, SOU KI DEZITE OSWA AN KONEKSYON AK AKÒ A OSWA NENPÒT KOMINIKASYON, ENTERAKSYON OSWA RENCONTRYON SOU PWOPRIÈTÈ SOU PWOPRIÈTÈ. TEORI RESPONSABILITE, RESULTE DE: (A) ITILIZE OSWA ENPABILITE POU ITILIZE PWOPRIYETE SORRENTO; (B) PWOPRIYE ACHTE BYEN RANPLÒN OSWA SÈVIS KI RESULTE DE NENPÒT BYEN, DONE, ENFÒMASYON OSWA SÈVIS OU AK ACHTE OSWA JWENN OSWA MESAJ YO RESEVWA POU TRANZAKSYON YO ANTRE NAN PWOPRIYETE SORRENTO; (C) AKSÈ KI SAN OTORIZASYON OSWA ALTÈSYON TRANSMISYON OU OSWA DONE, KI ENKLI NENPÒT AK TOUT ENFÒMASYON PÈSONÈL AK/OSWA ENFÒMASYON FINANSYÈ KI STOKE LA; (D) DEKLARASYON OSWA KONDUIT NENPÒT TWAZI PATI SOU PWOPRIYETE SORRENTO; (E) AKSÈ PÈSONÈL OSWA DOmaj PWOPRIYETE, NENPÒT NATI, KI RESULTE DE AKSÈ OU A AK SÈVIS YO ITILIZE; (F) NENPÒT ENTÈRIPYON OSWA SISPANSYON TRANSMISYON POU OSWA SOTI SÈVIS NOU YO; (G) NENPÒT BUGS, VIRIS, CHEVAL TROJAN, OSWA TANKOU KI KA TRANSMET NAN OSWA ATRAVER SÈVIS YO NENPÒT TWAZI PATI; (H) NENPÒT ERÈ OSWA OMISYON NAN NENPÒT KONTI; AK/OSWA (I) NENPÒT KENPÒT KI GENYEN PWOPRIYETE SORRENTO, KIT KI BAZE SOU GARANTI, DWA DÒT, KONTRA, TORTI (ENKLI NEGLIJANS), OSWA NENPÒT LÒT TEORI LEGAL. NAN Okenn sikonstans PATI SORRENTO YO PAP RESPONSAB OU POU PLIS KE $100. NAN KÈK JIRISDIKSYON PA PÈMÈ EKKSZISYON OSWA LIMITATION DOmaj yo nan limit ki endike anwo a, RESPONSABILITE NOU NAN JIRISDIKSYON SA YO YO LIMITE NAN MISYON LWA OKTÈ. OU REKONÈ AK DAKÒ KE LIMIT DOmaj ki tabli pi wo pase yo se eleman fondamantal nan baz Akò a ANT SORRENTO AK OU.

Tèm ak sispansyon

 1. Tèm.  Kondisyon Itilizasyon yo kòmanse nan dat ou aksepte yo (jan sa dekri nan preambule ki anwo a) epi yo rete an tout fòs ak efè pandan w ap itilize Pwopriyete Sorrento, sof si yo sispann pi bonè an akò ak seksyon sa a.
 2. Revokasyon Sèvis pa Sorrento.  Sorrento rezève dwa pou sispann oswa bloke aksè nenpòt itilizatè nan Pwopriyete Sorrento oswa Sèvis yo nenpòt ki lè, avèk oswa san rezon, san avètisman. Pou rezon ki fè aksè ou ka sispann gen ladan, men se pa sa sèlman (a) si oumenm oswa òganizasyon w pa bay peman alè pou Sèvis yo, si sa aplikab, (b) si ou te vyole materyèlman nenpòt dispozisyon nan Akò a, oswa (c) si Sorrento oblije fè sa dapre lalwa (pa egzanp, kote sèvis yo se, oswa ki vin, ilegal). Ou dakò ke tout revokasyon pou kòz yo dwe fèt nan sèl diskresyon Sorrento e ke Sorrento pa dwe responsab devan oumenm oswa nenpòt twazyèm pati pou okenn revokasyon aksè ou nan Pwopriyete Sorrento oswa Sèvis yo.
 3. Mete fen nan sèvis ou pa.  Si ou vle mete fen nan Sèvis Sorrento bay yo, ou ka fè sa lè w fè Sorrento notifikasyon nenpòt ki lè. Yo ta dwe voye avi w alekri nan adrès Sorrento ki endike anba a.
 4. Efè revokasyon an.  Sispansyon an ka lakòz yo anpeche nenpòt itilizasyon alavni Pwopriyete Sorrento oswa Sèvis yo. Lè yo sispann nenpòt pòsyon nan Sèvis yo, dwa w pou itilize pòsyon sa yo nan Sèvis yo pral otomatikman sispann imedyatman. Sorrento p ap gen okenn responsablite pou nenpòt sispansyon oswa revokasyon. Tout dispozisyon ki nan Kondisyon Itilizasyon yo ki pa nati yo ta dwe siviv, dwe siviv revokasyon Sèvis yo, ki gen ladan san limitasyon, dispozisyon pwopriyetè, egzijans garanti, ak limit responsablite.

Itilizatè entènasyonal yo

Ou ka jwenn aksè nan Pwopriyete Sorrento soti nan peyi atravè mond lan epi yo ka gen referans sou Sèvis ak Kontni ki pa disponib nan peyi ou. Referans sa yo pa vle di ke Sorrento gen entansyon anonse tankou Sèvis oswa kontni nan peyi ou. Pwopriyete Sorrento yo kontwole epi yo ofri Sorrento nan enstalasyon li yo nan Etazini nan Amerik la. Sorrento pa fè okenn reprezantasyon ke Pwopriyete Sorrento yo apwopriye oswa ki disponib pou itilize nan lòt kote. Anplis de sa, sèten pati nan Sèvis la ka tradui nan lòt lang, men Sorrento pa fè okenn reprezantasyon oswa garanti konsènan kontni, presizyon, oswa konplè tradiksyon sa yo. Moun ki gen aksè oswa ki sèvi ak Pwopriyete Sorrento soti nan lòt peyi yo fè sa nan pwòp volonte yo epi yo responsab pou konfòmite ak lwa lokal yo. 

DISPOZISYON JENERAL yo

 1. Kominikasyon Elektwonik.  Kominikasyon ant oumenm ak Sorrento ka fèt atravè mwayen elektwonik, kit ou vizite Sorrento Properties oswa voye imèl Sorrento, oswa si Sorrento poste avi sou Sorrento Properties oswa kominike avèk ou pa imel. Pou rezon kontra, ou (a) dakò pou resevwa kominikasyon ki soti nan Sorrento nan yon fòm elektwonik; epi (b) dakò ke tout tèm ak kondisyon, akò, avi, divilgasyon, ak lòt kominikasyon Sorrento ba ou elektwonikman satisfè nenpòt egzijans legal ke kominikasyon sa yo ta satisfè si li ta alekri.
 2. Plasman.  Kondisyon Itilizasyon yo, ak dwa ak obligasyon w yo anba la a, pa gendwa plase, soutretan, delege oswa transfere pa ou san konsantman alekri alavans Sorrento, epi nenpòt ki tantativ plasman, soutretan, delegasyon, oswa transfè an vyolasyon sa ki pi wo a pral nul. ak anile.
 3. Fòs majè.  Sorrento pa pral responsab pou okenn reta oswa echèk nan fè rezilta ki soti nan kòz ki deyò kontwòl rezonab li, ki gen ladan, men pa limite a, zak Bondye, lagè, teworis, revòlt, anbago, zak otorite sivil oswa militè, dife, inondasyon, aksidan, grèv oswa mank de enstalasyon transpò, gaz, enèji, travay oswa materyèl.
 4. Kesyon, Plent, Reklamasyon.  Si w gen nenpòt kesyon, plent oswa reklamasyon konsènan Sorrento Properties, tanpri kontakte nou nan legal@sorrentotherapeutics.com. Nou pral fè tout sa nou kapab pou adrese enkyetid ou yo. Si ou santi ke enkyetid ou yo te abòde enkonplè, nou envite ou fè nou konnen pou plis envestigasyon.
 5. Peryòd Limitasyon.  OU AK SORRENTO DAKÒ KE NENPÒT KOZ AKSYON SOU KI GENYEN NAN AKÒ A, PWOPRIYETE SORRENTO OSWA KONTENIS LA DWE KÒMANSE NAN YON (1) AN APRE KOZ AKSYON AN AKTIRE. OTREMAN, KOZ AKSYON SA YO ENTRETE DEMANN.
 6. Lwa ki anvigè ak lokal.  Kondisyon Itilizasyon sa yo pral gouvène ak entèprete an akò ak lwa Eta Kalifòni. Pidevan pou nenpòt diskisyon se San Diego, Kalifòni. Pati yo dakò pou renonse defans sa yo nan nenpòt aksyon pote nan Kalifòni: forum non conveniens, mank de jiridiksyon pèsonèl, pwosesis ensifizan, ak sèvis ensifizan nan pwosesis.
 7. Chwa Lang.  Se pati yo vle eksprime ke Kondisyon Itilizasyon yo ak tout dokiman ki gen rapò yo te trase nan lang angle, menm si yo bay yo nan yon lang altènatif. 
 8. Avi.  Kote Sorrento mande pou ou bay yon adrès imel, ou responsab pou bay Sorrento adrès imel ki pi aktyèl la. Nan ka dènye adrès imèl ou te bay Sorrento a pa valab, oswa pou nenpòt ki rezon pa kapab ba w nenpòt avi ki obligatwa/pèmèt nan Kondisyon Itilizasyon yo, Sorrento voye imèl ki gen avi sa a. pral kanmenm konstitye avi efikas. Ou ka bay Sorrento avi nan adrès sa a: Sorrento Therapeutics, Inc., Attn: Legal, 4955 Directors Place, San Diego, CA 92121. Yo dwe konsidere avi sa yo bay lè Sorrento resevwa yon lèt pa sèvis livrezon nasyonalman rekonèt oswa lapòs premye klas lapòs davans nan adrès ki anwo a.
 9. Anilasyon.  Nenpòt egzansyon oswa echèk pou aplike nenpòt dispozisyon nan Kondisyon Itilizasyon yo nan yon okazyon pa pral konsidere kòm yon dispans nenpòt lòt dispozisyon oswa nan dispozisyon sa a nan nenpòt lòt okazyon.
 10. Separabilite.  Si nenpòt pati nan Kondisyon Itilizasyon yo pa valab oswa pa ka aplike, yo pral entèprete pòsyon sa a yon fason pou reflete, otank posib, entansyon orijinal pati yo, epi pòsyon ki rete yo ap rete an tout fòs ak efè.
 11. Kontwòl ekspòtasyon.  Ou pa gen dwa itilize, ekspòte, enpòte, oswa transfere Pwopriyete Sorrento eksepte jan lalwa Etazini otorize, lwa jiridiksyon kote ou te jwenn Pwopriyete Sorrento a, ak nenpòt lòt lwa ki aplikab. An patikilye, men san limitasyon, Pwopriyete Sorrento yo pa ka ekspòte oswa re-ekspòte (a) nan nenpòt peyi Etazini anba anbago, oswa (b) bay nenpòt moun ki sou lis US Depatman Trezò a nan lis Nasyonal Deziyen Espesyalman oswa Depatman Komès Ameriken an refize. Lis moun oswa lis antite. Lè w sèvi ak Sorrento Properties, ou reprezante epi garanti ke (y) ou pa nan yon peyi ki sijè a anbago Gouvènman Ameriken an, oswa ki te deziyen pa Gouvènman Ameriken an kòm yon "sipòte teworis" peyi epi (z) ou. yo pa nan okenn lis pati ki entèdi oswa ki genyen restriksyon nan gouvènman ameriken an. Ou rekonèt epi dakò ke pwodwi, sèvis, oswa teknoloji Sorrento bay yo sijè a lwa kontwòl ekspòtasyon ak règleman Etazini yo. Ou dwe respekte lwa ak règleman sa yo epi ou pa dwe, san otorizasyon gouvènman ameriken alavans, ekspòte, re-ekspòte, oswa transfere pwodwi, sèvis, oswa teknoloji Sorrento, swa dirèkteman oswa endirèkteman, nan nenpòt peyi an vyolasyon lwa ak règleman sa yo.
 12. Plent Konsomatè yo.  Dapre Kòd Sivil Kalifòni §1789.3, ou ka rapòte plent yo bay Inite Asistans Plent nan Divizyon Sèvis Konsomatè Depatman Afè Konsomatè Kalifòni yo lè w kontakte yo alekri nan 1625 N. Market Blvd., Ste N-112, Sacramento. , CA 95834-1924, oswa pa telefòn nan (800) 952-5210.
 13. Tout Akò.  Kondisyon Itilizasyon yo se akò final, konplè ak eksklizif pati yo anrapò ak sijè sa a epi li ranplase tout diskisyon anvan yo ant pati yo konsènan sijè sa a.