Clinical Trials yog dab tsi?

« Rov qab mus rau Pipeline

Clinical Trials yog dab tsi?

Ua ntej cov tshuaj muaj nyob rau ntawm lub tsev muag tshuaj, nws raug tshawb xyuas hauv kev sim tshuaj. Cov kev sim tshuaj ntsuam xyuas tau ua tib zoo saib xyuas thiab sau cov ntaub ntawv tshawb fawb los ntsuas kev nyab xeeb thiab kev ua tau zoo ntawm cov tshuaj tshawb nrhiav kom pom cov kev kho tshiab thiab zoo dua rau cov neeg mob. Lawv tau ua hauv tsev kho mob lossis chaw kho mob uas cov kws kho mob thiab lwm tus kws kho mob saib xyuas thiab ntsuas tus neeg ua haujlwm pab dawb cov lus teb rau cov tshuaj tshawb nrhiav. Cov tshuaj soj ntsuam yuav tsum ua kom pom lawv txoj kev nyab xeeb thiab ua tau zoo rau FDA (Food and Drug Administration) ua ntej lawv tau txais kev pom zoo.

Cov lus nug txog kev sim kuaj mob?

Thov hu rau peb ntawm clinicaltrials@sorrentotherapeutics.com.