Telerau Defnyddio

« Yn ôl i'r Piblinell

TELERAU DEFNYDD

Dyddiad dod i rym: Mehefin 14, 2021

Mae'r Telerau Defnyddio hyn (y “Telerau Defnyddio”) yn cael ei ymrwymo rhwng Sorrento Therapeutics, Inc., yn enw ac ar ran ein his-gwmnïau a’n cysylltiadau (“Sorrento, ""us, ""we, "Neu"ein”) a chi, neu os ydych yn cynrychioli endid neu sefydliad arall, yr endid neu’r sefydliad hwnnw (yn y naill achos neu’r llall, “Chi”). Mae'r Telerau Defnyddio hyn yn llywodraethu eich mynediad i a/neu ddefnydd o'n gwefannau, cymwysiadau, a phyrth yr ydym yn eu gweithredu ac sy'n cysylltu â'r Telerau Defnyddio hyn (gyda'i gilydd, y “safle”), a’r gwasanaethau a’r adnoddau a alluogir drwy’r Wefan (pob un yn “Gwasanaeth”Ac ar y cyd, yr“Gwasanaethau”). Nid yw'r Telerau Defnyddio hyn yn berthnasol i wefannau a gwasanaethau eraill a ddarperir gan Sorrento, megis ein treialon clinigol, gwasanaethau labordy cleifion, neu gynhyrchion COVI-STIX.

DARLLENWCH Y TELERAU DEFNYDD HYN YN OFALUS. TRWY BROWSIO NEU FYNEDIAD I'R SAFLE A/NEU DEFNYDDIO'R GWASANAETHAU, RYDYCH YN CYNRYCHIOLI (1) EICH BOD WEDI DARLLEN, DEALL, AC YN CYTUNO I GYMRYD GAN Y TELERAU DEFNYDD, (2) EICH BOD O OEDRAN CYFREITHIOL I FFURFIO CONTRACT RWYMO GYDA SORRENTO, A (3) MAE GENNYCH YR AWDURDOD I ROI I MEWN I'R TELERAU DEFNYDD YN BERSONOL NEU AR RAN Y CWMNI RYDYCH WEDI'I ENW FEL Y DEFNYDDWR, AC I RWYMO'R CWMNI HWNNW I'R TELERAU DEFNYDD. Y TERM “CHI” YN CYFEIRIO AT YR ENDID UNIGOL NEU GYFREITHIOL, FEL Y MAE'N BERTHNASOL.  OS NAD YDYCH YN CYTUNO I FOD YN ARWAIN GAN Y TELERAU DEFNYDD, EFALLAI NA CHI FYNEDIAD I'R SAFLE NEU'R GWASANAETHAU NEU DEFNYDDIO.

SYLWCH FOD Y TELERAU DEFNYDD HYN YN AMODOL AR NEWID TRWY SORRENTO YN EI UNIG DEWIS AR UNRHYW ADEG. Bydd Sorrento yn eich hysbysu am bresenoldeb unrhyw newidiadau i'r Telerau Defnyddio hyn trwy bostio'r newidiadau hynny ar y Wefan, trwy newid y dyddiad ar frig y Telerau Defnyddio, a / neu drwy roi rhybudd i chi trwy'r Wefan neu ddulliau eraill (gan gynnwys trwy anfon hysbysiad atoch i unrhyw gyfeiriad e-bost a ddarperir i Sorrento). Oni nodir yn wahanol, bydd unrhyw addasiadau yn dod i rym yn syth ar bostio ar y Wefan neu gyflwyno hysbysiad o'r fath. Gallwch derfynu'r Telerau Defnyddio fel y nodir isod os ydych yn gwrthwynebu unrhyw addasiadau o'r fath. Fodd bynnag, ystyrir eich bod wedi cytuno i unrhyw addasiadau a phob addasiad trwy barhau i ddefnyddio'r Wefan neu'r Gwasanaethau yn dilyn cyfnod rhybudd o'r fath. GWIRIWCH Y SAFLE YN RHEOLAIDD I WELD Y TELERAU SY'N BODOLI AR HYN O BRYD.

Gall eich defnydd o, a chyfranogiad mewn, Gwasanaethau penodol fod yn amodol ar delerau ychwanegol, gan gynnwys unrhyw delerau perthnasol rhwng Sorrento a’ch cyflogwr neu sefydliad ac unrhyw delerau a gyflwynir i chi i’w derbyn pan fyddwch yn defnyddio Gwasanaeth atodol (“Telerau Atodol”). Os yw'r Telerau Defnyddio yn anghyson â'r Telerau Atodol, bydd y Telerau Atodol yn rheoli mewn perthynas â Gwasanaeth o'r fath. Cyfeirir yma yma at y Telerau Defnyddio ac unrhyw Dermau Atodol perthnasol fel y “Cytundeb. "

MYNEDIAD A DEFNYDD O EIDDO SORRENTO

 1. Defnydd a Ganiateir. Y Wefan, y Gwasanaethau, a’r wybodaeth, data, delweddau, testun, ffeiliau, meddalwedd, sgriptiau, graffeg, ffotograffau, synau, cerddoriaeth, fideos, cyfuniadau clyweledol, nodweddion rhyngweithiol a deunyddiau eraill (gyda’i gilydd, y “Cynnwys”) ar gael ar neu drwy’r Wefan a’r Gwasanaethau (Cynnwys o’r fath, ynghyd â’r Wefan a’r Gwasanaethau, pob un yn “Eiddo Sorrento” ac ar y cyd, y “Priodweddau Sorrento”) yn cael eu diogelu gan gyfreithiau hawlfraint ledled y byd. Yn amodol ar y Cytundeb, mae Sorrento yn rhoi trwydded gyfyngedig i chi gael mynediad i Sorrento Properties a'u defnyddio at eich dibenion busnes personol neu fewnol yn unig. Oni nodir yn wahanol gan Sorrento mewn trwydded ar wahân, mae eich hawl i ddefnyddio unrhyw eiddo Sorrento a phob un ohonynt yn amodol ar y Cytundeb. 
 2. Cymhwyster. Rydych yn cynrychioli eich bod o oedran cyfreithiol i ffurfio contract rhwymol ac nad ydych yn berson sydd wedi'i wahardd rhag defnyddio Sorrento Properties o dan gyfreithiau'r Unol Daleithiau, eich man preswylio, nac unrhyw awdurdodaeth berthnasol arall. Rydych yn cadarnhau eich bod naill ai’n hŷn na 18 oed, neu’n blentyn sydd wedi’i ryddhau, neu’n meddu ar ganiatâd cyfreithiol rhiant neu warcheidwad, a’ch bod yn gwbl alluog a chymwys i ymrwymo i’r telerau, amodau, rhwymedigaethau, cadarnhadau, cynrychioliadau, a gwarantau a nodir. yn y Telerau Defnyddio hyn a’r Cytundeb, lle bo’n berthnasol, ac i gadw at y Cytundeb a chydymffurfio ag ef. Beth bynnag, rydych yn cadarnhau eich bod dros un ar bymtheg oed (16), gan nad yw'r Sorrento Properties wedi'u bwriadu ar gyfer plant dan 16 oed. Os ydych o dan 16 oed, peidiwch â chael mynediad na defnyddio Sorrento Properties.
 3. Rhai Cyfyngiadau.  Mae'r hawliau a roddir i chi yn y Telerau Defnyddio yn ddarostyngedig i'r cyfyngiadau canlynol: (a) ni fyddwch yn trwyddedu, gwerthu, rhentu, prydlesu, trosglwyddo, aseinio, atgynhyrchu, dosbarthu, cynnal neu fel arall yn ecsbloetio Sorrento Properties yn fasnachol nac unrhyw ran o Priodweddau Sorrento, gan gynnwys y Safle, (b) ni fyddwch yn fframio na defnyddio technegau fframio i amgáu unrhyw nod masnach, logo, neu Priodweddau Sorrento eraill (gan gynnwys delweddau, testun, cynllun tudalen neu ffurf) o Sorrento; (c) ni fyddwch yn defnyddio unrhyw fetatagiau neu “destun cudd” arall gan ddefnyddio enw neu nodau masnach Sorrento; (d) ni fyddwch yn addasu, cyfieithu, addasu, uno, gwneud gweithiau deilliadol o, dadosod, dadgrynhoi, gwrth-gasglu neu beiriannydd gwrthdroi unrhyw ran o Sorrento Properties ac eithrio i'r graddau y mae'r cyfyngiadau uchod wedi'u gwahardd yn benodol gan gyfraith berthnasol; (e) ni fyddwch yn defnyddio unrhyw feddalwedd â llaw neu awtomataidd, dyfeisiau na phrosesau eraill (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i bryfed cop, robotiaid, crafwyr, ymlusgwyr, avatars, offer cloddio data ac ati) i “crafu” neu lawrlwytho data o unrhyw we tudalennau a gynhwysir yn y Wefan (ac eithrio ein bod yn rhoi caniatâd dirymadwy i weithredwyr peiriannau chwilio cyhoeddus ddefnyddio pryfed cop i gopïo deunyddiau o’r Wefan at ddiben yn unig ac i’r graddau sy’n angenrheidiol yn unig ar gyfer creu mynegeion o’r deunyddiau sydd ar gael i’r cyhoedd eu chwilio, ond nid caches neu archifau o ddeunyddiau o'r fath); (f) ni chewch gyrchu Sorrento Properties er mwyn adeiladu gwefan, cymhwysiad neu wasanaeth tebyg neu gystadleuol; (g) ac eithrio fel y nodir yn benodol yma, ni chaniateir i unrhyw ran o Sorrento Properties gael ei chopïo, ei hatgynhyrchu, ei dosbarthu, ei hailgyhoeddi, ei llwytho i lawr, ei harddangos, ei phostio na'i throsglwyddo mewn unrhyw ffurf na thrwy unrhyw fodd; (h) ni fyddwch yn dileu nac yn dinistrio unrhyw hysbysiadau hawlfraint neu farciau perchnogol eraill a gynhwysir ar neu yn Sorrento Properties; (i) ni fyddwch yn dynwared nac yn camliwio eich cysylltiad ag unrhyw berson neu endid. Bydd unrhyw ryddhad, diweddariad neu ychwanegiad arall at Sorrento Properties yn y dyfodol yn amodol ar y Telerau Defnyddio. Mae Sorrento, ei gyflenwyr, a darparwyr gwasanaeth yn cadw'r holl hawliau nas rhoddir yn y Telerau Defnyddio. Mae unrhyw ddefnydd anawdurdodedig o unrhyw Eiddo Sorrento yn terfynu'r trwyddedau a roddwyd gan Sorrento yn unol â'r Telerau Defnyddio.
 4. Defnydd gan Gleientiaid Sorrento.  Os ydych chi'n gleient Sorrento sy'n cyrchu neu'n defnyddio'r Wefan neu'r Gwasanaethau, gan gynnwys ein porth cleientiaid, rydych chi'n cynrychioli ac yn gwarantu (a) wrth ddefnyddio'r Sorrento Properties y byddwch yn cydymffurfio â'r holl gyfreithiau a rheoliadau cymwys, gan gynnwys, lle bo'n berthnasol, yr Yswiriant Iechyd Deddf Cludadwyedd ac Atebolrwydd a'i rheoliadau gweithredu a chyfreithiau preifatrwydd a diogelu data eraill, a (b) ni fyddwch yn darparu unrhyw wybodaeth, gan gynnwys data personol a gwybodaeth iechyd a ddiogelir, i ni nad oes gennych yr awdurdodiadau na'r caniatadau gofynnol ar eu cyfer. Rydych yn cydnabod ac yn cytuno ymhellach mai chi, ac nid Sorrento, sy’n gyfrifol am sicrhau bod yr holl ddatgeliadau angenrheidiol wedi’u darparu, a bod pob caniatâd a/neu ganiatâd angenrheidiol wedi’i sicrhau gan gleifion fel sy’n ofynnol gan gyfreithiau preifatrwydd a diogelu data perthnasol a rheoliadau yn eich awdurdodaeth. I gael rhagor o wybodaeth am arferion preifatrwydd Sorrento, gweler ein Hysbysiad preifatrwydd .
 5. Offer a Meddalwedd Angenrheidiol.  Rhaid i chi ddarparu'r holl offer a meddalwedd sydd eu hangen i gysylltu â Sorrento Properties, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i ddyfais symudol sy'n addas i gysylltu â Sorrento Properties a'i defnyddio, mewn achosion lle mae'r Gwasanaethau'n cynnig cydran symudol. Chi yn unig sy'n gyfrifol am unrhyw ffioedd, gan gynnwys cysylltiad Rhyngrwyd neu ffioedd symudol, yr ydych yn eu tynnu wrth gyrchu Sorrento Properties.

PERCHNOGAETH

 1. Priodweddau Sorrento.  Rydych yn cytuno bod Sorrento a'i gyflenwyr yn berchen ar yr holl hawliau, teitlau a buddiant yn Sorrento Properties. Ni fyddwch yn dileu, yn newid nac yn cuddio unrhyw hawlfraint, nod masnach, nod gwasanaeth neu hysbysiadau hawliau perchnogol eraill sydd wedi'u hymgorffori yn unrhyw eiddo Sorrento neu sy'n cyd-fynd ag ef. Rydych yn cytuno nad oes gennych unrhyw hawl, teitl na buddiant mewn nac i unrhyw Gynnwys sy'n ymddangos ar neu yn Sorrento Properties.
 2. Nodau Masnach.  Sorrento Therapeutics, Inc., Sorrento, mae logo Sorrento, unrhyw enwau cyswllt a logos, a'r holl graffeg, logos, nodau gwasanaeth, eiconau, gwisg fasnach, ac enwau masnach a ddefnyddir ar neu mewn cysylltiad ag unrhyw eiddo Sorrento yn nodau masnach Sorrento neu ei gysylltiadau a gallant peidio â chael ei ddefnyddio heb ganiatâd ysgrifenedig penodol ymlaen llaw gan Sorrento. Mae nodau masnach, nodau gwasanaeth ac enwau masnach eraill a all ymddangos ar neu yn Sorrento Properties yn eiddo i'w perchnogion priodol. Os ydych chi'n defnyddio'r deunyddiau neu'r nodau masnach ar neu yn y Sorrento Properties mewn unrhyw ffordd nad yw'n cael ei chaniatáu'n glir gan yr adran hon, rydych chi'n torri'ch cytundeb gyda ni a gallech fod yn torri hawlfraint, nod masnach a chyfreithiau eraill. Yn yr achos hwnnw, rydym yn awtomatig yn dirymu eich caniatâd i ddefnyddio Priodweddau'r Cwmni. Mae teitl y deunyddiau yn aros gyda ni neu gydag awduron y deunyddiau a gynhwysir ar Eiddo'r Cwmni. Cedwir pob hawl na roddwyd yn benodol.
 3. Adborth.  Rydych yn cytuno y dylid cyflwyno unrhyw syniadau, awgrymiadau, dogfennau, a/neu gynigion i Sorrento trwy ei awgrymiadau, adborth, wiki, fforwm neu dudalennau tebyg ("Adborth") ar eich menter eich hun ac nad oes gan Sorrento unrhyw rwymedigaethau (gan gynnwys heb gyfyngiad rhwymedigaethau cyfrinachedd) mewn perthynas ag Adborth o’r fath. Rydych yn cynrychioli ac yn gwarantu bod gennych yr holl hawliau angenrheidiol i gyflwyno'r Adborth. Rydych chi drwy hyn yn rhoi hawl a thrwydded i Sorrento sy'n talu'n llawn, heb freindal, parhaol, di-alw'n-yn-ôl, byd-eang, anghyfyngedig, a chwbl is-drwyddadwy i ddefnyddio, atgynhyrchu, perfformio, arddangos, dosbarthu, addasu, addasu, ail-fformatio, creu deilliad. gwaith unrhyw Adborth, ac fel arall yn fasnachol neu'n anfasnachol mewn unrhyw fodd, unrhyw Adborth, ac i is-drwyddedu'r hawliau uchod, mewn cysylltiad â gweithredu a chynnal a chadw Sorrento Properties a/neu fusnes Sorrento.

YMDDYGIAD DEFNYDDIWR

Fel amod defnydd, rydych yn cytuno i beidio â defnyddio Sorrento Properties at unrhyw ddiben a waherddir gan y Cytundeb neu gan gyfraith berthnasol. Ni fyddwch (ac ni fyddwch yn caniatáu unrhyw drydydd parti) i gymryd unrhyw gamau ar neu drwy Eiddo Sorrento sydd: (i) yn torri unrhyw batent, nod masnach, cyfrinach fasnach, hawlfraint, hawl cyhoeddusrwydd neu hawl arall unrhyw berson neu endid; (ii) yn anghyfreithlon, yn fygythiol, yn sarhaus, yn aflonyddu, yn ddifenwol, yn enllibus, yn dwyllodrus, yn dwyllodrus, yn ymledu i breifatrwydd rhywun arall, yn arteithiol, yn anweddus, yn bornograffig, yn sarhaus neu'n halogedig; (iii) yn hybu rhagfarn, hiliaeth, casineb, neu niwed yn erbyn unrhyw unigolyn neu grŵp; (iv) yn gyfystyr â hysbysebu diawdurdod neu ddigymell, e-bost sothach neu swmp; (v) sy'n ymwneud â gweithgareddau masnachol a/neu werthiannau heb ganiatâd ysgrifenedig Sorrento ymlaen llaw; (vi) dynwared unrhyw berson neu endid, gan gynnwys unrhyw gyflogai neu gynrychiolydd o Sorrento; (vii) yn torri, neu'n annog unrhyw ymddygiad a fyddai'n torri, unrhyw gyfraith neu reoliad cymwys neu a fyddai'n arwain at atebolrwydd sifil; (viii) ymyrryd â neu geisio ymyrryd â gweithrediad priodol Sorrento Properties neu ddefnyddio Sorrento Properties mewn unrhyw ffordd na chaniateir yn benodol gan y Cytundeb; neu (ix) ymdrechion i gymryd rhan neu gymryd rhan mewn, unrhyw weithredoedd a allai fod yn niweidiol a gyfeirir yn erbyn Sorrento Properties, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i dorri neu geisio torri unrhyw nodweddion diogelwch yn Sorrento Properties, gan ddefnyddio meddalwedd llaw neu awtomataidd neu ddulliau eraill o gyrchu , “crafu,” “cropian” neu “pry copyn” unrhyw dudalennau sydd wedi'u cynnwys yn Sorrento Properties, yn cyflwyno firysau, mwydod, neu god niweidiol tebyg i Sorrento Properties, neu'n ymyrryd neu'n ceisio ymyrryd â'r defnydd o Sorrento Properties gan unrhyw ddefnyddiwr, gwesteiwr neu rhwydwaith, gan gynnwys trwy orlwytho, “llifogydd,” “spamio,” “bomio trwy’r post,” neu “chwalu” Sorrento Properties.

YMCHWILIADAU

Gall Sorrento fonitro nac adolygu Sorrento Properties ar unrhyw adeg, ond nid oes rheidrwydd arno i wneud hynny. Os daw Sorrento yn ymwybodol o unrhyw doriadau posibl gennych chi o unrhyw ddarpariaeth yn y Cytundeb, mae Sorrento yn cadw'r hawl i ymchwilio i droseddau o'r fath, a gall Sorrento, yn ôl ei ddisgresiwn llwyr, derfynu'ch trwydded i ddefnyddio Sorrento Properties, yn gyfan gwbl neu'n rhannol, ar unwaith. heb rybudd i chi ymlaen llaw.

EIDDO TRYDYDD-PARTI

Gall Sorrento Properties gynnwys dolenni i wefannau a/neu gymwysiadau trydydd parti (“Eiddo Trydydd Parti”). Pan fyddwch yn clicio ar ddolen i Eiddo Trydydd Parti, ni fyddwn yn eich rhybuddio eich bod wedi gadael Sorrento Properties a'ch bod yn ddarostyngedig i delerau ac amodau (gan gynnwys polisïau preifatrwydd) gwefan neu gyrchfan arall. Nid yw Eiddo Trydydd Parti o'r fath o dan reolaeth Sorrento, ac nid ydym yn gyfrifol am unrhyw Eiddo Trydydd Parti. Mae Sorrento yn darparu'r Eiddo Trydydd Parti hyn fel cyfleustra yn unig ac nid yw'n adolygu, cymeradwyo, monitro, cymeradwyo, gwarantu, nac yn gwneud unrhyw sylwadau mewn perthynas ag Eiddo Trydydd Parti, nac unrhyw gynnyrch neu wasanaeth a ddarperir mewn cysylltiad ag ef. Rydych chi'n defnyddio pob dolen mewn Eiddo Trydydd Parti ar eich menter eich hun. Pan fyddwch yn gadael ein Gwefan, nid yw'r Telerau Defnyddio bellach yn llywodraethu. Dylech adolygu telerau a pholisïau cymwys, gan gynnwys arferion preifatrwydd a chasglu data, unrhyw Eiddo Trydydd Parti, a gwneud pa bynnag ymchwiliad y teimlwch sy'n angenrheidiol neu'n briodol cyn bwrw ymlaen ag unrhyw drafodiad ag unrhyw drydydd parti. Trwy ddefnyddio'r Sorrento Properties, rydych yn rhyddhau Sorrento yn benodol rhag unrhyw atebolrwydd a phob atebolrwydd sy'n deillio o'ch defnydd o unrhyw Eiddo Trydydd Parti. 

Indemnio

Rydych yn cytuno i indemnio a dal Sorrento, ei rieni, ei is-gwmnïau, aelodau cyswllt, swyddogion, gweithwyr, asiantau, partneriaid, cyflenwyr, a thrwyddedwyr (pob un, “Parti Sorrento” ac ar y cyd, y “Partïon Sorrento”) yn ddiniwed rhag unrhyw golledion, costau , rhwymedigaethau a threuliau (gan gynnwys ffioedd atwrneiod rhesymol) sy'n ymwneud â neu'n codi o unrhyw un neu bob un o'r canlynol: (a) eich defnydd o'r Sorrento Properties a'ch mynediad iddo; (b) eich bod yn torri'r Cytundeb; (c) eich bod yn torri unrhyw hawliau parti arall, gan gynnwys unrhyw ddefnyddwyr eraill; neu (d) eich bod wedi torri unrhyw gyfreithiau, rheolau neu reoliadau cymwys. Mae Sorrento yn cadw'r hawl, ar ei gost ei hun, i gymryd amddiffyniad a rheolaeth unigryw ar unrhyw fater a fyddai fel arall yn destun indemniad gennych chi, ac os digwydd hynny byddwch yn cydweithredu'n llawn â Sorrento i honni unrhyw amddiffyniadau sydd ar gael. Nid yw’r ddarpariaeth hon yn ei gwneud yn ofynnol i chi indemnio unrhyw un o Bartïon Sorrento am unrhyw arfer masnachol anymwybodol gan barti o’r fath neu am dwyll, dichell, addewid ffug, camliwio neu gelu, atal neu hepgoriad o unrhyw ffaith berthnasol mewn cysylltiad â’r Gwasanaethau a ddarperir isod. . Rydych yn cytuno y bydd y darpariaethau yn yr adran hon yn goroesi unrhyw derfyniad o'r Cytundeb, a/neu eich mynediad i Sorrento Properties.

YMADAWIAD O WARANTAU AC AMODAU

CHI'N DEALL AC YN CYTUNO I'R MAINT A GANIATEIR GAN Y GYFRAITH BERTHNASOL, BOD EICH RISG EICH UNIGRYW DEFNYDD O EIDDO SORRENTO, A DDARPERIR EIDDO SORRENTO AR SAIL “FEL Y MAE” AC “FEL SYDD AR GAEL”, GYDA POB FAWL. MAE PARTÏON SORRENTO YN MYNEGI POB WARANT, SYLWADAU, AC AMODAU O UNRHYW FATH, P'un ai YN MYNEGI NEU YN OLYGEDIG, YN CYNNWYS, OND HEB FOD YN GYFYNGEDIG I'R GWARANTAU NEU AMODAU NEU AMODAU NEU WARANTIAETH, ADDAS I DDEFNYDDIO'R RHAI SY'N CAEL EU DEFNYDDIO. EIDDO SORRENTO. NID YW PARTÏON SORRENTO YN GWNEUD DIM GWARANT, CYNRYCHIOLAETH NEU AMOD: (A) BYDD EIDDO SORRENTO YN CWRDD EICH GOFYNION; (B) BYDD MYNEDIAD I'R SAFLE'N DDIFROD NEU FYDD EICH DEFNYDD O'R EIDDO SORRENTO YN AMSEROL, YN DDIOGEL NEU YN RHAD AC AM DDIM; (C) BYDD YR EIDDO SORRENTO YN GYWIR, YN DIBYNADWY, YN GYFLAWN, YN DDEFNYDDIOL NEU'N GYWIR; (D) BYDD Y SAFLE AR GAEL AR UNRHYW ADEG NEU LEOLIAD ARBENNIG; (E) BYDD UNRHYW DDIFFYGION NEU WALLAU YN CAEL EI GYWIR; NEU (F) BOD Y SAFLE YN RHAD AC AM DDIM O FIIRWS NEU GYDRANNU NIWEIDIOL ERAILL. NI FYDD UNRHYW GYNGOR NEU GWYBODAETH, boed AR Lafar NEU YSGRIFENEDIG, A GAELIR GAN SORRENTO NEU TRWY EIDDO SORRENTO CREU UNRHYW WARANT NAD YW WEDI'I WNEUD YN MYNEGOL YMA.

CYFYNGIAD AR ATEBOLRWYDD

RYDYCH CHI'N DEALL AC YN CYTUNO NA FYDD Y PARTÏON SORRENTO YN ATEBOL AM UNRHYW GOLLED O ELW, REFENIW NEU DDATA, ANUNIONGYRCHOL, ACHLYSUROL, ARBENNIG, NEU DDIFROD NEU DDIFROD NEU GOSTAU OHERWYDD COLLI CYNNYRCH, YMYRIAD NEU YMYRIAD. O NWYDDAU NEU WASANAETHAU AMRYWOL, YM MHOB ACHOS P'un ai P'un ai Y MAE PARTÏON SORRENTO WEDI EU HYSBYSU AM BOSIBL DIFRODAU O'R FATH, YN DEILLIO O NEU YN CYSYLLTIEDIG Â'R CYTUNDEB NEU UNRHYW GYFATHREBU, RHYNGWEITHREDIADAU NEU GYFARFODYDD ERAILL, SY'N DEILLIO THEORI ATEBOLRWYDD, YN DEILLIO O: (A) Y DEFNYDD NEU'R ANALLUEDD I DDEFNYDDIO EIDDO SORRENTO; (B) COST CAFFAEL NWYDDAU NEU WASANAETHAU SY'N DOD O RAN UNRHYW NWYDDAU, DATA, GWYBODAETH NEU WASANAETHAU A BRYNU NEU A GAELWYD NEU NEGESEUON A DDERBYNIWYD AR GYFER TRAFODION SY'N CAEL EU MYND I MEWN I EIDDO SORRENTO; (C) MYNEDIAD HEB GANIATÂD I EICH TROSGLWYDDIADAU NEU DDATA, NEU EI NEWID, GAN GYNNWYS UNRHYW UN A HOLL WYBODAETH BERSONOL A/NEU WYBODAETH ARIANNOL SY'N CAEL EI STORRI YNNI; (D) DATGANIADAU NEU YMDDYGIAD UNRHYW TRYDYDD PARTI AR EIDDO SORRENTO; (E) ANAF PERSONOL NEU DDIFROD EIDDO, O UNRHYW NATUR, BETH OEDDENT YN DEILLIO O'CH MYNEDIAD AT Y GWASANAETHAU A'CH DEFNYDD O'R GWASANAETHAU; (F) UNRHYW AFLONYDDU NEU DALIAD I DROSGLWYDDO I NEU O'N GWASANAETHAU; (G) UNRHYW BYGS, FIIRWS, CEFFYL TROJAN, NEU EU HUNAIN Y GALLAI UNRHYW TRYDYDD PARTI EU TROSGLWYDDO I NEU DRWY'R GWASANAETHAU; (H) UNRHYW WALLAU NEU AMGYLCHIADAU MEWN UNRHYW GYNNWYS; A/NEU (I) UNRHYW FATER ARALL SY'N GYSYLLTIEDIG AG EIDDO SORRENTO, P'un ai YN SEILIEDIG AR WARANT, HAWLFRAINT, CONTRACT, CAMWEDD (GAN GYNNWYS Esgeulustod), NEU UNRHYW Damcaniaeth Gyfreithiol ARALL. O DAN UNRHYW AMGYLCHIADAU, BYDD Y PARTÏON SORRENTO YN ATEBOL I CHI AM FWY NA $100. OHERWYDD NAD YW RHAI AWDURDODAETHAU YN CANIATÁU NEU GYFYNGIAD I IAWNDAL I'R MAINT A DDANGOSIR UCHOD, BYDD EIN ATEBOLRWYDD MEWN AWDURDODAETHAU O'R FATH YN GYFYNGEDIG I'R MAINT A GANIATEIR GAN Y GYFRAITH. RYDYCH YN CYDNABOD AC YN CYTUNO FOD Y CYFYNGIADAU AR DDIFRODAU A OSODWYD UCHOD YN ELFENNAU SYLFAENOL O SAIL Y BARGEN RHWNG SORRENTO A CHI.

TYMOR A THERFYNU

 1. Tymor.  Mae'r Telerau Defnyddio yn cychwyn ar y dyddiad y byddwch yn eu derbyn (fel y disgrifir yn y rhagymadrodd uchod) ac yn parhau mewn grym ac effaith lawn tra byddwch yn defnyddio Sorrento Properties, oni bai eu bod wedi'u terfynu'n gynharach yn unol â'r adran hon.
 2. Terfynu Gwasanaethau gan Sorrento.  Mae Sorrento yn cadw'r hawl i derfynu neu rwystro mynediad unrhyw ddefnyddiwr i'r Sorrento Properties neu'r Gwasanaethau ar unrhyw adeg, gyda neu heb achos, heb rybudd. Am resymau pam y gall eich mynediad gael ei derfynu mae, ond heb fod yn gyfyngedig i (a) os byddwch chi neu'ch sefydliad yn methu â darparu taliad amserol am y Gwasanaethau, os yw'n berthnasol, (b) os ydych wedi torri unrhyw ddarpariaeth yn y Cytundeb yn sylweddol, neu (c) os yw'n ofynnol yn ôl y gyfraith i Sorrento wneud hynny (ee, lle mae darparu'r Gwasanaethau yn anghyfreithlon, neu'n dod yn anghyfreithlon). Rydych yn cytuno y bydd pob terfyniad am achos yn cael ei wneud yn ôl disgresiwn Sorrento yn unig ac na fydd Sorrento yn atebol i chi nac unrhyw drydydd parti am unrhyw derfynu eich mynediad i Eiddo neu'r Gwasanaethau Sorrento.
 3. Terfynu Gwasanaethau gennych Chi.  Os ydych am derfynu'r Gwasanaethau a ddarperir gan Sorrento, gallwch wneud hynny trwy hysbysu Sorrento unrhyw bryd. Dylid anfon eich hysbysiad, yn ysgrifenedig, i'r cyfeiriad Sorrento a nodir isod.
 4. Effaith Terfynu.  Gall terfynu arwain at wahardd unrhyw ddefnydd o'r Sorrento Properties neu'r Gwasanaethau yn y dyfodol. Ar ôl terfynu unrhyw ran o'r Gwasanaethau, bydd eich hawl i ddefnyddio cyfran o'r fath o'r Gwasanaethau yn dod i ben yn awtomatig ar unwaith. Ni fydd gan Sorrento unrhyw atebolrwydd o gwbl i chi am unrhyw ataliad neu derfyniad. Bydd holl ddarpariaethau'r Telerau Defnyddio a ddylai, yn ôl eu natur, oroesi terfynu Gwasanaethau, gan gynnwys heb gyfyngiad, darpariaethau perchnogaeth, ymwadiadau gwarant, a chyfyngiadau atebolrwydd.

DEFNYDDWYR RHYNGWLADOL

Gellir cyrchu Sorrento Properties o wledydd ledled y byd a gall gynnwys cyfeiriadau at Wasanaethau a Chynnwys nad ydynt ar gael yn eich gwlad. Nid yw'r cyfeiriadau hyn yn awgrymu bod Sorrento yn bwriadu cyhoeddi o'r fath fel Gwasanaethau neu Gynnwys yn eich gwlad. Mae Sorrento Properties yn cael eu rheoli a'u cynnig gan Sorrento o'i gyfleusterau yn Unol Daleithiau America. Nid yw Sorrento yn gwneud unrhyw sylwadau bod Sorrento Properties yn briodol neu ar gael i'w defnyddio mewn lleoliadau eraill. At hynny, gellir cyfieithu rhai rhannau o'r Gwasanaeth i ieithoedd eraill, ond nid yw Sorrento yn gwneud unrhyw gynrychioliadau na gwarantau ynghylch cynnwys, cywirdeb na chyflawnrwydd y cyfieithiadau hynny. Mae'r rhai sy'n cyrchu neu'n defnyddio Sorrento Properties o wledydd eraill yn gwneud hynny o'u gwirfodd ac yn gyfrifol am gydymffurfio â chyfraith leol. 

DARPARIAETHAU CYFFREDINOL

 1. Cyfathrebu Electronig.  Gall y cyfathrebiadau rhyngoch chi a Sorrento ddigwydd trwy ddulliau electronig, p'un a ydych yn ymweld â Sorrento Properties neu'n anfon e-byst Sorrento, neu a yw Sorrento yn postio hysbysiadau ar Sorrento Properties neu'n cyfathrebu â chi trwy e-bost. At ddibenion cytundebol, rydych (a) yn cydsynio i dderbyn cyfathrebiadau gan Sorrento ar ffurf electronig; a (b) cytuno bod yr holl delerau ac amodau, cytundebau, hysbysiadau, datgeliadau, a chyfathrebiadau eraill y mae Sorrento yn eu darparu i chi yn electronig yn bodloni unrhyw ofyniad cyfreithiol y byddai cyfathrebiadau o'r fath yn eu bodloni pe bai'n ysgrifenedig.
 2. Aseiniad.  Ni chaniateir i'r Telerau Defnyddio, na'ch hawliau a'ch rhwymedigaethau o dan y rhain, gael eu haseinio, eu his-gontractio, eu dirprwyo na'u trosglwyddo fel arall gennych chi heb ganiatâd ysgrifenedig Sorrento ymlaen llaw, a bydd unrhyw ymgais i aseiniad, is-gontractio, dirprwyo neu drosglwyddo yn groes i'r uchod yn nwl. a gwagle.
 3. Force Majeure.  Ni fydd Sorrento yn atebol am unrhyw oedi neu fethiant i berfformio o ganlyniad i achosion y tu hwnt i’w reolaeth resymol, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, weithredoedd Duw, rhyfel, terfysgaeth, terfysgoedd, embargos, gweithredoedd awdurdodau sifil neu filwrol, tân, llifogydd, damweiniau, streiciau neu brinder cyfleusterau cludo, tanwydd, ynni, llafur neu ddeunyddiau.
 4. Cwestiynau, Cwynion, Hawliadau.  Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cwynion neu hawliadau mewn perthynas â Sorrento Properties, cysylltwch â ni yn cyfreithiol@sorrentotherapeutics.com. Byddwn yn gwneud ein gorau i fynd i'r afael â'ch pryderon. Os ydych yn teimlo bod eich pryderon wedi cael sylw anghyflawn, rydym yn eich gwahodd i roi gwybod i ni am ymchwiliad pellach.
 5. Cyfnod Cyfyngiad.  CHI A SORRENTO YN CYTUNO BOD UNRHYW ACHOSION GWEITHREDU SY'N DEILLIO O'R CYTUNDEB NEU SY'N BERTHNASOL I'R CYTUNDEB, EIDDO SORRENTO NEU'R CYNNWYS DDECHRAU O FEWN UN (1) FLWYDDYN AR ÔL YR ACHOS GWEITHREDU YN CODI. FEL ARALL, MAE ACHOS O'R FATH O WEITHREDU YN CAEL EI WAHARDD YN BARHAOL.
 6. Cyfraith Llywodraethol a Lleoliad.  Bydd y Telerau Defnyddio hyn yn cael eu llywodraethu a'u dehongli yn unol â chyfreithiau Talaith California. Y lleoliad ar gyfer unrhyw anghydfod fydd San Diego, California. Mae'r partïon trwy hyn yn cytuno i ildio'r amddiffyniadau canlynol i unrhyw gamau a ddygir yng Nghaliffornia: fforwm nonconveniens, diffyg awdurdodaeth bersonol, proses annigonol, a gwasanaeth proses annigonol.
 7. Dewis Iaith.  Dymuniad clir y partïon yw bod y Telerau Defnyddio a’r holl ddogfennau cysylltiedig wedi’u llunio yn Saesneg, hyd yn oed os cânt eu darparu mewn iaith arall. 
 8. Rhybudd.  Lle mae Sorrento yn mynnu eich bod yn darparu cyfeiriad e-bost, chi sy'n gyfrifol am roi eich cyfeiriad e-bost diweddaraf i Sorrento. Os nad yw'r cyfeiriad e-bost diwethaf a ddarparwyd gennych i Sorrento yn ddilys, neu os nad yw'n gallu danfon atoch unrhyw hysbysiadau sy'n ofynnol/caniateir gan y Telerau Defnyddio, bydd Sorrento yn anfon yr e-bost sy'n cynnwys hysbysiad o'r fath atoch. serch hynny bydd yn hysbysiad effeithiol. Gallwch roi rhybudd i Sorrento yn y cyfeiriad canlynol: Sorrento Therapeutics, Inc., Attn: Legal, 4955 Directors Place, San Diego, CA 92121. Bernir bod hysbysiad o'r fath wedi'i roi pan gaiff ei dderbyn gan Sorrento trwy lythyr a anfonwyd gan wasanaeth dosbarthu dros nos a gydnabyddir yn genedlaethol neu bost rhagdaledig dosbarth cyntaf yn y cyfeiriad uchod.
 9. Hepgor.  Ni fydd unrhyw ildiad neu fethiant i orfodi unrhyw ddarpariaeth yn y Telerau Defnyddio ar un achlysur yn cael ei ystyried yn ildiad o unrhyw ddarpariaeth arall neu ddarpariaeth o'r fath ar unrhyw achlysur arall.
 10. Difrifoldeb.  Os bernir bod unrhyw ran o'r Telerau Defnyddio yn annilys neu'n anorfodadwy, dehonglir y gyfran honno mewn modd sy'n adlewyrchu, mor agos â phosibl, fwriad gwreiddiol y partïon, a bydd y rhannau sy'n weddill yn parhau mewn grym ac effaith lawn.
 11. Rheoli Allforio.  Ni chewch ddefnyddio, allforio, mewnforio na throsglwyddo Sorrento Properties ac eithrio fel yr awdurdodir gan gyfraith yr UD, cyfreithiau'r awdurdodaeth y cawsoch Sorrento Properties ynddi, ac unrhyw gyfreithiau cymwys eraill. Yn benodol, ond heb gyfyngiad, ni cheir allforio nac ail-allforio Sorrento Properties (a) i unrhyw wledydd dan embargo yn yr Unol Daleithiau, neu (b) i unrhyw un sydd ar restr Gwladolion Dynodedig Arbennig Adran Trysorlys yr UD neu rai a Wrthodwyd gan Adran Fasnach yr Unol Daleithiau. Rhestr Person neu Restr Endidau. Trwy ddefnyddio Sorrento Properties, rydych chi'n cynrychioli ac yn gwarantu (y) nad ydych chi wedi'ch lleoli mewn gwlad sy'n destun embargo gan Lywodraeth yr UD, neu sydd wedi'i dynodi gan Lywodraeth yr UD fel gwlad sy'n “cynnal terfysgaeth” a (z) chi nad ydynt wedi'u rhestru ar unrhyw restr gan Lywodraeth yr UD o bartïon gwaharddedig neu gyfyngedig. Rydych yn cydnabod ac yn cytuno bod cynhyrchion, gwasanaethau, neu dechnoleg a ddarperir gan Sorrento yn ddarostyngedig i gyfreithiau a rheoliadau rheoli allforio yr Unol Daleithiau. Byddwch yn cydymffurfio â'r cyfreithiau a'r rheoliadau hyn ac ni fyddwch, heb awdurdodiad blaenorol gan lywodraeth yr UD, yn allforio, yn ail-allforio, nac yn trosglwyddo cynhyrchion, gwasanaethau neu dechnoleg Sorrento, naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, i unrhyw wlad yn groes i gyfreithiau a rheoliadau o'r fath.
 12. Cwynion Defnyddwyr.  Yn unol â Chod Sifil California § 1789.3, gallwch riportio cwynion i Uned Cymorth Cwyn Is-adran Gwasanaethau Defnyddwyr Adran Materion Defnyddwyr California trwy gysylltu â nhw yn ysgrifenedig yn 1625 N. Market Blvd., Ste N-112, Sacramento , CA 95834-1924, neu dros y ffôn yn (800) 952-5210.
 13. Cytundeb Cyfan.  Y Telerau Defnyddio yw cytundeb terfynol, cyflawn ac unigryw y partïon mewn perthynas â'r pwnc dan sylw ac mae'n disodli ac yn uno'r holl drafodaethau blaenorol rhwng y partïon mewn perthynas â phwnc o'r fath.