ડીએઆર ટી

« પાઇપલાઇન પર પાછા

DAR T (ડાઇમેરિક એન્ટિજેન રીસેપ્ટર-ટી સેલ)

સોરેન્ટો સામાન્ય સ્વસ્થ દાતા વ્યુત્પન્ન ટી કોશિકાઓને સંશોધિત કરવા માટે માલિકીની નોક-આઉટ નોક-ઇન (KOKI) ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરે છે જેથી તેઓને ટી-સેલ રીસેપ્ટર (TCR) આલ્ફા ચેઇન કોન્સ્ટન્ટ રિજન (TRAC) માં ડાયમેરિક એન્ટિજેન રીસેપ્ટરને વ્યક્ત કરવા માટે આનુવંશિક રીતે એન્જિનિયર કરી શકાય. આ રીતે, TRAC ને પછાડવામાં આવે છે અને એન્ટિજેન તેના સ્થાનમાં પછાડવામાં આવે છે. 

ડાયમેરિક એન્ટિજેન રીસેપ્ટર (DAR) પરંપરાગત ચિમેરિક એન્ટિજેન રીસેપ્ટર (CAR) T કોષો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા scFvને બદલે ફેબનો ઉપયોગ કરે છે. અમારું માનવું છે કે આ DAR પ્રિક્લિનિકલ અભ્યાસમાં વધુ વિશિષ્ટતા, સ્થિરતા અને સામર્થ્ય દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

વર્તમાન CAR T સેલ ટેકનોલોજી

નેક્સ્ટ-જનરલ ડાયમેરિક એન્ટિજેન રીસેપ્ટર (DAR) ટેકનોલોજી

સોરેન્ટો-ગ્રાફિક્સ-ડાર્ટ