Podmínky použití

« Zpět na Pipeline

PODMÍNKY POUŽITÍ

Datum účinnosti: 14. června 2021

Tyto podmínky použití („Podmínky použití”) se zadává mezi Sorrento Therapeutics, Inc.jménem a na účet našich dceřiných společností a přidružených společností („Sorrento, ""us, ""we, "Nebo"náš“) a vy, nebo pokud zastupujete subjekt nebo jinou organizaci, tento subjekt nebo organizaci (v obou případech „vy“). Tyto podmínky použití upravují váš přístup a/nebo používání našich webových stránek, aplikací a portálů, které provozujeme a které odkazují na tyto podmínky použití (souhrnně „Site“) a služby a zdroje povolené prostřednictvím webu (každý „Servis“A společně„Služby“). Tyto podmínky použití se nevztahují na jiné stránky a služby poskytované společností Sorrento, jako jsou naše klinické studie, laboratorní služby pro pacienty nebo produkty COVI-STIX.

ČTĚTE PROSÍM POZORNĚ TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ. PROHLÍŽENÍM NEBO VSTUPEM NA STRÁNKY A/NEBO POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB PROHLAŠUJETE, ŽE (1) JSTE SI PŘEČETLI, ROZUMÍTE PODMÍNKÁM POUŽÍVÁNÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE VÁZÁNI, (2) JSTE V PRÁVNÍM věku K UZAVŘENÍ ZÁVAZNÉ SMLOUVY SORRENTO A (3) MÁTE OPRÁVNĚNÍ VSTUPOVAT OSOBNĚ NEBO JMÉNEM SPOLEČNOSTI, KTEROU JSTE JMENOVALI JAKO UŽIVATELE, PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A ZAVAZOVAT TUTO SPOLEČNOST PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ. TERMÍN "VY" TÝKÁ SE JEDNOTLIVCŮ NEBO PRÁVNICKÝCH SUBJEKTŮ, PODLE PŘÍSLUŠNOSTI.  POKUD NESOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ, NESMÍTE PŘISTUPOVAT ANI POUŽÍVAT STRÁNKY ANI SLUŽBY.

UPOZORŇUJEME, ŽE TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ MOHOU SPOLEČNOST SORRENTO KDYKOLI ZMĚNIT PODLE SVÉHO VÝHRADNÍHO UVÁŽENÍ. Společnost Sorrento vás bude informovat o jakýchkoli změnách těchto Podmínek použití zveřejněním těchto změn na Stránkách, změnou data v horní části Podmínek použití a/nebo poskytnutím upozornění prostřednictvím Stránky nebo jinými prostředky. (včetně odesláním oznámení na jakoukoli e-mailovou adresu poskytnutou společnosti Sorrento). Pokud není uvedeno jinak, jakékoli úpravy nabudou účinnosti okamžitě po zveřejnění na Stránce nebo doručení takového oznámení. Pokud vznesete námitky proti jakýmkoli takovým úpravám, můžete podmínky používání ukončit, jak je uvedeno níže. Bude se však mít za to, že jste souhlasili s jakýmikoli a všemi úpravami prostřednictvím vašeho dalšího používání webu nebo služeb po uplynutí této lhůty. PROSÍM PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE STRÁNKY A ZOBRAZTE TEĎ AKTUÁLNÍ PODMÍNKY.

Vaše používání určitých Služeb a účast v nich může podléhat dalším podmínkám, včetně jakýchkoli platných podmínek mezi Sorrento a vaším zaměstnavatelem nebo organizací a jakýchkoli podmínek, které vám budou předloženy k přijetí při používání doplňkové služby („“Doplňující podmínky“). Pokud jsou Podmínky použití v rozporu s Doplňkovými podmínkami, mají ve vztahu k takové Službě přednost Doplňkové podmínky. Podmínky použití a jakékoli příslušné Doplňkové podmínky jsou zde označovány jako „Dohoda. "

PŘÍSTUP A POUŽÍVÁNÍ VLASTNOSTÍ SORRENTO

 1. Povolené použití. Stránky, Služby a informace, data, obrázky, text, soubory, software, skripty, grafika, fotografie, zvuky, hudba, videa, audiovizuální kombinace, interaktivní prvky a další materiály (souhrnně „Obsah“) dostupné na nebo prostřednictvím Stránek a Služeb (takový obsah spolu se Stránkou a Službami je každý „Nemovitost Sorrento“ a společně, “Vlastnosti Sorrenta”) jsou chráněny autorskými právy po celém světě. V souladu se smlouvou vám Sorrento uděluje omezenou licenci k přístupu a používání vlastností Sorrento výhradně pro vaše osobní nebo interní obchodní účely. Pokud Sorrento nestanoví jinak v samostatné licenci, vaše právo na používání jakéhokoli a všech vlastností Sorrenta podléhá Smlouvě. 
 2. Způsobilost. Prohlašujete, že jste plnoletí k uzavření závazné smlouvy a nejste osobou, které je zakázáno používat Sorrento Properties podle zákonů Spojených států, vašeho místa bydliště nebo jakékoli jiné příslušné jurisdikce. Potvrzujete, že je vám buď více než 18 let, nebo jste emancipovaná nezletilá osoba nebo máte zákonný souhlas rodičů nebo opatrovníků a jste plně schopni a kompetentní vstupovat do uvedených podmínek, podmínek, povinností, prohlášení, prohlášení a záruk v těchto Podmínkách použití a Smlouvě, kde je to relevantní, a dodržovat a dodržovat Smlouvu. V každém případě potvrzujete, že jste starší šestnácti (16) let, protože vlastnosti Sorrento nejsou určeny dětem mladším 16 let. Pokud je vám méně než 16 let, nevstupujte do vlastností Sorrento ani je nepoužívejte.
 3. Některá omezení.  Práva udělená vám v Podmínkách použití podléhají následujícím omezením: (a) nebudete licencovat, prodávat, pronajímat, pronajímat, převádět, přidělovat, reprodukovat, distribuovat, hostovat nebo jinak komerčně využívat Sorrento Properties nebo jakoukoli část Sorrento Properties, včetně Stránek, (b) nebudete rámovat nebo používat rámovací techniky k vložení jakékoli ochranné známky, loga nebo jiných vlastností Sorrento (včetně obrázků, textu, rozvržení stránky nebo formy) Sorrento; (c) nebudete používat žádné metatagy nebo jiný „skrytý text“ používající jméno nebo ochranné známky společnosti Sorrento; (d) nebudete upravovat, překládat, přizpůsobovat, slučovat, vytvářet odvozená díla, rozebírat, dekompilovat, zpětně kompilovat nebo zpětně analyzovat jakoukoli část Sorrento Properties s výjimkou rozsahu, v jakém jsou výše uvedená omezení výslovně zakázána příslušným zákonem; (e) nesmíte používat žádný manuální nebo automatizovaný software, zařízení nebo jiné procesy (včetně, nikoli však výhradně, pavouků, robotů, škrabáků, prohledávačů, avatarů, nástrojů pro dolování dat apod.) k „seškrabávání“ nebo stahování dat z jakéhokoli webu. stránky obsažené na Stránce (kromě toho, že udělujeme odvolatelné povolení provozovatelům veřejných vyhledávačů používat pavouky ke kopírování materiálů ze Stránky pouze za účelem a pouze v rozsahu nezbytném pro vytvoření veřejně dostupných prohledávatelných indexů materiálů, nikoli však cache nebo archivy takových materiálů); (f) nebudete přistupovat k Sorrento Properties za účelem vytvoření podobné nebo konkurenční webové stránky, aplikace nebo služby; (g) kromě případů výslovně uvedených v tomto dokumentu nesmí být žádná část vlastností Sorrento kopírována, reprodukována, distribuována, znovu publikována, stahována, zobrazována, zveřejňována nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky; (h) neodstraníte ani nezničíte žádné poznámky o autorských právech nebo jiná vlastnická označení obsažená na nebo v Sorrento Properties; (i) nebudete se vydávat za jinou osobu nebo zkreslovat svou příslušnost k jakékoli osobě nebo subjektu. Jakékoli budoucí vydání, aktualizace nebo jiný doplněk Sorrento Properties podléhá podmínkám použití. Společnost Sorrento, její dodavatelé a poskytovatelé služeb si vyhrazují všechna práva, která nejsou udělena v Podmínkách použití. Jakékoli neoprávněné použití jakéhokoli majetku Sorrento ukončuje licence udělené společností Sorrento v souladu s podmínkami použití.
 4. Použití klienty Sorrento.  Pokud jste klientem Sorrenta, který přistupuje na stránky nebo služby nebo je používáte, včetně našeho klientského portálu, prohlašujete a zaručujete, že (a) při používání vlastností Sorrento budete dodržovat všechny platné zákony a předpisy, včetně případně zdravotního pojištění. Portability and Accountability Act a jeho prováděcí předpisy a další zákony na ochranu soukromí a údajů a (b) neposkytnete nám žádné informace, včetně osobních údajů a chráněných zdravotních informací, ke kterým nemáte požadovaná oprávnění nebo souhlasy. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vy, a nikoli Sorrento, odpovídáte za zajištění toho, že byla poskytnuta všechna nezbytná sdělení a že od pacientů byly získány všechny nezbytné souhlasy a/nebo povolení, jak to mohou vyžadovat platné zákony na ochranu soukromí a údajů a předpisy ve vaší jurisdikci. Další informace o postupech ochrany osobních údajů společnosti Sorrento naleznete v našich Zásady ochrany osobních údajů.
 5. Nezbytné vybavení a software.  Musíte poskytnout veškeré vybavení a software nezbytné pro připojení k Sorrento Properties, včetně, ale nejen, mobilního zařízení, které je vhodné pro připojení a používání Sorrento Properties v případech, kdy Služby nabízejí mobilní komponentu. Jste výhradně odpovědní za jakékoli poplatky, včetně poplatků za internetové připojení nebo mobilní poplatky, které vám vzniknou při přístupu do Sorrento Properties.

VLASTNICTVÍ

 1. Vlastnosti Sorrento.  Souhlasíte s tím, že společnost Sorrento a její dodavatelé vlastní všechna práva, titul a podíl ve společnosti Sorrento Properties. Neodstraníte, nezměníte ani nezakryjete žádná autorská práva, ochranné známky, servisní značky nebo jiná oznámení o vlastnických právech začleněná do nebo připojená k vlastnostem Sorrento. Souhlasíte s tím, že nemáte žádné právo, nárok ani zájem na obsah, který se objeví na nebo ve vlastnostech Sorrento.
 2. Ochrannými známkami.  Sorrento Therapeutics, Inc., Sorrento, logo Sorrento, jakákoli jména a loga přidružených společností a veškerá související grafika, loga, servisní značky, ikony, obchodní oblečení a obchodní názvy používané na nebo v souvislosti s jakýmikoli vlastnostmi Sorrento jsou ochrannými známkami společnosti Sorrento nebo jejích přidružených společností a mohou nelze použít bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti Sorrento. Ostatní ochranné známky, servisní značky a obchodní názvy, které se mohou objevit na nebo v Sorrento Properties, jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Pokud používáte materiály nebo ochranné známky na nebo v Sorrento Properties jakýmkoli způsobem, který není jasně povolen v této části, porušujete tím svou smlouvu s námi a můžete porušovat autorská práva, zákony o ochranných známkách a další zákony. V takovém případě automaticky odvoláváme vaše povolení používat vlastnosti společnosti. Vlastnické právo k materiálům zůstává nám nebo autorům materiálů obsažených ve vlastnostech společnosti. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.
 3. Zpětná vazba.  Souhlasíte s tím, že předkládání jakýchkoli nápadů, návrhů, dokumentů a/nebo návrhů Sorrento prostřednictvím jeho návrhů, zpětné vazby, wiki, fóra nebo podobných stránek ("Zpětná vazba") je na vaše vlastní riziko a společnost Sorrento nemá žádné závazky (včetně, bez omezení, povinnosti důvěrnosti) s ohledem na takovou zpětnou vazbu. Prohlašujete a zaručujete, že máte všechna práva nezbytná k odeslání zpětné vazby. Tímto udělujete společnosti Sorrento plně placené, bezplatné, trvalé, neodvolatelné, celosvětové, nevýhradní a plně sublicencovatelné právo a licenci na používání, reprodukování, provozování, zobrazování, distribuci, přizpůsobování, upravování, přeformátování, vytváření odvozených práce a jinak komerčně nebo nekomerčně využívat jakýmkoli způsobem jakoukoli zpětnou vazbu a poskytovat sublicenci na výše uvedená práva v souvislosti s provozem a údržbou Sorrento Properties a/nebo podnikání Sorrento.

CHOVÁNÍ UŽIVATELE

Podmínkou použití je souhlas s tím, že nebudete používat Sorrento Properties k žádnému účelu, který je zakázán Smlouvou nebo platnými zákony. Nesmíte (a nedovolíte žádné třetí straně) podnikat jakékoli kroky na nebo prostřednictvím Sorrento Properties, které: (i) porušují jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva, právo na publicitu nebo jiné právo jakékoli osoby nebo subjektu; (ii) je nezákonné, ohrožující, urážlivé, obtěžující, hanlivé, urážlivé, klamavé, podvodné, narušující soukromí jiného, ​​deliktné, obscénní, pornografické, urážlivé nebo rouhavé; (iii) propaguje fanatismus, rasismus, nenávist nebo poškozování jakéhokoli jednotlivce nebo skupiny; (iv) představuje nepovolenou nebo nevyžádanou reklamu, nevyžádanou nebo hromadnou poštu; (v) zahrnuje komerční aktivity a/nebo prodej bez předchozího písemného souhlasu společnosti Sorrento; (vi) vydává se za jakoukoli osobu nebo subjekt, včetně jakéhokoli zaměstnance nebo zástupce společnosti Sorrento; (vii) porušuje nebo podporuje jakékoli chování, které by porušovalo jakýkoli platný zákon nebo nařízení nebo by vedlo k občanskoprávní odpovědnosti; (viii) zasahuje nebo se pokouší narušovat řádné fungování Sorrento Properties nebo používá Sorrento Properties jakýmkoli způsobem, který není výslovně povolen Smlouvou; nebo (ix) pokusy zapojit se do jakýchkoli potenciálně škodlivých činů, které jsou namířeny proti Sorrento Properties, nebo se do nich zapojit, včetně, nikoli však výhradně, porušení nebo pokusu o porušení jakýchkoli bezpečnostních prvků Sorrento Properties, pomocí ručního nebo automatizovaného softwaru nebo jiných prostředků pro přístup. , „škrábat“, „procházet“ nebo „pavouk“ jakékoli stránky obsažené v Sorrento Properties, zavádět viry, červy nebo podobný škodlivý kód do Sorrento Properties nebo zasahovat nebo se pokoušet zasahovat do používání Sorrento Properties jakýmkoli jiným uživatelem, hostitelem nebo sítě, včetně přetížení, „zahlcení“, „spamování“, „e-mailového bombardování“ nebo „zhroucení“ Sorrento Properties.

ŠETŘENÍ

Sorrento může, ale není povinno, kdykoli monitorovat nebo kontrolovat vlastnosti Sorrento. Pokud se Sorrento dozví o jakémkoli možném porušení kteréhokoli ustanovení Smlouvy z vaší strany, Sorrento si vyhrazuje právo prošetřit taková porušení a Sorrento může na základě vlastního uvážení okamžitě ukončit vaši licenci k užívání vlastností Sorrento, zcela nebo zčásti, bez předchozího upozornění.

VLASTNOSTI TŘETÍCH STRAN

Sorrento Properties může obsahovat odkazy na webové stránky a/nebo aplikace třetích stran („Vlastnosti třetích stran“). Když kliknete na odkaz na nemovitost třetí strany, nebudeme vás varovat, že jste opustili vlastnosti Sorrento a vztahují se na vás podmínky (včetně zásad ochrany osobních údajů) jiné webové stránky nebo destinace. Takové vlastnosti třetích stran nejsou pod kontrolou společnosti Sorrento a nejsme odpovědní za žádné vlastnosti třetích stran. Sorrento poskytuje tyto vlastnosti třetích stran pouze pro pohodlí a nekontroluje, neschvaluje, nemonitoruje, neschvaluje, nezaručuje ani neposkytuje žádná prohlášení s ohledem na vlastnosti třetích stran nebo jakýkoli produkt nebo službu poskytovanou v souvislosti s nimi. Všechny odkazy ve Vlastnostech třetích stran používáte na vlastní riziko. Když opustíte naše stránky, Podmínky použití již neplatí. Než přistoupíte k jakékoli transakci s jakoukoli třetí stranou, měli byste si prostudovat příslušné podmínky a zásady, včetně postupů pro ochranu soukromí a shromažďování dat, u jakéhokoli majetku třetích stran a provést jakékoli šetření, které považujete za nutné nebo vhodné. Používáním vlastností Sorrento výslovně zbavujete Sorrento jakékoli odpovědnosti vyplývající z vašeho používání jakéhokoli majetku třetích stran. 

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte a ochráníte Sorrento, jeho mateřské společnosti, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, úředníky, zaměstnance, zástupce, partnery, dodavatele a poskytovatele licencí (každý, „Strana Sorrenta“ a společně „Strany Sorrenta“) bez jakýchkoli ztrát a nákladů. , závazky a výdaje (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení) související nebo vyplývající ze všech následujících: (a) vašeho používání a přístupu k vlastnostem Sorrento; (b) vaším porušením Smlouvy; (c) vaše porušení jakýchkoli práv jiné strany, včetně jakýchkoli jiných uživatelů; nebo (d) vaše porušení jakýchkoli platných zákonů, pravidel nebo předpisů. Společnost Sorrento si vyhrazuje právo na vlastní náklady převzít výhradní obranu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, která by jinak podléhala odškodnění z vaší strany, v takovém případě budete plně spolupracovat se společností Sorrento při uplatňování jakékoli dostupné obrany. Toto ustanovení nevyžaduje, abyste odškodnili kteroukoli ze stran Sorrenta za jakékoli nečestné obchodní praktiky takové strany nebo za podvod, podvod, falešný slib, zkreslení nebo zatajení, potlačení nebo opomenutí jakékoli podstatné skutečnosti v souvislosti se službami poskytovanými podle této smlouvy. . Souhlasíte s tím, že ustanovení v této části přetrvají i po ukončení smlouvy a/nebo vašeho přístupu k Sorrento Properties.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUK A PODMÍNEK

VÝSLOVNĚ ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM JE VAŠE POUŽÍVÁNÍ VLASTNOSTÍ SORRENTO NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO A VLASTNOSTI SORRENTO JSOU POSKYTOVÁNY TAK „TAK, JAK JSOU“ A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI“, PODLE FA. STRANY SORRENTO VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY, PROHLÁŠENÍ A PODMÍNKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK OBCHODNÍCH PODMÍNEK NAPRISURINGROM FOR PARTICINGON, FPARTICING VLASTNOSTI SORRENTO. STRANY SORRENTO NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, PROHLÁŠENÍ NEBO PODMÍNKU, ŽE: (A) VLASTNOSTI SORRENTO BUDE SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY; (B) PŘÍSTUP NA STRÁNKY BUDE NEPŘERUŠEN NEBO VAŠE POUŽÍVÁNÍ VLASTNOSTÍ SORRENTO BUDE VČASNÉ, BEZPEČNÉ NEBO BEZCHYBNÉ; (C) VLASTNOSTI SORRENTO BUDOU PŘESNÉ, SPOLEHLIVÉ, ÚPLNÉ, UŽITEČNÉ NEBO SPRÁVNÉ; (D) STRÁNKA BUDE DOSTUPNÁ V JAKÉKOLIV URČITÉM ČASE NEBO MÍSTĚ; (E) JAKÉKOLI VADY NEBO CHYBY BUDOU OPRAVENY; NEBO (F) ŽE STRÁNKA NEOBSAHUJE VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. ŽÁDNÉ RADY ANI INFORMACE, AŤ ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÉ, ZÍSKANÉ OD SORRENTO NEBO PROSTŘEDNICTVÍM VLASTNOSTÍ SORRENTO NEVYTVOŘÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, KTERÁ ZDE VÝSLOVNĚ NEBUDE UVEDENA.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE STRANY SORRENTO ODPOVĚDNÉ ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY ZISKŮ, VÝNOSŮ NEBO DAT, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ŠKODY NEBO NÁKLADY NÁKLADY VZNIKLÉ VZNIKU PRODUKTU NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, V KAŽDÉM PŘÍPADĚ, AŤ BYLY STRANY SORRENTO UPOZORNĚNY NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD, VYPLÝVAJÍCÍ Z DOHODY NEBO V SOUVISLOSTI S SMLOUVOU NEBO JAKÉKOLI KOMUNIKACE, SOUČINNOSTI S JINÝMI SLUŽBAMI NEBO SWITHEEMES TEORIE ODPOVĚDNOSTI, VYPLÝVAJÍCÍ Z: (A) POUŽÍVÁNÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAT VLASTNOSTI SORRENTO; (B) NÁKLADY NA POŘÍZENÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÉHOKOLI ZBOŽÍ, DAT, INFORMACÍ NEBO SLUŽEB ZAKOUPENÝCH NEBO ZÍSKANÝCH NEBO ZPRÁV PŘIJANÝCH ZA TRANSAKCE UZAVŘENÉ PROSTŘEDNICTVÍM MAJETKU SORRENTO; (C) NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K VAŠIM PŘENOSŮM NEBO ÚDAJŮM NEBO ZMĚNY, VČETNĚ VŠECH OSOBNÍCH INFORMACÍ A/NEBO FINANČNÍCH INFORMACÍ V NĚM ULOŽENÝCH; (D) PROHLÁŠENÍ NEBO JEDNÁNÍ JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY TÝKAJÍCÍ SE MAJETKU SORRENTO; (E) OSOBNÍ ZRANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU JAKÉKOLI POVAHY, VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO PŘÍSTUPU KE SLUŽBÁM A JEHO POUŽÍVÁNÍ; (F) JAKÉKOLI PŘERUŠENÍ NEBO ZASTAVENÍ PŘENOSU DO NAŠICH SLUŽEB NEBO Z NAŠICH SLUŽEB; (G) JAKÉKOLI CHYBY, VIRY, TROJSKÉ KONĚ A PODOBNÉ, KTERÉ MOHOU BÝT PŘENÁŠENY DO SLUŽEB NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY; (H) JAKÉKOLI CHYBY NEBO VYNECHNUTÍ V JAKÉKOLI OBSAHU; A/NEBO (I) JAKÉKOLI JINÉ ZÁLEŽITOSTI SOUVISEJÍCÍ S VLASTNICTVÍMI SORRENTO, AŤ JSOU ZALOŽENY NA ZÁRUCE, AUTORSKÝCH PRÁVECH, SMLOUVĚ, DELIKTŮM (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ TEorii. STRANY SORRENTO VÁM ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDOU ODPOVĚDNÉ ZA VÍCE NEŽ 100 $. V PŘÍPADĚ, ŽE NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ŠKOD VE VÝŠE UVEDENÉM ROZSAHU, NAŠE ODPOVĚDNOST V TAKOVÝCH JURISDIKCÍCH BUDE OMEZENA V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ ŠKOD JSOU ZÁKLADNÍ PRVKY ZÁKLADU AKCE MEZI SORRENTO A VÁMI.

DOBA A UKONČENÍ

 1. Období.  Podmínky používání začínají dnem, kdy je přijmete (jak je popsáno v preambuli výše) a zůstávají v plné platnosti a účinnosti během používání Sorrento Properties, pokud nebudou ukončeny dříve v souladu s tímto oddílem.
 2. Ukončení služeb ze strany Sorrenta.  Společnost Sorrento si vyhrazuje právo kdykoli ukončit nebo zablokovat přístup jakéhokoli uživatele k vlastnostem Sorrento nebo službám, s důvodem nebo bez důvodu, bez upozornění. Z důvodů, proč může být váš přístup ukončen, mimo jiné (a) pokud vy nebo vaše organizace nezaplatíte včas za Služby, je-li to relevantní, (b) pokud jste závažným způsobem porušili jakékoli ustanovení smlouvy, nebo (c) pokud to Sorrento vyžaduje zákon (např. pokud je poskytování Služeb nezákonné nebo se stane nezákonným). Souhlasíte s tím, že veškerá ukončení z důvodu budou učiněna na základě výhradního uvážení společnosti Sorrento a že společnost Sorrento nenese vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za jakékoli ukončení vašeho přístupu k vlastnostem Sorrento nebo službám.
 3. Ukončení Služeb z Vaší strany.  Pokud chcete ukončit Služby poskytované společností Sorrento, můžete tak učinit kdykoli oznámením společnosti Sorrento. Vaše oznámení by mělo být zasláno písemně na adresu společnosti Sorrento uvedenou níže.
 4. Účinek ukončení.  Ukončení může mít za následek znemožnění jakéhokoli budoucího používání vlastností Sorrento nebo Služeb. Po ukončení jakékoli části Služeb bude vaše právo používat takovou část Služeb automaticky okamžitě ukončeno. Sorrento vůči vám nenese žádnou odpovědnost za jakékoli pozastavení nebo ukončení. Všechna ustanovení Podmínek použití, která by ze své podstaty měla přetrvat, zůstanou v platnosti i po ukončení Služeb, včetně, bez omezení, ustanovení o vlastnictví, vyloučení záruky a omezení odpovědnosti.

MEZINÁRODNÍ UŽIVATELÉ

Sorrento Vlastnosti jsou přístupné ze zemí po celém světě a mohou obsahovat odkazy na Služby a Obsah, které nejsou dostupné ve vaší zemi. Tyto odkazy neznamenají, že Sorrento hodlá oznámit takový Služby nebo obsah ve vaší zemi. Sorrento Properties jsou řízeny a nabízeny společností Sorrento ze svých zařízení ve Spojených státech amerických. Sorrento nečiní žádná prohlášení, že Sorrento Properties jsou vhodné nebo dostupné pro použití na jiných místech. Dále mohou být určité části Služby přeloženy do jiných jazyků, ale Sorrento neposkytuje žádná prohlášení ani záruky týkající se obsahu, přesnosti nebo úplnosti těchto překladů. Ti, kteří přistupují nebo používají Sorrento Properties z jiných zemí, tak činí z vlastní vůle a jsou odpovědní za dodržování místních zákonů. 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Elektronická komunikace.  Komunikace mezi vámi a Sorrento může probíhat elektronickými prostředky, ať už navštívíte Sorrento Properties nebo pošlete Sorrento e-maily, nebo jestli Sorrento zveřejňuje oznámení na Sorrento Properties nebo s vámi komunikuje prostřednictvím e-mailu. Pro smluvní účely (a) souhlasíte s přijímáním sdělení od společnosti Sorrento v elektronické podobě; a (b) souhlasíte s tím, že všechny podmínky, dohody, oznámení, zveřejnění a další komunikace, které vám Sorrento poskytuje elektronicky, splňují veškeré právní požadavky, které by taková komunikace splňovala, pokud by byla písemná.
 2. Úkol.  Podmínky použití a vaše práva a povinnosti z nich vyplývající nesmíte bez předchozího písemného souhlasu společnosti Sorrento postoupit, zadat subdodavateli, delegovat nebo jinak převést a jakýkoli pokus o postoupení, subdodávku, delegování nebo převod v rozporu s výše uvedeným bude neplatný. a neplatné.
 3. Vyšší moc.  Sorrento nenese odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo selhání v důsledku příčin mimo její přiměřenou kontrolu, včetně, ale nejen, aktů vyšší moci, války, terorismu, nepokojů, embarg, činů civilních nebo vojenských úřadů, požárů, záplav, nehody, stávky nebo nedostatek dopravních zařízení, paliva, energie, práce nebo materiálu.
 4. Dotazy, stížnosti, reklamace.  Máte-li jakékoli dotazy, stížnosti nebo nároky týkající se Sorrento Properties, kontaktujte nás na adrese legal@sorrentotherapeutics.com. Uděláme, co bude v našich silách, abychom vaše obavy řešili. Pokud máte pocit, že vaše obavy nebyly vyřešeny zcela, zveme vás, abyste nás informovali o dalším šetření.
 5. Promlčecí lhůta.  VY A SORRENTO SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JAKÉKOLI PŘÍČINY ZÁKONA VYPLÝVAJÍCÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ S SMLOUVOU, VLASTNOSTMI SORRENTO NEBO OBSAHU MUSÍ ZAČNAT DO JEDNOHO (1) ROKU OD PŘÍČINY ZÁKONA. JINAK JE TAKOVÝ PŘÍČIN AKCE TRVALE PROBLÉM.
 6. Rozhodné právo a místo konání.  Tyto podmínky použití se budou řídit a vykládat v souladu se zákony státu Kalifornie. Místem pro případné spory bude San Diego, Kalifornie. Strany se tímto zavazují, že se vzdají následujících obhajob proti jakékoli žalobě podané v Kalifornii: forum non conveniens, nedostatek osobní jurisdikce, nedostatečný proces a nedostatečná služba procesu.
 7. Volba jazyka.  Je výslovným přáním stran, aby Podmínky použití a všechny související dokumenty byly vypracovány v angličtině, i když jsou poskytovány v alternativním jazyce. 
 8. Oznámení.  Tam, kde společnost Sorrento vyžaduje, abyste uvedli e-mailovou adresu, odpovídáte za to, že společnosti Sorrento poskytnete svou nejaktuálnější e-mailovou adresu. V případě, že poslední e-mailová adresa, kterou jste Sorrentu poskytli, není platná nebo vám z jakéhokoli důvodu není schopna doručit žádná oznámení požadovaná/povolená Podmínkami použití, Sorrento odešle e-mail obsahující takové oznámení. bude nicméně představovat účinné oznámení. Sorrento můžete oznámit na následující adrese: Sorrento Therapeutics, Inc., Attn: Legal, 4955 Directors Place, San Diego, CA 92121. Takové oznámení bude považováno za podané, když jej společnost Sorrento obdrží dopisem doručeným celostátně uznávanou noční doručovací službou nebo poštou první třídy s předplaceným poštovným na výše uvedenou adresu.
 9. Zřeknutí se.  Jakékoli zřeknutí se nebo nevymáhání jakéhokoli ustanovení Podmínek použití při jedné příležitosti nebude považováno za zřeknutí se jakéhokoli jiného ustanovení nebo takového ustanovení při jakékoli jiné příležitosti.
 10. Oddělitelnost.  Pokud bude některá část podmínek použití považována za neplatnou nebo nevymahatelnou, bude tato část vykládána tak, aby co možná nejvíce odrážela původní záměr stran, a zbývající části zůstanou v plné platnosti a účinnosti.
 11. Kontrola exportu.  Nesmíte používat, exportovat, importovat nebo převádět Sorrento Properties, pokud to není povoleno zákony USA, zákony jurisdikce, ve které jste získali Sorrento Properties, a jinými platnými zákony. Zejména, ale bez omezení, Sorrento Properties nesmí být exportovány nebo reexportovány (a) do zemí, na které je uvaleno embargo Spojených států, nebo (b) komukoli na seznamu Speciálně určených státních příslušníků Ministerstva financí USA nebo Ministerstvu obchodu USA Denied Seznam osob nebo Seznam entit. Používáním Sorrento Properties prohlašujete a zaručujete, že (y) se nenacházíte v zemi, na kterou se vztahuje embargo vlády USA nebo která byla vládou USA označena jako země „podporující teroristy“, a (z) nejsou uvedeny na žádném vládním seznamu zakázaných nebo omezených stran. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že produkty, služby nebo technologie poskytované společností Sorrento podléhají zákonům a předpisům Spojených států amerických o kontrole vývozu. Musíte dodržovat tyto zákony a předpisy a nebudete bez předchozího povolení vlády USA exportovat, reexportovat nebo převádět produkty, služby nebo technologie společnosti Sorrento, ať už přímo, nebo nepřímo, do žádné země v rozporu s těmito zákony a předpisy.
 12. Stížnosti spotřebitelů.  V souladu s kalifornským občanským zákoníkem § 1789.3 můžete nahlásit stížnosti oddělení pomoci při stížnostech Divize spotřebitelských služeb Ministerstva pro spotřebitelské záležitosti Kalifornie tak, že je kontaktujete písemně na adrese 1625 N. Market Blvd., Ste N-112, Sacramento. , CA 95834-1924, nebo telefonicky na čísle (800) 952-5210.
 13. Celý souhlas.  Podmínky použití jsou konečnou, úplnou a výhradní dohodou stran s ohledem na předmět této smlouvy a nahrazují a spojují všechny předchozí diskuse mezi stranami s ohledem na takový předmět.