فرصت های شغلی

مشاغل در Sorrento Therapeutics، وارز

Sorrento Therapeutics, Inc. یک کارفرمای فرصت برابر است و به نامزدها یک بسته حقوقی جذاب و مزایای جامع ارائه می دهد که شامل گزینه های سهام، بیمه پزشکی، دندانپزشکی، زندگی و از کارافتادگی، 401k و تعطیلات با حقوق است.