Hysbysiad preifatrwydd gwefan

« Yn ôl i'r Piblinell

POLISI PREIFATRWYDD

Dyddiad dod i rym: Mehefin 14, 2021

Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn (“Hysbysiad preifatrwydd gwefan”) yn esbonio sut Sorrento Therapeutics, Inc. a'i gwmnïau cysylltiedig ac is-gwmnïau (gyda'i gilydd, “Sorrento, ""us, ""we, "Neu"ein”) yn casglu, yn defnyddio ac yn rhannu eich gwybodaeth bersonol mewn cysylltiad â’r gwefannau, y cymwysiadau a’r pyrth rydym yn eu gweithredu sy’n cysylltu â’r Polisi Preifatrwydd hwn (gyda’i gilydd, y “safle”), ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol, a’n cyfathrebiadau e-bost (gyda’i gilydd, ac ynghyd â’r Wefan, y “Gwasanaeth").

Nid yw'r Polisi Preifatrwydd hwn o reidrwydd yn berthnasol i wybodaeth bersonol y gallech fod wedi'i darparu neu y byddwch yn ei darparu i ni mewn gosodiadau heblaw gan neu drwy'r Wefan. Gall polisïau preifatrwydd ar wahân neu ychwanegol fod yn berthnasol i wybodaeth bersonol a gesglir fel arall gan Sorrento, megis mewn cysylltiad â'n treialon clinigol, gwasanaethau labordy cleifion, neu gynhyrchion COVISTIX. Mae Sorrento yn cadw'r hawl, ar unrhyw adeg, i addasu'r Polisi Preifatrwydd hwn. Os byddwn yn gwneud diwygiadau sy'n newid y ffordd yr ydym yn casglu, defnyddio, neu rannu gwybodaeth bersonol, byddwn yn postio'r newidiadau hynny yn y Polisi Preifatrwydd hwn. Dylech adolygu’r Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i’w gilydd fel eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ein polisïau a’n harferion mwyaf cyfredol. Byddwn yn nodi dyddiad dod i rym y fersiwn ddiweddaraf o'n Polisi Preifatrwydd ar frig y Polisi Preifatrwydd hwn. Mae eich defnydd parhaus o'r Gwasanaeth ar ôl postio newidiadau yn golygu eich bod yn derbyn newidiadau o'r fath.

CASGLU GWYBODAETH BERSONOL

 1. Gwybodaeth Bersonol a Ddarperwch.  Mae’n bosibl y byddwn yn casglu’r wybodaeth bersonol ganlynol a ddarperir gennych drwy ein Gwasanaeth neu fel arall:
  • Manylion cyswllt , megis enw, cyfeiriad e-bost, cyfeiriad postio, rhif ffôn, a lleoliad.
  • Gwybodaeth broffesiynol, megis teitl swydd, sefydliad, rhif NPI, neu faes arbenigedd.
  • Gwybodaeth Cyfrif, megis yr enw defnyddiwr a chyfrinair rydych chi'n eu creu os ydych chi'n cyrchu ein porth cleientiaid, ynghyd ag unrhyw ddata cofrestru arall.
  • Dewisiadau, megis eich dewisiadau marchnata neu gyfathrebu.
  • cyfathrebu, gan gynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'ch ymholiadau i ni ac unrhyw adborth a roddwch pan fyddwch yn cyfathrebu â ni.
  • Gwybodaeth yr ymgeisydd, fel eich ailddechrau, CV, diddordebau cyflogaeth, a gwybodaeth arall y gallech ei darparu wrth wneud cais am swydd neu gyfle gyda ni neu ofyn am wybodaeth am gyfleoedd cyflogaeth trwy'r Gwasanaeth.
  • Gwybodaeth arall yr ydych yn dewis ei ddarparu ond nad yw wedi’i restru’n benodol yma, y ​​byddwn yn ei ddefnyddio fel y disgrifir yn y Polisi Preifatrwydd hwn neu fel y datgelwyd fel arall ar adeg casglu.
 2. Gwybodaeth Bersonol a Gasglwyd yn Awtomatig. Gallwn ni, ein darparwyr gwasanaeth, a’n partneriaid busnes logio gwybodaeth amdanoch chi, eich cyfrifiadur, neu’ch dyfais symudol a’ch gweithgaredd dros amser yn awtomatig ar ein Gwasanaeth a gwefannau a gwasanaethau ar-lein eraill, megis:
  • Gwybodaeth am weithgareddau ar-lein, megis y wefan y gwnaethoch ymweld â hi cyn pori i'r Gwasanaeth, tudalennau neu sgriniau a welsoch, faint o amser y gwnaethoch dreulio ar dudalen neu sgrin, llwybrau llywio rhwng tudalennau neu sgriniau, gwybodaeth am eich gweithgaredd ar dudalen neu sgrin, amseroedd mynediad, a hyd mynediad.
  • Gwybodaeth am ddyfeisiau, megis math eich system weithredu cyfrifiadur neu ddyfais symudol a rhif fersiwn, cludwr diwifr, gwneuthurwr a model, math o borwr, datrysiad sgrin, cyfeiriad IP, dynodwyr unigryw, a gwybodaeth leoliad cyffredinol fel dinas, gwladwriaeth, neu ardal ddaearyddol.
 3. Cwcis a Thechnolegau Tebyg. Fel llawer o wasanaethau ar-lein, rydym yn defnyddio cwcis a thechnolegau tebyg i hwyluso rhywfaint o’n casgliad data awtomatig, gan gynnwys:
  • Cwcis, sef ffeiliau testun y mae gwefannau yn eu storio ar ddyfais ymwelydd i adnabod porwr yr ymwelydd yn unigryw neu i storio gwybodaeth neu osodiadau yn y porwr er mwyn eich helpu i lywio rhwng tudalennau'n effeithlon, gan gofio'ch dewisiadau, galluogi ymarferoldeb, ein helpu i ddeall gweithgaredd defnyddwyr a phatrymau, a hwyluso hysbysebu ar-lein. Am ragor o wybodaeth, ewch i'n Polisi Cwcis.
  • Bannau gwe, a elwir hefyd yn dagiau picsel neu GIFs clir, a ddefnyddir yn nodweddiadol i ddangos bod tudalen we neu e-bost wedi cael ei chyrchu neu ei hagor, neu fod cynnwys penodol wedi'i weld neu ei glicio, fel arfer i gasglu ystadegau am y defnydd o wefannau a llwyddiant ymgyrchoedd marchnata.
 4. Gwybodaeth Bersonol a Dderbynnir gan Drydydd Partïon. Efallai y byddwn hefyd yn derbyn gwybodaeth bersonol amdanoch gan drydydd partïon, megis ein partneriaid busnes, cleientiaid, gwerthwyr, is-gwmnïau a chysylltiadau, darparwyr data, partneriaid marchnata, a ffynonellau sydd ar gael yn gyhoeddus, megis llwyfannau cyfryngau cymdeithasol. 
 5. atgyfeiriadau. Efallai y bydd defnyddwyr y Gwasanaeth yn cael y cyfle i gyfeirio cydweithwyr neu gysylltiadau eraill atom a rhannu eu gwybodaeth gyswllt. Peidiwch â rhoi manylion cyswllt rhywun i ni oni bai bod gennych ganiatâd i wneud hynny.
 6. Gwybodaeth Bersonol Sensitif. Oni bai ein bod yn gofyn yn benodol amdani, gofynnwn i chi beidio â rhoi unrhyw wybodaeth bersonol sensitif i ni (e.e., gwybodaeth yn ymwneud â tharddiad hiliol neu ethnig, barn wleidyddol, crefydd neu gredoau eraill, iechyd, biometreg neu nodweddion genetig, cefndir troseddol neu aelodaeth o undeb llafur ) ar neu drwy'r Gwasanaeth, neu fel arall i ni.

DEFNYDDIO GWYBODAETH BERSONOL

Mae’n bosibl y byddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol at y dibenion a ganlyn ac fel y disgrifir fel arall naill ai yn y Polisi Preifatrwydd hwn neu ar adeg ei chasglu.

 1. I Ddarparu'r Gwasanaeth. Gallwn ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol i:
  • darparu a gweithredu'r Gwasanaeth a'n busnes;
  • monitro a gwella eich profiad ar y Gwasanaeth;
  • creu a chynnal eich cyfrif ar ein cymwysiadau neu byrth;
  • adolygu ac ymateb i'ch ceisiadau neu ymholiadau;
  • cyfathrebu â chi am y Gwasanaeth a chyfathrebiadau cysylltiedig eraill; a
  • darparu deunyddiau, cynhyrchion a gwasanaethau y gofynnwch amdanynt.
 2. Ymchwil a datblygiad.  Mae’n bosibl y byddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth at ddibenion ymchwil a datblygu, gan gynnwys i wella’r Gwasanaeth, deall a dadansoddi tueddiadau defnydd a dewisiadau ein defnyddwyr, a datblygu nodweddion, swyddogaethau a gwasanaethau newydd. Fel rhan o'r gweithgareddau hyn, mae'n bosibl y byddwn yn creu data cyfanredol, dad-adnabyddedig, neu ddata dienw arall o'r wybodaeth bersonol a gasglwn. Rydym yn troi gwybodaeth bersonol yn ddata dienw trwy ddileu gwybodaeth sy'n gwneud y data yn bersonol adnabyddadwy i chi. Mae’n bosibl y byddwn yn defnyddio’r data dienw hwn a’i rannu â thrydydd partïon at ein dibenion busnes cyfreithlon, gan gynnwys dadansoddi a gwella’r Gwasanaeth a hyrwyddo ein busnes.
 3. Marchnata Uniongyrchol. Mae’n bosibl y byddwn yn anfon cyfathrebiadau marchnata uniongyrchol eraill atoch sy’n gysylltiedig â Sorrento fel y caniateir gan y gyfraith. Gallwch optio allan o’n cyfathrebiadau marchnata fel y disgrifir yn yr adran “Eich Dewisiadau” isod.  
 4. Hysbysebu Seiliedig ar Llog. Mae’n bosibl y byddwn yn gweithio gyda chwmnïau hysbysebu trydydd parti a chwmnïau cyfryngau cymdeithasol i’n helpu i hysbysebu ein busnes ac i arddangos hysbysebion ar ein Gwasanaeth a gwefannau eraill. Gall y cwmnïau hyn ddefnyddio cwcis a thechnolegau tebyg i gasglu gwybodaeth amdanoch chi (gan gynnwys data'r ddyfais a data gweithgaredd ar-lein a ddisgrifir uchod) dros amser ar draws ein Gwasanaeth a gwefannau a gwasanaethau eraill neu eich rhyngweithio â'n negeseuon e-bost, a defnyddio'r wybodaeth honno i weini hysbysebion sy'n maen nhw'n meddwl fydd o ddiddordeb i chi. Gallwch ddysgu mwy am eich dewisiadau ar gyfer cyfyngu ar hysbysebu seiliedig ar ddiddordeb yn yr adran “Eich Dewisiadau” isod. 
 5. Recriwtio a Phrosesu Ceisiadau.  Mewn cysylltiad â'n gweithgareddau recriwtio neu eich ceisiadau neu ymholiadau ynghylch cyfleoedd cyflogaeth gyda Sorrento trwy'r Gwasanaeth, efallai y byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i werthuso ceisiadau, ymateb i ymholiadau, adolygu tystlythyrau, tystlythyrau cyswllt, cynnal gwiriadau cefndir ac adolygiadau diogelwch eraill, ac fel arall defnyddio gwybodaeth bersonol at ddibenion AD a chyflogaeth.
 6. Cydymffurfio â Chyfreithiau a Rheoliadau. Byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol fel y credwn sy'n angenrheidiol neu'n briodol i gydymffurfio â chyfreithiau cymwys, ceisiadau cyfreithlon, a phrosesau cyfreithiol, megis ymateb i subpoenas neu geisiadau gan awdurdodau'r llywodraeth.
 7. Ar gyfer Cydymffurfiaeth, Atal Twyll, a Diogelwch. Mae’n bosibl y byddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol a’i datgelu i gyrff gorfodi’r gyfraith, awdurdodau’r llywodraeth, a phartïon preifat fel y credwn sy’n angenrheidiol neu’n briodol i: (a) gynnal diogelwch, diogeledd a chywirdeb ein Gwasanaeth, cynhyrchion a gwasanaethau, busnes, cronfeydd data a asedau technoleg eraill; (b) diogelu ein hawliau ni, eich hawliau chi neu eraill, preifatrwydd, diogelwch neu eiddo (gan gynnwys trwy wneud ac amddiffyn hawliadau cyfreithiol); (c) archwilio ein prosesau mewnol ar gyfer cydymffurfio â gofynion cyfreithiol a chytundebol a pholisïau mewnol; (d) gorfodi'r telerau ac amodau sy'n llywodraethu'r Gwasanaeth; ac (e) atal, nodi, ymchwilio ac atal gweithgarwch twyllodrus, niweidiol, anawdurdodedig, anfoesegol neu anghyfreithlon, gan gynnwys ymosodiadau seibr a dwyn hunaniaeth.
 8. Gyda'ch Caniatâd. Mewn rhai achosion efallai y byddwn yn gofyn yn benodol am eich caniatâd i gasglu, defnyddio, neu rannu eich gwybodaeth bersonol, megis pan fo’n ofynnol yn ôl y gyfraith.

RHANNU GWYBODAETH BERSONOL

Mae’n bosibl y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol â’r endidau a’r unigolion a restrir isod neu fel y disgrifir fel arall yn y Polisi Preifatrwydd hwn neu yn y man casglu.

 1. Cwmnïau Cysylltiedig.  Efallai y byddwn yn rhannu gwybodaeth a gasglwyd amdanoch ag unrhyw aelod o'n grŵp o gwmnïau, gan gynnwys cysylltiedig, ein cwmni daliannol terfynol, a'i is-gwmnïau. Er enghraifft, byddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol gyda'n cwmnïau cysylltiedig i ddarparu ein cynnyrch a gwasanaethau i chi, lle mae cwmnïau eraill o fewn ein grŵp yn perfformio cydrannau o'r cynnig gwasanaeth llawn.
 2. Darparwyr Gwasanaeth.  Rydym yn rhannu gwybodaeth bersonol gyda thrydydd parti ac unigolion sy'n cyflawni swyddogaethau ar ein rhan ac yn ein helpu i redeg ein busnes. Er enghraifft, mae darparwyr gwasanaeth yn ein helpu i gynnal gwefan, gwasanaethau cynnal a chadw, rheoli cronfa ddata, dadansoddeg gwe, marchnata, a dibenion eraill.
 3. Partneriaid Hysbysebu.  Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn rhannu gwybodaeth bersonol a gesglir amdanoch gyda thrydydd partïon yr ydym yn partneru â nhw ar gyfer ymgyrchoedd hysbysebu, cystadlaethau, cynigion arbennig neu ddigwyddiadau neu weithgareddau eraill mewn cysylltiad â’n Gwasanaeth, neu sy’n casglu gwybodaeth am eich gweithgaredd ar y Gwasanaeth a gwasanaethau ar-lein eraill i helpwch ni i hysbysebu ein cynnyrch a’n gwasanaeth, a/neu ddefnyddio rhestrau cwsmeriaid stwnsh rydyn ni’n eu rhannu gyda nhw i ddosbarthu hysbysebion i chi ac i ddefnyddwyr tebyg ar eu platfformau.
 4. Trosglwyddeion Busnes.  Mae’n bosibl y byddwn yn datgelu gwybodaeth bersonol a gasglwyd amdanoch gyda thrydydd partïon mewn cysylltiad ag unrhyw drafodiad busnes (neu drafodiad posibl) sy’n ymwneud ag uno, gwerthu cyfranddaliadau neu asedau cwmni, ariannu, caffael, cydgrynhoi, ad-drefnu, dargyfeirio, neu ddiddymu’r cyfan neu gyfran. ein busnes (gan gynnwys mewn cysylltiad â methdaliad neu achosion tebyg).
 5. Awdurdodau, Gorfodi'r Gyfraith, ac Eraill.  Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn datgelu gwybodaeth a gasglwyd amdanoch i sefydliadau gorfodi’r gyfraith, awdurdodau’r llywodraeth, a phartïon preifat, os oes angen ei datgelu er mwyn cydymffurfio ag unrhyw gyfraith neu reoliad cymwys, mewn ymateb i subpoena, gorchymyn llys, ymchwiliad llywodraethol, neu broses gyfreithiol arall, neu fel y credwn sy'n angenrheidiol at y dibenion cydymffurfio ac amddiffyn a ddisgrifir yn yr adran “Defnyddio Gwybodaeth Bersonol” uchod.
 6. Cynghorwyr Proffesiynol.  Mae’n bosibl y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol ag unigolion, cwmnïau, neu gwmnïau proffesiynol sy’n rhoi cyngor ac ymgynghori i Sorrento ym meysydd cyfrifyddu, gweinyddol, cyfreithiol, treth, ariannol, casglu dyledion, a materion eraill.

TROSGLWYDDIADAU RHYNGWLADOL O WYBODAETH BERSONOL

Mae pencadlys rhai cwmnïau Sorrento yn yr Unol Daleithiau, ac mae gennym ddarparwyr gwasanaeth yn yr Unol Daleithiau a gwledydd eraill. Gall eich gwybodaeth bersonol gael ei chasglu, ei defnyddio a'i storio yn yr Unol Daleithiau neu leoliadau eraill y tu allan i'ch mamwlad. Efallai na fydd cyfreithiau preifatrwydd yn y lleoliadau lle rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol mor amddiffynnol â chyfreithiau preifatrwydd eich mamwlad. Trwy ddarparu eich gwybodaeth bersonol, lle mae'r gyfraith berthnasol yn caniatáu, rydych trwy hyn yn cydsynio'n benodol ac yn benodol i drosglwyddo a phrosesu o'r fath a'r casglu, defnyddio a datgelu a nodir yma neu mewn unrhyw delerau gwasanaeth cymwys.

Gall defnyddwyr Ewropeaidd weld yr adran isod o'r enw “Hysbysiad i Ddefnyddwyr Ewropeaidd” am wybodaeth ychwanegol ynghylch unrhyw drosglwyddiadau o'ch gwybodaeth bersonol.

DIOGELWCH

Nid oes unrhyw ddull o drosglwyddo dros y rhyngrwyd, na dull o storio electronig, yn gwbl ddiogel. Er ein bod yn gwneud ymdrechion rhesymol i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol rhag y risgiau a gyflwynir gan fynediad neu gaffaeliad anawdurdodedig, ni allwn warantu diogelwch eich gwybodaeth bersonol.

GWEFANNAU A GWASANAETHAU ERAILL

Gall y Gwasanaeth gynnwys dolenni i wefannau eraill a gwasanaethau ar-lein a weithredir gan drydydd partïon. Nid yw'r dolenni hyn yn gymeradwyaeth nac yn gynrychiolaeth yr ydym yn gysylltiedig ag unrhyw drydydd parti. Yn ogystal, efallai y bydd ein cynnwys yn cael ei gynnwys ar dudalennau gwe neu wasanaethau ar-lein nad ydynt yn gysylltiedig â ni. Nid ydym yn rheoli gwefannau trydydd parti na gwasanaethau ar-lein, ac nid ydym yn gyfrifol am eu gweithredoedd. Mae gwefannau a gwasanaethau eraill yn dilyn rheolau gwahanol o ran casglu, defnyddio a rhannu eich gwybodaeth bersonol. Rydym yn eich annog i ddarllen polisïau preifatrwydd y gwefannau a’r gwasanaethau ar-lein eraill a ddefnyddiwch.

EICH DEWISIADAU

Yn yr adran hon, rydym yn disgrifio'r hawliau a'r dewisiadau sydd ar gael i bob defnyddiwr.

 1. E-byst Hyrwyddo. Gallwch optio allan o e-byst sy’n ymwneud â marchnata drwy ddilyn y cyfarwyddiadau optio allan neu ddad-danysgrifio ar waelod yr e-bost, neu drwy gysylltu â ni fel y disgrifir isod. Efallai y byddwch yn parhau i dderbyn e-byst cysylltiedig â gwasanaeth a negeseuon e-bost eraill nad ydynt yn ymwneud â marchnata.
 2. Cwcis. Os gwelwch yn dda ewch i'n Polisi Cwcis i gael rhagor o wybodaeth.
 3. Dewisiadau Hysbysebu. Gallwch gyfyngu ar y defnydd o’ch gwybodaeth ar gyfer hysbysebu seiliedig ar log drwy rwystro cwcis trydydd parti yng ngosodiadau eich porwr, defnyddio ategion/estyniadau porwr, a/neu ddefnyddio gosodiadau eich dyfais symudol i gyfyngu ar y defnydd o’r ID hysbysebu sy’n gysylltiedig â eich dyfais symudol. Gallwch hefyd optio allan o hysbysebion sy'n seiliedig ar log gan gwmnïau sy'n cymryd rhan yn y rhaglenni eithrio diwydiant canlynol trwy ymweld â'r gwefannau cysylltiedig: y Rhwydwaith Hysbysebu Menter (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp), y Gynghrair Hysbysebu Digidol Rhyngweithiol Ewropeaidd (ar gyfer defnyddwyr Ewropeaidd - http://www.youronlinechoices.eu/), a'r Gynghrair Hysbysebu Digidol (optout.aboutads.info). Rhaid gosod y dewisiadau optio allan a ddisgrifir yma ar bob dyfais a/neu borwr yr ydych am iddynt wneud cais amdani. Sylwch y gallwn hefyd weithio gyda chwmnïau sy'n cynnig eu mecanweithiau optio allan eu hunain neu nad ydynt yn cymryd rhan yn y mecanweithiau optio allan a ddisgrifir uchod, felly hyd yn oed ar ôl optio allan, efallai y byddwch yn dal i dderbyn rhai cwcis a hysbysebion yn seiliedig ar log gan eraill cwmnïau. Os byddwch yn optio allan o hysbysebion seiliedig ar log, byddwch yn dal i weld hysbysebion ar-lein ond efallai y byddant yn llai perthnasol i chi.
 4. Peidiwch â Olrhain. Mae’n bosibl y bydd rhai porwyr wedi’u ffurfweddu i anfon signalau “Peidiwch â Thracio” i’r gwasanaethau ar-lein rydych chi’n ymweld â nhw. Ar hyn o bryd nid ydym yn ymateb i “Peidiwch â Thracio” neu signalau tebyg. I ddysgu mwy am “Peidiwch â Thracio,” ewch i http://www.allaboutdnt.com.
 5. Gwrthod Darparu Gwybodaeth. Mae angen i ni gasglu gwybodaeth bersonol i ddarparu gwasanaethau penodol. Os na fyddwch yn darparu’r wybodaeth y gofynnwyd amdani, efallai na fyddwn yn gallu darparu’r gwasanaethau hynny.

HYSBYSIAD I DDEFNYDDWYR EWROPEAIDD

Mae’r wybodaeth a ddarperir yn yr adran hon yn berthnasol i unigolion yn yr Undeb Ewropeaidd, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd, a’r Deyrnas Unedig yn unig (gyda’i gilydd, “Ewrop").

Ac eithrio fel y nodir fel arall, mae cyfeiriadau at “wybodaeth bersonol” yn y Polisi Preifatrwydd hwn yn cyfateb i “ddata personol” a lywodraethir gan ddeddfwriaeth diogelu data Ewropeaidd. 

 1. Rheolwr.  Lle bo'n berthnasol, rheolydd eich gwybodaeth bersonol a gwmpesir gan y Polisi Preifatrwydd hwn at ddibenion deddfwriaeth diogelu data Ewropeaidd yw'r endid Sorrento sy'n darparu'r Wefan neu'r Gwasanaeth.
 2. Seiliau Cyfreithiol ar gyfer Prosesu. Bydd seiliau cyfreithiol ein prosesu o’ch gwybodaeth bersonol fel y disgrifir yn y Polisi Preifatrwydd hwn yn dibynnu ar y math o wybodaeth bersonol a’r cyd-destun penodol y byddwn yn ei phrosesu ynddo. Fodd bynnag, mae’r seiliau cyfreithiol rydym yn dibynnu arnynt fel arfer wedi’u nodi yn y tabl isod. Rydym yn dibynnu ar ein buddiannau cyfreithlon fel ein sail gyfreithiol dim ond pan na chaiff y buddiannau hynny eu diystyru gan yr effaith arnoch chi (oni bai bod gennym eich caniatâd neu fod ein prosesu fel arall yn ofynnol neu'n cael ei ganiatáu gan y gyfraith). Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich gwybodaeth bersonol, cysylltwch â ni yn privacy@sorrentotherapeutics.com.
Pwrpas Prosesu (fel y disgrifir uchod yn yr adran “Defnyddio Gwybodaeth Bersonol”)Sail Gyfreithiol
I Ddarparu'r GwasanaethMae prosesu yn angenrheidiol i gyflawni'r contract sy'n llywodraethu ein gweithrediad o'r Gwasanaeth, neu i gymryd camau y gofynnwch amdanynt cyn defnyddio ein gwasanaethau. Lle na allwn brosesu eich data personol yn ôl yr angen i weithredu'r Gwasanaeth ar sail rheidrwydd cytundebol, rydym yn prosesu eich gwybodaeth bersonol at y diben hwn yn seiliedig ar ein diddordeb cyfreithlon mewn darparu'r cynhyrchion neu'r gwasanaethau yr ydych yn eu cyrchu ac yn gofyn amdanynt i chi. 
Ymchwil a datblygiadMae prosesu yn seiliedig ar ein buddiannau cyfreithlon wrth berfformio ymchwil a datblygu fel y disgrifir yn y Polisi Preifatrwydd hwn.
Marchnata Uniongyrchol  Mae prosesu yn seiliedig ar eich caniatâd lle mae'r caniatâd hwnnw'n ofynnol yn ôl y gyfraith berthnasol. Lle nad oes angen caniatâd o’r fath yn ôl y gyfraith berthnasol, rydym yn prosesu eich gwybodaeth bersonol at y dibenion hyn yn seiliedig ar ein buddiannau cyfreithlon wrth hyrwyddo ein busnes a dangos cynnwys perthnasol wedi’i deilwra i chi.
Hysbysebu Seiliedig ar LlogMae prosesu yn seiliedig ar eich caniatâd lle mae'r caniatâd hwnnw'n ofynnol yn ôl y gyfraith berthnasol. Lle rydym yn dibynnu ar eich caniatâd mae gennych yr hawl i'w dynnu'n ôl unrhyw bryd yn y modd a nodir pan fyddwch yn cydsynio neu yn y Gwasanaeth. 
I Brosesu CeisiadauMae prosesu yn seiliedig ar ein buddiannau cyfreithlon wrth berfformio ymchwil a datblygu fel y disgrifir yn y Polisi Preifatrwydd hwn.
Cydymffurfio â Chyfreithiau a RheoliadauMae prosesu yn angenrheidiol i gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol neu yn seiliedig ar ein buddiannau cyfreithlon mewn recriwtio a llogi. Mewn rhai achosion, gall prosesu hefyd fod yn seiliedig ar eich caniatâd. Lle rydym yn dibynnu ar eich caniatâd mae gennych yr hawl i'w dynnu'n ôl unrhyw bryd yn y modd a nodir pan fyddwch yn cydsynio neu yn y Gwasanaeth. 
Ar gyfer Cydymffurfiaeth, Atal Twyll, a DiogelwchMae prosesu yn angenrheidiol i gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol neu yn seiliedig ar ein buddiannau cyfreithlon o ran amddiffyn ein hawliau, preifatrwydd, diogelwch neu eiddo ni neu eraill.
Gyda'ch CaniatâdMae prosesu yn seiliedig ar eich caniatâd. Lle rydym yn dibynnu ar eich caniatâd mae gennych yr hawl i'w dynnu'n ôl unrhyw bryd yn y modd a nodir pan fyddwch yn cydsynio neu yn y Gwasanaeth. 
 1. Defnydd at Ddibenion Newydd. Mae’n bosibl y byddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol am resymau nad ydynt wedi’u disgrifio yn y Polisi Preifatrwydd hwn lle y caniateir hynny gan y gyfraith a bod y rheswm yn gydnaws â’r diben y’i casglwyd ar ei gyfer. Os bydd angen i ni ddefnyddio’ch gwybodaeth bersonol at ddiben nad yw’n gysylltiedig, byddwn yn rhoi gwybod i chi ac yn egluro’r sail gyfreithiol berthnasol. 
 2. Cadw. Byddwn yn cadw eich data personol am gyhyd ag y bo angen i gyflawni diben y casgliad, gan gynnwys at ddibenion bodloni unrhyw ofynion cyfreithiol, cyfrifyddu neu adrodd, i sefydlu ac amddiffyn hawliadau cyfreithiol, at ddibenion atal twyll, neu am gyhyd ag y bo angen. i gwrdd â’n rhwymedigaethau cyfreithiol. 

  Er mwyn pennu’r cyfnod cadw priodol ar gyfer gwybodaeth bersonol, rydym yn ystyried swm, natur a sensitifrwydd y wybodaeth bersonol, y risg bosibl o niwed o ddefnyddio neu ddatgelu eich gwybodaeth bersonol heb awdurdod, y dibenion yr ydym yn prosesu eich gwybodaeth bersonol ar eu cyfer ac a yw gallwn gyflawni'r dibenion hynny trwy ddulliau eraill, a'r gofynion cyfreithiol cymwys.
 3. Eich Hawliau. Mae cyfreithiau diogelu data Ewropeaidd yn rhoi hawliau penodol i chi o ran eich gwybodaeth bersonol. Gallwch ofyn i ni gymryd y camau canlynol mewn perthynas â’ch gwybodaeth bersonol sydd gennym:
  • Mynediad. Rhoi gwybodaeth i chi am ein gwaith o brosesu eich gwybodaeth bersonol a rhoi mynediad i chi at eich gwybodaeth bersonol.
  • Cywir. Diweddaru neu gywiro gwallau yn eich gwybodaeth bersonol.
  • Dileu. Dileu eich gwybodaeth bersonol.
  • Trosglwyddo. Trosglwyddwch gopi y gellir ei ddarllen gan beiriant o'ch gwybodaeth bersonol i chi neu drydydd parti o'ch dewis.
  • Cyfyngu. Cyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth bersonol.
  • Gwrthrych. Gwrthwynebu ein dibyniaeth ar ein buddiannau cyfreithlon fel sail i ni brosesu eich gwybodaeth bersonol sy'n effeithio ar eich hawliau. 

   Gallwch gyflwyno'r ceisiadau hyn drwy gysylltu â ni yn privacy@sorrentotherapeutics.com neu yn y cyfeiriad post a restrir isod. Mae’n bosibl y byddwn yn gofyn am wybodaeth benodol gennych i’n helpu i gadarnhau pwy ydych a phrosesu eich cais. Mae’n bosibl y bydd y gyfraith berthnasol yn ei gwneud yn ofynnol i ni, neu’n caniatáu inni wrthod eich cais. Os byddwn yn gwrthod eich cais, byddwn yn dweud pam wrthych, yn amodol ar gyfyngiadau cyfreithiol. Os hoffech chi gyflwyno cwyn am ein defnydd o’ch gwybodaeth bersonol neu ein hymateb i’ch ceisiadau ynglŷn â’ch gwybodaeth bersonol, gallwch gysylltu â ni neu gyflwyno cwyn i’r rheolydd diogelu data yn eich awdurdodaeth. Gallwch ddod o hyd i'ch rheolydd diogelu data yma
 4. Trosglwyddo Data Trawsffiniol. Os byddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth bersonol i wlad y tu allan i Ewrop fel ei bod yn ofynnol i ni gymhwyso mesurau diogelu ychwanegol i'ch gwybodaeth bersonol o dan gyfreithiau diogelu data Ewropeaidd, byddwn yn gwneud hynny. Cysylltwch â ni am wybodaeth ychwanegol am unrhyw drosglwyddiadau o'r fath neu'r mesurau diogelu penodol a ddefnyddiwyd.

CYSYLLTU Â'R UDA

Os oes gennych gwestiynau neu bryderon am ein Polisi Preifatrwydd neu unrhyw fater preifatrwydd neu ddiogelwch arall, anfonwch e-bost atom yn privacy@sorrentotherapeutics.com neu ysgrifennwch atom yn y cyfeiriad isod: Sorrento Therapeutics, Inc.
4955 Lle y Cyfarwyddwyr
San Diego, CA 92121
ATTN: Cyfreithiol